หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา(ICT forEducation)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ...
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 12ก.ย. 2554
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ:Doctorof Philosophy Pr...
คณะกรรมการบริหารโครงการคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประธานรองคณบดีฝ่ายวิชาการกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ...
ผู้อำานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนจีรังสุวรรณผู้อำานวยการโครงการหลักสูตรมหาบัณฑิตผู้ช่ว...
คณาจารย์ประจำาหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนจีรังสุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภพิริยะสุรวงศ์รองศาสตราจารย์ ดร. ปร...
ปริญญาและสาขาวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ...
ระบบการจัดการศึกษาระบบระบบทวิภาคภาคการศึกษาหนึ่ง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่มี
• สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย• Dresden University of Technologyสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี•สมาคมอี...
ภาพรวมหลักสูตร(คัดจากคำาให้สัมภาษณ์ น.ส.พ. โพสท์ทูเดย์โดย ผู้อำานวยการโครงการหลักสูตรผศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ตีพิมพ์เมื่อวัน...
ปรัชญาของหลักสูตรพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่สากลวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งผลิตบุคคลากรระด...
วิชาบังคับ 9หน่วยกิต การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา3(2-2-5) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและก...
วิชาเลือก 3หน่วยกิต• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)• ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง• จิตวิทยาเพื่อการออกแบบ...
เกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร(คัดข้อความจากเล่มหลักสูตร)แบบ 2.11. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่ากว่า 3.00(จากระบบ 4 ร...
4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในว...
กลยุทธ์สู่เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย :: สำาเร็จการศึกษาใน ๓ ปีสำาเร็จการศึกษาใน ๓ ปีอย่างมีคุณภาพอย่างมีคุณภาพเรียนรายวิชา ...
Journal• Thai Citation Indexed(TCI)• Impact Factor• International Journal• SCORPUS• IEEE• Database International :
เป้าหมายเป้าหมาย :: สำาเร็จการศึกษาในสำาเร็จการศึกษาใน๓ ปี อย่างมีคุณภาพ๓ ปี อย่างมีคุณภาพ== คนดีคนดี .......(.......(มีคุ...
กิจกรรมการเรียนการสอนดำาเนินการในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔นักศึกษารุ่นที่ ๑ ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ(ช่วงเปิดเรียน วัน...
กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1ภาคเรียน1/2554a. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมb. พิธีการไหว้ครู
กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1ภาคเรียน1/2554การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๔ (NCEdTech 2011)ระหว่างวันที...
NEC 2011: Open Learning Open the World (byThailand CyberUniversity)การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง NationalConfe...
กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1ภาคเรียน1/2554
กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1ภาคเรียน1/2554APEC Learning Community Builder(ALCoB)ALCoBInternet Volunteers Conference &Workshop...
International Conference on Using ICT in EducationBy: Division of Information Technology andCommunication for EducationKin...
กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1ภาคเรียน1/2554COMTECHS-GEN 2011การเสวนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"ICT FORALL 2011"...
กิจกรรมสร้างเสริมความสามารถพิเศษ : ภาษาอังกฤษนศ. ทำาการ Teleconference ผ่านเครือข่าย Internetเพื่อสนทนาวิชาการกับ Professo...
International e-Learning Conference,June 14-15, 2555, Impact Muangthong
วันไหว้ครู 24 June 2555
Engineering and Technical Education on 5-6 July, 2555
TCU: e-Learning for ASEAN14-15 August 2555
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของประเทศไทยจัดโดย สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย28 สค. 2555 ณ มหาวิท...
งานรวมพลคนทำาสื่อ ครั้งที่ 5ม.มหิดล 27 สค. 2555
International Conferenceon the Future of Digital Learning,Prof.Dr. Steve Yuen, on Sept11, 2012
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือข้อมูลเ...
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

1,112 views

Published on

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,112
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

