การจัดการความรู้ KMUTNB #3

646 views
626 views

Published on

การจัดการความรู้ KMUTNB ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดการความรู้ KMUTNB #3

 1. 1. การจัดการความรู้ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com [email_address]
 2. 2. การจัดการความรู้ <ul><li>หมายถึง การนำความรู้และประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการทำงานของคนในองค์กร มาจัดการให้กลายเป็นความรู้แจ้งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน </li></ul>
 3. 3. Tacit Knowledge Explicit Knowledge
 4. 4. KM Model : สคส
 5. 5. KM-Process : กพร .
 6. 6. SECI Modle
 7. 7. SECI Model # 2
 8. 8. TUNA- KM Model
 9. 9. ความไม่เข้าใจ KM <ul><li>KM ไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน </li></ul><ul><ul><li>งานที่ยาก ๆ กลายเป็นงานที่ง่าย ๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>แต่ทำให้งานที่ยุ่ง ๆ กลายเป็นงานที่สบาย ๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>งานที่ไม่เป็นระเบียบ ให้เป็นระเบียบ </li></ul></ul><ul><ul><li>การจัดการงานจากประสบการณ์ ไม่ใช่จากตำรา </li></ul></ul><ul><ul><li>เรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดการ </li></ul></ul>
 10. 10. กรณีศึกษา KM มจพ . : กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ <ul><li>การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย </li></ul><ul><li>อาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยในเรื่องอะไรบ้าง </li></ul><ul><li>ขณะเดียวกันอาจารย์และเจ้าหน้าที่มักจะสอบถามข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากรเรื่องอะไร </li></ul><ul><li>กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ที่ไหน และแต่ละหน่วยงานต้องการข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้หรือไม่ ใครคือผู้รู้ และมีประสบการณ์มากที่สุด </li></ul><ul><li>เมื่อจัดการความรู้แล้ว จะนำไปทำ e-Training เพื่ออบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ในช่วง 3 ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมิน </li></ul>
 11. 11. กรณีศึกษา KM มจพ . : กองบริการการศึกษา <ul><li>การจัดการความรู้ข้อมูลหลักสูตรใน มจพ . </li></ul><ul><li>หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีกี่หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องปรับปรุง หลักสูตรใหม่ ใครรับผิดชอบหลักสูตร ?? </li></ul><ul><li>ใครคือผู้รู้เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละสาขา ใครคืออาจารย์ประจำหลักสูตร และหลักสูตรตาม TQF ต้องจัดการอย่างไร </li></ul><ul><li>การจัดการความรู้หลักสูตร จะนำไปทำระบบฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาและสะดวกต่อการเข้าถึง </li></ul>
 12. 12. กรณีศึกษา KM สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 13. 13. KMUTNB <ul><li>Knowledge </li></ul><ul><li>Management </li></ul><ul><li>University </li></ul><ul><li>Technology </li></ul><ul><li>Network </li></ul><ul><li>Blended </li></ul>
 14. 14. สำนักงานอธิการบดี / กอง <ul><li>กองกลาง / ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>กองแผนงาน </li></ul><ul><li>กองบริการการศึกษา / งานรับสมัคร / งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา </li></ul><ul><li>กองกิจการนักศึกษา </li></ul><ul><li>กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ </li></ul><ul><li>กองงานพัสดุ </li></ul><ul><li>กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี </li></ul>
 15. 15. โครงการ / ศูนย์ <ul><li>โครงการกองวิเทศสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>โครงการไอเอสเต้ </li></ul><ul><li>ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา </li></ul><ul><li>ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการเทคโนโลยี มจพ . ปราจีนบุรี </li></ul><ul><li>งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร </li></ul><ul><li>งานตรวจสอบภายใน </li></ul>
 16. 16. กรอบการจัดการความรู้ของ KMUTNB <ul><li>ด้านการบริหารจัดการ </li></ul><ul><li>ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ </li></ul><ul><li>ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ </li></ul><ul><ul><li>* ด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม </li></ul></ul>
 17. 17. การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้ <ul><li>การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้ </li></ul><ul><li>การประกันคุณภาพภายใน </li></ul><ul><ul><li>มาตรฐานที่ 7 การจัดการความรู้ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การดำเนินการจัดการความรู้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ผลสำเร็จการของการจัดการความรู้ </li></ul></ul></ul><ul><li>การประกันคุณภาพภายนอก </li></ul>
 18. 18. แผนการจัดการความรู้ <ul><li>การบ่งชี้ความรู้ </li></ul><ul><li>การสร้างและแสวงหาความรู้ </li></ul><ul><li>การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ </li></ul><ul><li>การประมวลและกลั่นกรองความรู้ </li></ul><ul><li>การเข้าถึงความรู้ </li></ul><ul><li>การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การประเมินผลการเรียนรู้ </li></ul>
 19. 19. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) <ul><li>คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ . ศ .2551 </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ที่ 21 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ </li></ul><ul><ul><li>หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์จัดการ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร </li></ul></ul>
 20. 20. การจัดการความรู้ : กพร . <ul><li>ADLI </li></ul><ul><li>แนวทาง (Approach) </li></ul><ul><li>การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ (Deployment) </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ (Learning) </li></ul><ul><li>การบูรณาการ (Integration) </li></ul>
 21. 21. การดำเนินการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง <ul><li>Weblog KM </li></ul><ul><li>Web Portal KM </li></ul><ul><li>e-Learning </li></ul><ul><li>e-Training KM </li></ul>
 22. 22. AAA KM <ul><li>Awareness </li></ul><ul><ul><li>Plan </li></ul></ul><ul><li>Action </li></ul><ul><ul><li>Do </li></ul></ul><ul><li>Achievement </li></ul><ul><ul><li>Check </li></ul></ul>
 23. 23. เว็บที่เกี่ยวข้อง KM-KMUTNB <ul><li>http://202.28.17.101/prachyanun/blogkedutech </li></ul><ul><li>http:// 202.28.17.101/ prachyanun/km/ </li></ul><ul><li>http://blog.prachyanun.com </li></ul><ul><li>http://202.28.17.101/prachyanun/etraining </li></ul><ul><li>http://km.vecict.net </li></ul><ul><li>http://202.28.17.101/prachyanun/km1/ </li></ul><ul><li>http://gotoknow.org </li></ul><ul><li>http://www.kmi.or.th </li></ul>
 24. 24. ศูนย์กลางการจัดการความรู้ KMUTNB http://202.28.17.101/prachyanun/blogkedutech
 25. 25. Weblog KM-KMUTNB http://blog.prachyanun.com
 26. 26. Blogger KMUTNB http:// 202.28.17.101/ prachyanun/km/
 27. 27. KM-Portal : KMUTNB http://202.28.17.101/prachyanun/rsskmutnb
 28. 28. e-Training http://202.28.17.101/prachyanun/etraining
 29. 29. e-Learning http://202.28.17.101/prachyanun/km1
 30. 30. KM กลุ่มการจัดการความรู้ด้านบริการและงานวิจัย http://www.research.kmutnb.ac.th
 31. 31. e-Training KM
 32. 32. Weblog – Gotoknow.org
 33. 33. ประเด็นการจัดการความรู้ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ <ul><li>กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ก่อนปี พ . ศ . 2551 </li></ul><ul><li>กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ </li></ul><ul><li>อาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานจำเป็นต้องรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศใดบ้าง </li></ul><ul><li>กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องการรู้ </li></ul>
 34. 34. การจัดการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ นับแต่ พ . ศ . 2551 กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ <ul><li>1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </li></ul><ul><li>2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </li></ul><ul><li>3. ประกาศ ก . บ . ม . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </li></ul><ul><li>4. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </li></ul><ul><li>5. ประกาศ ก . พ . อ . </li></ul>
 35. 35. การจัดการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ก่อนปี พ . ศ . 2551 กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ <ul><li>1. ด้านการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>2. ด้านการเงินการคลัง </li></ul><ul><li>3. ด้านวิจัย บริการวิชาการ </li></ul><ul><li>4. ด้านวินัย กิจกรรมนักศึกษา และทุนอุดหนุนการศึกษา </li></ul><ul><li>5. ด้านบุคคล </li></ul><ul><li>6 . ด้านอื่นๆ </li></ul>
 36. 36. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ <ul><li>กำหนดกรอบข้อมูลสารสนเทศ ก่อนปี พ . ศ . 2551 </li></ul><ul><li>กำหนดกรอบข้อมูลสารสนเทศ หลังปี พ . ศ . 2551 </li></ul><ul><li>ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงทางออนไลน์ </li></ul><ul><li>ชุมชนนักปฏิบัติรวบรวมข้อมูลอัปโหลดเข้าสู่ระบบออนไลน์ </li></ul><ul><li>ชุมชนนักปฏิบัติรวบรวมผลการจัดการความรู้เป็น e-Training </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศ กจ . เข้าสู่ระบบได้จากทุกที่ </li></ul>
 37. 37. วิทยากร

×