รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ADDIE Model Timeline
www.themegaller
www.themegaller
Contents
ADDIE Model1
Generic Model2
Instructional Design Process3
Analysis4
 ADDIE Model
ADDIE Model
www.themegaller
ขั้นตอนการผลิตสื่อตามแบบ ADDIE
ขั้นการวิเคราะห์ Analysis
ขั้นการออกแบบ Design
ขั้นการพัฒนา Development
ขั้นการนาไปใช้ ...
ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)
การกาหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ทั่วไป
การวิเคราะห์ผู้เรียน
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิง...
การกาหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ทั่วไป
กาหนดชื่อเรื่องของสื่อที่จะทาการผลิต
การศึกษาความต้องการจาเป็น
บอกวัตถุประสงค์ที...
การวิเคราะห์ผู้เรียน
วิเคราะห์เพศ
วิเคราะห์อายุ
ระดับชั้นของผู้เรียน
ความรู้เดิม
แบบการเรียนรู้
ความถนัด
www.themega...
หัวข้อการวิเคราะห์
โครงสร้างหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา
เนื้อหารายวิชา
เวลาการเรียนรู้ (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ท.ป.น. ทฤษฎี/ปฏ...
จุดประสงค์รายวิชา /สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
(WordProcessing)
1.
2.
3.
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางานของโปรแกรม
จัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) ใน
การพิมพ์และตกแต่ง การส...
การวิเคราะห์เนื้อหา
www.themegaller
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
 ด้านพุทธิพิสัย
 1. ความรู้ความจา
 2. ความเข้าใจ
 3. การนาไปใช้
 4. การวิเคราะห์...
การวิเคราะห์หลักสูตร
การวิเคราะห์ข้อสอบ
บทสรุป
 ADDIE เป็นขั้นตอนการผลิตสื่อ ไม่ใช่กระบวนการเรียนการสอน
 ADDIE เป็นแนวคิดพื้นฐาน เป็นแบบจาลองอย่างเป็นระบบ
ขั้น...
คาถาม ???
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ...
การวิเคราะห์เนื้อหา2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การวิเคราะห์เนื้อหา2

495 views
286 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การวิเคราะห์เนื้อหา2

 1. 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3. 3. ADDIE Model Timeline www.themegaller
 4. 4. www.themegaller Contents ADDIE Model1 Generic Model2 Instructional Design Process3 Analysis4  ADDIE Model
 5. 5. ADDIE Model www.themegaller
 6. 6. ขั้นตอนการผลิตสื่อตามแบบ ADDIE ขั้นการวิเคราะห์ Analysis ขั้นการออกแบบ Design ขั้นการพัฒนา Development ขั้นการนาไปใช้ Implementation ขั้นการประเมินผล Evaluation www.themegaller ADDIE Model
 7. 7. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) การกาหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ทั่วไป การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์เนื้อหา www.themegaller ADDIE Model
 8. 8. การกาหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ทั่วไป กาหนดชื่อเรื่องของสื่อที่จะทาการผลิต การศึกษาความต้องการจาเป็น บอกวัตถุประสงค์ที่จะนาไปใช้งาน บอกวัตถุประสงค์ของการผลิต www.themegaller ADDIE Model
 9. 9. การวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์เพศ วิเคราะห์อายุ ระดับชั้นของผู้เรียน ความรู้เดิม แบบการเรียนรู้ ความถนัด www.themegaller ADDIE Model
 10. 10. หัวข้อการวิเคราะห์ โครงสร้างหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา เนื้อหารายวิชา เวลาการเรียนรู้ (ชั่วโมง/สัปดาห์) ท.ป.น. ทฤษฎี/ปฏิบัติ/หน่วยกิต
 11. 11. จุดประสงค์รายวิชา /สมรรถนะรายวิชา 1. 2. 3. (WordProcessing) 1. 2. 3.
 12. 12. คาอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางานของโปรแกรม จัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) ใน การพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทา เอกสารรูปแบบต่าง ๆ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการ การสร้างจดหมายเวียน การ พิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ การ พิมพ์เชิงอรรถ การทาดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์
 13. 13. การวิเคราะห์เนื้อหา www.themegaller
 14. 14. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  ด้านพุทธิพิสัย  1. ความรู้ความจา  2. ความเข้าใจ  3. การนาไปใช้  4. การวิเคราะห์  5. การสังเคราะห์  6. การประเมินค่า  ด้านจิตพิสัย  ด้านทักษะพิสัย www.themegaller ADDIE Model
 15. 15. การวิเคราะห์หลักสูตร
 16. 16. การวิเคราะห์ข้อสอบ
 17. 17. บทสรุป  ADDIE เป็นขั้นตอนการผลิตสื่อ ไม่ใช่กระบวนการเรียนการสอน  ADDIE เป็นแนวคิดพื้นฐาน เป็นแบบจาลองอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนของ ADDIE มี 5 ขั้นตอน วิเคราะห์,ออกแบบ,พัฒนา,นาไปใช้,ประเมินผล ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนแรกของ ADDIE วิเคราะห์ผู้เรียน,วัตถุประสงค์,เนื้อหา www.themegaller ADDIE Model
 18. 18. คาถาม ???
 19. 19. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 http://www.prachyanun.com

×