หนังสือเรียน สอศ.2555 2

776 views
685 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
776
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หนังสือเรียน สอศ.2555 2

 1. 1. เกณฑ์ ก ารตรวจหนั ง สื อ เรี ย น อาชี ว ศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ การประชุ ม ปฏิ บ ั ต ิ ก าร ตรวจคุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น 18-22 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมชลจั น ทร์ พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ ร ี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปรั ช ญนั น ท์ นิ ล สุ ข คณะครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 2. 2. แนวทางนโยบาย
 3. 3. การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น อาชี ว ศึ ก ษา • โครงการเรี ย นฟรี 15 ปี อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ • เริ ่ ม โครงการตั ้ ง แต่ ป ี พ .ศ .2552 – ปั จ จุ บ ั น • เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ • สื ่ อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Tablet) • หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ • การบู ร ณาการสำ า หรั บ หนั ง สื อ เรี ย นprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 4. 4. งบประมาณค่ า ใช้ จ ่ า ย
 5. 5. การอุ ด หนุ น ในนโยบายเรี ย น ฟรี
 6. 6. การอุ ด หนุ น ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น
 7. 7. แนวทางการจั ด ซื ้ อ หนั ง สื อ เรี ย น
 8. 8. ผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
 9. 9. การตรวจหนั ง สื อ เรี ย น พ .ศ .2554 ครั ้ ง ที ่ 1 • หนั ง สื อ เรี ย นใหม่ ท ี ่ ผ ่ า นการตรวจ คุ ณ ภาพพ.ศ.2554 จำ า นวน 160 รายการ • หนั ง สื อ ที ่ ผ ่ า นการตรวจคุ ณ ภาพและ ขอปรั บ ราคา 531 รายการ • รวมหนั ง สื อ ผ่ า นการตรวจ พ.ศ.2554 จำ า นวน 691 รายการprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 10. 10. การประกาศรายชื ่ อ หนั ง สื อ เรี ย น
 11. 11. การตรวจหนั ง สื ่ อ เรี ย น พ.ศ.2555 ครั ้ ง ที ่ 2ข้อมูลหนังสือเรียนอาชีวศึกษาที่ส่งตรวจประเมินคุณภาพทั้งหมด 626 เล่ม 1.1 หนังสือเรียนใหม่ที่สง ่ตรวจประเมินคุณภาพ 1.2 หนังสือเรียนที่ผ่านการประเมินและขอปรับราคาจำานวน 489 เล่มจำานวน 116 สืเล่มยนที่ไม่ผ่านการ 1.3 หนัง อเรีประเมินและแก้ไขปรับปรุงตามข้อ
 12. 12. ขอบเขตการตรวจหนั ง สื อ เรี ย น• หนั ง สื อ ส่ ง ตรวจใหม่• หนั ง สื อ ปรั บ ราคา• หนั ง สื อ ปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะ• หนั ง สื อ เสริ ม เพิ ่ ม เติ ม• หนั ง สื อ สู ง กว่ า ปวช.
 13. 13. ประเภทของหนั ง สื อ เรี ย น
 14. 14. การประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น พ .ศ .2555 • ด้ า นองค์ ป ระกอบและโครงสร้ า ง (ผ่ า น /ไม่ ผ ่ า น ) • ด้ า นเนื ้ อ หา • ด้ า นนำ า เสนอ • ด้ า นการผลิ ตprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 15. 15. แบบประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น
 16. 16. ด้ า นองค์ ป ระกอบและ โครงสร้ า ง
 17. 17. ด้ า นองค์ ป ระกอบและโครงสร้ า ง (ต่ อ )
 18. 18. ด้ า นเนื ้ อ หา
 19. 19. ด้ า นนำ า เสนอ
 20. 20. ด้ า นการผลิ ต
 21. 21. ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
 22. 22. แบบฟอร์ ม ส่ ง หนั ง สื อ ตรวจ
 23. 23. One Tablet per Child
 24. 24. e-Book
 25. 25. บู ร ณาการสถานศึ ก ษา 3D • ประชาธิ ป ไตย • คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม • ปลอดจากยาเสพ ติ ดprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 26. 26. บู ร ณาการปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอ เพี ย ง
 27. 27. บู ร ณาการหลั ก สู ต รฐาน สมรรถนะ
 28. 28. บู ร ณาการอาเซี ย นศึ ก ษา
 29. 29. ตำ า ราภาษาจี น /อั ง กฤษ
 30. 30. V-NET , NVQ
 31. 31. สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
 32. 32. สถาบันคุณวุฒวิชาชีพ ิ
 33. 33. งานสำ า นั ก มาตรฐานฯ• หลั ก สู ต ร ปวช.,ปวส.,ป.ตรี 2555• ครุ ภ ั ณ ฑ์ ม าตรฐานฯ• สื ่ อ การสอนใบช่ ว ยสอน• Self-Learning Package
 34. 34. ของฝาก self-learning package• รับสมัครครูเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning Package) เพือบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสำาหรับผู้เรียน ่ กลุมเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพของสถานศึกษา ่ ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป้าหมายชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองจำานวน 25 เรื่อง / รายวิชา รับครูเนื้อหาจำานวน 25 คน และครูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 25 คน ส่งใบสมัครมาที่สำานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 http://202.28.17.101/prachyanun/vetrc2012/2012/vec2555_1.pd
 35. 35. บทสรุ ป • เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น หนั ง สื อ • สื ่ อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Tablet) • หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ • การบู ร ณาการสำ า หรั บ หนั ง สื อ เรี ย น • V-NET , TVQ ,prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 36. 36. คำ า ถาม ????prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 37. 37. วิทยากร

×