หนังสือเรียน สอศ.2555
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

หนังสือเรียน สอศ.2555

on

 • 1,679 views

สไลด์บรรยายการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน สอศ. 19 มี.ค.2555

สไลด์บรรยายการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน สอศ. 19 มี.ค.2555

Statistics

Views

Total Views
1,679
Views on SlideShare
1,679
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

หนังสือเรียน สอศ.2555 หนังสือเรียน สอศ.2555 Presentation Transcript

 • หนั ง สื อ เรี ย น อาชี ว ศึ ก ษาที ่ ม ี คุ ณ ภาพ การประชุ ม ปฏิ บ ั ต ิ ก าร ตรวจคุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น 19-22 มี น าคม 2555 ณ วั ง รี ร ี ส อร์ ท จั ง หวั ด นครนายก ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปรั ช ญนั น ท์ นิ ล สุ ข คณะครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 • การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น อาชี ว ศึ ก ษา • โครงการเรี ย นฟรี 15 ปี อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ • เริ ่ ม โครงการตั ้ ง แต่ ป ี พ .ศ .2552 – ปั จ จุ บ ั น • เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ • สื ่ อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Tablet) • หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ • การบู ร ณาการสำ า หรั บ หนั ง สื อ เรี ย นprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 • การอุ ด หนุ น ในนโยบายเรี ย น ฟรี
 • การอุ ด หนุ น ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น
 • แนวทางการจั ด ซื ้ อ หนั ง สื อ เรี ย น
 • ผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
 • การตรวจหนั ง สื อ เรี ย น พ .ศ .2554 • หนั ง สื อ เรี ย นใหม่ ท ี ่ ผ ่ า นการตรวจ คุ ณ ภาพพ.ศ.2554 จำ า นวน 160 รายการ • หนั ง สื อ ที ่ ผ ่ า นการตรวจคุ ณ ภาพและ ขอปรั บ ราคา 531 รายการ • รวมหนั ง สื อ ผ่ า นการตรวจ พ.ศ.2554 จำ า นวน 691 รายการprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 • ประเภทของหนั ง สื อ เรี ย น
 • การประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น พ .ศ .2555 • ด้ า นองค์ ป ระกอบและโครงสร้ า ง (ผ่ า น /ไม่ ผ ่ า น ) • ด้ า นเนื ้ อ หา • ด้ า นนำ า เสนอ • ด้ า นการผลิ ตprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 • แบบประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น
 • ด้ า นองค์ ป ระกอบและ โครงสร้ า ง
 • ด้ า นองค์ ป ระกอบและโครงสร้ า ง (ต่ อ )
 • ด้ า นเนื ้ อ หา
 • ด้ า นนำ า เสนอ
 • ด้ า นการผลิ ต
 • ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
 • แบบฟอร์ ม ส่ ง หนั ง สื อ ตรวจ
 • One Tablet per Child
 • e-Book
 • บู ร ณาการสถานศึ ก ษา 3D • ประชาธิ ป ไตย • คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม • ปลอดจากยาเสพ ติ ดprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 • บู ร ณาการปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอ เพี ย ง
 • บู ร ณาการหลั ก สู ต รฐาน สมรรถนะ
 • บู ร ณาการอาเซี ย นศึ ก ษา
 • ตำ า ราภาษาจี น /อั ง กฤษ
 • ของฝาก e-Training
 • บทสรุ ป • เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น หนั ง สื อ • สื ่ อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Tablet) • หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ • การบู ร ณาการสำ า หรั บ หนั ง สื อ เรี ย น • V-NET , TVQprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 • คำ า ถาม ????prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 • วิทยากร