โครงการวิจัย “ไอซีทีเพื่อปฎิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและสังคมไทย”ชื่อโครงการการพัฒนาครูแกนนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื...
ครูที่ดีเท่านันทีจะนำาการศึกษา       ้ ่ให้มคุณภาพสูงได้  ี(PEARSON, 2012)การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างส...
วัตถุประสงค์การวิจัย•  เพือพัฒนาครูแกนนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอาชีวศึกษา    ่  ตามแบบจำาลองเทคโนโลยีเพื...
ขอบเขตการวิจัย                    •  วิทยาลัยสังกัด สอศ. จำานวน 415 แห่ง        เป้า หมาย  คาด...
การพัฒนาครูแกนนำาด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์(Human Performance Technology : HPT)
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาตามแบบจำาลองจินตวิศวกรรม•  นักเรียนอาชีวศึกษาจินตนาเว็บไซต์ของ  ตนเอง•  ...
ขั้นตอนการวิจัย•  ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา  ครูแกนนำา•  ขั้นตอนการขยายผล  ครูเครือข่าย•  ขั้นตอนการส่งเสริมความ  ค...
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย- นักเรียนอาชีวศึกษาจะได้รับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยไอซีทีเป็นเครื่องมือ ปฏิรูปก...
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)สำา นัก งานกองทุน สนับ สนุน การวิจ ัย(สกว.)สำา นัก พัฒ นาสมรรถนะครูแ ล...
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)สำา นัก งานกองทุน สนับ สนุน การวิจ ัย(สกว.)สำา นัก พัฒ นาสมรรถนะครูแ ล...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการวิจัยIct

1,136 views

Published on

โครงการวิจัย “ไอซีทีเพื่อปฎิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและสังคมไทย”

ชื่อโครงการ

การพัฒนาครูแกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอาชีวศึกษา

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาตามแบบจำลองจินตวิศวกรรม

Development of Leading Teacher in Information and Communication Technology on

Vocational Education to Promote Vocational Students' Creativity through Imagineering Model.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด

อาจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ

6 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
6
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการวิจัยIct

 1. 1. โครงการวิจัย “ไอซีทีเพื่อปฎิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและสังคมไทย”ชื่อโครงการการพัฒนาครูแกนนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอาชีวศึกษาเพือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาตามแบบจำาลองจินตวิศวกรรม ่DEVELOPMENT OF LEADING TEACHER IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ONVOCATIONAL EDUCATION TO PROMOTE VOCATIONAL STUDENTS CREATIVITY THROUGH IMAGINEERINGMODELคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทดอาจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษาและศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. ครูที่ดีเท่านันทีจะนำาการศึกษา ้ ่ให้มคุณภาพสูงได้ ี(PEARSON, 2012)การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นหนึง ่ในทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 (PARTNERSHIP FOR21ST CENTURY SKILLS,2009)นักเรียนอาชีวศึกษามีพื้นฐานเทคโนโลยีไอซีทีทดีควรส่ง ี่เสริมให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (สอศ.,2555)
 3. 3. วัตถุประสงค์การวิจัย• เพือพัฒนาครูแกนนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอาชีวศึกษา ่ ตามแบบจำาลองเทคโนโลยีเพือการพัฒนามนุษย์ ่• เพือศึกษาผลการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาตามแบบ ่ จำาลองจินตวิศวกรรม• เพือประเมินผลการพัฒนาครูแกนนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี ่ ต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอาชีวศึกษา• เพือประเมินผลการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาตาม ่ แบบจำาลองจินตวิศวกรรม
 4. 4. ขอบเขตการวิจัย • วิทยาลัยสังกัด สอศ. จำานวน 415 แห่ง เป้า หมาย คาดหวัง • วิทยาลัยสังกัด สช. จำานวน 384 แห่งครูแกนนำา 30 >> 30 • ครูแกนนำาไอซีที จำานวน 30 คน • ครูเครือข่ายไอซีที จำานวน 900 คนครูเครือข่าย 900 >> 900 • นักเรียนอาชีวศึกษา จำานวน 27,000 คนนักเรียน 27,000 >> 27,000 • เว็บไซต์สร้างสรรค์ จำานวน 27,930 เว็บอาชีวศึกษา อาชีว ศึก ษา
 5. 5. การพัฒนาครูแกนนำาด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์(Human Performance Technology : HPT)
 6. 6. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาตามแบบจำาลองจินตวิศวกรรม• นักเรียนอาชีวศึกษาจินตนาเว็บไซต์ของ ตนเอง• นักเรียนออกแบบเว็บไซต์ตามจินตนาการ• นักเรียนพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำาเข้าประกวด• นักเรียนนำาเสนอผลงานผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตและ ครูแกนนำาและครูเครือ ข่ายร่วมให้คะแนน คัดเลือกเว็บที่มีความ คิดสร้างสรรค์และให้รางวัล• นักเรียนนำาเสนอผลงานและเผยแพร่สู่ สาธารณะชน
 7. 7. ขั้นตอนการวิจัย• ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา ครูแกนนำา• ขั้นตอนการขยายผล ครูเครือข่าย• ขั้นตอนการส่งเสริมความ คิดสร้างสรรค์นักเรียน• ขั้นตอนการนำาเสนอผลงาน และประเมินผล
 8. 8. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย- นักเรียนอาชีวศึกษาจะได้รับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยไอซีทีเป็นเครื่องมือ ปฏิรูปการเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพ-ครูแกนนำาจะทำาหน้าทีขับเคลื่อนไอซีทเพือเป็นเครื่องมือในการเรียน ่ ี ่รู้สำาหรับครูยคใหม่ ุ-ครูเครือข่ายจะเป็นกำาลังในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยไอซีที- เป็นแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติดานไอซีที ด้วย ้การพัฒนาครูเพื่อนำาไปสู่การเรียนรู้ของเด็ก
 9. 9. มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)สำา นัก งานกองทุน สนับ สนุน การวิจ ัย(สกว.)สำา นัก พัฒ นาสมรรถนะครูแ ละบุค ลากรอาชีว ศึก ษาสำา นัก มาตรฐานการอาชีว ศึก ษาและอาชีพสำา นัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา (สอศ.)
 10. 10. มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)สำา นัก งานกองทุน สนับ สนุน การวิจ ัย(สกว.)สำา นัก พัฒ นาสมรรถนะครูแ ละบุค ลากรอาชีว ศึก ษาสำา นัก มาตรฐานการอาชีว ศึก ษาและอาชีพสำา นัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา (สอศ.)

×