Your SlideShare is downloading. ×
0
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

342

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
342
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. การบูรณาการข้ อมูลเพื่อการจัดการความรู้ เชิงธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
 • 2. โครงการ ขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ : ้ การบูรณาการขอมูลเพือจัดการองคความรูเชิงธุรกิจ ่ ้ ์ ้  ดาเนินการโดย สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล เขต 4 สานักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล วันที่ 20 มกราคม 2557  วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com 081-7037515
 • 3. เรื่องราวที่สนทนากัน การจัดการความรู ้ องค์กรแห่งการเรียนรู ้ องค์กรอัจฉริยะ การจัดการความรูกบเทคโนโลยีสารสนเทศ ้ั กรณีศึกษาการจัดการความรูทางธุรกิจ ้
 • 4. การจัดการความรู้ หมายถึง การนาความรูและ ้ ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการทางาน ของคนในองค์กร มาจัดการให้ กลายเป็ นความรูแจ้งเพื่อนาไปใช้ ้ ประโยชน์ในการทางาน
 • 5. Tacit Knowledge / Explicit Knowledge
 • 6. KM Model : สคส
 • 7. KM-Process : กพร.
 • 8. SECI Model
 • 9. SECI Model # 2
 • 10. TUNA- KM Model
 • 11. ความไม่ เข้ าใจ KM KM ไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน งานที่ยาก ๆ กลายเป็ นงานที่งาย ๆ ่ แต่ทาให้งานที่ยง ๆ กลายเป็ นงานที่สบาย ๆ ุ่ งานที่ไม่เป็ นระเบียบ ให้เป็ นระเบียบ การจัดการงานจากประสบการณ์ ไม่ใช่จากตารา เรื่องที่ตองทาอยูแล้ว แต่ยงไม่ได้จดการ ้ ่ ั ั
 • 12. แนวคิดไปสู่องคกรอัจฉริยะ ์ เริ่มจากการจัดการความรู ้ (Knowledge Management : KM) นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning Organization : LO)  มุ่งสู่องค์อจฉริยะ (Intelligence ั Organization : IO) www.prachyanun.com
 • 13. We need to learn about Organization People Knowledge People Organization Learning Technology Knowledge Technology
 • 14. Learning Organization On the Job Training Learning on the work place Workplace Learning Life Long Learning Knowledge Based Society Knowledge Based Economy
 • 15. Learning Organization (LO) องค์กรแห่งการเรียนรู ้ องค์กรเพื่อการเรียนรู ้ องค์กรเอื้อการเรียนรู ้ องค์กรการเรียนรู ้ *
 • 16. กรณีศึกษา LO KM บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) : เริ่มจากเปาหมายของธุรกิจหรือ ้ หน่วยงาน มาใช้เป็ นตัวกาหนดความรูที่ตองการใช้ โดยรวบรวมความรูจาก ้ ้ ้ แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเผยแพร่ความรู ้ ได้ใช้ วิธีการผสมผสาน เช่น การจัดอบรมในห้องเรียน การใช้ระบบที่ปรึกษาหรือ พี่เลี้ยง (Coaching และ Mentor) การเรียนรูจาก E้ learning ภายในบริษัท บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) : มีการบริหารความรูและ ้ กระตุนให้เรียนรูในลักษณะเชิงรุก และทางานเป็ นระบบโดยการสอนงาน ้ ้ อย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว เช่น วิศวกรอาวุโสเป็ นผูให้แนวทางการทางาน ้ และเป็ นครูฝึกให้กบวิศวกรใหม่ เพื่อเรียนรูระบบการผลิต เครื่องจักร แล้ว ั ้ นาความรูที่ได้มาเขียนเป็ นคู่มือปฏิบตงานเก็บไว้ในศูนย์กลางข้อมูล ซึ่งทุก ้ ั ิ คนสามารถเข้ามาใช้โดยผ่านระบบอินทราเน็ต
 • 17. กรณีศึกษา LO KM 3M : มี Forum และ Conference ภายใน สาหรับพนักงานได้มาแลกเปลี่ยนความรู ้ และการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ จนทาให้ 3M เป็ นบริษทชั้นนา ที่ได้รบการยอมรับว่าเป็ นองค์กร ั ั ที่มีการสร้านวัตกรรมยอดเยียมของโลก ่ Dow Chemical : ได้เก็บข้อมูลสิทธิบตร 25,000 ั รายการ ไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้พนักงานได้นาความรูใหม่ ๆ มา ้ ต่อยอด จากความคิดในสิทธิบตรเดิม ั Xerox จัดสร้างห้องกาแฟส่วนกลาง เพื่อให้พนักงานจากทุก ฝ่ ายที่ตองการแลกเปลี่ยนความรู ้ มาพบปะพูดคุยกัน ได้ ้ ตลอดเวลา
 • 18. ส.ค.ส.
 • 19. ศูนย์ บริการรถยนต์
 • 20. อมรอิเล็กทรอนิกส์
 • 21. ธานินทร์ อุตสาหกรรม
 • 22. Google
 • 23. Facebook
 • 24. บทสรุ ป การจัดการความรูเ้ ป็ นการนาประสบการณ์ทางานมาเปลี่ยน ให้เป็ นความรูแจ้งชัด มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น ้ เครื่องมือในการจัดเก็บ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ องค์กรแห่งการเรียนรูนาผลการจัดการความรูมาขับเคลื่อน ้ ้ องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรอัจฉริยะ เป็ นองค์กรที่จดการความรูและเป็ นองค์กร ั ้ แห่งการเรียนรูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมบูรณ์ ้
 • 25. คาถาม ???
 • 26. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

×