เกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Agriculture)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Agriculture)

on

 • 2,174 views

ไอซีเพื่อการเกษตร หรือเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Agriculture) ...

ไอซีเพื่อการเกษตร หรือเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Agriculture) เป็นหนึ่งในนโยหลักสมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand) โดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) หมายถึง การนำไอซีทีมาใช้ทางด้านการเกษตรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร

Statistics

Views

Total Views
2,174
Views on SlideShare
2,174
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
34
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

เกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Agriculture) เกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Agriculture) Presentation Transcript

 • เกษตรอิเล็กทรอนิกส์ E-AGRICULTURE PRACHYANUN NILSOOK LIESA ARMSTRONG PORNCHAI TAECHATANASAT
 • ความหมายของเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ ▪อีอากิคัลเจอย์ (e-Agriculture) หรือเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น เครื่องมือในการจัดการข้อมูล ข่าวสาร และการสื่อสาร เพื่อนำาไปประยุกต์และ ใช้ประโยชน์ในทางด้านการเกษตร ▪อาจเรียกได้อีกว่า เกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทอากิคัลเจอย์ (Smart Agriculture) หรือฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)
 • ความเชื่อมโยงของไอซีทีกับ เกษตรกรรม ▪เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ▪เกษตรกรรม ▪เกษตร อิเล็กทรอนิกส์
 • องค์ประกอบของเกษตร อิเล็กทรอนิกส์- เกษตรกรรม - เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร - ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
 • กรอบแนวคิดของเกษตร อิเล็กทรอนิกส์
 • SMART THAILAND
 • SMART AGRICULTURE IN THAILAND
 • SMART FARM
 • ICT IN AGRICULTURE
 • SMART AGRICULTURE
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
 • ระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก GLOBAL POSITIONING SYSTEM(GPS)
 • ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)
 • การรับรู้จากระยะไกล REMOTE SENSING
 • เกษตรกรรมความแม่นยำาสูง PRECISION FARMING ความหมายของเกษตรกรรมความแม่นยำา สูง ก็คือ การใช้ไอซีทีเข้ามาช่วยใน กระบวนการทางการเกษตร ทำาให้การใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและแม่นยำาในการเพาะปลูก เช่น การหว่านเมล็ดพืช การให้ปุ๋ย การให้ นำ้า การพ่นยา การเก็บเกี่ยว ฯลฯ ทำาให้ใช้ ทรัพยากรคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
 • แนวคิดเกษตรกรรมความแม่นยำาสูง
 • SENSOR
 • MOBILE SERVICE
 • MOBILE IN AGRICULTURE
 • SMS
 • THAICHOTE ไทยโชต THEOS THAILAND EARTH OBSERVATION SATELLITE
 • AEROSPACE TECHNOLOGY IN AGRICULTURE
 • IT IN AGRICULTURE
 • ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องในใช้สำาหรับไอทีเพื่อ การเกษตร 1. ข้อมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 2. ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตทางด้านเกษตร 3. ข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร 4. ข้อมูลความต้องการสินค้าทางเกษตรและสินค้าคงคลัง 5. ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 6. ข้อมูลการใช้นำ้าและการชลประทาน 7. ข้อมูลการให้บริการภาครัฐและภาคเอกชน 8. ข้อมูลราคาสินค้าการเกษตร 9. ข้อมูลการบำารุงรักษาแปลงเพาะปลูกและสุขภาพดิน 10. ข้อมูลแมลงและโรคระบาด
 • ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร - ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Supporting System : DSS) - เหมืองข้อมูล (Data Mining) - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางการเกษตร Agriculture Management Information System (AMIS)
 • DECISION SUPPORTING SYSTEM IN AGRICULTURE
 • AGRICULTURAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 • AGRICULTURE MARKETING INFORMATION SYSTEM
 • บทสรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอซีทีเพื่อการเกษตร - SMART AGRICULTURE , SMART FARM เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร - GPS, GIS เกษตรกรรมความแม่นยำาสูง - PRECISION FARMING, REMOTE SENSING , RFID ระบบสารนิเทศการเกษตร - AGRICULTURAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM(AMIS)
 • ▪ Bureau of Personnel Competency Development, ▪ Office of Vocational Education Commission. (OVEC) Ministry of Education, Thailand. ▪ Research Centre forVocational Education Technology, ▪ Science and Technology Research Institute ▪ King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) ▪ eAgriculture Research Group , School of Computerand Security Science , ▪ Edith Cowan University (ECU) , WA, Australia.
 • STAFFS PRACHYANUN NILSOOK KMUTNB PRACHYANUNN@KMUTNB.AC.TH LIESA ARMSTRONG ECU L.ARMSTRONG@ECU.EDU.AU PORNCHAI TAECHASETAN RMUTP PORNCHAI_TAE@YAHOO.COM