การวิจัยในชั้น   เรียน(CLASSROOM ACTION RESEARCH)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์       นิลสุข    prachyanun@h...
การวิจัยปฏิบัติการในชั้น เรียน (Classroom Action Research) การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการในการแก้   ปัญหาหรือพัฒนากร...
ขั้นตอนการวิจัยในชั้น เรียน  วิเคราะห์ปญหาที่เกิดขึ้นใน         ั   ชั้นเรียน  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ศ...
การประเมิน    การวางแผ นจัด  ปฏิบัติตามแผ น/  การประเมินผ ลคุณความต้องการ   การเรีย ้ –จัด           ...
การ   วงจรการวิจัยในชั้นเรียน    วางแผน การ    การ      ปฏิบัติ แก้ไข ปรับป รุง  การตรวจ    สอบ    ...
การวิจัยในชันเรียนกับการ      ้จัดการเรียนการสอน        การวิจยใน            ั        ชั้น...
ขั้นตอนของการวิจัยชั้นเรียน       การวิจยใน           ั        ชั้นเรียน             ...
กำาหนดปัญหาวิจัย สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์และวิธีสอน การตอบสนองของผู้เรียนhttp://www.prachya...
การศึกษาเอกสาร หลักสูตร หลักสูตรสถาน ศึกษา วิสัยทัศน์, พันธกิจ/ภารกิจ มาตรฐานหลักสูตร, มาตรฐานกลุ่มวิชา, มาตรฐานการเ...
การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนา  คุณภาพ (PDCA)     Plan     Do ...
การวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินเพื่อค้นหาจุดที่ ต้องพัฒนาเป็นราย บุคคล ประเมินคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักส...
สรุปผลการวิจัย ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ใด มีประสิทธิผลดี และ ประสิทธิภาพสูง คุณภาพการจัดการเรียน การสอน เกณฑ์ 60/60 หรื...
ปรัชญ วิสัยทัศน์/พันธกิจ   าจุดหมายของหลักสูตรจุดประสงค์กลุมวิชา       ่คำาธิบาย  ผลการเรียนรู้  อ      ...
คำาถาม ????http://www.prachyanun.com   www.themegallery.com LOGO              prachyanunnn@kmutnb.ac.th
วิทยากร           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข           ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี    ...
[ Add your company slogan ]                                   LOGOhttp://www.prachyanun....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การวิจัยในชั้นเรียน

1,098 views
960 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,098
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การวิจัยในชั้นเรียน

