การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียน

 • 1,108 views
Uploaded on

การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทใบช่วยสอนและใบประเมินผลการเรียนรู้ ...

การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทใบช่วยสอนและใบประเมินผลการเรียนรู้
ระเบียบการบริหารจัดสื่อการเรียนรู้การอาชีวศึกษา
และคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษา
ระหว่างที่ 26-28 สิงหาคม 2555
ดำเนินการโดย
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.prachyanun.com
prachyanun@hotmail.com
081-7037515

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,108
On Slideshare
1,088
From Embeds
20
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
10
Comments
0
Likes
1

Embeds 20

http://md.rmutk.ac.th 20

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Company LOGOการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนประเภทใบช่วยสอน และใบประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร .ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • 2. Contentswww.prachyanun.com จุด ประสงค์แ ละเป้า หมายโครงการ หลัก สูต ร ปวช.2555 การวิเ คราะห์ง าน Job Analysis การพัฒ นาใบความรู้ ใบช่ว ยสอน เกณฑ์ก ารประเมิน คุณ ภาพ prachyanun@hotmail.com
 • 3. จุด ประสงค์โ ครงการwww.prachyanun.com  พัฒนาสือการเรียนการสอน ่ อาชีวศึกษาประเภทใบช่วยสอนและใบ รายงานผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมินสือการเรียนรู้ ่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพือเป็นต้น ่ แบบสำาหรับนำาไปขยายผลต่อไป ต้นแบบสือการเรียนการสอน ่ อาชีวศึกษาประเภทใบช่วยสอนและใบ รายงานผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน prachyanun@hotmail.com
 • 4. พัน ธมิต รwww.prachyanun.com  สำา นัก มาตรฐานการ อาชีว ศึก ษาและวิช าชีพ วิท ยาลัย การอาชีว ศึก ษา ปทุม ธานี วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษา นครราชสีม า วิท ยาลัย เทคนิค จัน ทบุร ี prachyanun@hotmail.com
 • 5. เป้า หมายwww.prachyanun.com 1) กลุ่ม ประเภทวิช า เกษตรกรรมและประมง 2) กลุ่ม ประเภทวิช า ธุร กิจ และบริก าร 3) กลุ่ม ประเภทวิช า อุต สาหกรรม ระเบียบการบริหารจัดสื่อการเรียน prachyanun@hotmail.com
 • 6. ขั้น ตอนการปฏิบ ัต ง าน ิwww.prachyanun.com  ประชุม ปฏิบ ัต ิก ารชี้แ จงสร้า งความเข้า ใจในการ ดำา เนิน งานพัฒ นาสือ การเรีย นการสอน ่ อาชีว ศึก ษาประเภทใบช่ว ยสอนและใบรายงาน ผลการเรีย นรู้ ประชุมปฏิบัติการจัดทำาสื่อการเรียนการสอน ประเภทใบช่วยสอนและใบประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำาสื่อการเรียนการสอน ประเภทใบช่วยสอนและใบประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจสื่อการเรียนการ สอนประเภทใบช่วยสอนและใบประเมินผลการ prachyanun@hotmail.com
 • 7. คณะทำา งานwww.prachyanun.com กลุ่ม 1 การจัด ทำา ใบช่ว ยสอนและใบ รายงานผลการเรีย นรู้ ประเภทวิช า เกษตรกรรมและประมง วิท ยากรประจำา กลุ่ม อ.วัล ลภา อยูท อง , ่ สถาพร ไมตรีจ ิต รและคณะ กลุ่ม 2 การจัด ทำา ใบช่ว ยสอนและใบ รายงานผลการเรีย นรู้ ประเภทวิช าธุร กิจ และบริก าร วิท ยากรประจำา กลุ่ม อ.ไพฑูร ย์ นัน ตะ สุค นธ์ และคณะ prachyanun@hotmail.com 
 • 8. คณะผูด ำา เนิน การ ้www.prachyanun.com  ประเภทวิช าเกษตรกรรมและ ประมง 16 รายวิช า  วิท ยาลัย การอาชีว ศึก ษาปทุม ธานี ประเภทวิช าธุร กิจ และบริก าร 17 รายวิช า  วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษานครราชสีม า ประเภทวิช าอุต สาหกรรม  วิท ยาลัย เทคนิค จัน ทบุร ี prachyanun@hotmail.com
