• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
สารสนเทศ
 

สารสนเทศ

on

 • 409 views

 

Statistics

Views

Total Views
409
Views on SlideShare
409
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  สารสนเทศ สารสนเทศ Presentation Transcript

  •  
  •  
  •  
  • 1. ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ (Numeric) ได้แก่ข้อมูลที่ เป็นตัวเลขล้วนๆ จะใช้ตัวเลขในการคำนวณ 2. ข้อมูลที่ไม่นำมาใช้ในการคำนวณ (Character) ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือ ข้อมูลที่ผสมตัวเลข หรือ ตัวเลขล้วนๆ แต่ไม่นำไปใช้ในการคำนวณ
  • ปัจจุบัน เป็นยุคที่สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกๆ คนอย่างเห็นได้ชัด อาจกล่าวได้ว่าความสำคัญของข้อมูลและใช้ข้อมูลมาตั้งแต่อดีต กาล แต่ระดับและขอบเขตการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษสุดท้าย ของศตวรรษที่ 20 สารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านต่างๆ การสื่อสารโทรคมนาคม และระบบอื่นๆ
  • อาจจะกล่าวได้ว่าปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์คือ พลังงาน วัตถุ และสารสนเทศ ปัจจัยทั้ง 3 นี้ทำให้มนุษย์จัดหาสิ่งต่างๆ ที่ มนุษย์ต้องการได้ สารสนเทศจัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งปัจจัยหนึ่ง ในหน่วยที่ 2 นี้ จะ กล่าวถึงความหมายของสารสนเทศ การได้มาซึ่งสารสนเทศ และการนำไป ประยุกต์ใช้งาน
  • ข้อมูล (data) ยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกๆคนอย่างเห็น ได้ชัด ดังนั้นการอธิบายถึง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยมีผู้ให้ ความหมายเกี่ยวกับข้อมูล ดังนี้ ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทน ปริมาณ หรือการกระทำต่างๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ และท้ายสุดของข้อมูลคือ วัตถุดิบ ของสารสนเทศ
  • 1. ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 2. ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสระบุรี 3. ความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่มีต่อผู้แสดงรายการนั้น 4. ไอบีเอ็มหนุนใช้ลีนุกซ์ในเมืองไทย ดันเป็นมาตรฐานระบบเครือข่าย 5. ตลาดโน๊ตบุ๊กแข่งเดือดเปิดตัว 1 GHz
  • สารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธี ต่างๆเป็นความรู้ที่ต้องการสำหรับใช้ทำประโยชน์ และสามารถนำไปกระทำ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได้ สารสนเทศ คือข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนั้น จนได้เป็นข้อสรุปข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  • ตัวอย่าง เช่น ในระบบการบริหารกิจการใด ๆ มักแบ่งระดับการบริหารงาน ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและ วางแผนระยะยาว 2. ผู้บริหารระดับกลางมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนระยะปาน กลางและดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผน 3. ผู้บริหารระดับต้นซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนระยะปาน กลางและการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด
  • ผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศแต่ละคน มีความรับรู้ต่อข้อมูลและสารสนเทศ เดียวกันแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ในการดำเนินงานเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินค้าของ องค์กรหนึ่ง พนักงานแต่ละคนก็จะมีความรับผิดชอบแตกต่างกัน ตามหน้าที่ที่ผู้ใช้ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ พนักงานขายจะถือว่าใบสั่งซื้อสินค้าที่ได้จากลูกค้าเป็น สารสนเทศของเขา ผู้จัดการฝ่ายการขาย จะถือว่ารายงานเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินค้า หรือปริมาณยอดขายเป็นสารสนเทศของเขา
  • โดยสรุปสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือจัดกระทำ เพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1. ข้อมูล เป็นตัวเลข ข้อความเสียงและภาพ เป็นข้อมูลป้อนเข้า 2. การประมวลผล เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลจัดกระทำข้อมูล 3. การจัดเก็บ เป็นวิธีการที่จะเก็บข้อมูลให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการใช้ 4. เทคโนโลยีเป็นเครื่องที่ช่วยในการเก็บข้อมูล การประมวลผลทำให้เกิดผลผลิต 5. สารสนเทศ ต้องถูกต้องกับความต้องการใช้ และทันต่อเหตุการณ์ใช้งาน
  • ข้อมูลที่นำมาใช้ประมวลผล เกิดขึ้นมาจาก 2 แหล่งคือ 1. แหล่งข้อมูลภายในองค์การ ในหน่วยงานต่าง ๆ แหล่งข้อมูลจะ ประกอบด้วยข้อมูลของพนักงานในองค์กร เช่น ประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น อาจจะได้จากวิธีการที่ไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะพูดคุยกัน 2. แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร แหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ตัวลูกค้า บริษัทขาย ส่งสินค้า บริษัทคู่แข่ง เป็นต้น ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ ยอดรวมของ การบริโภคสินค้าแต่ละปี ฯลฯ
  • การจัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีความพยายามและตั้งใจดำเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพ การจัดการระบบ ที่สามารถดำเนินการได้ ข้อมูลจะต้องมี คุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. ความถูกต้อง โดยทีโครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธี ดำเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
  • 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีคำตอบสนองผู้ใช้ ไดเร็วตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการได้ 3. ความสมบรูณ์ ความสมบรูณ์ของสารสนเทขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการ ปฏิบัติด้วยการดำเนินการจัดการสารสนเทศต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้ ข้อมูล 4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการ จัดเก็บมากจึงต้องออกแบบระบบโครงสร้าง ข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้ 5. ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงานและองค์การ
  • นางสาว วจี ณรงค์น้อย เลขที่ 4 นางสาว พรพรรณ ทับทิม เลขที่ 36 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1