 1. 1. การวิจัยในชั้น เรียน(CLASSROOM ACTION RESEARCH)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com LOGO
 2. 2. การวิจัยปฏิบัติการในชั้น เรียน (Classroom Action Research) การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ใน ชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ เพื่อ สืบค้นให้ได้สาเหตุของปัญหา แล้วหาวิธีแก้ไข หรือพัฒนาที่เชื่อถือได้ เช่น การสังเกต จดบันทึก และวิเคราะห์หรือ สังเคราะห์ เพื่อนำาไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามhttp://www.prachyanun.com ำาหนดไว้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ เป้าหมายที่ก LOGO prachyanunnn@kmutnb.ac.th
 3. 3. ขั้นตอนการวิจัยในชั้น เรียน วิเคราะห์ปญหาที่เกิดขึ้นใน ั ชั้นเรียน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ศึกษาวิธการแก้ปญหา ี ั พัฒนานวัตกรรมเพือแก้่ ปัญหา นำานวัตกรรมไปทดสอบแก้http://www.prachyanun.com LOGO การวิจยใน ั ชั้นเรียน prachyanunnn@kmutnb.ac.th
 4. 4. การประเมิน การวางแผ นจัด ปฏิบัติตามแผ น/ การประเมินผ ลคุณความต้องการ การเรีย ้ –จัด นรู จัดกระบวนการ ลักษ ะที่ ง ณ พึจำา (ท้ น เป็น องถิ่ ทำาลักสูตร ห เรีย ้ /ระบบ นรู ประสงค์ของผู้ ย เรี น   สูสากล) ่ สถานศึกษ ระบุ า บริหารจัดการที่ ตามหลักสูตร แต่ มาตรฐานการ เอือการเรีย ้ ้ นรู ละด้านและองค์ เรีย ช่วงชัน นรู้ ้ ของผู้ ย เรี น รวม      ตรวจสอบ(Au g)ท วน(Re w ditin บท vie )   การรายงานคุณ (Se Au Re ภาพ lf dit port)  การรายงานการประเมินตนเอง(Se Stu Re lf dy port) LOGO การวิจัยในชั้นเรียน http://www.prachyanun.com prachyanunnn@kmutnb.ac.th
 5. 5. การ วงจรการวิจัยในชั้นเรียน วางแผน การ การ ปฏิบัติ แก้ไข ปรับป รุง การตรวจ สอบ สืบค้นวิธีแก้ปญหาด้วย ั การวิจัย ศึกษา ปัญหา นำาข้อค้นพบจากการวิจัยสู่ ตรวจ หา การปฏิบัติ สอบผล สาเหตุ ทดลองใช้ หาวิธีแก้ ปัญหา พัฒนา นวัตกรรม/http://www.prachyanun.com การวิจยใน ั วิธีการแก้ LOGO prachyanunnn@kmutnb.ac.th ชั้นเรียน
 6. 6. การวิจัยในชันเรียนกับการ ้จัดการเรียนการสอน การวิจยใน ั ชั้นเรียน LOGO
 7. 7. ขั้นตอนของการวิจัยชั้นเรียน การวิจยใน ั ชั้นเรียน LOGO
 8. 8. กำาหนดปัญหาวิจัย สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์และวิธีสอน การตอบสนองของผู้เรียนhttp://www.prachyanun.com การวิจยใน ั ชั้นเรียน LOGO prachyanunnn@kmutnb.ac.th
 9. 9. การศึกษาเอกสาร หลักสูตร หลักสูตรสถาน ศึกษา วิสัยทัศน์, พันธกิจ/ภารกิจ มาตรฐานหลักสูตร, มาตรฐานกลุ่มวิชา, มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นhttp://www.prachyanun.com การวิจยใน ั ชั้นเรียน LOGO prachyanunnn@kmutnb.ac.th
 10. 10. การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนา คุณภาพ (PDCA)  Plan  Do  Checkhttp://www.prachyanun.com การวิจยใน ั LOGO prachyanunnn@kmutnb.ac.th ชั้นเรียน
 11. 11. การวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินเพื่อค้นหาจุดที่ ต้องพัฒนาเป็นราย บุคคล ประเมินคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรhttp://www.prachyanun.com การวิจยใน ั ชั้นเรียน LOGO prachyanunnn@kmutnb.ac.th
 12. 12. สรุปผลการวิจัย ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ใด มีประสิทธิผลดี และ ประสิทธิภาพสูง คุณภาพการจัดการเรียน การสอน เกณฑ์ 60/60 หรือ 80/80http://www.prachyanun.com การวิจยใน ั ชั้นเรียน LOGO prachyanunnn@kmutnb.ac.th
 13. 13. ปรัชญ วิสัยทัศน์/พันธกิจ าจุดหมายของหลักสูตรจุดประสงค์กลุมวิชา ่คำาธิบาย  ผลการเรียนรู้ อ     รายวิชา คุณ ะทีพึงประสงค์ ลักษณ ่  แผนการ  จุดประสงค์  สาระการ  กระบวน  นวัตกรรม/  การวัด/เรียนรู้ การเรียนรู้ เรียนรู้ การเรียนรู้ เทคโนโลยี ประเมินผล http://www.prachyanun.com การวิจยใน ั ชั้นเรียน LOGO prachyanunnn@kmutnb.ac.th
 14. 14. คำาถาม ????http://www.prachyanun.com www.themegallery.com LOGO prachyanunnn@kmutnb.ac.th
 15. 15. วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com โทรศัพท์ 081 703 7515http://www.prachyanun.com LOGO prachyanunnn@kmutnb.ac.th
 16. 16. [ Add your company slogan ] LOGOhttp://www.prachyanun.com LOGO prachyanunnn@kmutnb.ac.th

×