 • 9. หลัก สูต ร ปวช.2555www.prachyanun.com คำา อธิบ ายรายวิช า จุด ประสงค์ร ายวิช า มาตรฐานรายวิช า การวิเ คราะห์โ ครงการสอน การวิเ คราะห์ง าน การวิเ คราะห์ค วามสามารถ prachyanun@hotmail.com
 • 10. www.prachyanun.com รายวิช า ผลิต ภัณ ฑ์พ ืช การบัญ ชีบ ริษ ท ั การผลิต โคเนื้อ จำา กัด หลัก พืช กรรม คอมพิว เตอร์แ ละ หลัก การเลี้ย ง เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ สัต ว์ งานอาชีพ การผลิต ไม้ การจัด พิม พ์ ดอกไม้ป ระดับ เอกสาร การผลิต พืช ไร่ การสร้า งเว็บ เพจ การผลิต พืช สวน งานสำา นัก งาน กากรผลิต สัต ว์ prachyanun@hotmail.com
 • 11. กำา หนดขอบเขตการทำา งานwww.prachyanun.com กำา หนดรายชื่อ รายวิช าตาม หลัก สูต ร ปวช.2555 กำา หนดแผนปฏิบ ัต ิง านของ แต่ล ะวิท ยาลัย กำา หนดผู้ร ับ ผิด ชอบและดูแ ล รายวิช า การนิเ ทศก์แ ละติด ตามการ prachyanun@hotmail.com
 • 12. Competencywww.prachyanun.com  KSA  ความรู้ (Knowledge)  ทัก ษะ (Skill)  เจตคติ (Attitude ) prachyanun@hotmail.com
 • 13. Job Analysiswww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 14. การวิเ คราะห์ง านและความwww.prachyanun.com สามารถ prachyanun@hotmail.com
 • 15. วัต ถุป ระสงค์เ ชิง พฤติก รรมwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 16. การจำา แนกวัต ถุป ระสงค์www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 17. การสร้า งใบเนือ หา ้www.prachyanun.com · µ  «µ ¦rn¥  · ª  ­  r µ Ä Áº®  µ ° Ê Ân ¸  É P ® ¼  ´ ­ ¦  ª ¨¼ Äo ® F = ® ¼  p ¦  ª ´ ­¨¼ P =  ¤ ´  o Áµ® o ªµ  Ä®  Ť  °  A = ¡ º® ´ ¼ ʍ ª¨ É o ­ ¸® ¼ ´ µ D ­¼ pP = F A  ¦F prachyanun@hotmail.com
 • 18. การจัด ทำา แผนการสอนwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 19. ใบช่ว ยสอนกับ การจัด การเรีย น การสอนwww.prachyanun.com ³ ¦ Á  µ­ °  ¦ ª µ ¦ ¸ ¦ ¥ ¦ Á  µ ¦¸ ¥ ¦ ­ °  µ  ­  ´® Ê Ä µ ´   M on ¥ µÁ 卍  ¸ Á ¦ ¼ ­ µ¼  ʬ ¨ ´o «° ¹ ¤ I Äoº® ® µ Á° Ê  ¡ ¥¥ ¤ Ê µµ ´  A Äo ¹ ® /µ  ®    ´¦ ¹     ­ ÎÁ Ê µ ´ ¦È  P ª ¨ µ  ® ¦  ¦ ¹ ´  prachyanun@hotmail.com
 • 20. การวัด ผลและประเมิน ผลwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 21. ใบช่ว ยสอนและใบประเมิน ผล การเรีย นรู้www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 22. ใบช่ว ยสอน (Instruction Sheets)www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 23. ใบงาน (Job Sheets)www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 24. ใบปฏิบ ต ง าน (Operation Sheets) ั ิwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 25. ใบมอบหมายงาน (Assignment Sheets)www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 26. การประเมิน ด้า นเนื้อ หาwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 27. การประเมิน ด้า นการผลิตwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 • 28. เอกสารประกอบการพัฒ นา สือ ฯwww.prachyanun.com ่ เอกสารประกอบการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนอาชีวศึกษา คูมือการพัฒนาสื่อการสอน ่ อาชีวศึกษา แบบฝึก 2 ชุด  แบบฝึกทฤษฎี  แบบฝึกปฏิบัติ prachyanun@hotmail.com
 • 29. บทสรุปwww.prachyanun.com  ใบช่ว ยสอน 4 ประเภท ใบประเมิน ผลการเรีย นรู้  คูม อ สือ ่ ื ่  การประเมิน ผลการพัฒ นา สือ ่  รางวัล ครูผ ู้ท รงคุณ ค่า prachyanun@hotmail.com
 • 30. www.prachyanun.com คำา ถาม prachyanun@hotmail.com
 • 31. CompanyLOGO ผศ.ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข ศูน ย์ว ิจ ัย เทคโนโลยีท างอาชีว ศึก ษา มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนือ