หลัก สูต รสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สารเพื่อ การศึก ษา ่(ICT for Education)คณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรมมหาวิท ยาล...
สำา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาให้ความเห็น ชอบหลัก สูต รนี้แ ล้ว เมือ วัน ที่ 12                 ่  ...
ชือ หลัก สูต ร     ่ภาษาไทย :ปรัช ญาดุษ ฎีบ ณ ฑิต        ัสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สารเพือ การศึก...
คณะกรรมการบริห ารโครงการคณบดีค ณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรม     ประธานรองคณบดีฝ า ยวิช าการ      ่     กรรมการผู...
ผู้อ ำา นวยการโครงการหลัก สูต รปรัช ญาดุษ ฎีบ ัณ ฑิต    ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณมนจีร ัง สุว รรณ ผู้อ ำา นวยการโครงก...
คณาจารย์ป ระจำา หลัก สูต รผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีร ัง สุว รรณผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พัล ลภ พิร ิย ะสุร วงศ์รองศ...
ปริญ ญาและสาขาวิช าปรัช ญาดุษ ฎีบ ณ ฑิต (เทคโนโลยีส ารสนเทศ        ัและการสือ สารเพื่อ การศึก ษา )     ่ปร.ด. ...
ระบบการจัด การศึก ษาระบบ  ระบบทวิภ าค  ภาคการศึก ษาหนึ่ง    มีร ะยะเวลา ไม่น ้อ ยกว่า 15 สัป ดาห์การจัด การศึก ษาภาคฤ...
• สำา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา โดยมหาวิท ยาลัย ไซเบอร์ไ ทย• Dresden University of Technology  สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ ...
ภาพรวมหลัก สูต ร( คัด จากคำา ให้ส ม ภาษณ์ น.ส.พ. โพสท์ท ูเ ดย์          ั  โดย ผูอ ำา นวยการโครงการหลัก สูต ร ...
ปรัช ญาของหลัก สูต รพัฒ นาคน พัฒ นาการศึก ษา ด้ว ยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ สารสูส ากล          ่   ่วัต ถุป...
วิช าบัง คับ       9 หน่ว ยกิต การออกแบบและพัฒ นาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ สารเพือ การศึก ษา          ...
วิช าเลือ ก          3 หน่ว ยกิต• เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สารเพื่อ การ                ่ ศึก...
เกณฑ์ก ารสำา เร็จ การศึก ษาตาม       หลัก สูต ร(คัด ข้อ ความจากเล่ม หลัก สูต ร )แบบ 2.11. ได้ร ะดับ คะแนนเฉลี่ย สะส...
4. ผลงานวิท ยานิพ นธ์จ ะต้อ งได้ร ับ การตี พิม พ์ หรือ อย่า งน้อ ยดำา เนิน การให้ผ ลงาน หรือ ส่ว นหนึง ของผลงานได้ร ับ ก...
กลยุท ธ์ส ู่เ ป้า หมายเป้า หมาย : สำา เร็จ การศึก ษาใน ๓ ปี อย่า งมีค ุณ ภาพเรีย นรายวิช า ( ๓ + ๑) วิช า ภายใน ๒ ภาค เรี...
Journal• Thai Citation Indexed (TCI)• Impact Factor• International Journal• SCORPUS• IEEE• Database International :
เป้า หมาย : สำา เร็จ การศึก ษาใน ๓ ปี อย่า งมีค ุณ ภาพ  = คนดี .......( มีค ุณ ธรรม จริย ธรรม )     + อยู่ร ่ว มกับ ...
กิจ กรรมการเรีย นการ     สอนดำา เนิน การในภาคเรีย นที่ ๑ /  ๒๕๕๔นัก ศึก ษารุ่น ที่ ๑ ระดับ ปรัช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิต หลัก...
กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1          ่ภาคเรีย น1/2554a. การปฐมนิเ ทศนัก ศึก ษาใหม่ โดย คณบดี  คณะครุศ าสตร์อ ต ...
กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1           ่ ภาคเรีย น1/2554การประชุม วิช าการครุศ าสตร์อ ต สาหกรรมระดับ      ...
กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1           ่ ภาคเรีย น1/2554NEC 2011: Open Learning Open the W   orld (byThailand...
กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1          ่ภาคเรีย น1/2554
กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1           ่ ภาคเรีย น1/2554APEC Learning Community Builder (ALCoB)ALCoB Internet Vol...
