0
เทคโนโลยีส ารสนเทศ   และการสื่อ สารInformation Technology and  Communications (ICT)   ดร .ปรัช ญนัน ท์ นิล สุขhttp://...
การปฏิว ัต ิส ารสนเทศ   (Information   Revolution)  สัง คมสารสนเทศ(Information Society)  สัง คมความรู้(Knowledge ...
ข้อ มู  การ   สารสน ล    ประมวล  เทศ      ผล
“Data” vs.   “Information”“Data” are ...         “Information” is         …stored facts     present...
เทคโนโลยีส ารสนเทศ   (Information  Technology :IT)เทคโนโลยีส ารสนเทศ  และการสื่อ สาร (Information and  Communicatio...
เทคโนโลยีส ารสนเทศและ   การสื่อ สาร ประกอบด้ว ยเทคโนโลยี 1. เทคโนโลยี อ    สำา คัญ คื คอมพิว เตอร์2. เทคโนโลยีส ื่อ ...
องค์ป ระกอบของ  ระบบเทคโนโลยี   สารสนเทศทคโนโลยีค อมพิว เตอร์  ฮาร์ด แวร์  ซอฟต์แ วร์
ฮาร์ด แวร์  ประกอบด้ว ยปกรณ์ร ับ ข้อ มูล (Input)ปกรณ์ส ่ง ข้อ มูล (Output)น่ว ยประมวลผลกลางน่ว ยความจำา หลักน่ว ยความจำา ...
ซอฟต์            แวร์ซอฟต์แ วร์ร ะบบ     ซอฟต์แ วร์ป ระยุก ต์ ระบบปฏิบ ต ิก าร ซอฟต์แ วร์ส ำา เร็จ รูป  ...
2. เทคโนโลยีส ื่อ สาร  โทรคมนาคม
Globaliz  IT        ation        Tele Medicine ernet       E-mail ormation Superhighway Mail    ...
วิว ัฒ นาการของเทคโนโลยีส ารสนเทศ  การวิว ัฒ นาทางด้า นเทคโนโลยีแ บ่ง เป็น 2 ด้า น   ที่ค วบคู่ก ัน มา คือ  วิว ัฒ ...
3. การสื่อ สารข้อ มูล (Data Communication)
การสื่อ สารข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิก ส์  การสื่อ สารแบบทางเดีย ว (One way  Communication)   วิท ยุ  โทรทัศ น์ โทรเลข ...
4. เครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์
เครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ไ ร้ส าย      (Wireless)
ระบบเครือ ข่า ย   คอมพิว เตอร์Local Area Networks (LAN)Metropolitan Area networks (MAN)Wide Area networks (WAN)Wireless...
เทคโนโลยีส ารสนเทศและ   การสื่อ สารในอนาคต Wireless 3D : Three Dimensions Application on Mobile VR : Virtual Realit...
การประยุก ต์ใ นเทคโนโลยี   สารสนเทศในสัง คมไทย  E-Government   GFMIS, MIS,  E-Commerce   E-banking ,E-revenue...
ปัญ หาการใช้เ ทคโนโลยี   สารสนเทศ Virus Hacker อาชญากรรมการเงิน การ ธนาคาร Credit Card อาชญากรรมการล่อ ลวงผ่า น ร...
เราคงจะอยู่ใ นยุค อี มากเกิน      ไป
วิทยากร  Prachyanun Nilsook, Ph.D.   Ph.D. (Educational and Communications   Technology)   prachyanun@hotmail....
Ict3
Ict3
Ict3
Ict3
Ict3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ict3

190

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
190
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Ict3"

