Your SlideShare is downloading. ×
Science & technology news from s and t office washington d.c.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Science & technology news from s and t office washington d.c.

389
views

Published on

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ประจำเดือนกันยายน 2554 จาก สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. …

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ประจำเดือนกันยายน 2554 จาก สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

หากท่านสนใจติดตามข่าวและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา มากกว่านี้ อาจเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์: www.ostc.thaiembdc.org

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
389
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ÿ îÖÜ îìðøÖþ é îüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ ðø Ý ÿë î Ö Ùøø ßìê è ÖøÜü ßÜêî ðø Ý é îÖî÷ ÷î Þïïì “Earthquake In Washington D.C. August 23, 2011”Photo: AP News, Washington Post, AussyNews, FoxNews, CNN
 • 2. ïøøè íÖ øìðøÖþ î ÷ úÜÖøè ú Ü ö Ùøø ßìêìðøÖþ ò ÷üì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ö Üïøøè íÖ ø î ÷ õß÷ î Ùÿöïøè Ý î ìðø ÿ îÜ îìü ð î Üÿ üÝæ íð Ùè ÿüøøÙ ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷Ý Öü ßÜêî ìðøÖþ ÙøÜÖ ø Þïïì ðø Ý é îÖî÷ ÷î î Üÿ üïè÷ Ö÷øê øÖþ óÜ ìðøÖþ ÙøÜÖ ø Ýéì é÷ ÿ îÖÜ îìðøÖþ üì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ ðø Ý ÿë î Ö Ùøø ßìê è ÖøÜü ßÜêî éà 8JTDPOTJO "WF /8 4VJUF 8BTIJOHUPO %$ ìøýóì 
 • 3. ìøÿ ø 
 • 4. &NBJM PTUD!UIBJFNCEDPSH PTUDED!HNBJMDPN êéê Ùè ñÝéì éì 8FCTJUF IUUQXXXPTUDUIBJFNCEDPSH &NBJM PTUD!UIBJFNCEDPSH PTUDED!HNBJMDPN BDFCPPL IUUQXXXGBDFCPPLDPNIPNFQIQ QBHFT 04504DJFODFBOE5FDIOPMPHZ TLXBMM 5XJUUFS IUUQUXJUUFSDPN045$%$ #MPHHFS IUUQPTUDEDCMPHTQPUDPN ÿöÙø ðîÿö ßÖøï× üÿ øó ýþ éì 8FCTJUF IUUQXXXPTUDUIBJFNCEDPSHSFHJTUFSIUNM ÿïÙîø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷Ý Öü ßÜêî ú × öúì Ü ìÙ î ú÷÷ î úÜ éì 8FCTJUF IUUQXXXPTUDUIBJFNCEDPSH Photo: AP News, Washington Post, AussyNews, FoxNews, CNNðø öüúõ ó êÖ øè ñîéî üì Öé×î îÖøÜü ßÜêî éà
 • 5. ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ Ý Ö î ðÖ îüîì ÿÜ Ùö é Öé ñîéî üìö ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ Ùü öøî øÜ øÖ ê ø é÷öýî÷Öú Ü ñîéî ü ÷ì ðø Ý é îÖî÷ ÷î ­¶œ´„Šµœš¸Éž¦¹„¬µ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ž¦³‹¶Á—º°œ„´œ¥µ¥œ Œ´š¸É öúøå 7JSHJOJB ú öøýöÖ øÿîÿ ì îðø ö è Þïïì Ö ú öêø Ùø ïÙúöëÜÖøÜü ßÜêî éà êÖ øè éÜÖú ü éÿø ÜÙü öêîêø îÖ Öðø ß ßîì ý÷ ÷ î vŸnœ—·œÅ®ª ¦·‡Á˜°¦r š¸¸É„¦»Šª°·Š˜´œ —¸Ž¸ ª´œš¸É ­·Š®µ‡¤ w ïø üèøýöÖ ø Öé ñîéî ü ú ì ÖéÙü ö ÿ÷ ÷ Öï Ù ø ï î ø î øüö ðëÜ îÿ üø÷ 8BTIJOHUPO .POVNFOU àÜ ðîÿâúÖþèÿ Ùâ× Ü ÖøÜü ßÜêî éà Öéü÷ ñîéî üì ÖøÜü ßÜêî é à î ì 3KRWR KWWSVRFLHWH]LQHPDUNFRP ñîéî üì ÖøÜü ßÜêî éà ö /4 ê ÜÖ ø ÷ÖÙü öø ú Ùü ö ß ÖÝ ÖÖî ìøýóìö ë ÿ ö øëÙüïÙöÿÜê Ü éÝøÜ ø ÿêÖ Ö øêéñü îÜ 5FNQPSBSZ 5BUUPP Ý Öñü îÜ úÖìø îÖÿ &MFDUSPOJD 4LJO ìÙ î ú÷ÙüïÙö÷îéü÷ ÿÜ /*) ú %" ðø Ö ý ñîÿÜ ÿøöÙü öøüöö úïÿö Ü 7T 0450 óçî îüêÖøøöê ÿ í øè ú ñîÖú÷ìí îÖ ø î î îü÷Ü î 5IF /BUJPOBM (FPTQBUJBM- óçî é î 3FHVMBUPSZ 4DJFODF × Ü %" *OUFMMJHFODF "HFODZ /(" Ùî øÜïîé ú Ýé î ìÙ î ú÷Ý Öíøøöß ê 1FPQMF PG UIF .POUI ìÙ î ú÷øÖþ øÙö øÜ é÷ ß îõ Ùî î ßîé × üìîÖ øýÖþ ú ìîüÝ÷ ðú÷îî îö ðî ÿ ñ éÝøÜ ø ö ÙîÙ êîìîÙ ßÝ ÷ )VNBO $PTU × ÜóúÜÜ îî ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 6. ñîéî üì ÖøÜü ßÜêî é à 6OJUFE 4UBUFT (FPMPHJDBM 4VSWFZ 64(4 é ëúÜüÖ ø Öé ñîéî üìÖøÜü ßÜêî é à ö üîì ÿÜ Ùö ÷ îø éï øÖ ê ø é÷öýî÷Öú ÜÖ ø Öéìöúøå ü øÝ î÷ 7JSHJOJB ðîöúøåì ÷ ÖúÖøÜü ßÜêî é à ø ÷ Ü öúì Üìýê üîêÖ Þ÷Ü ê× ÜÖøÜü ßÜêî é à ðî ó÷ÜÖ ø üø éï öö Ö ê ðîÙøÜìøî øÜ× Üöúøå ü øÝ î÷ ú öø ÷Ü îü ñîéî üÙøÜî éì ÿüî÷ é× Üü ø 8BTIJOHUPO /BUJPOBM $BUIF ø Ý ðú éõ÷ ÷ Ü ø ö ö ñîéî üESBM øüÜ úîúÜö Ù øï î ø î ú ÷ Ü Öéø ÷ø ü øë êéî Ö ÷õ ÷ î Ù ø ÷ ÜÝ ÖÿÜìÝ úîìïêü× Üï Üÿ ÷ê Ü ÷é éî ø ïï ìøýóì×é× Ü óø öÖ ø ßÜ îö Ö Ùè ßî Ùö ô ßî îÜÿ ú üêëì ðî Öü ø Öø ÝÖøüöìÜì ÿüî÷ éðø öé× Ü îÿ üø÷ UIF 8BTIJOHUPO .POV îêÜNFOU Öéø ÷ø üéü÷ ø ö ìïìüîü Ö ø Öé ñîéî üì é à ö ïúÜïîóî ú ó÷ ÷ öÙú î ð ÷ ê ê ø êöÙü ö êÖê ÜÖïÖ ø Öé ñîéî üìðø ìýâðîìöýî÷Öú Ü×î é ô øî Ý øì ×Ü øÜ øÖ ê ø ÷ Ü ø Ö ÷õ ÷î Ö Ù ø ÷ ÜÝ ÖÿÜìÝ øüÜ úî ú ì ï é Ýï øüöëÜ Ù ø ÿ ÷ ôô ú ÿ ôô ïîëîîÙü ö êÖê Üø ü Ü ñîéî ü×î é ú ×î éÖ ø Öé ñîéî üø éï øÖ ê ø ë ü ÷ îø éï ð îÖú Ü êÿ ö øëì ÖéÙü ö ÿ÷ ÷ê Ù øï î ø î é ú öø ÷Ü îü öÖ ø Öé ñîéî ü îø éïîðø ö è ÙøÜ îìÖð ö ÖÖü îÜÙøÜê üî Ö ø Öé ñîéî ü îø éï ø ÿÜÖü î ë ü ðîÖ ø Öé îø éï â ú ÿ ö øëì ú ÷ßößîê Ü àÜÝ Öé×î îÜÙøÜ îìÖ ø ð àÜ ñîéî üÙøÜìøî øÜìÿé× ÜòÜê üî Ö × Üðø ìýÿ øå Ù ×î é ì ö Ü $IBSMFTUPO öúøå à ì Ù ú øî îð Ùý ì öÝÜ Öé ñîéî ü îøå ü øÝ î÷ 64(4 Öú üü Ö ø Öé ñîéî ü îöúøå ü øÝ î÷ öÙü öúÖ×î é öú Ö ú öêø ÿ ö øëøÿÖ é îø ÷ öú Ö ú öêø ú Ýì ÖéÙü ö ÿ÷ ÷ é îø ÷ Ü öú Ö ú öêø ðîñúÝ ÖÙü öñéðÖêìÖø ìïê ìø ïïø üèê î î ø ê üî Ö Þ÷Ü î ì ø÷Öü ïø üè úÜ øö Öé ñîéî üàÜ ðîÝéõ ÷ î ðú Ö úÖàÜ ðîì ÖéÖ ø ü× Ü ñîéî îïø üèöúøå ü øÝ î÷ê îÖú Ü $FOUSBM 7JSHJOJB 4FJTNJD ;POF " GPPU DSBDL PO UIF XFTU TJEF OFBS UIF QZSBNJE UPQ PG UIFàÜ éÖ ÖéÖ ø ü îø éïî ÷ÝîëÜø éïÖú ÜêÜ êýêüøøþì 8BTIJOHUPO .POVNFOU BOE PUIFS FBSUIRVBLF EBNBHF XJMM LFFQ é÷ÙøÜì Öé âìÿé î éêÙ ð Ùý àÜö×î é ú ì UIF NPOVNFOU DMPTFE UP UIF QVCMJD GPS TPNF UJNF "1 1IPUP/BUJPOBM 1BSL 4FSWJDFÖø ï Üïîðú Ü ô úîúÜö ðî êÖø ü ú ô øî Ý ø î Ù øúöúÜ Ö ø Öé ñîéî üìöýî÷Öú Ü îöúøå ü øÝ î÷ îÙøÜî ìö éé ðúÜÝ Ö ,JEQPTU &BSUIRVBLF 4IBLFT %$ ðîñúÝ ÖÖ ø ú îïîÝéìñéðÖêéÜÖú ü îìýì Üìî ÷ ú öö "VHVTU  IUUQXXXBMMGBDFCPPLDPNÖ øøïìø ïúüÜ î ÝîÖü Ý éöÖ øýÖþ îø ÷ ÷ ü ÷ Ü øÖé