International Conference on Using ICT in Education By: Division of Information Technology and      Communication for...
กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1          ่ภาคเรีย น1/2554COM TECH S-GEN 2011การเสวนาวิช าการด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
กิจ กรรมสร้า งเสริม ความสามารถ   พิเ ศษ : ภาษาอัง กฤษนศ. ทำา การ Teleconference ผ่า นเครือ       ข่า ย Internetเพ...
International e-Learning Conference,June 14-15, 2555, Impact Muangthong
วัน ไหว้ค รู 24 June 2555
Engineering and Technical Education on 5-6 July, 2555
TCU: e-Learning for ASEAN  14-15 August 2555
แม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อการศึก ษาของประเทศไทยจัด โดย สมาคมเทคโนโลยีก ารศึก ษาแห่งประเทศไทย 28 สค. 2555 ...
งานรวมพลคนทำา สื่อ   ครั้ง ที่ 5ม.มหิด ล 27 สค. 2555
International Conference on the Future of Digital Learning,Prof.Dr. Steve Yuen, on Sept11, 2012
สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ         สื่อ สารเพื่อ การศึก ษา      คณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรม มหาวิท ยาล...
Intro ic tfored_sep24_2555
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Intro ic tfored_sep24_2555

373 views
309 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Intro ic tfored_sep24_2555

 1. 1. หลัก สูต รสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สารเพื่อ การศึก ษา ่(ICT for Education)คณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรมมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. สำา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาให้ความเห็น ชอบหลัก สูต รนี้แ ล้ว เมือ วัน ที่ 12 ่ ก.ย. 2554
 3. 3. ชือ หลัก สูต ร ่ภาษาไทย :ปรัช ญาดุษ ฎีบ ณ ฑิต ัสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สารเพือ การศึก ษา ่ ่ภาษาอัง กฤษ:Doctor of Philosophy Program inInformation and CommunicationTechnologyfor Education
 4. 4. คณะกรรมการบริห ารโครงการคณบดีค ณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรม ประธานรองคณบดีฝ า ยวิช าการ ่ กรรมการผูช ว ยศาสตราจารย์ ดร .พัล ลภ พิร ิย ะสุร วงศ์ ้ ่ กรรมการรองศาสตราจารย์ ดร. ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข กรรมการผูช ว ยศาสตราจารย์ ดร .ณมน จีร ัง สุว รรณ ้ ่ กรรมการและเลขานุก าร
 5. 5. ผู้อ ำา นวยการโครงการหลัก สูต รปรัช ญาดุษ ฎีบ ัณ ฑิต ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณมนจีร ัง สุว รรณ ผู้อ ำา นวยการโครงการ หลัก สูต รมหาบัณ ฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 6. 6. คณาจารย์ป ระจำา หลัก สูต รผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีร ัง สุว รรณผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พัล ลภ พิร ิย ะสุร วงศ์รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัช ญ นัน ท์ นิล สุขผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร. ปณิต า วรรณพิร ุณ
 7. 7. ปริญ ญาและสาขาวิช าปรัช ญาดุษ ฎีบ ณ ฑิต (เทคโนโลยีส ารสนเทศ ัและการสือ สารเพื่อ การศึก ษา ) ่ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพื่อ ่การศึกษา)Doctor of Philosophy (Information andCommunication Technology for Education)Ph.D. (Information and CommunicationTechnology for Education)
 8. 8. ระบบการจัด การศึก ษาระบบ ระบบทวิภ าค ภาคการศึก ษาหนึ่ง มีร ะยะเวลา ไม่น ้อ ยกว่า 15 สัป ดาห์การจัด การศึก ษาภาคฤดูร ้อ น ไม่ม ี
 9. 9. • สำา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา โดยมหาวิท ยาลัย ไซเบอร์ไ ทย• Dresden University of Technology สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี•สมาคมอีเ ลิร ์น นิง แห่ง ประเทศไทย•มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูม ิ•มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กลุ่ม ภาคตะวันตก
 10. 10. ภาพรวมหลัก สูต ร( คัด จากคำา ให้ส ม ภาษณ์ น.ส.พ. โพสท์ท ูเ ดย์ ั โดย ผูอ ำา นวยการโครงการหลัก สูต ร ้ ผศ.ดร.ณมน จีร ัง สุว รรณ ตีพ ิม พ์เ มื่อ วัน ที่ • หลักตุล าคม ช ญาดุษ ฎีบ ณ ฑิต ๒๓ สูต รปรั ๒๕๕๔) ั สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ สือ สารเพื่อ การศึก ษา ่ เป็น หลัก สูต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ • เป็น หลัก สูต รแรกที่ม ล ัก ษณะเป็น รแรกของประเทศไทยใน ี หลัก สูต้ รกลาง ของคณะ ย น แบบผสมผสาน สาขานี • เป็น หลัก สูต รที่ม ก ารเรี ีระหว่า งในชัน เรีย น ้ และการรีย นการสอนแบบออนไลน์ห รือ
 11. 11. ปรัช ญาของหลัก สูต รพัฒ นาคน พัฒ นาการศึก ษา ด้ว ยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ สารสูส ากล ่ ่วัต ถุป ระสงค์ข องหลัก สูต รมุ่ง ผลิต บุค คลากรระดับ สูง สามด้า น คือ อาจารย์ห รือ นัก วิช าการระดับ สูง ผู้บ ริห ารภาคการศึก ษาและภาคธุร กิจ ระดับ สูง รวมทั้ง นัก วิจ ัย ระดับ สูง
 12. 12. วิช าบัง คับ 9 หน่ว ยกิต การออกแบบและพัฒ นาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ สารเพือ การศึก ษา ่ ่ 3(2-2-5) การบริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและ การสือ สารเพื่อ การศึก ษา ่ การวิจ ัย ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและ การสือ สารเพื่อ การศึก ษา ่วิท ยานิพ นธ์ ( แบบ 1.1)
 13. 13. วิช าเลือ ก 3 หน่ว ยกิต• เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สารเพื่อ การ ่ ศึก ษา 3(2-2-5)• ระเบีย บวิธ ีว ิจ ัย ขั้น สูง• จิต วิท ยาเพื่อ การออกแบบและพัฒ นา เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สาร ่ เพื่อ การศึก ษา• เทคโนโลยีเ พื่อ พัฒ นาความสามารถมนุษ ย์• สัม มนาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สาร ่ เพื่อ การศึก ษา• ปัญ หาพิเ ศษทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
 14. 14. เกณฑ์ก ารสำา เร็จ การศึก ษาตาม หลัก สูต ร(คัด ข้อ ความจากเล่ม หลัก สูต ร )แบบ 2.11. ได้ร ะดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมไม่ต ำ่า กว่า 3.00 ( จากระบบ 4 ระดับ คะแนน)2. สอบผ่า นการสอบวัด คุณ สมบัต ิ (Qualifying Exam)3. เสนอวิท ยานิพ นธ์แ ละสอบผ่า นการ สอบปากเปล่า
 15. 15. 4. ผลงานวิท ยานิพ นธ์จ ะต้อ งได้ร ับ การตี พิม พ์ หรือ อย่า งน้อ ยดำา เนิน การให้ผ ลงาน หรือ ส่ว นหนึง ของผลงานได้ร ับ การยอมรับ ่ ให้ต ีพ ิม พ์ใ นวารสารวิช าการระดับ นานาชาติท ี่ม ีก รรมการภายนอกมาร่ว ม กลั่น กรอง (Peer Review) ก่อ นการตีพ ิม พ์ และเป็น ที่ย อมรับ ในสาขาวิช านั้น จำา นวน 1 ฉบับ หรือนำา เสนอผลงานต่อ ที่ป ระชุม วิช าการระดับ นานาชาติท ี่ม ีร ายงานการประชุม (Proceedings) จำา นวน 2 เรื่อ ง และ ( ตาม มคอ.06)
 16. 16. กลยุท ธ์ส ู่เ ป้า หมายเป้า หมาย : สำา เร็จ การศึก ษาใน ๓ ปี อย่า งมีค ุณ ภาพเรีย นรายวิช า ( ๓ + ๑) วิช า ภายใน ๒ ภาค เรีย น ( และเสริม อีก ภาคละ ๑ วิช า)การสอบวัด คุณ สมบัต ิ (Qualifying Exam) ภาค เรีย นที่ ๓เสนอวิท ยานิพ นธ์แ ละสอบผ่า นการสอบปาก เปล่า ภาคเรีย นที่ ๓สอบหัว ข้อ วิท ยานิพ นธ์ ภาคเรีย นที่ ๔ (ตีพ ิม พ์ บทความย่อ ย ๑)
