• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

on

 • 318 views

 

Statistics

Views

Total Views
318
Views on SlideShare
318
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ Presentation Transcript

  • การบูรณาการข้ อมูลเพื่อการจัดการความรู้ เชิงธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
  • โครงการ ขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ : ้ การบูรณาการขอมูลเพือจัดการองคความรูเชิงธุรกิจ ่ ้ ์ ้  ดาเนินการโดย สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล เขต 4 สานักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล วันที่ 20 มกราคม 2557  วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com 081-7037515
  • เรื่องราวที่สนทนากัน การจัดการความรู ้ องค์กรแห่งการเรียนรู ้ องค์กรอัจฉริยะ การจัดการความรูกบเทคโนโลยีสารสนเทศ ้ั กรณีศึกษาการจัดการความรูทางธุรกิจ ้
  • การจัดการความรู้ หมายถึง การนาความรูและ ้ ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการทางาน ของคนในองค์กร มาจัดการให้ กลายเป็ นความรูแจ้งเพื่อนาไปใช้ ้ ประโยชน์ในการทางาน
  • Tacit Knowledge / Explicit Knowledge
  • KM Model : สคส
  • KM-Process : กพร.
  • SECI Model
  • SECI Model # 2
  • TUNA- KM Model
  • ความไม่ เข้ าใจ KM KM ไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน งานที่ยาก ๆ กลายเป็ นงานที่งาย ๆ ่ แต่ทาให้งานที่ยง ๆ กลายเป็ นงานที่สบาย ๆ ุ่ งานที่ไม่เป็ นระเบียบ ให้เป็ นระเบียบ การจัดการงานจากประสบการณ์ ไม่ใช่จากตารา เรื่องที่ตองทาอยูแล้ว แต่ยงไม่ได้จดการ ้ ่ ั ั
  • แนวคิดไปสู่องคกรอัจฉริยะ ์ เริ่มจากการจัดการความรู ้ (Knowledge Management : KM) นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning Organization : LO)  มุ่งสู่องค์อจฉริยะ (Intelligence ั Organization : IO) www.prachyanun.com
  • We need to learn about Organization People Knowledge People Organization Learning Technology Knowledge Technology
  • Learning Organization On the Job Training Learning on the work place Workplace Learning Life Long Learning Knowledge Based Society Knowledge Based Economy
  • Learning Organization (LO) องค์กรแห่งการเรียนรู ้ องค์กรเพื่อการเรียนรู ้ องค์กรเอื้อการเรียนรู ้ องค์กรการเรียนรู ้ *
  • กรณีศึกษา LO KM บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) : เริ่มจากเปาหมายของธุรกิจหรือ ้ หน่วยงาน มาใช้เป็ นตัวกาหนดความรูที่ตองการใช้ โดยรวบรวมความรูจาก ้ ้ ้ แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเผยแพร่ความรู ้ ได้ใช้ วิธีการผสมผสาน เช่น การจัดอบรมในห้องเรียน การใช้ระบบที่ปรึกษาหรือ พี่เลี้ยง (Coaching และ Mentor) การเรียนรูจาก E้ learning ภายในบริษัท บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) : มีการบริหารความรูและ ้ กระตุนให้เรียนรูในลักษณะเชิงรุก และทางานเป็ นระบบโดยการสอนงาน ้ ้ อย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว เช่น วิศวกรอาวุโสเป็ นผูให้แนวทางการทางาน ้ และเป็ นครูฝึกให้กบวิศวกรใหม่ เพื่อเรียนรูระบบการผลิต เครื่องจักร แล้ว ั ้ นาความรูที่ได้มาเขียนเป็ นคู่มือปฏิบตงานเก็บไว้ในศูนย์กลางข้อมูล ซึ่งทุก ้ ั ิ คนสามารถเข้ามาใช้โดยผ่านระบบอินทราเน็ต
  • กรณีศึกษา LO KM 3M : มี Forum และ Conference ภายใน สาหรับพนักงานได้มาแลกเปลี่ยนความรู ้ และการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ จนทาให้ 3M เป็ นบริษทชั้นนา ที่ได้รบการยอมรับว่าเป็ นองค์กร ั ั ที่มีการสร้านวัตกรรมยอดเยียมของโลก ่ Dow Chemical : ได้เก็บข้อมูลสิทธิบตร 25,000 ั รายการ ไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้พนักงานได้นาความรูใหม่ ๆ มา ้ ต่อยอด จากความคิดในสิทธิบตรเดิม ั Xerox จัดสร้างห้องกาแฟส่วนกลาง เพื่อให้พนักงานจากทุก ฝ่ ายที่ตองการแลกเปลี่ยนความรู ้ มาพบปะพูดคุยกัน ได้ ้ ตลอดเวลา
  • ส.ค.ส.
  • ศูนย์ บริการรถยนต์
  • อมรอิเล็กทรอนิกส์
  • ธานินทร์ อุตสาหกรรม
  • Google
  • Facebook
  • บทสรุ ป การจัดการความรูเ้ ป็ นการนาประสบการณ์ทางานมาเปลี่ยน ให้เป็ นความรูแจ้งชัด มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น ้ เครื่องมือในการจัดเก็บ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ องค์กรแห่งการเรียนรูนาผลการจัดการความรูมาขับเคลื่อน ้ ้ องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรอัจฉริยะ เป็ นองค์กรที่จดการความรูและเป็ นองค์กร ั ้ แห่งการเรียนรูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมบูรณ์ ้
  • คาถาม ???
  • วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com