เปดโลก Open Source Software: OSS
 การพฒนาความร!และทกษะด!าน OSS เพ'(อม*+งส+ความเป.น
Open Enterprises: ประสบการณ4จาก NECTEC...
EYE ON: OPEN SOURCE
 User-generated content, crowdsourcing and open innovation are powerful
forces that have sparked a...
หวข!อการน?าเสนอ
1)ทCาความรDจก OSS
2)วตถ(ประสงคในการใช OSS
3)แนวโนมการใชงาน OSS
4)แนวทางการปรบใช OSS
5)แนะนCาหมวดหมD OSS
6)...
ท?าความร!จก OSS

 OSS คTอ Software ทใหอ$สระในการ
 –  นCาไปใช
 –  ทCาสCาเนา
 –  แจกจาย
 –  ปรบปร(งแกไขได
 –  จะม...
วตถ*ประสงค4ในการใช! OSS

 “เพTอเปgนทางเลTอก”
 “เพTอลดคาใชจายในองคกร”
 “เพTออ$สรภาพ”
 “ตอยอดได”
          ...
แนวโน!มการใช!งาน OSS

 ตTนตว
 เต$บโต
 ใชงานจร$ง
 มหนวยงานสนบสน(น
            7
แนวทางการปรบใช! OSS ในองค4กร

  การเปลยนไปใช OSS ทjงองคกรแบบทนททนใดอาจจะไมใชว$ธ
  ทเหมาะสมมากนก ทางออกทดคTอควรนCามาใชงา...
แนวทางการปรบใช! OSS ในองค4กร

 ทCาความเขาใจ
 เกdบขอมDลการใชไอท ณ ปpจจ(บน
 ประเม$น OSS ทจะนCามาใช
 ประเม$นตนท(นในการเปล...
แนวทางการปรบใช! OSS ในองค4กร
 ทดสอบใชงานในวงแคบ
 ต$ดตามผลและแกปpญหา
 จดอบรมพนกงาน
 นCาไปใชงานจร$ง
 ต$ดตามผลและแกปpญหา...
ตวอย+างองค4กรทE(มEการปรบใช! OSS
 บร$ษท กฟผ. จCากด (มหาชน)
 บร$ษท ไทยประกนชว$ต จCากด
 บร$ษท เอส แอนด พ จCากด (มหาชน)
 บ...
ตวอย+าง OSS กล*+ม Desktop
 OpenOffice (เทยบเทา MS Office)
 PDF Creator (เทยบเทา Acrobat)
 Mozilla Firefox (เทยบเทา IE)
...
ตวอย+าง OSS กล*+ม CMS และ LMS

 PHP-Nuke
 Mambo
 Joomla
 XOOPS
 Drupal
 Learnsquare
 Moodle
 Atutor


      ...
ตวอย+าง OSS กล*+ม ERP และ CRM

 SugarCRM
 Vtiger
 Compiere
 Adempiere
 Openbravo
 TinyERP
 Opentaps
      ...
ตวอย+างการปรบใช! OSS ในองค4กร
                15
การใช!ซอฟต4แวร4โอเพนซอร4สใน NECTEC

 ซอฟตแวรสCาหรบการปฎ$บต$งานสCานกงานใช Openoffice
 ซอฟตแวรระบบปฎ$บต$การ
 สงเสร$มใหใช Uba...
การใช!ซอฟต4แวร4โอเพนซอร4สใน NECTEC (ต+อ)

 Authentication System ไดแก Open LDAP
 – Mail System
 – Mail Server ไดแก Web M...
ตวอย+าง ข!อจ?ากดของการใช!งาน OO.o ในส?านกงาน

  ระบบสนบสน(น
  – ปpญหาการใชงานโปรแกรม “ใชไมถDก หาไมเจอ”
  – ปpญหาของซอฟต...
2010 Future of Open Source Forum


• Conducted survey by
  – North Bridge
  – ComputerWorld
  – more than 25 leading OS...
Survey Respondents
  48 52
 Vendors
      %       %
        Non-Vendors

            20
Survey Respondents Titles
  Vendors     Non-Vendors

               21
2010

    2009
2008
           22
Private Sector
  Adoption     Public Sector
           Adoption            Other
  ...
1  Unfamiliarity with open source solutions


2  Lack of internal technical skills


3  Lack of formal commercial vendo...
OSS Component Impact on the
    Complexity of Managing Apps
2009
          Less  More