 1. 1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา(ICT forEducation)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 12ก.ย. 2554
 3. 3. ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ:Doctorof Philosophy PrograminInformation and CommunicationTechnologyforEducation
 4. 4. คณะกรรมการบริหารโครงการคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประธานรองคณบดีฝ่ายวิชาการกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์กรรมการรองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุขกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
 5. 5. ผู้อำานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนจีรังสุวรรณผู้อำานวยการโครงการหลักสูตรมหาบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 6. 6. คณาจารย์ประจำาหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนจีรังสุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภพิริยะสุรวงศ์รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิตาวรรณพิรุณ
 7. 7. ปริญญาและสาขาวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)Doctorof Philosophy (Information andCommunication Technology forEducation)Ph.D. (Information and CommunicationTechnology for Education)
 8. 8. ระบบการจัดการศึกษาระบบระบบทวิภาคภาคการศึกษาหนึ่ง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่มี
 9. 9. • สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย• Dresden University of Technologyสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี•สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย•มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ•มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
 10. 10. ภาพรวมหลักสูตร(คัดจากคำาให้สัมภาษณ์ น.ส.พ. โพสท์ทูเดย์โดย ผู้อำานวยการโครงการหลักสูตรผศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ตีพิมพ์เมื่อวันที่๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔)• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔• เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยในสาขานี้• เป็นหลักสูตรแรกที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรกลางของคณะ• เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนแบบผสมผสานระหว่างในชั้นเรียนและการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือ
 11. 11. ปรัชญาของหลักสูตรพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่สากลวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งผลิตบุคคลากรระดับสูง สามด้าน คืออาจารย์หรือนักวิชาการระดับสูงผู้บริหารภาคการศึกษาและภาคธุรกิจระดับสูงรวมทั้งนักวิจัยระดับสูง
 12. 12. วิชาบังคับ 9หน่วยกิต การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา3(2-2-5) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
 13. 13. วิชาเลือก 3หน่วยกิต• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)• ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง• จิตวิทยาเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา• เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์• สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา• ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
 14. 14. เกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร(คัดข้อความจากเล่มหลักสูตร)แบบ 2.11. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่ากว่า 3.00(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Exam)3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
 15. 15. 4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (PeerReview) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จำานวน1 ฉบับ หรือนำาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม(Proceedings) จำานวน 2 เรื่อง และ (ตามมคอ.06)
 16. 16. กลยุทธ์สู่เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย :: สำาเร็จการศึกษาใน ๓ ปีสำาเร็จการศึกษาใน ๓ ปีอย่างมีคุณภาพอย่างมีคุณภาพเรียนรายวิชา (๓ + ๑) วิชา ภายใน ๒ ภาคเรียน (และเสริมอีก ภาคละ ๑ วิชา)การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) ภาคเรียนที่ ๓เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ภาคเรียนที่ ๓สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ ๔ (ตีพิมพ์บทความย่อย ๑)
 17. 17. Journal• Thai Citation Indexed(TCI)• Impact Factor• International Journal• SCORPUS• IEEE• Database International :
 18. 18. เป้าหมายเป้าหมาย :: สำาเร็จการศึกษาในสำาเร็จการศึกษาใน๓ ปี อย่างมีคุณภาพ๓ ปี อย่างมีคุณภาพ== คนดีคนดี .......(.......(มีคุณธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรม)) ++ อยู่ร่วมกับอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างเป็นสุขคนอื่นอย่างเป็นสุข++ คนเก่งคนเก่ง““ดี สุข เก่ง เน้น เครือดี สุข เก่ง เน้น เครือ”ข่าย”ข่าย
 19. 19. กิจกรรมการเรียนการสอนดำาเนินการในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔นักศึกษารุ่นที่ ๑ ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ(ช่วงเปิดเรียน วันที่ ๒๐ กค. ๒๕๕๔ ถึง๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)
 20. 20. กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1ภาคเรียน1/2554a. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมb. พิธีการไหว้ครู
 21. 21. กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1ภาคเรียน1/2554การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๔ (NCEdTech 2011)ระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี
 22. 22. NEC 2011: Open Learning Open the World (byThailand CyberUniversity)การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง NationalConference e-Learning 2011 (NEC2011) ระหว่างวันที่๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องฮอล ๙ เมืองทองธานีกิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1ภาคเรียน1/2554
 23. 23. กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1ภาคเรียน1/2554
 24. 24. กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1ภาคเรียน1/2554APEC Learning Community Builder(ALCoB)ALCoBInternet Volunteers Conference &Workshop 2011:AIV 2001 August 4 - 11 2001 Bangkok,
 25. 25. International Conference on Using ICT in EducationBy: Division of Information Technology andCommunication for EducationKing Mongkuts University of Technology North BangkokSeptember 16, 2011
 26. 26. กิจกรรมนักศึกษารุ่น DICT1ภาคเรียน1/2554COMTECHS-GEN 2011การเสวนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"ICT FORALL 2011" คณะวิทยากรโดยน.ศ. ICT forEd มจพ.
 27. 27. กิจกรรมสร้างเสริมความสามารถพิเศษ : ภาษาอังกฤษนศ. ทำาการ Teleconference ผ่านเครือข่าย Internetเพื่อสนทนาวิชาการกับ ProfessorDr.Martin Tessmer, USA.เจ้าของโมเดลLayerof Necessityในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๕๔ /etc.
 28. 28. International e-Learning Conference,June 14-15, 2555, Impact Muangthong
 29. 29. วันไหว้ครู 24 June 2555
 30. 30. Engineering and Technical Education on 5-6 July, 2555
 31. 31. TCU: e-Learning for ASEAN14-15 August 2555
 32. 32. แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของประเทศไทยจัดโดย สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย28 สค. 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
 33. 33. งานรวมพลคนทำาสื่อ ครั้งที่ 5ม.มหิดล 27 สค. 2555
 34. 34. International Conferenceon the Future of Digital Learning,Prof.Dr. Steve Yuen, on Sept11, 2012
 35. 35. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือข้อมูลเพิ่มเติม:ผู้อำานวยการโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาผศ.ดร. ณมน จีรังสุวรรณ086-769-8181 namon9@hotmail.com

×