หนั ง สื อ เรี ย น อาชี ว ศึ ก ษาที ่ ม ี คุ ณ ภาพ การประชุ ม ปฏิ บ ั ต ิ ก าร ตรวจคุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น 19-22 มี น า...
การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น         อาชี ว ศึ ก ษา  •  โครงการเรี ย นฟรี 15 ปี อย่ า งมี ค ุ ณ ภา...
การอุ ด หนุ น ในนโยบายเรี ย น        ฟรี
การอุ ด หนุ น ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น
แนวทางการจั ด ซื ้ อ หนั ง สื อ    เรี ย น
ผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การตรวจหนั ง สื อ เรี ย น        พ .ศ .2554  • หนั ง สื อ เรี ย นใหม่ ท ี ่ ผ ่ า นการตรวจ   คุ ณ ภาพพ.ศ.2554 จ...
ประเภทของหนั ง สื อ เรี ย น
การประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น           พ .ศ .2555  • ด้ า นองค์ ป ระกอบและโครงสร้ า ง   (ผ่ า น /ไม...
แบบประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ     เรี ย น
ด้ า นองค์ ป ระกอบและ    โครงสร้ า ง
ด้ า นองค์ ป ระกอบและโครงสร้ า ง        (ต่ อ )
ด้ า นเนื ้ อ หา
ด้ า นนำ า เสนอ
ด้ า นการผลิ ต
ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
แบบฟอร์ ม ส่ ง หนั ง สื อ ตรวจ
One Tablet per Child
e-Book
บู ร ณาการสถานศึ ก ษา 3D              • ประชาธิ ป ไตย              • คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม    ...
บู ร ณาการปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอ      เพี ย ง
บู ร ณาการหลั ก สู ต รฐาน    สมรรถนะ
บู ร ณาการอาเซี ย นศึ ก ษา
ตำ า ราภาษาจี น /อั ง กฤษ
ของฝาก e-Training
บทสรุ ป  •  เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น หนั ง สื อ  •  สื ่ อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Tablet)  •  หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทร...
คำ า ถาม ????prachyanunn@kmutnb.ac.th   http://www.prachyanun.com
วิทยากร
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หนังสือเรียน สอศ.2555

1,334 views
1,230 views

Published on

สไลด์บรรยายการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน สอศ. 19 มี.ค.2555

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,334
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หนังสือเรียน สอศ.2555

 1. 1. หนั ง สื อ เรี ย น อาชี ว ศึ ก ษาที ่ ม ี คุ ณ ภาพ การประชุ ม ปฏิ บ ั ต ิ ก าร ตรวจคุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น 19-22 มี น าคม 2555 ณ วั ง รี ร ี ส อร์ ท จั ง หวั ด นครนายก ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปรั ช ญนั น ท์ นิ ล สุ ข คณะครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 2. 2. การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น อาชี ว ศึ ก ษา • โครงการเรี ย นฟรี 15 ปี อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ • เริ ่ ม โครงการตั ้ ง แต่ ป ี พ .ศ .2552 – ปั จ จุ บ ั น • เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ • สื ่ อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Tablet) • หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ • การบู ร ณาการสำ า หรั บ หนั ง สื อ เรี ย นprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 3. 3. การอุ ด หนุ น ในนโยบายเรี ย น ฟรี
 4. 4. การอุ ด หนุ น ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น
 5. 5. แนวทางการจั ด ซื ้ อ หนั ง สื อ เรี ย น
 6. 6. ผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
 7. 7. การตรวจหนั ง สื อ เรี ย น พ .ศ .2554 • หนั ง สื อ เรี ย นใหม่ ท ี ่ ผ ่ า นการตรวจ คุ ณ ภาพพ.ศ.2554 จำ า นวน 160 รายการ • หนั ง สื อ ที ่ ผ ่ า นการตรวจคุ ณ ภาพและ ขอปรั บ ราคา 531 รายการ • รวมหนั ง สื อ ผ่ า นการตรวจ พ.ศ.2554 จำ า นวน 691 รายการprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 8. 8. ประเภทของหนั ง สื อ เรี ย น
 9. 9. การประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น พ .ศ .2555 • ด้ า นองค์ ป ระกอบและโครงสร้ า ง (ผ่ า น /ไม่ ผ ่ า น ) • ด้ า นเนื ้ อ หา • ด้ า นนำ า เสนอ • ด้ า นการผลิ ตprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 10. 10. แบบประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น
 11. 11. ด้ า นองค์ ป ระกอบและ โครงสร้ า ง
 12. 12. ด้ า นองค์ ป ระกอบและโครงสร้ า ง (ต่ อ )
 13. 13. ด้ า นเนื ้ อ หา
 14. 14. ด้ า นนำ า เสนอ
 15. 15. ด้ า นการผลิ ต
 16. 16. ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
 17. 17. แบบฟอร์ ม ส่ ง หนั ง สื อ ตรวจ
 18. 18. One Tablet per Child
 19. 19. e-Book
 20. 20. บู ร ณาการสถานศึ ก ษา 3D • ประชาธิ ป ไตย • คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม • ปลอดจากยาเสพ ติ ดprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 21. 21. บู ร ณาการปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอ เพี ย ง
 22. 22. บู ร ณาการหลั ก สู ต รฐาน สมรรถนะ
 23. 23. บู ร ณาการอาเซี ย นศึ ก ษา
 24. 24. ตำ า ราภาษาจี น /อั ง กฤษ
 25. 25. ของฝาก e-Training
 26. 26. บทสรุ ป • เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น หนั ง สื อ • สื ่ อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Tablet) • หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ • การบู ร ณาการสำ า หรั บ หนั ง สื อ เรี ย น • V-NET , TVQprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 27. 27. คำ า ถาม ????prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 28. 28. วิทยากร

×