IUUQXXXJCUJNFTDPNÖ ø Öé ñîéî ü îðø ìýÿ øå ÿüî âöÖ Öéì ÜòÜê üîêÖ øðõ óÝ Ö IUUQXXXDCTOFXTDPN× Üðø ìý ú Öîïø üèÖü Ü î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 7. ÿêÖ Ö øêéñü îÜ 5FNQPSBSZ 5BUUPP Ý Öñü îÜ úÖìø îÖÿ &MFDUSPOJD 4LJO îõ ó÷îêø Ýöÿ ï îÿ Ýöî Ö ìÿ ö øë÷Ü ìÙ î ú÷éÜÖú üÝéü ðîñúêõèæì ú ÿö÷ ú à ø é ø ô ßÖìÿ ö øëôÜüì÷ é êÙÜ ööÿêÖ Ö øêé î ÜÝ Ö ðîüÜÝøìê Ü ß ô ú÷Ü "DUJWF $PNQPOFOU ìñü îÜ 5FNQPSBSZ 5BUUPP ì ðî ñîñü îÜ úÖìø îÖÿàÜ ðø Ö ïéü÷ ðÖøè úÖìø îÖÿ î ßî ìø îàÿ ê ø é éöÙèÿöïê îÖ øêøüÝÝïÙúîÖ øì Ü î× Ü ü Ý ú ÿö Ü é÷ ú ðÖøèÖÜêüî 4FNJDPOEVDUPS àÜ 3PHFST éì ðî öê Ü ßÿ ÷ø ÷Üø ÷ Ü ø Ù öóü ê øìÙüïÙöÖ øì Ü î ñîï Ü ú ì úÖúÜÝîö×î é ì Öïêö ø øüø ÷ úÖéü÷Ù ÿÜ ÿ÷Ü ø Ö ø Ùú î ü× Üø ÜÖ ÷ ïîñü îÜ î ÖÝ Öî îüÿééÜÖú ü÷Üöÿüîðø Ö ï× Ü ñî÷ Üì ø÷Öü &MBTUPNFS ì ú÷î ïïìÜÙü ö î ú îßüÜø ÷ üú  ðìñ îö öÖ ø Ö ïï Ùü ö÷é ÷î× Üñü îÜ Ùú ÷Öï ñîóú ÿêÖ î÷ü &MBTUP- ðÖøè úÖìø îÖÿìÿ ö øë÷é ÷î ïé ø Ü é é÷Ö ø ß NFS Ý êé ÷ìñü îÜïø üè éÖ é ðîø ÷ üú ö ÖÖü üíÖ ø ×÷î ñÜüÜÝø $JSDVJU ïîüÿéìöÙü ö÷é ÷îÙú ÷Öï ßü öÜ î ÖÝ Öî î ñÜüÜÝø÷Üì ÿîúüé ÷êéÖïßîÿüîÖ ø ×÷î öÖïîÖø é þ ø Öüí îÜÙ Ö øì ñÜüÜÝøîî ðø Ö ï ó óöðø ÿìíõ ó îÖ øì Ü î àÜ 3PHFS ú ÙèöÙèÿöïê÷é ÷î é Ü é÷ îð Ùý üýüÖøÝ Ö 6OJWFS- é ß ðø ÖøöÙ öóü ê ø ó Ö øÙ éÙ îÙü ö Ùî 4USFTTTJUZ PG 5PLZP ðø ìýâðî éÿø Üüÿéî ôô ìöúÖþè ú Ùü ö Ùø÷é 4USBJO àÜÝ ðú÷î ðúÜê öÖ ø Ö ïïÙú ÷Öï Ýïðú ìì ö Ý Öì Ù øï îî î $BSCPO /BOP- ìê ÜÖî Ý ÖîîÝÜ ú Öøð ïïìöÙü ö÷é ÷îÿÜìÿéUVCF ú ÷ Ü 3VCCFS ì üÿééÜÖú üÿ ö øë÷é é÷ üÖüðÖêëÜ ì àÜö Öó ìÝ ì î÷îêöÙü ö÷é ÷î ö îÖïÿ ø ÷ îì î Ü é÷üÖî +PIO 3PHFST îÖüì÷ ý ÿêøé îüÿéý ÿêøÝ Ö 6OJWFSTJUZ PG *MMJOPJT éÖú üü ðâ × ÜÖ øóçî üÿé úÖìø îÖÿ î éê Ù ööÙèÿöïê÷é ÷î é ßî é÷üÖîÖïñü îÜ× Üöîþ÷ ìÜìîÖüì÷ ý êøöüÿ÷ìýî îÖ øóçî ú ðø ÷Öê ðÖøè úÖìø îÖÿÖïñü îÜ é÷Ö øñúê ðÖøèêøüÝüéì ÜÖ ø óì÷ ðÝîëÜÖ øî Ùø Ü 4NBSU 4LJO 3FTFBSDIFST IBWF CVJMU BO FMFDUSPOJD EFWJDF XJUI QIZTJDBM úî óúÜ ø ìøýóìö ë ìÿ ö øëêé ÷ì ×î é QSPQFSUJFT UIBU NBUDI IVNBO TLJO 4VDI FQJEFSNBM FMFDUSPOJD TZTUFNT TFBNMFTTMZ JOUFHSBUF BOE DPOGPSN UP UIF TVSGBDF PG UIF TLJO JO B XBZ UIBU JT NFDIBOJDBMMZ JOWJTJCMF UP UIF VTFS *NBHF DPVSUFTZ PG +PIO " 3PHFST Ý ÖÖ øìéú Ü Ùè üÝ÷ é Ö ïï×î é× Üüÿé éÜÖú ü ö×î é ì Öï ÿêöð ú î ðêéìïø üè î Ö ú êøüÝüéÙúî ôô Ý Ö ü Ý àÜóïü öðø ÿìíõ ó ì÷ï ì ÖïÖ ø ß Ùø Ü &MFDUSPDBSEJPHSBN î øÜó÷ ï ú ú ö ðÖøèéÜÖú ü ðêéìïø üèÙ × Üñðü÷óø öÖï Ùø Ü×÷ ÷ ÿ÷Ü .JDSPQIPOF ú ðúÿââ èéü÷ Ùø ÜÙ öóü ê ø îðÝÝïî 3PHFST ú Ùè éóçî ðÖøè úÖ éóïü Ùø ÜÙ öóü ê øÿ ö øë ðúÿââ è Öö éìø îÖÿìöÙèÿöïêì ÜÖúý ÿêøÙú ÷Öïñü îÜ× Üöîþ÷ é ìÜ öé ßîé Ù ×î úÜ à ÷ ú ×ü ì ìÙ î ú÷éÜÖú ü úü ø ì ø÷Öü &QJEFSNBM &MFDUSPOJDT îÜÖ óø úÖ Ýî ððø ÷Öê ßÖïÙîì öÿ ö øë ßÙ öóü ê ø é ëÜ öüìø îÖÿ àÜöúÖþè Ùú ÷ÖïÿêÖ Ö øêéñü îÜ é÷ü Ü ñî ìÙ î ú÷éÜÖú ü ÿ ö øëî ððø ÷Öê ß îÖ øøÖþ ì ÜÖ ø úÖìø îÖÿ üïîñü îÜ ú ë ï éü÷î ì ñî úÖ óì÷ ê÷ÜÝ ðîê Üì Ö øìéÿ ï ßÖïñü îÜðø õìê Üìø îÖÿéÜÖú üêé ÷ïîñü îÜ é ú ÷ Öê Ö øÿÜ Öêü ßî ñü Ü ñüöî ðîêî ú ê Üìéÿ ïÖ øì Ü î× Ü ðÖøèéÜÖú üÙ ñî úÖìø îÖÿ üÜÝøÖïÖ ø×ï Ü ú Ö ø ÷ Ý× Üø ÜÖ ÷ óö êö îê î î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 8. /*) ú %" ðø Ö ý ñîÿÜ ÿøöÙü öøüöö óçî îüêÖøøöê ÿ í øè ú ñîÖú÷ìí îÖ øóçî é î 3FHVMBUPSZ 4DJFODF × Ü %" ÿ îÖÜ î ø ú ÷ ÿ øå UIF 64 PPE BOE /*) Ý ÿîïÿîî ú ÿÜ ÿøöÖ øÙîóï ö î Ü%SVH "ENJOJTUSBUJPO ú UIF /BUJPOBM *OTUJUVUF PG )FBMUI ðäïêÖ ø ú îÙúîÖéü÷ðø ÿïÖ øèìö ÿüî %" Ý /*) éðø Ö ý ö ñîÖ øÖø êîÙü öÖ ü î ì Üüì÷ ÿîïÿîîéü÷ðø ÿïÖ øè ú Ùü öøé îÖäø ï÷ï ú Ö øý ÿêø ú îüêÖøøöì ÜÖ ø óì÷àÜÝ öðø ÷ßîê Ö øï ïé êøüÝÿ ï÷ Ùø Üö ú ðÖøèì Üßüõ óøÖþ ñðü÷ é÷ ñîø øöé îîÜ î î ø Üîðø Ö ïéü÷ðÝÝ÷ Ö÷ü× Üÿ Üðø Ö ø é Ö úÖÖ øì Üüì÷ ý ÿêø 5SBOTMB ÷ Ü øÖé ìÜÿ Ü îü÷Ü îÝ Ýé öÖ øðø ßö øUJPOBM 4DJFODF Ù Ö øüÝ÷ì øöÝ Öóîå îïî ê ìéú Ü Öïÿ í øè ó øïôÜÙü ö îü îü÷Ü îìÜÿ ÜÝ ì Ü îøüö î ÜðäïêÖ ø úüðø ÷Öê ð ßÖïÙî ×ìî î ÷ïî ê÷Ü Öî éé×î ÷ Ü øéü÷Ö øóçî Ö øÙîóïì Üüì÷ ý ÿêø ÿ ö øë ß îÖ øï ïéøÖþ ú 3FHVMBUPSZ 4DJFODF üì÷ ý ÿêøì Ö÷ü× ÜÖïÖ ø ñîÖú÷ìí îÖ øóçî é î 3FHVMBUPSZ 4DJFODF × Ü %"óçî ú ß Ùø Üö ö ö êøå î ú üíÖ ø îÖ øóçî î ìøïñéß ï úÖ× Ü %" Ù Ö øÙöÙø Üñïø õÙñúêõèæ ú Ö øðø öîÙü öðú éõ÷× Üñúêõèæ îÖ ø ßñúÜ îì Üüì÷ ý ÿêøìéìÿé ó ÖÝÖøøöÖ øÙüïÙöàÜ úÖÖ øìÜÿ Ü ÷ ÜÝ ðîê Ö øóçî ìÝ ì Ö øÙîóï é ú ðî ðê öÖäø ï÷ï SFHVMBUPSZ îïêÜ êÖ øìïìüîì ÜßüÖ ø óì÷ #JPNFEJDBM ÿ ö øëóçî ðîñúêõèæì êøüÝÿ ïì ÜÖ øêú é îðø ÿìíõ ó ú Ùü öðú éõ÷ÝîëÜ ðîðø ÷ßîê ðø ß ßî Ö øêøüÝÿ ïÙèõ óñúêõèæ úÜÝ Öî Öÿêú é éÜîî %" ÝÜóçî ñîÖú÷ìíé î 3FHVMBUPSZ 4DJFODF üì÷ ý ÿêøì Ö÷ü× ÜÖïÖ øóçî ú ß Ùø Üö ö ö êøå î ú üíÖ ø îÖ øóçî ñúêõèæ ú Ö øðø öî Ùü öðú éõ÷× Üñúêõèæ ú ì Ö÷ü× ÜÖïÙü öÿ ö øë× Ü %" îÖ øÙüïÙöñúêõèæ ÿ ø ÿ Ùâ× Ü ñîÖú÷ìí éÜÖú ü öéÜî ó ê ïÿî ÜÙü öê ÜÖ ø îÖ øÙöÙø Üñïø õÙ é÷ ßüì÷ ý ÿêø îÖ øÙüïÙöé úÖÝÖøøöê Ü îï êÖ ø ìïìüîêøüÝÿ ïðø ÿìíõ ó ú Ùü öðú éõ÷Ö îî Öÿ êú éÝîëÜÖ øìïìüîêøüÝÿ ïÙèõ ó úÜÝ Öî Öÿêú é ìñ îö Ùü öÖ ü î îîüêÖøøöì Üüì÷ ýþÿêø éì Öé ìÙ î ú÷ ö îÖ øÙîóï Ö øñúê ú Ö øêøüÝÿ ïñúêõèæ éÜîî ìÜÿ Ü îü÷Ü îÝÜÝéêÜ +PJOU /*)%" -FBE ì ÜÖ ø óì÷ì Öö ö ú ó ðøïðøÜÙèõ ó ú Ùü öFSTIJQ $PVODJM ø ÿõ ñî øüöø ü Üÿ Ü îü÷Ü î ó ðú éõ÷× Ü ø %" ÝÜ óöÖ øé ú ú ßÙü öÖ ü îøüöö îÜ îé îÿ í øèÿ× ÿõ éÜÖú üÝ ïøè Ö ø ÜÙ ì Üüì÷ ý ÿêøéÜÖú ü ó ïøøúüêëðø ÿÜÙê öõ øÖÝ îÖ øðø Ö ïì Ö÷ü× ÜÖïÖ øü Ü ñîÖ øüÝ÷ îßüÖ ø óì÷ ú î ÙöÙø Ü ú ðÖð Üÿ× î ö÷× Üß ê é÷Ö îé ñîÖú÷ìíüì÷ ý ÿêø × ðïøè Ö øÖïÖø ïüîÖ øìïìüîðÖê é î 3FHVMBUPSZ 4DJFODF ú Ýéú éïÙü öÿ Ùâ ü éÜîî ÖÝ Öî %" ú /*) ÷Üøüöö Öî îÖ ø Ö × ÿî óÖ øðø ÷Öê ß ÜîÝ îüî óîú î ø÷âÿ øå îÖ ø ðøïðøÜÜ îé îóþüì÷ 5PYJDPMPHZì Ü îé î 3FHVMBUPSZ 4DJFODF î üú ø ÷ üú Ö øì Ü î ìîÿö÷ ó ÿîïÿîîÙü öðú éõ÷× Üñúêõèæð Ü îüÝ÷ì éøïÖ øÿîïÿîîÙüøÿø Üå îÙü öø îé î üíÖ ø Öø ê î ö Ö øó çî îü êÖøøö îÖ ø ö øð ïï ìÙ î ú÷ ö ó ñ Ö÷ü× Ü îÖúö 3FHVMBUPSZ ìéÿ ï îÙî $MJOJDBM &WBMVBUJPOT ú ÷ ì Ö ïï Þó4DJFODF ÿ ö øë ßüíÖ øìéÖü îÖ øðø öîÙü öðú éõ÷ ïÙÙú 1FSTPOBMJ[FE .FEJDJOF ó ðøïðøÜÖ øóçî ú ðø ÿìíõ ó× ÜÖ øóçî ñúêõèæì ÜÖ ø óì÷ ñúêõèæ ú ñúðø ÷ßî× Üñðü÷ îê î î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 9. Ùî øÜïîé ú Ýé î ìÙ î ú÷Ý Öíøøöß ê ö ø ö Üøðø ÜúÖþè × Ü Ùø Üïî ø Ý îÖëÜ ø ú ÷ì îÙÜÝ ê ïü îÖ Ùø Üïî ðîêü ÷ Ü× Ü #JPNJNJDSZ ø ìÙ î ú÷ú÷î ïïíøøöß ê Ù ìÙ î ú÷ìî íøøöß êö ß îÖ ø Ö ïï ø ÿø Üñúêõèæ ú ñúñúêê Ü 4IBSL 4XJNTVJU ø ßéü ÷î îÜÞú ö îð Ùý (FPSHF EF .FTUSBM îÖðø éþåÝ Öðø ìýÿüê à ø úîé é Ö ð éî úî ú ×è ìÖ úÜ éî îð Ùý ïøþì 4QFFEP ññúêßéü ÷îÖúïï î × éóïü ö öúéóßßîé îÜìòÖö î öêéÖï éñúêßéü ÷î ó ß îÖ ø ×Ü×î é÷ú Ö ú÷î ïïö Ý ÖñüÖ Ü ÖÜÖúïö éü÷ (FPSHF ÝÜÿÜ ÖêúÖþè × ÜòÖéÜÖú üéü÷ îÜ× ÜÞú ö î ÜÝ Öñü îÜ× ÜÞú öÝ öøóøî úÖ ó ßü÷Öú ÜÝúìøøýî ú ö Ü îê × IPPL Ùú Ü ÷Öïñ × Ü îÖ ø ú ü÷î× Üî ö î ö ðø ÷Öê × Öïßéü ÷î ÝÜßü÷Ö Ü ÖÜ × ÿÜ Öêü óß ßüíÖ ø×÷ ÷óîí é÷Ö ø Ö ïï ì ÿ ö øëü ÷ éÙú Üêü ú øüé øü×î öúé ÿ ö øë Ö Ö÷üÖïÿêü î ó ß ðîó î îÖ ø×÷ ÷óîí ð÷Ü úÜê Ü ì (FPSHF Öé îüÙéö ðø éþå7FMDSP ø ì ø ø÷ÖÖîü ëïêÖ Ö 4BN 4UJFS Ý Öÿë ïî #JPNJNJDSZ *OTUJUVUF öúøå.POUBOB Öú üü îüêÖøøöì ß øÜïîé úÝ Öíøøöß êîîóï éìÖ ì ßî ÷ øÖþ øÙ ÿë ðê÷Öøøö Ö ø Ö ïïøë÷îê ø ÿÜì ðîêî øÜïîé ú ÝéÜÖú üì îÖüì÷ ý ÿêø éýÖþ ëÜÿ êü ì ö ö ø éî÷ÜÖéÝÜ öøÿÖ Ýï ú î ðóçî ×öÞé÷ ìì Ýïðüéî ÷ìÿé -PUVT PXFS QBJOU ø ñúêõèæÿÝ Öé Öïü é Öïü Ýéü ðîóßÿø ÜÙü ö ýÝøø÷ßîé îÜ é÷ îÖüýüÖøøö éýÖþ ü ì ö ð ðÝÜöñü îÜì ð÷Ö íøøöß ê ïü êï ê ÷ î Ùúî êÖúï öö Ùúîêé ÷ ú÷ßîêú é üú öü Ý ÷õ ÷ ê ÿÜ ìê÷êú éìÜüî ÖìÜ÷Ü î ÜÝ Ööø Ü×î é úÖìüìÜ ïïüìÿ ö øëéÖÝïô Ü Ö ý ü öö öúÜ × Öú ìÜì é÷ðÖê ð ðÝ ß üú ìÜüî ðÖïÖ ø é ö öî ø ÿÜÿÖðøÖ ÷éúÜïî ïïü Ý ÿöñÿÖïô Ü Ö ý ï éé é÷ìñü îÜ ö Ù÷ ö ú÷ ú ÷Ü ß ÝÝ ø ó Öêü àÜÝ ßü÷ ÿÜÿÖðøÖ ø î öÿ ö øë Ö êéìñü× Ü ïïü é ó ø÷Öø ÜÙü öÿî ÝÝ Ö óýêøÜ× ö é÷ì öö öúÜüîÙ ÷ ú ö òîêÖÿÜÿÖðøÖÝ ëÖß ø ú Ü Ö ð Ý Ö îüÙéîêö ÙøÜÿø ÜìñéðÖê× Ü ö úÖúìì ñü îÜ× Ü ð ð ïøþì 4UP $PSQ éñúêÿìöÙèÿöïêÙú ÷Öïóîñüïü ö ÿ ð÷Ößîîîöüêëðø ÿÜÙ ó ð ÜÖîñü îÜÝ Ö ÿÜ éé éÜîî ÜÿÜÿÖðøÖÝ ö ÿ ö øë Ö êé ÷ é éÜîî ö ì ÿ Ù øîÖüì÷ ý ÿêøÝÜê ÜÖ øñúê úßîìöÙèÿöïê ßî é÷üÖîÖï éü÷ñúêõèæéÜÖú ü Ý ßü÷ Ù øîîéÿ é ÷ ÿö ö úÖúéÜÖú ü î ÖÝ Öî ÷Üöêü ÷ Ü øÜïîé ú ÝÝ Öíøøöß êìÿ ö øëî ö ß îÖ øÿø Üñúêõèæê Ü ßî îê î î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 10. Ùî Ùî øÜïîé ú Ýé î ìÙ î ú÷Ý Öíøøöß ê ê Ý Ö î øÜï é÷ìü ð úü î Ý × Ü ìøýóìö ë ú FSFBEFS ðÖøè úÖìø îÖÿì ß î îÜÿ úÖìø îÖÿ ø FCPPL öÿ ö øëö Ü îõ ó é ö ÷õ ÷î Ö êéü÷ ìÙ î ú÷éÜÖú üÿ ö øëì õ óðø Öã éßé Ýî ëÜ öÝ ÷ õ ÷ ê ÿÜ ìê÷ óø ÿÜì éöÙü öÿü Üö ÖÖü ÿÜ ìê÷ îî Ü ,JOH TIFS CVMMFU USBJO ø øë ôÙü ö øüÿÜ éöøë ôÙü ö øüÿÜ× Üðø ìýâðîöÖðø ÿïðâ ö ê ÜüÜñ î î öÜÙ î ÜÝ Ö øë ôê ÜüÜ üÖ Ö ý×èüÜñ î öÜÙ ú ö øë ôóîÝ Ö öÜÙÝ ì ÖéÙü öÖé Ö ý ú Ö ÷ Üøüé øüÝî Öé ðî ÿ÷ÜéÜ ø÷Öü 4POJD#PPN1 ÝÜ éöÖ ø Ö ïï üøë ô ö öúÖþè Ùú ÷ÖïÝÜ ÷ÝÜ ÷ð Ö× ÜîÖÖø êî ,JOH TIFS ìÿ ö øë ÝÜ ÷ð Ö öú Ü úÝ öúÜ ð îö ÿöìø ó Ýïðú é é÷ ö Öéî Öø éîÖ øììì Ö ýÿ ö øë úñ îøë ô×è üÜñ î öÜÙ éì (FDLP UZQF ø ìðêÖ Ö úéðâ Ö ø Öé 4POJD CPPN é îìÿé úéðâ é êÖ Ö Ö ÷ïîñîÜ é óø ì × ÜêÖ Öö×îîï ú î ÿî ú ö úÖúì ÷ î×î× ÜêÖ ÖÝ ÷éêéÖï ö úÖú × ÜóîñüìêÖ Ö ð Ö êé ÷ ÿö îÖïÖ ø Öé ôô ÿëê÷ ø Ö ø Öé ôô Ý Öÿ øú ú ÷ì Ü Ùö ,FMMBS "VUVNO Ý ø÷é îßüüì÷ éóçî ìðßîé öìö ÙøÜÿø ÜÙú ÷ Öï×î úÖ êé ÷ïî ìð ì ÿ ö øë÷éêé ÷ïîóîñü é ßî é÷üÖîÖïêÖ Ö ú öìÜÙø ïÖ ü î÷ü îïïîñîÜ Öéü÷ Ý Öêü ÷ Ü× Üêî ÿéÜ ø îëÜ øÜïîé ú Ý î #VUUFS Z DPNQVUFS TDSFFO ø Ý Ù öóü ê øøîñ ÿ Ö øÙéÙî ìÙ î ú÷ é÷ ý÷íøøöß ê ðîêî ïï éÜîî ì îìø ï ø öü îÖ #MVFKBZ àÜ ðîîÖìöëîå î ÙøÜ î ë ø éö Ö ÿ éî Ö ð× Üî Ö ú Üö Üø ï êü ÷ î öøÖ î ö×î éêü â ú ö×îÿô àÜ îÙü ö ðî ÝÝ óï øÜïîé ú ÝÝ Öíøøöß êéü÷êü ø ÜÖ ðî ð éÝøÜ×î× Üöî ö ßÿô î ÜÝ Öö .JDSPTDPQJD (SPPWFT ø Ü×î é úÖÙú ÷ÖïÙúîìö ÿÜÿô ìö×î é ì Öî ø÷Üêü ìö 8BTIJOHUPO 1PTU +VMZ Öî ÷ î×î× Ü #MVFKBZ ñ ÿ ï Üßîéÿ ö øëÿø Üÿ é÷ ß 1úÖþè é÷üÖî ö î úÖþè éÜÖú üö ðø ÷Öê ßÖï î Ý 4POJD #PPN Ù ÿ÷ÜéÜ ßî ÿ÷Üô ø Ü î ÖéÝ Ö Ö ý÷ î Ùú îñ î Ö ý ìøýóìö ë ÷ 2VBMDPNN àÜö î Ý ðîø ïï úÖìø î ýøþ × Ü ø éü÷Ùü ö øüÿÜÖü Ùü ö øü× Ü ÿ÷Ü ÿ êÖ ø Öé 4POJD #PPN Öé Ý Ö Ö ýëÖÖééîì ÖéÙúî ÿ÷Ü é÷êîÖ îé× Ü ÿ÷Ü Ý Öééî Ö ý ÖéÙü öîÖÿì ÿéÜñúÝ Ö ÿÜì ÷é î úÜ Ö øóçî î Ý ì éøï öÿö ÿö Öî îÖøèì ÿ÷Ü Ùú îñ î Ö ý é÷Ùü öÖééîì öÿö ÿö îÝ Ùú î øÜïîé ú ÝÝ Öñ ÿ ÿ ö øëÿ ì îÿ× Ü ÿÜ é÷Ö ø ßúÖþè êüñ î Ö ýÝîÖø ìÜö Öø ìï × Ü ø àÜ ø ÿ ö øë ðø ÿ ìÿöñÿøïøÙü ö êÖê Ü ÙøÜÿø Ü ïï .JDSPTDPQJD îÖ øÿø Üõ ó ßî é÷üÖîÖï ñ ÿ × ÜÙü öÖééîî úü ðú Öö ðî ÿ÷Ü îÿö Ü× Ü ø î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 11. ìÙ î ú÷øÖþ øÙö øÜ é÷ ß îõ Ùî î ßîé îÖüÝ÷Ý Ö .BTTBDIVTFUUT *OTUJUVUF PG 5FDIOPM-PHZ .*5 éî îõ Ùî î ßîé ö ì Ü îøüöÖî ó óöðø ÿìíõ ó îÖ øø ïê îÜ ú ×îÿÜ÷ øÖþ àúú î Ü Ö ø àúúö øÜ î îìéú Ü é÷Ö ø ß î àöìì ú é ×Üêü #MPPEDMPUUJOH &O[ZNFT ðîêü ß ö ó îõ Ùî î1ÿ ö øëêéê ø ÿÜÿââ èø ü Ü îõ Ù é üíÖ øÖ øÿÜÿââ èø ü Ü îõ Ùÿ ö øë óöðøö èÙü ö ×ö×î× Ü÷ îÖ ø×îÿÜ ð÷Ü àúú î Ü Ö éö Ö *O B UXPDPNQPOFOU OBOPTZTUFN OBOPSPET CMVF BDDVNVMBUFÖü Ö ø×îÿÜ é÷Ö ø ß îõ Ùî î ó÷Üßîé é÷üëÜ ì JO B UVNPS BOE CSPBEDBTU JUT QPTJUJPO UP ESVHDBSSZJOH MJQPTPNFTëÜ öü Ý ÖñúÖ øüÝ÷ìñ îö éöÖ ø Ö ïï ú ×îÿÜ÷ QJOL UIBU DBO USFBU UIF DBODFS (BSZ $BSMTPO/BU .BUFS é÷Ö ø ß îõ Ùî îìöÖ ø ß öê ú ööÖ øêéê ÿ ÿ øø ü ÜÖî ðø Öãü öÿ ö øë×÷ ÷ÿââ èêéê ÿ ÿ ø Ý ÖñúÖ øüÝ÷óïü Ö øî îõ Ùî îìÜ ßîéöø ü ÜÖî é ìÜî Öø ïüîÖ øéÜÖú üÿ ö øëúéÝ îüî× Ü ì Ü îøüöÖî ì ÿ ö øë óöðøö èÙü ö ×ö×î× Ü %PYP-Ö ø × øïÖ øøÖþ × Üñðü÷Ý ÖÖ ø ß Ùöï ïé $IFNP SVCJDJO ìÿÜ ð÷Ü àúú ð ö ÷ö ÖÖü Ö ø ß MJQPTPNFTUIFSBQZ ÖìÜ ÷Ü ðîÖ øúéÖ ø Öéñú× Ü Ù÷Üì Ý Öé×î ó÷Ü ÷ Ü é÷ü úüîî üíéÜÖú ü ÷Üÿ ö øëð ÜÖî ö àúúÝ ÖÖ øøÖþ Öéü÷ î Ü Ö Ýøâ êï ê×î î îìéú Ü Ö ðîø ÷ üú ö ÖÖü üî úÜÝ Ö ÿøÝÿîÖø ïüîÖ øøÖþ×îê îÖ øì Ü î Ö øüÝ÷éÜÖú ü ÿéÜ îëÜñúðø ÷ßîì ÖéÝ Ö Öø ïüîÖ øéÜÖú ü ðø Ö ïéü÷ îõ Ùî î ßîé Ö øî îõ Ùî îê Üßîéö ßÜ îøüöÖî îÖø ïüîÖ øøÖþÙ ìÜì ÜÙ î î 1PMZFUIZMFOF HMZDPMDPBUFE HPME éü÷ ìÙîÙ é÷üÖî àÜñúÜ îüÝ÷éÜÖú üë ðîÜ îüÝ÷î ø ÜOBOPSPET ú $BODFSESVHCFBSJOH MJQPTPNFT àÜêééü÷ ÖïÜ îüÝ÷ î î Ùê ó ðøïðøÜðø ÿìíõ ó îÖ øøÖþ1FQUJEF ìÿ ö øë ß öóîí ÷Öï î àöìì ú é ×Üêü øÙö øÜ ×÷ ÷ Ö ÿ îÖ øî üíÖ øéÜÖú ü ððø ÷Öê ßøÖþ î×îê î øÖ îÖüÝ÷Ý Þé OBOPSPET × ð îêü îìéú Ü øÙ î ê ð úüÝÜÞ ÷ ÿÜìöÙúî ÷ îßüÜ /FBSJOGSBSFE ð÷Üêü îìéú Ü àÜ ÿÜéÜÖú üÝ ì îõ Ù OBOPSPET ÖéÙü öø î ìö ú õ óðø Ö ï $ &/ +VOF  ú Ùú îì ð÷Ü àúú î Ü Ö îìÿé ìÜî Ùü öø îÝ ðì ú ÷ ú é ú éì ú ú÷Ü àúú î Ü Ö ø ö øÜ ú Öø êî ÖéÖ ø ×Üêü× Ü ú é ×îê îê ð îÖüÝ÷Ý Þé îõ Ùî î Ößîé MJQPTPNFT ìêééü÷ %PYPSVCJDJO àÜ ðî÷ 1øÖþ øÙö øÜßîé îÜ ê ö × ð îõ Ùî î ø /BOPQBSUJDMFT Ù îõ Ù× Ü ×Üìðø Ö ïéü÷ ö úÖúìö×î é  î îö ê ø OBOPQBSUJDMF ðîø ïïî ÿÜ÷ øð ïï îÜàÜÖ úÜ éøïÙü öÿî Ý î ÜÝ Ö ß ü îõ Ù×î é úÖ× ÜOBOPQBSUJDMF Ý ßü÷ óöðø ÿìíõ ó îÖ øøÖþ /BOPSPET ì Ü îÙú ÷Öï ðîêüßÖî ì Ü Öï ú úé Ö ø× Ü Ù÷Üì öóÜðø ÿÜÙ× Ü÷ î ÖÝ Öî Ö øî OBOPQBSUJDMFö ßMJQPTPNFT ìêéÖï÷ Ùú îì ð÷Ü àúú î Ü Ö ø ö øÜ ÿ ö øë ß é ú ÷øð ïï ßî ÷ Þé ÷ øïðø ì î ÷ ì ðîêî ú Ý ÷ îÖø ÿ é÷ MJQPTPNFT Ý üÜ ðÝïÖï î àöìì ú é ×Üêü ú é éî î ÝÜì ðø ÿìíõ ó îÖ øøÖþ óö×îïø üè àúú î Ü Öîî Ü î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 12. ðú÷îî îö ðî ÿ ñ éÝøÜ ø é÷ìü ð êÿ ÖøøöÿÜì é÷ ßî ÿ ñ öÖñúêö Ý Öò ÷ ø öò ÷ ðîüêëéï úÖ ê îðÝÝïî ññúê ÿ ñì éî üÿéßîé ö ø î üÿéì ÷ø ï êüö ðø ÷Öê ß îÖ øÿø ÜÿøøÙñúÜ îì êÖê Ü Ö ðÝ Ö éö ßî ëÜ×÷Öø é þß ø ø öÖø ìÜ “î îö îÖÝúßüüì÷ ö Ü )BOPWFS ðø ìý ÷ øöîéÙéÙîÿüîñÿö îÖ øñúêÿÜì ßîé ö àÜñúêö Ý Öî îö "OLF %PNBTLF îÖüÝ÷ ú é à î ø Ý Öÿë ïîüÝ÷ ú îüêÖøøö 2NJMDI é ß ðøêî îî îö ó î ö ñúê ðî ÿî ÷ JCFS Ý Öíøøöß êì ðîöêøê ÿÜ üéú ö ú ÿ ö øëî ö ñúê ú Ö ïï ÿ ñ Ùèõ óÿÜ é ì ñúÜ îüÝ÷Ö øñúê ÿî ÷Ý Öî îö éøïø ÜüúîüêÖøøö îÜ î BTIJPO 8FFL é îÖøÖã Ùö è ö Ü #FSMJO ðø ìý ÷ øöî %PNBTLF Öú üü î îöüüöÙü öó ýþ êÖê ÜÝ Öî îößîé î àÜ îÙü ö ðîÝøÜ úüî îöÝ Ö ó Ö îÖø ïüîÖ øñúê ÖìÜ÷Üðú ÷Ù øï î DBSCPO GPPUQSJOU ú üü úüîö ðøêî $BTFJO ðøêîßîé îÜ îî îö ðîêü îðøö èî ÷Öü ñúêõèæ î Öéü÷ ÷ Ü øÖê ö îüêÖøøößü÷ì ÖéÙü ö× ü îîö ú ðîêüðø ÿ îÖïÿ ø î éÜÖú ü ðîÖ øßü÷ÿÜ üéú ö é÷Ö øø à Ùúîöïé ÿ ö øëì ß îÖø ïüîÖ ø ñúê ø Ö ü ú ÿ ðîÿüîðø Ö ï î Öúïö ß ö é îøð ïï× ÜñúêõèæÿÜììÜÿî ê $BTFJO îîöüü ðî ðøêîßîé é÷üìÿ ö øëî öñúê ÿî ÷ê ö ÙøÜÿø Ü× Ü 2NJMDI é ìö (SFFOEJBSZDPN ú 4DJFODF +VMZ  î îöì %PNBTLF î ö ßñúê Ù î îöïé é÷ øöêîÝ ÖÖ ø ÷Ö× Ü úü ÖÝ Öîö ú ÿÖé ðøêîìöúÖþè Ùú ÷× Ü ×Ü ÷Ö Öö Ý Öîî %PNBTLF Ý ðúÜÿõ ó× Ü $BTFJO Ý Ö #JPQPMZNFS ð ðî CFS é÷ñ î ÿêÖ Ö øêéñü îÜ ê Ý Ö î Öø ïüîÖ øì öÿ ö øë ðé ñ÷ é ì Öé ðî ÿî ÷ìÿ ö øëî ðÝï ø ñÿöÖï ÿî ÷ò ÷ ø ÿî ÷ÿÜ Ùø î 3PHFS ú Ùè éì Ö øüÝ÷ óö êö îÖ øî ñÜî ÖÝ Öî ÿÜì ìñúêÝ ÖîöÝ öúÖþè Ùú ÷Öï ö ú ö üÜÝøéÜÖú ü ððø ÷Öê ßÖïñúêõèæ î ßî àúú ÿÜø Ù ìëÖÖü ÖìÜ÷Üÿ ö øë÷ ÷ÿú ÷ é îíøøöß ê ú ö ìê÷ ó ß ðîêü Öï× öú ú ÿÜÿââ è ð÷Üýî÷Öú Üì Öé Ö ø ó îøð ïï øÿ ÷ñ îé ü ì÷ö îø ÷ ÷ ü ÖúöîÖüÝ÷éÜÖú ü Ù é üÜü Ý ÿ ö øëóçî ðÖøèéÜÖú ü ÿ ö øë ß öê ëÜ öü ÿÜì Ý ÖîöÝ ööÙü öÙÜìî ö îÿÜì ÿââ è ôô ÖïÖø ïüîÖ øê Ü îø ÜÖ ÷ ßî Ö ø Ùú îÝ Öò ÷ ø ×îÿêü êÿ ö øëî ö ðø ÷Öê ß ðîüÿé ø ì× Ü î àö ú îêï é ó ìÝ ü Ùø Öø ïüîÖ øÿÜì ðø õì î é ßî ñ ðìî î ðú Ö ö î ø ðø éï ìÖ Öé øÙ Ý î éü ìÙ î ú÷éÜÖú ü éì ú ÷Ö óÜìêÖ êÜ îøë ðîêî ìÜî × é× ÜÿÜì Ý Öî îö Ù ÿø ÜÙü ö êÖê Üø ü Ü ìÙ î ú÷ úÖìø îÖÿ ú ßüüì÷ðú éÝ Öÿ ø Ùö î ÜÝ Ö ööÖ ø ßÿ ø Ùö ø ÷ Û öúÜ ìö ú õ óðø Ö ï 4DJFODF ú 1PQTDJ "VHVTU  î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 13. ö /4 ê ÜÖ ø ÷ÖÙü öø ú Ùü ö ß ÖÝ ÖÖî îßüÜÿ Üìýüøøþìñ îö /BUJPOBM 4DJFODF PVO-EBUJPO /4 îü÷Ü îÿîïÿîîé îÖ øÙîÙü üÝ÷ îðø ìýÿ øå öøÖ éêóöóñúÖ øÿ øüÝ ú ðø öîñúé îüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ /4 4VSWFZ î ü× ê Ü é÷öÖ øø ïÙ ë ö îøð ïïÙ ë öëÖñé 5SVFBMTF 2VFTUJPOT î ïïÿ øüÝ ßî öîþ÷Ö îéö Ý Öÿêüÿ ÷óîí î ÝÖøü ú Öé×îÝ ÖÖ øø ïéÙøÜ÷Ü â ðîêî àÜï Üÿüî é Ü ÜëÜìùþãì ÷Ü öÿ ö øë × óÿÝî é ÷ Ü îßé Ö øýÖþ é îÙèêý ÿêø ú üì÷ ý ÿêø îø éïðø ëöì Ùè ÖøøöÖ øïø ø× Ü /4 /BUJPOBM 4DJFODF #PBSE ú öí÷öýÖþ &MFNFOUBSZ BOE 4FDPOEBSZ .BUIFNBUJDT Ùü ö îü Ùüøðøï ðú÷î îüÙ ë öì ß úÖÖ ø Ü Ü BOE 4DJFODF &EVDBUJPO é÷ö× öúÖ øìéÿ ïÙü öÿ ö øëÝ Öìùþã ßî ìùþãüüçî Ö ø ìùþãÖ øÖ îééüÜé ü ú Ù îîÙèêý ÿêø ú üì÷ ý ÿêø× ÜîÖ ø÷î îø éïßî ðîêî ó óöÙü öî ß ë × ÜñúÖ øðø öîì éÝ ÖÖ ø ðø ëö ú öí÷öýÖþ × öú ú ñúÖ øðø öîÙü öÿ ö øëÿ øüÝ Ö ø ðú÷î ðúÜ îî ÷ï ÷éÜÖú ü éÿÜñú Ö øÖ îé × ÜÙøñÿ îüß Ùèêý ÿêø ú üì÷ ý ÿêø øüö ðëÜÖ øêüßüéé îüì÷ ý ÿêø ú üýüÖøøö îð Ùý 4DJFODF óçî ÿ Ö ø ø÷îÖ øÿ î é÷Ö ø ß î ê ø îê ðîêîBOE &OHJOFFSJOH *OEJDBUPS ìÝ ñ÷ óø î é îöÖø Ùöð î îî ðú÷î ð àÜ ú ÷ðø ìý é ß îüÙ ë ö î ïï Ö øýÖþ é îüì÷ ý ÿêø ú üýüÖøøö îø éïö üì÷ ÿ øüÝìÝéì é÷ /4 îÖ ø Ü Ü ú ðø öîñúÙü öø ú÷ )JHIFS &EVDBUJPO JO 4DJFODF BOE &OHJOFFSJOH àÜóïüÙü ö × Ýé îüì÷ ý ÿêø× Üêî Ü êø Ö øê ïøïîÖ ø÷î ó × øïýÖþ îö üì÷ ú÷öðøö è óöö Ö×î ÿéÜëÜ îü îö îÖ øñúêîÖýÖþ î î Ùêü Ý îðìñ îö Ùè Öøøö íÖ øéÜÖú ü ééÜ Ù ë ö öÝ îüî óöö Ö×îê ö ðéü÷ ÖìÜ Ý îüî× ÜîÖýÖþ ìì Ö÷ü× ÜÖïÙü öø ø Üüüçî Ö ø &WPMVUJPO ú ìùþã #JH × ø÷î îé îüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷öðøö èÿÜ×îêú é#BOH ìùþãì Üé ø ý ÿêøì Ö÷ü× ÜÖïÖ øÖ Ö îéÝÖøü ú ø ÷ üú ðìñ îö êöÝ îüîîÖýÖþ Ý Öÿ øå ó÷Ü ÖÝ Öø ÷Ü îÿøðñúêüßüéé îüì÷ ý ÿêø ú üýüÖøøö î ø ÷ú Ý ÖÝ îüîîÖýÖþ é îüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ìÜ öéð Ùý 4DJFODF BOE &OHJOFFSJOH *OEJDBUPS ì ÖéÖø ÿüó ÖþüÝ øèëÜÙü öê ÜÖ øìÝ ðéïÜÙü ö øÜÜ îé îüì÷ ý ÿêø ú üýüÖøøö 4DJFODF BOE ðîÝøÜìü ðø ß Öøÿ øå ÿüî â ö÷ öøïìùþãüüçî &OHJOFFSJOH -BCPS PSDF Ý Ö× öúéÜÖú ü óïü ö øÜÜ îÖ ø &WPMVUJPO ú ìùþã #JH #BOH ìùþãì Üé ø ý ÿêøì é îüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ óö×îÝ Ö éê î êø ÿüîìÙÜì Ö÷ü× ÜÖïÖ øÖ Ö îéÝÖøü ú ì ø ÷Ü îÿøðñúêüßüé ÿéÜ îëÜ îü îö î î Ùêü Ý ö øÜÜ î îé îéÜÖú ü îð Ùý Ý ø ïìùþãìÜÿ Ü ÷ ÜúÜ ð îø ÷Ü î ÖÙøÜ óö×î ßî é÷üÖî ö ïÜÿéÿüî× Ü øÜÜ î Ö ðîðø õì é÷Ý ÷Öÿüîì Ö÷ü× ÜÖïÙü ö ß ú Ùü öø ÖÝ ÖÖî êÜ óïü øÜÜ îé îÖ øüÝ÷ ú óçî ö êø ÿüîÿÜìÿé ú ö êø Ö øÝ Ü øÜÜ îé îüì÷ ý ÿêø ú üýüÖøøö îÖúö 4DJFODF BOE &OHJOFFSJOH *OEJDBUPS 4&* íøÖÝ ú ÷ðø õìö î îõ óøüö Ö÷üÖï× öú ßÜðøö èé îüì÷ ý ÿêø ú üýüÖøøö 2VBOUJUBUJWF %BUB × Üðø ìýÿ øå îü îöÖ øóçî é îÖ øüÝ÷ îø éïß ê ú Ùü öøüö ú ðø ìýê Ü ßî âðî Ýî ê üî Ö ú ê ì÷ ÜÖùþ ö ø ü Üðø ìý 3 % /BUJPOBM 5SFOET BOE *OUFSOBUJPOBMøÿ à÷ ÜÖ ø éîö øÖ ÷ øöî ê ú ÿü éî ÿ êø ú÷ -JOLBHFT éóïü îð Ùý îÖúÜìî÷ÜÙÜ óöÝ îüî Ö øïø àú ðîêî é÷ÿ ö øëî × öúéÜÖú üàÜ ðî× öú î ßÜ úÜìî îé îÖ øüÝ÷ ú óçî ÷ Üê î Ü ú óöÙü öêü ú× ððø ÷Öê ß îÖ øü Ùø ì Üÿëêê ð 4&* ðîßé øüöö Öï îü÷Ü î ÿë ïî ø ö üì÷ ú÷ ó ñúÖéî× öú ßÜî ÷ï ÷Öú Ü ÿüîÖú Ü àÜðø Ö ï ðéü÷ê ø Ü Ü îüÝ÷ îø éï ÜðäïêÖ ø Öÿêú é î ßÜó èß÷øðõ ó ñîõ ó å î× öú üï àê ïìî ïìÿøð ú Öÿ ø Ü Ü é÷ ïÜ î Ö ðî ïì éÜî îê î î ì 10 ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 14. ìøýóìö ë ÿ ö øëÙüïÙöÿÜê Ü éÝøÜ ø ìÙ î ú÷ ìøýóìöÖ øóçî ÷ Üê î Ü ú Ö úÜöïìï ì óöö Ö×î ÷ Ü î éßé ßî ÿ ö øëø ïóÖé ø ê îÜì ÷ ÿ ö øë ß öê î ê ø îê ó ßïøÖ ø $MPVE 4FSWJDF é ú ÿ ö øëê ïÿî Üê Ùü öê ÜÖ ø× Üñ ßìÖ úÜ óö×î é ÷ Üöðø ÿìíõ ó ðÝÝïî ìøýóì ðø÷ï ÿö îÿÜÝ ðîì× é ö é îßüêðø Ý üî î Üö Ý ÖÖúöññúê ú óçî ìÙ î ú÷ ìøýóì öÖ ø ×Ü×î îÖ øóçî ú î ÿî ìÙ î ú÷ ö ó ê ïÿî Üê Ùü öê ÜÖ ø× Üñïø õÙ ÷ ÿö ÷Öêü ÷ Ü ßî ìÙ î ú÷Ö øø ïê îÜ× Ü ìøýóì é÷ ßÝó ÿßð (14 $IJQ ó ß îÖ øø ïê îÜ ø ì ÷× Üñ ß ó ÿ ö øë ó î ø Ùî î ÿ ö øëø éü ×è îø ÷ì î î ÖÝ Öî ö î ìÙ î ú÷Öú Üë ÷øðö øüöÖïÖ ø ß öê ø ïï Ùø × ÷ /FUXPSL $POOFDUJPO ì ñ ßÿ ö øë ó úéøðõ ó îøð ïïø ïï ø÷ú ìö 3FBMUJNF ú ÷Üÿ ö øë ß ðø Öøöì ß öê Öïø ïï $MPVE 4FSWJDF " 4PDJBM /FUXPSL ö ÷ëÜ ÿÜÙöìöÖ øêéê ÿ ÿ øñ îì Ü ó ÿ ö øë ÷Ö ÷ øðõ ó éü ðîõ ó ø ú ö ÜÙ ø ïï î ê ø îê é÷ìÿö ßÖ îÿÜÙöÝ × øüöÖî ïÜðîðø Ö ï ø ÷ îõ óï Ü øüö ðëÜÙü öÿ ö øë îÖ ø ðú îüÙü öÙé ú øüöÿîìî î ü× ìÿî Ý ßî ðø Öøöêü ÖþøÝ Öõ þ îÜ ð ðî Öõ þ îÜ PVSTRVBSF ìöÖ ø ïøÖ øï Ö ø ðø ß ÿöóîíëÜÿë îì ø Ýéìñ ßïøÖ ø ÷ ó ÿö ßÖ Öú Ù÷Üÿ ö øëö óïð ìÙ î ú÷ßð /$ /FBS FME $PNNVOJDBUJPO ÿÜÿøøÙÖî é î ÖÝ Öî ÷Üÿ ö øë ó úéøðõ ó ø ïÜðî$IJQT àÜ ðî ìÙ î ú÷ÿ øïÖ øêéê ÿ ÿ ø ø îë ÷ × öúÖîñ îì Ü Ùø × ÷ é Öéü÷× öú îø ÷ ÿî îøð ïï øÿ ÷ ßü÷ Ö øÝéÖ øíøÖøøöì ÜÖ ø ÜîÝ Ö ìøýóìö ë ìÿ ö øëÿÜ× öúñ îêü î× öú # 5BSHFU .F Ù Ö øðø ß ÿöóîí ø Ûþè é÷Ö øÿÜñ î3FBEFS îî Öé×î éÝøÜ àÜ îðø ìý Ö ú ú âðîöÖ øî × Ùü öö ÷Ü ìøýóìö ë ö ñ ßïøÖ ø ìøýóìñ î ð÷ÜìÙ î ú÷éÜÖú üö ß ÷ Ü óø ú ÷ ìÜî î ÜÝ ÖßðéÜÖú ü ê îÜì Öú Ù÷ÜÖïø îÙ ø ø î ø î ÖÝ ÖÖ ø Ûþèÿ ö øëî ö ðø ÷Öê ßÖï ðÖøè î é ÷ Ü óø ú ÷ ì é÷Ö øÿÜ× Ùü ö úü ÝÝ öÖ ø Ûþè ñ îì Ü ñîð ÷ñ ßïøÖ ø ìøýóìö ë ÿ ö øë ïÜðî× öú ßî øðõ ó Ûþè úÖìø îÖÿ ö ñ ßïøÖ ø éîñ î î î Ùê é÷Ö ø #VNQJOH àÜ ðîÖ øî ìøýóìö ë ìê ÜÖ ø ïÜðî× öúö ßîÖî ï ó îë ÷× öúñ î ðø Öøö $ 5SBOTMBUF 5IJT ñ ßïøÖ ø ìøýóìö ë ìö ðø Öøö ðú ìøýóìö ë ðîêî õ þ ÿ ö øë ß ìøýóìö ë ë ÷õ óð ÷ ø ÿâúÖþè ú ðø ÖøöéÜÖú üÝ ì Ö øðø öüúñú ú ðøõ þ îøð ðÝÝïî 4NBSU 1IPOF ø ìøýóìö ë öÙü ö õ ó ø ð ÷ÿâúÖþèîî ðîõ þ ìê ÜÖ øÿ ö øëö ÖÖü Ö ø ß ìø × Ö ßî é îÜ ôÜ óúÜ ú ðî ðÖøè /BWJHBUJPO 4ZTUFN øüöìÜ ðîø öìÙüïÙö Ùø Ü % J1IPOF $BTI 3FHJTUFS Ù Ö ø ß ìøýóì ôî ðî ðÙ öóü ê ø ìøìýî ú Ùø Üóøî ê ø ðîêî éÜøðõ ó ÖøèÿÜ× öúÖ ø Öï Üîñ î ðø Öøö 4RVBSF é÷Ý ö ðÖøèðø Ö ï î ÜÝ ÖÙü öÿ ö øë× Ü 4NBSU 1IPOF îðÝÝïî ÿ øïøéïêø Ùøéê ÿ÷ï × Öï ìøýóì ôî ø óé ú ÷ò ÷Ù éü Ý öñ ß 4NBSU 1IPOF óö×îëÜ J1BET é÷ öÝ ðîê Üö Ùø Üøéïêø Ùøéê Öê ðú î Ùø Üõ ÷ îð Ùý î îê î î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 15. ìÙ î ú÷ÙüïÙö÷î é÷ ß ÿÜ îÖüÝ÷ éìéú Üî àúúìÿ ö øë ß ÿÜ îÖ øÙüïÙö òÜ î îìéú Üìðü÷ ðî øÙ ï ü î ú ß ÿÜ îÖ øðøï ðøö è îàúî î ú é ö òÜ àúúéÜÖú ü ü êñü îÜ úü àúúÝ éÖÝï ÿÜÿô #MVF -JHIU ì ÖéÖ øñúê îàúî×î î ÖÝ Öîî îÖüÝ÷ éìéú Üî àúúéÜÖú üïøøÝúÜ îüÿéìö øóøî 1PSPVT .BUFSJBM ú òÜúÜúÖúÜ ð îø ÜÖ ÷× Ü î ìéú Üìðü÷ ðî øÙ ï ü î ßî é÷üÖî é÷öÿ ÷ ÷ Öüî ÿÜ JCFS 0QUJD $BCMF òÜêé ðéü÷ ó ß ðîêüî ÿÜê ö Ùü öê ÜÖ ø Ý ÖñúÜ îüÝ÷éÜÖú ü éóïü üíÖ øìÜÿ Ü ïï ÿ ö øëÙüïÙöðøö èî ê ú î ú é× Ü îìéú Ü é ßî é÷üÖî 1PXFS PG MJHIU 5IFTF EJBCFUJD NJDF IBWF CFFO JNQMBOUFE XJUI DFMMT HFOFUJDBMMZ FOHJOFFSFE UP USJHHFS JOTVMJO QSPEVDUJPO XIFO FYQPTFE UP CMVF MJHIU $SFEJU """44DJFODF îÖüÝ÷Ý Ö #PTUPO 6OJWFSTJUZ Öú üü îü îö× Ü Ü îüÝ÷ î î Ùêé îßüüì÷ Ý öÖ øî ìÙîÙÖ ø ß ÿÜ ðîêüÙüïÙöÖ ø ðéðéÖ øì Ü î× Ü÷î óöö Ö×î é÷ îÖüì÷ ý ÿêøÙîóïüíÖ ø ß ÿÜÙüïÙöø éïî ê ú î Þó Ü îüÝ÷é îßüõ óÿÜ Ùø 4ZOUIFUJD #JPMPHZ àÜ ú é× Ü îìéú Ü ðîÖ øýÖþ üÝ÷ îø éï ö úÖúßüüì÷ ìöÖ øî àúúö êé êÜóîíÖøøö ó àúúÿ ö øëðäïêÜ î éê öìê ÜÖ ø ìÜî Ö ø ß ÿÜ ÿö î ðî Öðî 5SJHHFS ó ß îÖ ø î÷ü Ö îÖüì÷ ý ÿêø éÙéÙîüíÖ øÙüïÙöÖ ø ÿéÜ Ö÷î ÖéÖø ïüîÖ øñúêÿ øßüõ óì êÖÝ ÖÖ øÖø ïüîÖ øì(FOF éü÷ ÿÜ é÷ ß ðøêîÝ ÖÝ ðø ÿ ìê 3FUJOB öîþ÷ ßÿ ø Ùö ðîêü î÷üî ì îÖüÝ÷ÿ ö øëÝ Öéóîì ø ú ÿ ö øëî ìÙ î ú÷éÜÖú ü ð ßðø ÷ßî é îø ÷ ÿî ïø üèìÝ ÖéðäÖø÷ éÜ ÷×î ó óöðø ÿìíõ ó îÖ øñúê÷ ßüõ ó #JPMPHJDBM %SVHT îÖ øøÖþ øÙö øÜéü÷Ö øÙüïÙöÖ øñúê ðøêîìöðøö è ìÜî ìÙ î ú÷ îÖ øñúê îàúî é÷ ß ÿÜ ÿ ö øëö Ö ÖîÙü öÝ ðî ÿüîðø ÷ßîø ÷ ÷ ü îÖüÝ÷Ý ì Ö ø î ððø ÷Öê ß îÖ ø×îÿÜ ðøêî ó Ö øøÖþ é î î ßîêé êÜ àúú öÙü ö üê ÿÜ àÜì î ìÙú ÷ðöðé ðé ô (SPXUI )PSNPOF ø ø öîìöñúê Ö ø Ýøâ êï ê àÜ î ó ñðü÷ÿ ö øëñúê ø öî )PSNPOF ì× é ÷ ð ßî ðÝÝïîÝ ßüíÖ øñúê ø öîéÜÖú ü é÷ ß #JPSFBDUPS îàúî *OTVMJO ê öðøö èìÖ îé é ëÜðäÖøèßüõ ó ðîêüñúê úüÝÜÞé ø öîéÜÖú ü × ð îø ÜÖ ÷× Üñðü÷ ê ìÙîÙÖ ø ß ÿÜßü÷ öê ÜÞé îÖüÝ÷ éî àúúì éøïÖ øêé êÜóîíÖøøöìö ø öî × ð îø ÜÖ ÷ Ö ó÷Ü Ù ß ÿÜ ðîêüÖø êî Öéßîÿüî× Ü÷îìÿ ö øëñúê ðøêî üê ÿÜ -JHIU4FOTJUJWF Ö øñúê ø öî×î1SPUFJO Ý ÖÝ ðø ÿ ìê àÜÿ ö øë ø÷Ö ðøêîéÜÖú üü.FMBOPQTJO é÷ ðøêîéÜÖú ü÷î÷ ö Ùú à÷öñ î × î ðÝÝïî ìÙ î ú÷Ö øñúê ðøêî ó Ö øøÖþ ê Üàúú é úÜÝ Ö éøï ÿÜ ú Ùú à÷öéÜÖú üÝ ðÖø êî Ý ß àúú îÖ øñúê ê ö Öø êî àúúñúê ðøêî î ðøêî ì ðîêüÖø êî ÷îì ø ÿî Ýì Ü î é ðøö èö ÖÝî ÖîÙü öÝ ðîÝ ì àúú ðîóþ ú ð ×é×ü ÜÖ ø Ýøâ êï ê× Ü àúú éÜîî ìÙ î ú÷Ö ø ß ÿÜÝÜ ö àúú éøï ÿÜÝ ì Ùú à÷ö ú × ð î àúú ðîì Ü ú Ö öìÝ ì àúú Ýøâ êï ê ú ÿ ö øëàÜÝ ðÖø êî ðøêî ðÖø êî ÷î ð ö ÷ÿ ö øëì Ü î ÙüïÙöðøö èÖ øñúê ðøêî ó ö àúú ðîóþ é ì é Ößî îÜ Ý ÖñúÖ øüÝ÷× Ü àúúì ó ú÷Ü üóïü Ö øñúê ðøêî ó Ö øøÖþ öðø ÿìíõ ó óöö Ö×îø ÷ üú ú ðøö èÙü ö ×ö×î× Ü ÿÜöñúê ðøö è úø ÷ üú îÖ øñúê× Ü÷î ð ö ÷ ìö ú õ óðø Ö ï 5FDIOPMPHZ 3FWJFX +VOF  î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 16. /*)/*) ú %" ðø Ö ý ñîÿÜ ÿøöÙü ö ö /4 ê ÜÖ ø ÷ÖÙü öø ú Ùü ö ß Öøüöö óçî ê Ý Ö î øüö Ý ÖÖî ê Ý Ö î ÿîïÿîîüíÖ ø ö îÖ øðøïðøÜÖ øñúê ú Ùèõ ó ÿë ïîüÝ÷ ú óçî "DBEFNJD 3FTFBSDI BOE %FWFM-4. ÿø ÜÙü ööî Ý îÙü öóø ö× Ü %" îðø öîîüêÖøøö PQNFOU îð Ùý ÿë ïî ú îü÷Ü îé îÖ øýÖþ× Ü ìÙ î ú÷ ïê ö îø éïö üì÷ ú÷ é ìîüÝ÷ ðîÝ îüî Üî óîú î ÙüïÙö× öúì êÖê Ü ú Ö ú ÷ ÿ ö øëî ðßü÷ðøï ø÷âÿ øå î×è ì îü÷Ü î× Üøå éúéïìï ìÖ øðøÜ ø Üÿ× î ö÷ ÿîïÿîîìîüÝ÷ ÷ Üê î Ü î ÖÝ Öî Ý îüîñúÜ îüÝ÷× Ü6. î ø ïïÖ øð ÜÖî öì îîÙü öðú éõ÷ ø ðÿÖ ø ìü úÖ é óöö Ö×îø ÷ú êÝ îüîñúÜ îüÝ÷ÿ øåðäïê ó ÙöÙø Üÿ í øèÿ× ÖúïúéúÜ ú ó÷Üø ÷ú ì îî ÖéÖ øóçî ö êøÖ øê ï êé î õÿßÖøøö óðÖð ÜÿÜÙÖÙ öÿ×õ ó ú Ùü ööîÙÜ× Ü úÖ ú ðø ìý êÿ Öøøö ìÙ î ú÷ ú êú é úÖ *OEVTUSZ 5FDIOPM-ÿ øå PHZ BOE UIF (MPCBM .BSLFUQMBDF é÷ö î Ö÷ü× ÜÖï ÿøöÿø ÜÙü ö ×ö ×Ü é÷ ßÿÜÙöý ÿêø ú óùêÖøøö Ùü öÿî ÝÙü öø ú ìÙ î ú÷ îø éï ß÷üß â× ÜÖúö êÿ ý ÿêø ó ßü÷ ñïø õÙ ú îÖüß ßó éøïìø ïÖ øêéÿî Ý Öøøö î ýøþåÖÝø éï úÖ Ö øÿ ÿ ø ú úÖ ðú÷î× öú Ö÷üÖïñúêõèæìÙüïÙö × ÜññúêÿîÙ ú ïøÖ ø øüöëÜÖ ø ÖÖã ö ÷ ó ÙöÙø Ü ú×ÿìíê Ü ðîêî ìÜî %" Ý ßìøó÷ Öøìö ÷ ó î ñîÖú÷ìíé î 3FHVMBUPSZ 4DJFODF ðÿÖ øðäïê é÷ ý÷Ö øïø ø ìýîÙê ú Ùü ö × Ý× Üÿ í øèßî îé îüì÷ ý ÿêøÝéÖ ø ðø Öøöé îüì÷ ý ÿêø× Üêî Ü ú ß ö ÷ÜÖï îü÷ ú ìÙ î ú÷ 4DJFODF BOE 5FDIOPMPHZ 1VCMJD "UUJUVEFTÜ îìøüöö ú îü÷Ü îóîíöêø îõ Ù êÿ Öøøö õ Ù BOE 6OEFSTUBOEJOH îðÝÝïî ìøìýî ú î ê ø îêöüß Ö ø ú õ Ùøåï ú ñîÖú÷ìíîÝ ì %" ìø ïÙü ö ïìï ìÿ Ùâ îÖ ø ñ÷ ñøÙü öø ú Ùü ö × Ý Ö÷üÖïüì÷ ê ÜÖ øé îÿ× î ö÷× Üÿêü ú ÿ í øè ú ÿ ö øë êø÷ö ý ÿêø ìÙ î ú÷ ú üýüÖøøö óïü ðø ß Öøÿ øå Ùü öêüøï Ö ÿ ú × ì ì ï î î Ùê ó ßü÷ÙüÜïöÖ ø ðú÷î ÿî ÝÙîÙü Ùü öøÝ Ö úÜÙü öøê Ü óöö Ö×î ê÷Üö ðúÜé îüì÷ ý ÿêøìÝ î ö ðø ÷Öê ß ðîñúêõèæ êø ÿüîî ÷Öü Öúöðø ìý îìüð÷ øð ÷ Ü øÖê ö ðø ß ø ÷ú ÷éÿ ö øëÙî éÝ Ö Öøÿ øå îéü÷ÖïÖ øÿÜ ÿøöÖ øúÜìîé îüì÷ ý ÿêøìö IUUQXXXGEBHPW/FXT&WFOUT/FXTSPPN ú ìÙ î ú÷ ú üýüÖøøö î ÜÝ Ö ß öîü Ý ÿÜñúðø ÷ßîIUUQXXXGEBHPW4DJFODF3FTFBSDI4QFDJBM5PQJDT3FH Öðø ß Öø îøîê ðVMBUPSZ4DJFODFVDNIUN êüßüéÿë îõ ó 4UBUF *OEJDBUPST ðø Ö ï ðéü÷ðø õììøýóìö ë ê Ý Ö î × Üêüßüé úÜ× öú ú Ö øóÝ øè Ùé ú Ö ÿüîðø Ö ï ÿ Ùâ× Üêüßüé êÿ Öøøö ìÙ î ú÷ø éïÿÜ ê ø Üõ ÙñîüÖ& *OTUBOU 1IPUP 4FBSDI ðî ðø Öøöÿ øïü Ùø õ ó ú Öÿ ø Ü Üë ÷ é÷ñ ßïøÖ øÿ ö øëë ÷õ óï ø Ùé× Üñúêõèæê Ü ó êøüÝÿ ïø Ù ìÜî ÿ ö øëé üî úé 4DJFODF BOE &OHJOFFSJOH 1BZ 1IPOF Ù ìøýóììö ìÙ î ú÷ßð /$ /FBS FME *OEJDBUPS 4&* Þïï úÖìø îÖÿ éì üï àê$PNNVOJDBUJPO $IJQT àÜ ðî ìÙ î ú÷ÿ øïÖ øêéê IUUQXXXOTGHPWTUBUJTUJDTTFJOETUBSUIUN úÿ ÿ ø ø îë ÷× öú îø ÷ ÿî îøð ïï øÿ ÷ ìøýóì ÿ ö øëÿïÙî× öú óö êö× Ü /BUJPOBM 4DJFODF PVOEB-éÜÖú üÿ ö øë îë ÷ ö ÷ ú×ïêø Ùøéê ø ö ÷ ú× î UJPO /4 éì üï àê IUUQXXXOTGHPW ð÷Ü Ùø Ü î× öúéü÷ø ÷ Ü ó÷Ü àîê öêø ì ñ ßïøÖ øÿ ö øëß ø Üî ø ßÙ îÿ ÷Ö øïî ìö 4DJFODF +VMZ ìö ú õ óðø Ö ï 5FDIOPMPHZ 3FWJFX +VOF î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 17. úïÿö Ü 7T 0450 ÿüÿéÙøïìÖì î î ÜÝ Ö Þïïîðø ìýÿ øå éðø ÿïðâðÝÞ ø Ùüøøïö ó ÷ ÷ Ü ø õ÷óïêê Ü öü Ý ðî ñîéî ü ø ó ÷ *SFOF éÜîî Þïïî .S 0450 öüÿßî "NFSJDBO 3FE $SPTT ø ÿõ Ö ß é ðø ìýÿ øå ÖøéÙü öø îÖ ø êø÷öÙü öóø ö ó øïö Öïõ÷óïê é Öðø Ö ý Ö÷üÖïÖ øÝéÿöõ ø ìÝ ðî ó êø÷öóø ö ú êÖ øèÞÖ Þî ßî îÖøèì öö ôô ß ø öøïö Öïÿë îÖ øèÞÖ Þîì Ý Öé×î é÷ îÖø ð ÿöõ ø Ùüø ÿ ö øë ÖÝ Öï î éî ÙøïöÿÜÝ ðîéÜê ðî ìøýóìö ë ìö ïê ê ø êö ó ß îÖ øêéê ÿ ÿ ø üì÷Öîî ÷ øÖþ øÙðø Ý êü ÿ øï ÷ Üî ÷ üî î éö ÿ øï üî îÜÙî ì ðéÖø ð Ü øÖø ð Ü ÿ øï üî ôÞ ÷ ú ë î ôÞ ÷ öÙüø ß ì÷î × óø Ýì Öé ô ö é Þú÷Ù ë ö îø ÷Ü îÞïï é îÿÜ Ùö 8. ÿ Öîòî ú ñ ö îÖ üé 16x 12x 3  3 ßéðåöó÷ ï ú ï Üêî JSTU "JE ,JU 3+ìö 8BTIJOHUPO 1PTU "VHVTU   3 2- 7+ 3  1 2÷ 3  ÿ øïÙ ë öì .S 0450 éò Ö ü îø ÷Ü î× üÞïï é î ÿÜ Ùö .S 0450 é Þú÷ ü× Üïî úüî Ùøï ÿ øï + - ø ÷Ü î× üÞïïî .S 0450 ö Ööÿúïÿö Üö ò Ö ö î Ù÷ îîÙ ßü÷ êöêü ú× îß Üÿ ú÷ö êú ß Ü àÜ î êú + ëüìÜ îüêÜ ú îüî îîî Ý ðø Ö ïéü÷êü ú×  + + é÷ öà Öî ú õ ÷ îÖø ïÿ éÜêü ú× ú îîÝ ê Üøüö Ö îê ö Ùø Ü ö ÷ì Ö îé ü ö öïîà ÷× ÜÖø ïÿ éÜ éÙ ê ïê öööïîà ÷× Ü êú Öø ïÿ éÜ ßî Y Ù î êü ú×ö ÙèÖî ó é îî Ü ú .S 0450 Ý ö Þú÷ îø ÷Ü îÞïï î î Ùøïî ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 18. î î îü÷Ü î 5IF /BUJPOBM (FPTQBUJBM*OUFMMJHFODF "HFODZ /(" × öúì Öïøüïøüö é÷ /(" ðî ðê öÙü öê ÜÖ ø ó Öðâ × Üñ ßðø ÷ßîì ðîìÜ îü÷Ü îì ø ú óú ø î ßî îü÷Ü î ó Ùü ööîÙÜ× Üðø ìýÿ øå ó üêë ðø ÿÜÙé îöîþ÷íøøö ßî Ö øøüïøüö× öúî ìüö õ÷î /(" ðî îü÷Ü îì ïøÖ ø × öú Ùü öø × öú îêø ÷é îê Ü ú Ö øøÖþ ÿîêÿ× /(" ðî îü÷Ü îé î ú ðø Öøö ó Ü îé îõöÿ øÿî ìý ßÜóîì ììîÿö÷ ú × öúÿüî îÜ× Üÿ øå ú Öø ìøüÜÖú öÿ øå %FQ öî÷ ó ÿîïÿîîÙü ööîÙÜ× Üðø ìý Ù ü HFPTQBUJBM BSUNFOU PG %FGFOTF%P% ú $PNCBU 4VQQPSU "HFODZJOUFMMJHFOU (&0*/5 ö ÷ëÜ Ö ø ßðø ÷ßî ú Ö øü Ùø é÷ñ ßñúñúê ú ïøÖ ø× Ü /(" é Ö ñö î Ýêéÿî Ý× öúé îõöÿ øÿî ìý ú õ óë ÷ ó íï ÷ ðø öî ú ñðäïêÖ ø îÖ øøï ðîêî ÿ îÖÜ î â× Ü /(" ÷ì ö Ü íï ÷ ìø ïëÜúÖþè ì ÜÖ ÷õ ó ú úÖþè ì Üõöý ÿêø 4QSJOH FME öúøå 7JSHJOJB ú öÿ îÖÜ îÿ × ÷ì ö Ü 4Uì Ö÷ü× ÜÖïÖÝÖøøöïîóî úÖ ðø Ö ï ðéü÷ õ óë ÷ -PVJT öúøå .JTTPVSJ ðÝÝïî /(" öÙü öøüöö Öï JNBHFSZ × öúõ óë ÷ JNBHFSZ JOUFMMJHFODF ú × öú ÿ îÖÜ îóçî ìÙ î ú÷ üÖ ý ú õöÿ øÿî ìý (*45%"õöÿ øÿî ìý ßÜóîì HFPTQBUJBM ßî ñîì ñîñÜ Öø ìøüÜüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ ú Öø ìøüÜÖú öÖ øýÖþ Ö÷üÖï×î é øðø Ü ú óîñü úÖ HFPEFTZ ðø ìý ì÷ ø ÷ú ÷éÿ ö øëÿïÙî éì XXXOHBNJM î î îÜÿ ø ÷Ü îÖ øüÝ÷î ÷ï ÷é îÙü öÿ ö øëì Üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷× Ü 3BOE $PSQPSBUJPO ß 5IF (MPCBM 5FDIOPMPHZ 3FWPMVUJPO éø ïü îü îö ìÙ î ú÷ÿ Ùâ îð Ùý Ù CJPUFDIOPMPHZ OBOPUFDIOPMPHZ NBUFSJBMT UFDIOPMPHZ ú JOGPSNBUJPO UFDIOPMPHZ ú éöÖ øðø öî ú êøüÝÿ ïÖúöêü ÷ Üðø ìýê ÜÝ îüî ðø ìý êÜ êýÖ÷õ óÖ øóçî î ÷ìÿéÝîëÜÖ øóçî ÿÜÿé îé îÙü öÖ ü î é îüì÷ ý ÿêø ê öÙü öÿ ö øë îÖ ø éö ú î ð ìÙ î ú÷ úÖ LFZ UFDIOPMPHZ é î ð ßðø ÷ßî ì TPMBS FOFSHZ SVSBM XJSFMFTT DPNNV OJDBUJPO HFOFUJDBMMZ NPEJ FE DSPQT àÜ îð ÿ ö øëÿøð éü ðø ìýìÖ ü î ì Üüì÷ ý ÿêø ì ÿ øå öøÖ Ùî é ÷ øöî âðî Ö ú ê ÿ êø ú÷ ÿø ú ÿ ö øë éøï ðø ÷ßîÝ ÖÖ øî ìÙ î ú÷ úÖ ððø ÷Öê ß ì Ö øðúÖë ÷ î ÷ ú ßîÿüîöîþ÷ Ö øÿø Ü Ùø × ÷ àî à øÿ í øè ó Ö ø êéê ö ïï SFBMUJNF Ö ø × ëÜ× öú îìÖììÖ üú Ö øÿø Ü XFBSBCMF DPNQVUFS Ö ø ß ðÖøèÙ öóü ê ø×î é úÖ îÖ ø ò ø üÜÿ×õ ó ðø ìýìöÙü öÖ ü î ì Üüì÷ ý ÿêø îø éïìÖþ ìÿÜ ßî î é÷ øÿ à÷ ú ðø ìý î÷ øðê üî Ö ßî ð úîé ÿ ö øëÿø ÜÙü öÖ ü î é é÷ÿÜÜ ÷ ßî Ö ø ß÷ øÖþ ö øÜ é÷ ööñúÖø ìïê ÿ×õ ó î ÷ ú àúú Ö øðøïðøÜÖ øüîÞ÷ ì ÜÖ ø óì÷ ú Ö øñ êé Ö øðø ÷Öê ß ìÙîÙ RVBOUVN DSZQUPHSBQIZ îÖ øøÖþ Ùü öðú éõ÷é îÖ ø Üî ú Ùü ööîÙÜ ðø ìýìÖ úÜóçî é îüì÷ ý ÿêø ßî öÖà Ö êøÖ ïø àú Ùúö ï÷ î éî à÷ ôøÖ ê ßú öÙü ö é ðø÷ï îÖ ø ðø ÷Öê ß ìÙ î ú÷ììîÿö÷ ú ö ÿöÖïðø ìý øüöëÜ ðÖøèìÿ ö øëêéê ö ÿîì ÜÖ ø Ùú î÷ ÷× Üñúêõèæ ú Ùî Ùø Üö êøüÝÿ ïÿ×õ ó ú Ö øêé ß ì ßÜ ÷ ê ñúÖ øêøüÝÿ ïìîì üíÖ øñúêì Ü êÿ Öøøöì ðîöêøê ÿÜ üéú ö ÿüîðø ìýì÷Üú úÜì Üüì÷ ý ÿêøö Ö ßî ôÝ ÿ í øèøå éöîÖî Ý ø Ý÷ îð ú ð Öÿë î ø î Ý ø éî Ùî÷ Ùö ö øî ú ßé àÜ÷Üöðâ ì Üø ïïÖ ø ö Ü ú × é ÙøÜÿø Üóîå î ú Ùü ö ö ì ì÷öì Üßîßî ðø ìý ú î÷Üê Ü Ö ×ðâ ú ðÿøøÙê Ü ÷ Ü øÖéðø ìý ú îî öÙü öêÜ Ý îÖ ø ðú÷î ðúÜ ×Ýé ðÿøøÙ ú ÿîïÿîîÖ ø×ï Ùú î ìÙ î ú÷ î ð ßðø ÷ßî éÝøÜ ó ðøïðøÜÙèõ óßüêðø ß ßî ßî óúÜÜ î ÿÜ ìê÷ø Ù ëÖ ó Ö ø ßÜ î ïï Ùú îì ø îì Ü Öú Ö øì î ÿ é Ö øÿ ÿ ø øÿ ÷ ó ßîïì ø ÷ú ÷éÿ ö øëÿïÙî éì XXXSBOEPSHQVCTUFDIOJDBM@SFQPSUT53IUNM î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 19. î÷Ù Ü ìÙ î ú÷ ú îüêÖøøö îðÝÝïîî ìÙ î ú÷÷ î÷îêàÜ ðî ìÙ î ú÷ îÜìöÙü öÿ Ùâê ßüêðø Ý üî F Öï ìÙ î ú÷ ß óúÜ× Üöîþ÷öÖ øóçî ú ðú÷î ðúÜ îìÖ üî ìÙ î ú÷óúÜÜ î ú üýüÖøøö Ùö ðî ìÙ î ú÷ÿ Ùâì×ï Ùú îÖ ø ðú÷î ðúÜéÜÖú ü øý éø ÿøüßø Þöó ú ø Üý ÿêø Ý ø÷üÝ÷ Ý Ö %FQBSUNFOU PG $IFNJDBM &OHJOFFSJOH 6OJWFSTJUZPG 4PVUI $BSPMJOB öúøå 4PVUI $BSPMJOB ðø ìýÿ øå E öøÖ öÙü ö ß÷üß â îé îø ïï àú ß óúÜ VFM $FMM îøð ïï ê Ü ßî 1&.$ 1SPUPO &YDIBOHF .FNCSBOFVFM $FMM éü÷ñúÜ îÖ øüÝ÷Ý îüîö Ö ú ø Üüúì éø ÿøüßø éøï × Ýé ðîîÖüÝ÷ßîî Ùî îÜìî Ùü öõ Ùõö Ý Öïðø ìý ì÷ ngine éêéÿî Ý éîì Üö ÷Üðø ine i ü÷î ñöÝÜ ìýÿ øå öøÖ ó éø ÿøüßø ÿ øÝÖ øýÖþ ø éïðøââ Öì 6OJWFSTJUZ C ö ýÖþ ê îé îîàÜÖ ðîÿüî îÜ× ÜüýüÖøøö Ùø ÜÖúPG 4PVUI $BSPMJOB öúøå 4PVUI $BSPMJOB 64" ø éïðøââ ìÝ Ö #SBEMFZ 6OJWFSTJUZ øå *MMJOPJT 64" × Ùèßü÷ï Ö ú Ö÷üÖïÜ îüÝ÷ßîú ÿé ø ú ø éïðøââ êøÝ Öö ü÷ ú÷ ß÷Ü ö ðøââ ìÜÿ öø éï Ü îüÝ÷ìöñúê î Üê ÿÜÙöö Öìÿé ÷ îÿ × .FDIBOJDBM &OHJOFFSJOH î ÖÝ Öî éø ÿøüßø÷Ü ðî îÜ îÿö ßÖÿö ÙöîÖüß ßó ì÷ îÿ øå öøÖ ú Ù ell ÿ øïÜ îüÝ÷ßîú ÿéìñö óÜì ÿøÝö ÷ÿ ö ø Üîé "51"$ ñ ðîÖ úÜÿ Ùâ îÖ øë ÷ì éÙü öø ú ø Ü øÖ ðîÖ øýÖþ Ö øú ú÷Üê Ü î àúú ß óúÜ ìÙ î ú÷Öúïÿ ö Ü ì÷ 5SBOTQPSU 1IFOPNFOB JO VFM DFMM 4UBDL àÜ ü× î ðî îÜ î ü× Ö øüÝ÷ úÖ× ÜÖø ìøüÜóúÜÜ î× Üðø ìýÿ øå ê ðî éø ÿøüßø Ý ï Ö ú ðø ÿïÖ øèÖ øì Ü î öøÖ üêëðø ÿÜÙ× ÜÜ îüÝ÷éÜÖú ü Ù ó î ñúÖ øüÝ÷ ú Ùü öÙé îê Ü Ö÷üÖïüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ î ðñúê àúú ß óúÜøî öìÿ ö øëÙüïÙöÖ øÿâ ÿ÷ðø ìý ì÷ Öÿ îÖÜ îìðøÖþ é îüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ óúÜÜ î ú óöðø ÿìíõ óÖ øì Ü î éö Öìÿé øìÝÜ Ý Ùè × ö ýÖþ ú ì Ü î îüÜÖ ø .FDIBOJDBM &OHJOFFSJOH ø Üìÿ ÜÙ Ö øýÖþ Ö ø Ö ïï ñîì ì Ü éî ß óúÜ PX FME × Ü àúú ß óúÜ é÷ ß ìÙ î ú÷ìöß ü ÙÜ ðîßüêÙü ö ðî ÷ê îÖ î × ö üì÷ ú÷ì é úÙ êø ìßÜ FMFDUSPFUDIJOH ïî ñî úÖÿ êî úÿÙúÖÙúÖï Ùø ÜÝÖø Ùø Ü÷îêàÜ ðîÿüî îÜ× ÜíøÖÝ àÜÝ ì êîìîÖ øñúêúéúÜö ÖÖü ÙøÜ ö ðø÷ï ì÷ïÖïÙø ïÙøü ì ñööÙü öÿî Ý ú ÷ ÖìÝ øü Ùø ÜÝÖø÷îê ìÙ î ú÷ðÝÝïî ú îîì Ü î é ÷ Ü ø é÷ úÜÝ ÖýÖþ Ýï îø éïßîöí÷öýÖþ ðì ÖÝ Ö øÜ ø÷îÝêøúé ñö éëÖøï ú Ö × ðýÖþ ê ø éï ø Üÿéì ÷ ðîÜ îüÝ÷øüöÖïýî÷ ìÙ î ú÷üÝ÷ ú ú üÿé éöýÖþ îÙè üýüÖøøööý ÿêø Ùø ÜÖú ìö üì÷ ú÷ ß÷Ü ö Üß ê ø /BUJPOBM .FUBM BOE .BUFSJBMT 5FDIOPMPHZó ýÖþ Ýïø éïðøââ êøÖö Ö ÿ é × ðì Ü î Ö÷üÖï $FOUFS .5&$ é÷Ö øüÝ÷ßîî ðîÜ îüÝ÷ÙîÙü Öú Ö× Ü Ùø ÜÝÖøÖú îÖ IFBWZ FRVJQNFOU NBDIJOFSZ Öï ÿ øðî ð îìöñúÖø ìï Öïðø ÿìíõ ó× Ü àúú ß óúÜïøþì î Ùø ðîà öîê ì÷ àÜ îßüÜ üú ÿ öðì éøüöÜ îÖï ïï Ö àé ×Ü TPMJE PYJEF GVFM DFMMïøþìî ñö éö Ö ÿ ðòÖÜ îìðø ìý ÷ øöîî ú é ø÷îø Ö÷üÖï ìÙ î ú÷é îóúÜÜ î öî ü÷î SFOFXBCMFFOFSHZ é î Ùü öÿ Ùâ ú ÖéÙü öÿî Ý îóúÜÜ î öî îê î î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 20. F uel el E ë ðîÜ îüÝ÷ìöñúê î Üê ÿÜÙöö ÖìÿéÖÙÜÝ ðîñúÜ îüì÷ îóîíðøââ Ö óø ðîñúÜ îêóöóßî øÖì ÿéÜñú Ö øÙ îüèì ÜÙèêý ÿêø ïïÿ ööêàÜì îÖüÝ÷ ú öÖ ø úÖ ðú ÷îñúÖ øìéú Üø ü Ü Üìéú Üì Ü ÿ Ü Üéü÷ î ê ø îêÙü ö øüÿÜ î ÖÝ Öîî ñúÜ îüÝ÷é î àúú óúÜÜ î éøü ö ø Öé×î îêü àúúø ü ÜðäïêÜ î é÷ öê Üì Ü îìéú Ü êü ÷ Üõ óì ê ö Ö éëÖóçî ngine éÜÖú ü÷Ü éê ÷ é ð ðîÿîÙ îø ïï êÿ Öøøö× Ü ðî ðø Öøö ìöß ü &YQFSU 4ZTUFN GPS 1SPUPO &YDIBOHF ï Üðø ìý îìüð÷ øð Öéü÷.FNCSBOF VFM DFMM FTQFNGD àÜ ðî ßÖî óø ú ÷ î ÜÙÖøì Ö÷ü× Ü ÖïÖ øóçî àúú ß óúÜìÜ îÿ øå öøÖ ÙèÙéü î Ö ð× Ü î Ö øÙîÙü üÝ÷ î÷ øð ú ß÷ ÿ × × ÜÙèÝ ðî îìýì Ü é êü ÷ Üõ óì ñöÙ é