        ...
Vendors
Non-Vendors
       26
VENDOR Revenue
  Generation
         27
Direction?   OPEN
       28
50% or more on OSS
              2010-2015
        2009-2014
  2008-2013           ...
Die Free or Live Open?
Commercial Open Source v2.0:              Virtuous Cycle of open innovation   Live O...
การรบร VS ความรวมมอโดยรวมขาราชการตอการพฒนาระบบราชการ
            ป 2546-2549

8%              51%...
คาใชจายซอฟตแวรบน SERVER และ MS Office บน PC


                SERVER                    ...
Open Source Projects
                        PTTICT
                PTTICT

    ...
Project by Request
E-library         ECM         CRM
   Project Management         VPN
 ...
Project by Request
   Web Conference          Office                    Content Managem...
Why Toyota Should Go Open Source
 The software in Toyota's "black boxes" is like having a car with its hood
 welded shut. ...
Open Innovation's Challenge:
  Letting Go Is Hard To Do
  Companies want R&D help from outsiders, but granting them auth...
แนวโน!มการใช!งาน
    ซอฟต4แวร4โอเพนซอร4สในอนาคต
• ขยายผล จากระดบ Desktop ไปเปgน Server
 มากขmjน
• ขยายผล ไปเปgน Open e...
R2 20100830 OSS for ITM
R2 20100830 OSS for ITM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

R2 20100830 OSS for ITM

866 views
793 views

Published on

เอกสารประกอบการบรรยาย OSS สำหรับ ITM เมื่อ ๓๐ ส.ค.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
866
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