 1. 1. เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่อ สารInformation Technology and Communications (ICT) ดร .ปรัช ญนัน ท์ นิล สุขhttp://www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 2. 2. การปฏิว ัต ิส ารสนเทศ (Information Revolution) สัง คมสารสนเทศ(Information Society) สัง คมความรู้(Knowledge Society)
 3. 3. ข้อ มู การ สารสน ล ประมวล เทศ ผล
 4. 4. “Data” vs. “Information”“Data” are ... “Information” is …stored facts presented fact
 5. 5. เทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology :IT)เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่อ สาร (Information and CommunicationTechnologies :ICTs)
 6. 6. เทคโนโลยีส ารสนเทศและ การสื่อ สาร ประกอบด้ว ยเทคโนโลยี 1. เทคโนโลยี อ สำา คัญ คื คอมพิว เตอร์2. เทคโนโลยีส ื่อ สาร โทรคมนาคม3. การสื่อ สารข้อ มูล
 7. 7. องค์ป ระกอบของ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทคโนโลยีค อมพิว เตอร์  ฮาร์ด แวร์  ซอฟต์แ วร์
 8. 8. ฮาร์ด แวร์ ประกอบด้ว ยปกรณ์ร ับ ข้อ มูล (Input)ปกรณ์ส ่ง ข้อ มูล (Output)น่ว ยประมวลผลกลางน่ว ยความจำา หลักน่ว ยความจำา สำา รอง
 9. 9. ซอฟต์ แวร์ซอฟต์แ วร์ร ะบบ ซอฟต์แ วร์ป ระยุก ต์ ระบบปฏิบ ต ิก าร ซอฟต์แ วร์ส ำา เร็จ รูป ั ตัว แปลภาษาซอฟต์แ วร์ใ ช้เ ฉพาะงาน ยูท ิล ิต ี้
 10. 10. 2. เทคโนโลยีส ื่อ สาร โทรคมนาคม
 11. 11. Globaliz IT ation Tele Medicine ernet  E-mail ormation Superhighway Mail  Videodeo On Demand  Interactive TVdeo Conference  E-libraryle Education  Virtual Librar
 12. 12. วิว ัฒ นาการของเทคโนโลยีส ารสนเทศ การวิว ัฒ นาทางด้า นเทคโนโลยีแ บ่ง เป็น 2 ด้า น ที่ค วบคู่ก ัน มา คือ วิว ัฒ นาการทางด้า น คอมพิว เตอร์ วิว ัฒ นาการทางด้า นการ
 13. 13. 3. การสื่อ สารข้อ มูล (Data Communication)
 14. 14. การสื่อ สารข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ การสื่อ สารแบบทางเดีย ว (One way Communication)  วิท ยุ โทรทัศ น์ โทรเลข ดาวเทีย ม ฯลฯ การสื่อ สารแบบสองทาง (Two way Communication)  โทรศัพ ท์  Teleconference  Videoconference  ฯลฯ
 15. 15. 4. เครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์
 16. 16. เครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ไ ร้ส าย (Wireless)
 17. 17. ระบบเครือ ข่า ย คอมพิว เตอร์Local Area Networks (LAN)Metropolitan Area networks (MAN)Wide Area networks (WAN)Wireless NetworksBroadband
 18. 18. เทคโนโลยีส ารสนเทศและ การสื่อ สารในอนาคต Wireless 3D : Three Dimensions Application on Mobile VR : Virtual Reality Expert System Artificial Intelligence (AI) Mega RMDB
 19. 19. การประยุก ต์ใ นเทคโนโลยี สารสนเทศในสัง คมไทย E-Government  GFMIS, MIS, E-Commerce  E-banking ,E-revenue, E-Industry E-Education  E-Learning, E-Library, E-Book … E-Society (Smart Card..)
 20. 20. ปัญ หาการใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศ Virus Hacker อาชญากรรมการเงิน การ ธนาคาร Credit Card อาชญากรรมการล่อ ลวงผ่า น ระบบอิน เทอร์เ น็ต เด็ก ติด เกมส์
 21. 21. เราคงจะอยู่ใ นยุค อี มากเกิน ไป
 22. 22. วิทยากร Prachyanun Nilsook, Ph.D.  Ph.D. (Educational and Communications Technology)  prachyanun@hotmail.com  http//www.prachyanun.com  01-7037515
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×