üÜ üü Öÿïðß Ü î ÙüøÝ ëÜ üú ì ìÙ î ú÷ îÝ ëÖî ö ß ðîÿîÙ êÿ Öøøö é÷ê îîÖ øÙîÙü C üÝ÷ÖÖ úÜ ÷ îßüÜÖ øóçî ú Ö øÿ íê õ ÷ îÿïð × Ü î ÖÙÜ ðîß üÜ× ÜÖ øî ìÙ î ú÷éÜÖú ü ð ðø ÷Öê ß é÷ Þó ìÙ î ú÷ì ß îøë÷îê ú Ùø Üïî ê îî Ü îü Ý ÷× Ü àú ß óú ÜÖ Ý î î ø ÜÖ øúé êîìîÖ øñúê Ö ø óöðø ÿìíõ ó ú ìÙ î ú÷Ö øñúê ell îßüÜìñ îö î öîüêÖøøö ø ìÙ î ú÷ ö îüÜÖ ø× ÜÙè ø ö ú öîüêÖøøö ø ìÙ î ú÷ é ìÿ ö øëì Öúïö ðø ÷Öê ß é îðø ìý ì÷ ñö ÷ ÖÝ ïÜ ìÙ î ú÷ Ö ðîÿ ÜÖúö úÖ ÿüîðø Ö ï× Ü ñúÙ îüèì ÜÙèêý ÿêø ÿéÜ î ÿÜì Öé×î î àúú ß óúÜ ßî Öø ÿ ô Öúö øÖÙ Ö øóçî üÿéì ðî ÜÙðø Ö ï úÖ× Ü àúú ß óúÜ àúú ß óúÜ ÖÝ ö ìÙ î ú÷Ö øñúê ñî ÷ è õö Ùü ößî î .FNCSBOF ú î ðîêî NFNCSBOF ìì öÙü öï Ü êÙÜìî ú ÿ ö øë öÖ øýÖþ üÝ÷ìî êî êîßî éì Öö Ý Ö Ü î ðøê î é é îì Öÿõ óÙü öß î ú è õ ö ìéú Ü× ÜÙèï Ü îßüÜ ðìñ îö ìÙ î ú÷Ö øÿø Ü DBUBMZTU ïî NFNCSBOF ø ïî HBT EJGGVTJPO MBZFS é÷ ßüÿéì ö ß ú OPO QSFDJPVT ñúÜ îìî êî êîìÿéÖÙÜÝ ðîÜ îìì øüöÖï NFUBM DBUBMZTU àÜÝ ì úéêîìî ú ÿ ö øëîÖüÝ÷ß ü ÷ øöî ðîÜ îÙîÙü øüöÖîø ü Ü 6OJWFSTJUZ î Öúïö ß ö éÜ ÷×î ìÙ î ú÷Ö øñúê ñî CJQPMBSPG 4PVUI $BSPMJOB 64" Öï SBVOIPGFS *OTUJUVUF GPS 4PMBS QMBUF ìì ö Ý Ö ñî úÖÖú ì ö ðîÿîö TUBJOMFTT&OFSHZ 4ZTUFNT (FSNBOZ ó óçî àúú ß óúÜì TUFFM ïïï Üéü÷Ùü ö øüÿÜ ú ö ÿ÷øð úî ð ß ðî ðÖøèÖ îé ôô ïïóÖó QPSUBCMF EFWJDFT Ùèÿöïê úÖ ðÝÝïîÖÝ ßÖ ø×îøð ïï 4UBNQJOH îÖ øüÝ÷éÜÖú üöÖ ø úÖ ðú÷îîÖüÝ÷ø ü Üÿ Üÿë ïî ê×è îö Ö øóçî ìÙ î ú÷× Ü $IFNJDBM &UDIJOH é÷ìöîÖüÝ÷Ý Ö Üìéú Ü× Üñö éøïö ï ö ÷ ð &MFDUSPDIFNJDBM &UDIJOH ú )ZESP PSNJOHðø Ý ì Üìéú Ü îðø ìý ÷ øöîî ó ÿø Üø ïïÝ ú Ü àúú ß óúÜ é÷ ßñúÖ øÙ îüèì ÜÙèêý ÿêø î ÖÝ Öî÷ÜöìöîÖüÝ÷ ÷ øöîö ðø Ý ì Üìéú Ü× Üñö ó ÿø Üø ïï Öï× öú îßîÿüîê Ü îø ïï àúú ß óúÜ îê î î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 21. F uel el Öúöìÿ Ü ðî ìÙ î ú÷Ö øüÝ÷óîå î GVOEBNFOUBMSFTFBSDI PS CBTJD SFTFBSDI Ö ø ööñúüÝ÷îÙüïÙ ðÖï ÿÜÙö ú öÿÜñú é ê ÿÜ üéú öìÜ îðÝÝïî ú î Ùê ø öîÖüì÷ ý ÿêø ø îÖüÝ÷ì îîî öÜ êÖ øÿ î øÖ øóçî àúú ß óúÜ ø ÿÜðø éþå ö Ùü öÿ øÝÖÙÜ íøÖÝÝî öö üú ì üÝ÷ Öé×î é÷ Ö ßüÜîîÖüÝ÷ îÿ ÷Ü îîÝ öÜ ðìÖ øì × ÝÖïÖ ø éîì Ü× Üî î àúú ß óúÜ é÷ Þó î ñîøóøî ø × ìÿ Ü Ù Ö ø× éÖ øì üÝ÷øüöÖîø ü Üÿë ïîüÝ÷ßîîHBT EJGGVTJPO MBZFS öÖ øÿø Ü ðÖøèÖ øìéú Ü ú ðø Öøö õ ÷ îðø ìý Ùü öøüöö ì ÜÖ øüÝ÷ìö ÷ðÝÝïîîîîÙ îÙ îüèì ÜÙèêý ÿêø ó ìÝ ÖéÙü ö × ÝúÖàÜÖïßîÿüî × Üî ÷ ÿë ïîüÝ÷ÿüî âÝ îî ðìÖ ø ×Ü×îì ÜÖ øüÝ÷î ú ÿÜñú Öéñúêõèæ öìÿ ö øë×Ýéî ×Ü î àúú Öïÿë ïîüÝ÷ î ÿ÷ö ÖÖü îì ÜÖúïÖî ðÝÝïîîE îðø ìýÿ øå öøÖ ë ÙøÜø ÜÖ øì üÝ÷ ó × Üî ÿÜìÖú üö ìÜ öéÿ ö øëî ðø ÷Öê ßÖï ÿîïÿîîÝ Ö îü÷Ü îê Ü Ö ööÿë ïî î ú õ Ùðø ìý ì÷ é é÷ Þó ìÙ î ú÷Ö ø×îøð× Ü ñî 4UBJOMFTT êÿ Öøøö Ùü öøüöö éü÷ Ö ÿìÝ éøï Üîÿîïÿîî4UFFM ìÙ î ú÷Ö øì üÝ÷óîå î ðø ÖøöÙ îüèì Ü ngineÙèêý ÿêø ú ìÙîÙÖ øì Ö øìéú Ü é÷ Þó î ø Ü× Ü ÷ Öö Öàúú ß óúÜ C ðø Ö øÿéì ÷ Ö øì Ö øüÝ÷ê öÖø ÿî÷ö ó éÝ îüî ñúÜ îêóöóö Ö é÷ öÙ îÜëÜñúðø ÷ßî× ÜÖ øóçî îÙü öÙé× ÜÙè øÙ ðÿøøÙ îÖ øóçî ðø ìý é÷ ßìøó÷ Öøìö ÷ îðø ìý Ý ì îÖüÝ÷Ý îüî üì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷× Üðø ìý ì÷ öÖ ì Ü îüÝ÷ê öÖø ÿî÷ö× Üðø ìý îàÜ öÿ ö øë ú ø Ý ÝéÖ øÖï ðÿøøÙî ÷ Ü ø ell ø ÷ ÖìÝ î ö ß éÝøÜÖïðø ìý ì÷ îÙü öÙéÿüîêüî Ùøï îÖüì÷ ý ÿêø ø îÖüÝ÷ îðø ìý ì÷öÙü öÿ ö øë ú ýÖ÷õ ó öé ÷ ðÖü ïÙú Öø öøÖ ú ÷ øð îÖüì÷ ý ÿêø ú îÖüÝ÷ îï Üÿ × ÝÖÜÖü éü÷à öÙî ì÷Ýïðøââ ÖÝ Öö üì÷ ú÷ îéïêî × Ü úÖÖ ÷ ö Ö êìÖ øóçî üì÷ ý ÿêø úìÙ î ú÷ × Üðø ìý ì÷÷Ü ö ðîìî ó ÝÖ Ý î Üö Ý Ö× øÖ îÖüì÷ ý ÿêø ì÷ìÝïö ö ÖÖü ø ÷ú ö éìüÝ÷ Öïðø ìý ì÷ îÿ ÷üß ìêî Üß î â ÷ Ü ìÝøÜ êñú Ý ðî óø Ö ø× é Üîÿîïÿîî îÿ ÷Ü îüÝ÷ìêî ÜýÖþ ö î ÜÝ Öÿ × îî ö é ÷ îÙü öÿî Ý× Ü × üìîÖ øýÖþ ú ìîüÝ÷ (SBOUT ÜÙÖø /BUJPOBM *OTUJUVUF PO "HJOH /*" õ ÷ ê /BUJPOBM *OTUJUVUFT PG )FBMUI /*) é ðéøïÿöÙøßÜìîüÝ÷Ý Öÿë ïîì ÜÖ øýÖþ ø ÜÙÖøê Ü î ø ÜÖ øóçî Ü îüÝ÷é î 4JOHMF $FMM #JPMPHZ ó ÿîïÿîî ú ÿÜ ÿøöÙü ö × Ý Ö÷üÖïÖú Ö× Ü× Ü øÙì Ö÷ü× ÜÖï ÷ é÷Ö ø ß ìÙ î ú÷ ßî 0NJDT *NBHJOH 0QUP VJEJD 1MBUGPSNT .BTT 4QFDUSPTDPQZ ðîêî ìÜîÜ îüÝ÷éÜÖú üÝ î ö àÜÙü ö × Ý îÖø ïüîÖ ø "HJOH 1SPDFTT ø Öø ïüîÖ ø ÿ öÿõ ó× Üø ÜÖ ÷ àÜ ðîÖø ïüîÖ øì àúúê Ü îø ÜÖ ÷ ÖéÖ ø Ýøâ ÿ ö ìøö ú ðú÷î ðúÜ ðê öÖ ú üú ñÿî Ýÿ ö øëÿöÙø × ßÜìîüÝ÷éÜÖú ü éêÜ êüîî ÝîëÜüîì Öî÷ ÷î ÿ ö øë îø ÷ú ÷é óö êö éì üï àê IUUQHSBOUTOJIHPWHSBOUTHVJEFQB MFT1"IUNM î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì 
 • 22. ö ÙîÙ êîìîÙ ßÝ ÷ )VNBO $PTU × ÜóúÜÜ î “Ý Ö ïê êì Öé×îì øÜÜ î ôô îü Ùú÷øìÖ Öé Ùü öÿâ ÿ÷ ï é Ýï ú úöê ÷ Ö ø×é Ý î öî ú ö Üë î î îßüÜìñ îö ì ø ø úÖ éü óúÜÜ î ìÖøð ïïÖ úÜ ÷ îõ ü ÿ÷Ü Ý ÖñúÖ øüÝ÷× Üî ÷ 1BVM 4DIFSSFS Ý Öðø ìý 4XJU[- FSMBOE ø ïü îÖúöðø ìýÖ úÜóçî ë î îëÖÝé ðî ðî úÜ óú ÜÜ îì Ö Ö é ï ê ê ì ø î øÜ ú îêø ÷ö Öì ÿ é éÜüÜÖúöÿ éÜé îà ÷ î ÜÝ Ö Ö Öé ïê êö ÖÖü ÙøÜìü úÖêú éßüÜø ÷ üú ðìñ îö Ý ÖñúÖ øü Ùø óïü ×îê îÖ øñúêóúÜÜ îë î î ìÖ Öé ïê êö ÖìÿéÙ Öø ïüîÖ øñúê î ö Ü ø ÿ øï óúÜÜ îî öî ú Ö àíøøöß ê Ý Öé ïê êø ÷ øÜ î×îê îÖ ø ×îÿÜóúÜÜ î ÿ øïóúÜÜ îîü Ùú÷ø øÜÜ îñúêóúÜÜ îîü Ùú÷ø Ù ÝéìÖ ÖéÙü öøî øÜÿÜÿé éÜ ñîõö ìÜÿÿö îÖúöðø ìýÖ úÜóçî ÷ÜÙÜö êø Ö ø ÿ÷ßüêÝ Ö ïê êÝ ÖÖ øì Ü îÙ î× ÜÿÜ Ý î Üö Ý ÖÖ øÙüïÙöÖ øò òîÖã ø ï÷ïì ú úüö ÿõ ó üéú ö îÖ øì Ü î ø 8PSLJOH $POEJUJPO àÜ ö ÷ëÜ ÿõ óì ÜÖ ÷õ ó× ÜÜ î ßî ÿÜ ÿ÷Ü Ö ý ßü öÜÖ øì Ü î øüöìÜúÖþè × ÜÿÜ üéú ö î ßî ðÖøè Ùø Üö ðîêî ê Öü ø éïö êøå î î ÖÝ Öî ÷Üö êø Ö ø ß Ùø ÜÝÖøìî øÜ îðøö èê ì ê Ü ß øÜÜ îÙî ðî Ý îüîö Ö îÖ øì Ü î ÿÜñú Ùü ö ÿ÷Ü óöÿÜ×î ÷ Ü øÖê ö ÿéÿüîìö Öìÿé× Ü )VNBO $PTU ö é ÖéÝ Ö ïê ê êÖúï Öéö Ý Ööúõ ü ðîóþ àÜöÿ ê ö Ý ÖóúÜÜ îô ÿàúì ßñúêóúÜÜ î éÜüÜÖúöÿé ööú Ü×ü é÷ÿøð úü óúÜÜ îô ÿàú ðîÿ êìì Öé îêø ÷ê ßüêÙî ö Öìÿé î ÖÝ Öî Ý Ö× öúéÜÖú ü ÿéÜ îëÜ Ö ø× éÙü ö Ý ÿê ßüêÙü ö ðî ÷ îðÝÝïî× Üöîþ÷ úÖ ú Ö÷Ü× éÙü ö êø îÖ úüîî ðâ é îóúÜÜ îÙÜÝ ÿ ÷ Öî Ö î öß ìö 4DJFOUJ D "NFSJDBO "VHVTU î ì ø ÷Ü î× üüì÷ ý ÿêø ú ìÙ î ú÷ Ý Ö ü ßÜêî Þïïì