การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

756 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
756
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. 1. การบูรณาการข้ อมูลเพื่อการจัดการความรู้ เชิงธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
 2. 2. โครงการ ขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ : ้ การบูรณาการขอมูลเพือจัดการองคความรูเชิงธุรกิจ ่ ้ ์ ้  ดาเนินการโดย สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล เขต 4 สานักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล วันที่ 20 มกราคม 2557  วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com 081-7037515
 3. 3. เรื่องราวที่สนทนากัน การจัดการความรู ้ องค์กรแห่งการเรียนรู ้ องค์กรอัจฉริยะ การจัดการความรูกบเทคโนโลยีสารสนเทศ ้ั กรณีศึกษาการจัดการความรูทางธุรกิจ ้
 4. 4. การจัดการความรู้ หมายถึง การนาความรูและ ้ ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการทางาน ของคนในองค์กร มาจัดการให้ กลายเป็ นความรูแจ้งเพื่อนาไปใช้ ้ ประโยชน์ในการทางาน
 5. 5. Tacit Knowledge / Explicit Knowledge
 6. 6. KM Model : สคส
 7. 7. KM-Process : กพร.
 8. 8. SECI Model
 9. 9. SECI Model # 2
 10. 10. TUNA- KM Model
 11. 11. ความไม่ เข้ าใจ KM KM ไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน งานที่ยาก ๆ กลายเป็ นงานที่งาย ๆ ่ แต่ทาให้งานที่ยง ๆ กลายเป็ นงานที่สบาย ๆ ุ่ งานที่ไม่เป็ นระเบียบ ให้เป็ นระเบียบ การจัดการงานจากประสบการณ์ ไม่ใช่จากตารา เรื่องที่ตองทาอยูแล้ว แต่ยงไม่ได้จดการ ้ ่ ั ั
 12. 12. แนวคิดไปสู่องคกรอัจฉริยะ ์ เริ่มจากการจัดการความรู ้ (Knowledge Management : KM) นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning Organization : LO)  มุ่งสู่องค์อจฉริยะ (Intelligence ั Organization : IO) www.prachyanun.com
 13. 13. We need to learn about Organization People Knowledge People Organization Learning Technology Knowledge Technology
 14. 14. Learning Organization On the Job Training Learning on the work place Workplace Learning Life Long Learning Knowledge Based Society Knowledge Based Economy
 15. 15. Learning Organization (LO) องค์กรแห่งการเรียนรู ้ องค์กรเพื่อการเรียนรู ้ องค์กรเอื้อการเรียนรู ้ องค์กรการเรียนรู ้ *
 16. 16. กรณีศึกษา LO KM บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) : เริ่มจากเปาหมายของธุรกิจหรือ ้ หน่วยงาน มาใช้เป็ นตัวกาหนดความรูที่ตองการใช้ โดยรวบรวมความรูจาก ้ ้ ้ แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเผยแพร่ความรู ้ ได้ใช้ วิธีการผสมผสาน เช่น การจัดอบรมในห้องเรียน การใช้ระบบที่ปรึกษาหรือ พี่เลี้ยง (Coaching และ Mentor) การเรียนรูจาก E้ learning ภายในบริษัท บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) : มีการบริหารความรูและ ้ กระตุนให้เรียนรูในลักษณะเชิงรุก และทางานเป็ นระบบโดยการสอนงาน ้ ้ อย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว เช่น วิศวกรอาวุโสเป็ นผูให้แนวทางการทางาน ้ และเป็ นครูฝึกให้กบวิศวกรใหม่ เพื่อเรียนรูระบบการผลิต เครื่องจักร แล้ว ั ้ นาความรูที่ได้มาเขียนเป็ นคู่มือปฏิบตงานเก็บไว้ในศูนย์กลางข้อมูล ซึ่งทุก ้ ั ิ คนสามารถเข้ามาใช้โดยผ่านระบบอินทราเน็ต
 17. 17. กรณีศึกษา LO KM 3M : มี Forum และ Conference ภายใน สาหรับพนักงานได้มาแลกเปลี่ยนความรู ้ และการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ จนทาให้ 3M เป็ นบริษทชั้นนา ที่ได้รบการยอมรับว่าเป็ นองค์กร ั ั ที่มีการสร้านวัตกรรมยอดเยียมของโลก ่ Dow Chemical : ได้เก็บข้อมูลสิทธิบตร 25,000 ั รายการ ไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้พนักงานได้นาความรูใหม่ ๆ มา ้ ต่อยอด จากความคิดในสิทธิบตรเดิม ั Xerox จัดสร้างห้องกาแฟส่วนกลาง เพื่อให้พนักงานจากทุก ฝ่ ายที่ตองการแลกเปลี่ยนความรู ้ มาพบปะพูดคุยกัน ได้ ้ ตลอดเวลา
 18. 18. ส.ค.ส.
 19. 19. ศูนย์ บริการรถยนต์
 20. 20. อมรอิเล็กทรอนิกส์
 21. 21. ธานินทร์ อุตสาหกรรม
 22. 22. Google
 23. 23. Facebook
 24. 24. บทสรุ ป การจัดการความรูเ้ ป็ นการนาประสบการณ์ทางานมาเปลี่ยน ให้เป็ นความรูแจ้งชัด มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น ้ เครื่องมือในการจัดเก็บ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ องค์กรแห่งการเรียนรูนาผลการจัดการความรูมาขับเคลื่อน ้ ้ องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรอัจฉริยะ เป็ นองค์กรที่จดการความรูและเป็ นองค์กร ั ้ แห่งการเรียนรูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมบูรณ์ ้
 25. 25. คาถาม ???
 26. 26. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

×