ขอเสนอเพื่อพิจารณาต่อสภา
วิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ.2553
ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์
นิลสุข
การจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทำางานในสถาบันอุดมศึกษา
(Work Integrated Learning)
 Workplace Learning
 Learning on the workplace
 On the Job Training
 Dual Vocational System
 Life Long Learning
 ระบบทวิภาคี (Dual Vocational
Training)
 ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative
Education)
 ระบบการฝึกงาน (Apprentice)
 ระบบการฝึ...
 การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการอย่างเป็นระบบ
 เรียนทฤษฎีในสถานศึกษา
และ...
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
งานจริงในสถานประกอบการ มี
สถานะเหมือนพนักงานชั่วคราว
 การฝึกปฏิบัติที่จะต้องลงมือปฏิ...
 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาชีพ เป็นการส่งนักศึกษา
เข้าฝึกงานในสถานประกอบ
การในระยะเวลาสั้น ๆ
 การส่งนักศึกษาฝึกงานภาคฤ...
 การเตรียมความพร้อมของผู้
สำาเร็จการศึกษา โดยจัด
โปรแกรมการฝึกฝนอย่างเป็น
ระบบ ภายใต้การดูแลของผู้รับ
ผิดชอบจนสามารถปฏิบั...
 การนำาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย/
สถาบันมาร่วมวิจัยและพัฒนากับกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการ
แข่งขันทางการตลาด เพื่...
 มาตรฐานวิชาชีพ
 สมรรถนะวิชาชีพ
 คุณวุฒิวิชาชีพ
 ระบบเทียบโอนหน่วยกิต
 ระบบเทียบโอนประสบการณ์
 คุรุสภา
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 สำานักงานประสานงานหน่วยงาน
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน
อุดมศึกษา
 องค์กรปกครองส่วนท้อ...
 ประกาศแผนสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ
เฉพาะสาขาอาชีพอาทิ
สาขามวยไทย การแพทย์แผนไทย
เซรามิค ภาษาจีน วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้...
 การกำาหนดนโยบายและแผนการศึกษา
เพื่ออาชีพในสาขาวิชาที่เป็นฐานเดิม
 - คณะครุศาสตร์ ครูพันธุ์ใหม่ "เพชร
จอมบึง" กำาหนดฝึกป...
 การจัดตั้งสำานักหรือโครงการความร่วมมือ
สถานประกอบการและท้องถิ่น
 - ภาระกิจประสานงานสถานประกอบ
การกับคณะวิชา
 - ภาระกิจ...
การศึกษาเพื่ออาชีพ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การศึกษาเพื่ออาชีพ

1,529 views
1,399 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การศึกษาเพื่ออาชีพ

 1. 1. ขอเสนอเพื่อพิจารณาต่อสภา วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.2553 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
 2. 2. การจัดการเรียนการสอนที่ บูรณาการการเรียนรู้กับการ ทำางานในสถาบันอุดมศึกษา (Work Integrated Learning)
 3. 3.  Workplace Learning  Learning on the workplace  On the Job Training  Dual Vocational System  Life Long Learning
 4. 4.  ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training)  ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)  ระบบการฝึกงาน (Apprentice)  ระบบการฝึกหัด (Internship)  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator, UBI)
 5. 5.  การจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษากับสถาน ประกอบการอย่างเป็นระบบ  เรียนทฤษฎีในสถานศึกษา และฝึกภาคปฏิบัติในสถาน ประกอบการ
 6. 6.  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ งานจริงในสถานประกอบการ มี สถานะเหมือนพนักงานชั่วคราว  การฝึกปฏิบัติที่จะต้องลงมือปฏิบัติ งานจริงในสาขาวิชาที่ตนเรียน มา  สถานะเหมือนลูกจ้างชั่วคราว 1 ภาคเรียน
 7. 7.  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ อาชีพ เป็นการส่งนักศึกษา เข้าฝึกงานในสถานประกอบ การในระยะเวลาสั้น ๆ  การส่งนักศึกษาฝึกงานภาคฤดู ร้อน  การส่งนักศึกษาฝึกงาน 1 ภาค
 8. 8.  การเตรียมความพร้อมของผู้ สำาเร็จการศึกษา โดยจัด โปรแกรมการฝึกฝนอย่างเป็น ระบบ ภายใต้การดูแลของผู้รับ ผิดชอบจนสามารถปฏิบัติงานได้ จริง  - หลักสูตรการผลิตแพทย์แผน ไทย
 9. 9.  การนำาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย/ สถาบันมาร่วมวิจัยและพัฒนากับกลุ่ม อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการ แข่งขันทางการตลาด เพื่อสามารถ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กระบวนการ ผลิตใหม่ๆ โดยนักศึกษาและ อาจารย์ร่วมกับสถานประกอบเข้า ร่วมคิด แก้ไขปัญหาและจัดทำาเป็น โครงการ จนสำาเร็จและสามารถนำา
 10. 10.  มาตรฐานวิชาชีพ  สมรรถนะวิชาชีพ  คุณวุฒิวิชาชีพ  ระบบเทียบโอนหน่วยกิต  ระบบเทียบโอนประสบการณ์
 11. 11.  คุรุสภา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  สำานักงานประสานงานหน่วยงาน บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน อุดมศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาคมวิชาชีพเฉพาะสาขา
 12. 12.  ประกาศแผนสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ เฉพาะสาขาอาชีพอาทิ สาขามวยไทย การแพทย์แผนไทย เซรามิค ภาษาจีน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ โดยกำาหนด เงื่อนไข  - สาขาวิชาต้องทำาความร่วมมือกับ องค์กรวิชาชีพเฉพาะสาขา  - สาขาวิชากำาหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
 13. 13.  การกำาหนดนโยบายและแผนการศึกษา เพื่ออาชีพในสาขาวิชาที่เป็นฐานเดิม  - คณะครุศาสตร์ ครูพันธุ์ใหม่ "เพชร จอมบึง" กำาหนดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปีในหน่วยงานที่ให้ทุนหรือมีอัตราการ บรรจุ  - กำาหนดนโยบายการศึกษาเพื่ออาชีพ ในทุกสาขา โดยให้เลือกวิธีการปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 14. 14.  การจัดตั้งสำานักหรือโครงการความร่วมมือ สถานประกอบการและท้องถิ่น  - ภาระกิจประสานงานสถานประกอบ การกับคณะวิชา  - ภาระกิจประสานงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  - โครงการสหกิจศึกษา  - โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  - โครงการแพทย์แผนไทยฝึกหัด  - โครงการครูฝึกสอน

×