 17. 17. Journal• Thai Citation Indexed (TCI)• Impact Factor• International Journal• SCORPUS• IEEE• Database International :
 18. 18. เป้า หมาย : สำา เร็จ การศึก ษาใน ๓ ปี อย่า งมีค ุณ ภาพ = คนดี .......( มีค ุณ ธรรม จริย ธรรม ) + อยู่ร ่ว มกับ คนอื่น อย่า งเป็น สุข + คนเก่ง “ดี สุข เก่ง เน้น เครือ ข่า ย ”
 19. 19. กิจ กรรมการเรีย นการ สอนดำา เนิน การในภาคเรีย นที่ ๑ / ๒๕๕๔นัก ศึก ษารุ่น ที่ ๑ ระดับ ปรัช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิต หลัก สูต รปกติ( ช่ว งเปิด เรีย น วัน ที่ ๒๐ กค . ๒๕๕๔ ถึง ๒๕ สิง หาคม ๒๕๕๔)
 20. 20. กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1 ่ภาคเรีย น1/2554a. การปฐมนิเ ทศนัก ศึก ษาใหม่ โดย คณบดี คณะครุศ าสตร์อ ต สาหกรรม ุb. พิธ ก ารไหว้ค รู ี
 21. 21. กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1 ่ ภาคเรีย น1/2554การประชุม วิช าการครุศ าสตร์อ ต สาหกรรมระดับ ุ ชาติ ครั้ง ที่ ๔ (NCEdTech 2011) ระหว่า งวัน ที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม เบญจรัต น์ อาคารนวมิน ทราชิน ี
 22. 22. กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1 ่ ภาคเรีย น1/2554NEC 2011: Open Learning Open the W orld (byThailand Cyber University)การประชุม วิช าการระดับ ชาติด า นอีเ ลิร ์น นิง National ้ ่Conference e-Learning 2011 (NEC2011) ระหว่า งวัน ที่๙-๑๐ สิง หาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อ งฮอล ๙ เมือ งทองธานี
 23. 23. กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1 ่ภาคเรีย น1/2554
 24. 24. กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1 ่ ภาคเรีย น1/2554APEC Learning Community Builder (ALCoB)ALCoB Internet Volunteers Conference &W orkshop 2011:AIV 2001 August 4 - 11 2001 Bangkok,
 25. 25. International Conference on Using ICT in Education By: Division of Information Technology and Communication for EducationKing Mongkuts University of Technology North Bangkok September 16, 2011
 26. 26. กิจ กรรมนัก ศึก ษารุน DICT1 ่ภาคเรีย น1/2554COM TECH S-GEN 2011การเสวนาวิช าการด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร ่"ICT FOR ALL 2011" คณะวิท ยากรโดยน.ศ. ICT for Ed มจพ.
 27. 27. กิจ กรรมสร้า งเสริม ความสามารถ พิเ ศษ : ภาษาอัง กฤษนศ. ทำา การ Teleconference ผ่า นเครือ ข่า ย Internetเพื่อ สนทนาวิช าการกับ Professor Dr. Martin Tessmer, USA.เจ้า ของโมเดล Layer of Necessity ในช่ว งเดือ น กัน ยายน ๒๕๕๔ /etc.
 28. 28. International e-Learning Conference,June 14-15, 2555, Impact Muangthong
 29. 29. วัน ไหว้ค รู 24 June 2555
 30. 30. Engineering and Technical Education on 5-6 July, 2555
 31. 31. TCU: e-Learning for ASEAN 14-15 August 2555
 32. 32. แม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อการศึก ษาของประเทศไทยจัด โดย สมาคมเทคโนโลยีก ารศึก ษาแห่งประเทศไทย 28 สค. 2555 ณ มหาวิท ยาลัย มหิด ลศาลายา
 33. 33. งานรวมพลคนทำา สื่อ ครั้ง ที่ 5ม.มหิด ล 27 สค. 2555
 34. 34. International Conference on the Future of Digital Learning,Prof.Dr. Steve Yuen, on Sept11, 2012
 35. 35. สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ สื่อ สารเพื่อ การศึก ษา คณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนือ ข้อ มูล เพิ่ม เติม : ผูอ ำา นวยการโครงการหลัก สูต รดุษ ฎีบ ณ ฑิต ้ ั สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สารเพือ ่ ่ การศึก ษา ผศ.ดร. ณมน จีร ัง สุว รรณ 086-769-8181 namon9@hotmail.com

×