R2 20100830 OSS for ITM

 1. 1. เปดโลก Open Source Software: OSS การพฒนาความร!และทกษะด!าน OSS เพ'(อม*+งส+ความเป.น Open Enterprises: ประสบการณ4จาก NECTEC Academy วาท รอยตร พรพรหม อธตนนท @pornprom / http://www.pornprom.net นกว$ชาการ/หวหนางานพฒนาธ(รก$จ สถาบนฝ.กอบรมเนคเทค @NECTECAcademy Pornprom [at] nectec [dot] or [dot] th http://www.NectecAcademy.com จนทรท ๓๐ ส.ค. ๕๓ 2
 2. 2. EYE ON: OPEN SOURCE User-generated content, crowdsourcing and open innovation are powerful forces that have sparked a revolution across industries.......... http://www.businessweek.com/innovate/di_special/20100401eye_on_open_source.htm
 3. 3. หวข!อการน?าเสนอ 1)ทCาความรDจก OSS 2)วตถ(ประสงคในการใช OSS 3)แนวโนมการใชงาน OSS 4)แนวทางการปรบใช OSS 5)แนะนCาหมวดหมD OSS 6)ผลการสCารวจการใชงาน Open Source Software เมTอ ตนปU 2010 โดย Northbridge & ComputerWorld 7)ความตTนตวขององคกรไทย ผานประสบการณของ สถาบนฝ.กอบรมเนคเทค 8)ท$ศทาง Open Enterprise ทพอมองเหdนได 4
 4. 4. ท?าความร!จก OSS OSS คTอ Software ทใหอ$สระในการ – นCาไปใช – ทCาสCาเนา – แจกจาย – ปรบปร(งแกไขได – จะมหรTอไมมคาใชจายกdได 5
 5. 5. วตถ*ประสงค4ในการใช! OSS “เพTอเปgนทางเลTอก” “เพTอลดคาใชจายในองคกร” “เพTออ$สรภาพ” “ตอยอดได” 6
 6. 6. แนวโน!มการใช!งาน OSS ตTนตว เต$บโต ใชงานจร$ง มหนวยงานสนบสน(น 7
 7. 7. แนวทางการปรบใช! OSS ในองค4กร การเปลยนไปใช OSS ทjงองคกรแบบทนททนใดอาจจะไมใชว$ธ ทเหมาะสมมากนก ทางออกทดคTอควรนCามาใชงานกบซอฟตแวร เด$มไปกอน แลวจmงคอยๆ เพ$มอตราสวนการใชงานขmjนเรTอยๆ ซmง จะเปgนการสรางสมประสบการณ และการเรยนรDเกยวกบ OSS ให มากขmjน 8
 8. 8. แนวทางการปรบใช! OSS ในองค4กร ทCาความเขาใจ เกdบขอมDลการใชไอท ณ ปpจจ(บน ประเม$น OSS ทจะนCามาใช ประเม$นตนท(นในการเปลยนแปลง คาดการณปpญหาลวงหนาจากขอมDลทม เตรยมเจาหนาทฝrายเทคน$ค วางลCาดบการเปลยนแปลง 9
 9. 9. แนวทางการปรบใช! OSS ในองค4กร ทดสอบใชงานในวงแคบ ต$ดตามผลและแกปpญหา จดอบรมพนกงาน นCาไปใชงานจร$ง ต$ดตามผลและแกปpญหา 10
 10. 10. ตวอย+างองค4กรทE(มEการปรบใช! OSS บร$ษท กฟผ. จCากด (มหาชน) บร$ษท ไทยประกนชว$ต จCากด บร$ษท เอส แอนด พ จCากด (มหาชน) บร$ษท ด$จ$แลนด (ประเทศไทย) จCากด บร$ษท โกลเดน มายด เซอรว$ส จCากด CAT Telecom MBK บร$ษท ว$ทย(การบ$นแหงประเทศไทย จCากด การเคหะแหงชาต$ บมจ. การบ$นไทย 11
 11. 11. ตวอย+าง OSS กล*+ม Desktop OpenOffice (เทยบเทา MS Office) PDF Creator (เทยบเทา Acrobat) Mozilla Firefox (เทยบเทา IE) Mozilla Thunderbird (เทยบเทา Outlook Express) GIMP (เทยบเทา Photoshop) Inkscape (เทยบเทา Illustrator) FreeMind (เทยบเทา Mind Map) OpenProj (เทยบเทา MS Project) VLC (เทยบเทา Window Media Player) 12
 12. 12. ตวอย+าง OSS กล*+ม CMS และ LMS PHP-Nuke Mambo Joomla XOOPS Drupal Learnsquare Moodle Atutor 13
 13. 13. ตวอย+าง OSS กล*+ม ERP และ CRM SugarCRM Vtiger Compiere Adempiere Openbravo TinyERP Opentaps 14
 14. 14. ตวอย+างการปรบใช! OSS ในองค4กร 15
 15. 15. การใช!ซอฟต4แวร4โอเพนซอร4สใน NECTEC ซอฟตแวรสCาหรบการปฎ$บต$งานสCานกงานใช Openoffice ซอฟตแวรระบบปฎ$บต$การ สงเสร$มใหใช Ubantu แทนการใช Windows เวdบบราวเซอรหลก คTอ Mozilla Firefox 16
 16. 16. การใช!ซอฟต4แวร4โอเพนซอร4สใน NECTEC (ต+อ) Authentication System ไดแก Open LDAP – Mail System – Mail Server ไดแก Web Mail – Mail Client ไดแก ThunderBird OSS Tool ทใชพฒนาระบบ – OS Server ไดแก Linux Redhat – Web Server ไดแก Apache, TomCat – Programing Language ไดแก PHP, JSP, JAVA, JavaScript – DATABASE ไดแก PostgreSQL 17
 17. 17. ตวอย+าง ข!อจ?ากดของการใช!งาน OO.o ในส?านกงาน ระบบสนบสน(น – ปpญหาการใชงานโปรแกรม “ใชไมถDก หาไมเจอ” – ปpญหาของซอฟตแวร “หาว$ธเลยง” – ขาดการสTอสาร และ ไมมศDนยรวมของปpญหาและว$ธ$แกปpญหา “รวมถmงบอกขอ จCากด” การอบรม – จCานวนผDเขารวมอบรมนอย หลายครjงตองยกเล$กหรTอเลTอน การสงตอเอกสารภายใน – มการสงเอกสาร MS Office จCานวนมากในหนวยงาน – ว$ธการตรวจนบปร$มาณการใชงาน ขาดซอฟตแวรสCาหรบการตรวจนบและต$ดตามปร$มาณการใชงาน 18
 18. 18. 2010 Future of Open Source Forum • Conducted survey by – North Bridge – ComputerWorld – more than 25 leading OSS industry collaborators. – thousands of participants to join and take this year's survey. • http://futureofopensource.drupalgardens.com/welcome- future-open-source-forum • Result – http://www.slideshare.net/AcquiaInc/2010-future-of- open-source-survey-results 19
 19. 19. Survey Respondents 48 52 Vendors % % Non-Vendors 20
