แผ่นพับรับนร56.doc

2,964 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผ่นพับรับนร56.doc

  1. 1. โรงเรี ย นตร าดสรรเสริ ญวิ ท ยาคมไ ด้ดาเนินการตามแนวทางนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่าง โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมมีคุณภาพมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เพื่อให้นักเรียน 1. โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000ทุ ก คนมี โ อกาสได้ เ รี ย น โดยลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ โรงเรี ย นท าสั ญ ญากั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น จ ากั ด TEFL (TEFL “โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)”ผู้ ป กครอง ด้ ว ยการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น International Limited Partnership) จ้างครูต่างชาติดังนี้ เจ้าของภาษา 1 คน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้าน 1. หนังสือเรียน ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมต่างๆ 2. อุปกรณ์การเรียน 2. โครงการเรียนร่วมในระดับ ปวช. 3. เครื่องแบบ โ ร ง เ รี ย น จั ด โ ค ร ง ก า ร เ รี ย น ร่ ว ม ใ น ร ะ ดั บ ป ว ช . 4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน้ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) กับวิทยาลัยสารพัดช่างตราด โดยเปิดหลักสูตรให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) เพื่อ เตรีย มความพร้อ มสู่อ าชีพ เรีย นเพิ่ม เติม จากหลั กสู ต ร วิสัยทัศน์โรงเรียน แกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 จานวน ้ มุ่ ง มั่ น จั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน 2 สาขา คือ การโรงแรมและบริการ และ อิเล็กทรอนิกส์ การศึก ษา โดยใช้เ ทคโนโลยี แหล่งเรีย นรู้ ประกอบ เมื่อจบหลักสูตร สามารถเลือกศึกษาต่อระดับ ปวส. ใน สถาบันอาชีวศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง อาชีพ และด ารงชี วิตตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ 3. โครงการพั ฒ นาภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร พอเพียง โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สู่ประชาคม โรงเรียนได้จั ดสอนภาษากัม พู ชาเพื่อ การสื่อ สารโดยใช้ อาเซียน วิทยากรท้องถิ่นเจ้าของภาษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จังหวัดตราด สานักงานเขตพืนที่การศึกษาตราด ้
  2. 2. 3.2 ส าเนาทะเบี ย บบ้ า นที่ มี ช่ื อ – นามสกุ ล ของ 3.2 ส าเนาทะเบียนบ้ านที่ มีช่ือ – นามสกุล ของ การรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน ผู้สมัครและของบิดามารดา โดยให้ ผู้ปกครอง นักเรียนผู้สมัครและของบิด ามารดา โดยให้ผู้ปกครองรับรอง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับรองสาเนา สาเนา 3.3 สาเนา ปพ. 1 : ป หรือใบรับรองตัวจริงของ 3.3 สาเนา ปพ.1 : บ หรือใบรับรองตัวจริงของ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากาลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 ปีการศึกษา โรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2555 การศึ ก ษา 2555 รั บ รองโดยหั ว หน้ า สถานศึ ก ษาและนักเรียนชั้น ม.1 ประทับตราโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนตราดสรรเสริญ นักเรียนชั้น ม. 4วิทยาคม รับนักเรียน ชาย – หญิง จานวน 5 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนตราดสรรเสริญห้องเรียนละ 40 คน รวม 200 คน วิทยาคม รับนักเรียน ชาย – หญิง จานวน 2 ห้องเรียน 1.วิธีการรับสมัคร ห้องเรียนละ 40 คน รวม 80 คน 1.1 รับนั กเรี ยนชาย – หญิง ในเขตพื้นที่บริการ 8 1. วิธีการรับสมัครตาบล คือ ต.วังกระแจะ ต.บางพระ ต.หนองเสม็ด ต.หนอง ตารางกาหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รับสมัครนักเรียนที่จบ ม.3คัน ทรง ต.หนองโสน ต.เนินทราย ต.ท่ า กุ่ ม ต.ท่ า พริ ก ปีการศึกษา 2556 จานวน 80 คนจานวน 200 คน 2. คุณสมบัติ 14 - 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30–16.30 น. 1.2 หากจานวนนักเรียนไม่เต็มตามแผน รับสมัคร 2.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตาม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ และถ้าเกินจะใช้วธีจับฉลาก ิ หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลัง 2. คุณสมบัติ และชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 หรื อ 2.1 สาเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 เทียบเท่า 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 10.00 น. 2.2 ไม่จากัดอายุ , เป็นโสด ประกาศผล และรายงานตัว 2.2 ไม่จากัดอายุ , เป็นโสด 2.3 นักเรียนในพื้นที่บริการต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ใน 6 เมษายน 2556 3. หลักฐานการรับสมัครเขตพื้นที่บริการ 8 ตาบลของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึง 3.1 ใบสมัครของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม มอบตัววันที่ 16 พฤษภาคม 2556 2.4 นั ก เรี ย นนอกเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร คื อ มี ส าเนา มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1, ม.4ทะเบียนบ้านอยูในจังหวัดตราด ( ยกเว้น 8 ตาบล ) ่ โดยใช้ เ ทคโนโลยี แหล่ ง เรี ย นรู้ ประกอบอาชี พ และ 6 – 7 พฤษภาคม 2556 3. หลักฐานการรับสมัคร ดารงชี วิต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดย 3.1 ใบสมัครของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สู่ประชาคมอาเซียนคม เปิดภาคเรียน 14 พฤษภาคม 2556

×