 20. 20. Survey Respondents Titles Vendors Non-Vendors 21
 21. 21. 2010 2009 2008 22
 22. 22. Private Sector Adoption Public Sector Adoption Other Past Economic Experience Downturn With OSS 23
 23. 23. 1 Unfamiliarity with open source solutions 2 Lack of internal technical skills 3 Lack of formal commercial vendor support 24
 24. 24. OSS Component Impact on the Complexity of Managing Apps 2009 Less More Same 2010 25
 25. 25. Vendors Non-Vendors 26
 26. 26. VENDOR Revenue Generation 27
 27. 27. Direction? OPEN 28
 28. 28. 50% or more on OSS 2010-2015 2009-2014 2008-2013 29
 29. 29. Die Free or Live Open? Commercial Open Source v2.0: Virtuous Cycle of open innovation Live Open Managed Supported … as a Service On demand Self service Friction free Marketplace Open Source barriers: See Try Buy Fly Die Visibility? Skills? Value add? Solo? Free? Unfamiliarity Vendor support
 30. 30. การรบร VS ความรวมมอโดยรวมขาราชการตอการพฒนาระบบราชการ ป 2546-2549 8% 51% ไมรแตอยากทา รและอยากทา 27% 14% ไมรและไมอยากทา รแตไมอยาก ทา ทมา : การเคหะแหงชาต
 31. 31. คาใชจายซอฟตแวรบน SERVER และ MS Office บน PC SERVER PC ใช$ OpenOffice.org ลดคา ใช$จายปCละ 30 ล$านบาท 30 SQL/SERVER Millions EX Cal ล$ านบาท 25 SQL Cal 40 OO 20 SQL 30 MS 15 W Cal W 20 10 10 5 0 OO 0 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 ท$%มา EGAT
 32. 32. Open Source Projects PTTICT PTTICT Proxmox PTTICT OCS PTTICT VPN CRM Project Open July 2008 – September 2009 PTTICT Open ECM CCTV QA Team Web E-Library PTTICT PTTUT Conference PTTCH PTTICT
 33. 33. Project by Request E-library ECM CRM Project Management VPN On Going PENDING 34
 34. 34. Project by Request Web Conference Office Content Management Software Inventory PENDING CCTV Monitoring E-learning Visualization 35
 35. 35. Why Toyota Should Go Open Source The software in Toyota's "black boxes" is like having a car with its hood welded shut. Red Hat CEO Jim Whitehurst calls for more openness in autos http://www.businessweek.com/innovate/content/mar2010/id20100329_064567.htm?chan=innovation_special+report+-- +eye+on+open+source_special+report+--+eye+on:+open+source Open source is about leveraging the power of participation to solve complex problems such as manufacturing, health care, and government. This advantage is why numerous 21st century successes—from Google (GOOG) to Facebook to Wikipedia—are all based on open-source software and principles. It may also be how Toyota 36 can improve its vehicles and ultimately regain consumer trust.
 36. 36. Open Innovation's Challenge: Letting Go Is Hard To Do Companies want R&D help from outsiders, but granting them authority is another matter Open-source software provides an important example of how companies can leverage external sources of innovation. In practice, however, big high-tech companies often have a difficult time collaborating and sharing control. While most people have heard of Linux, an open-source community founded by individual programmers, increasingly companies are sponsoring their own communities and supplying development resources, infrastructure, and initial technology in the hope of attracting individuals and other businesses to help them create products and services for potential users. Sponsors also set rules for developing and using cooperatively developed software, to align the community to corporate objectives and avoid time-consuming negotiations inherent in shared governance. 3 interested issues : • EARLY BREAKTHROUGHS • WAYS TO BE OPEN • SETTING THE BENCHMARKS http://www.businessweek.com/innovate/content/mar2010/id20100330_486211.htm?chan=innovation_special+report+-- 37 +eye+on+open+source_special+report+--+eye+on:+open+source
 37. 37. แนวโน!มการใช!งาน ซอฟต4แวร4โอเพนซอร4สในอนาคต • ขยายผล จากระดบ Desktop ไปเปgน Server มากขmjน • ขยายผล ไปเปgน Open e-Enterprise – ECM, CRM, ERP – Logistics, Supply Chain – Etc. • เขาใกล Industry มากขmjน – Software, Microship, Electronics – Automobile , Embedded System/Software/Technology 38

×