• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

สารสนเทศ

 • 248 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
248
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.  
 • 2.  
 • 3.  
 • 4. 1. ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ (Numeric) ได้แก่ข้อมูลที่ เป็นตัวเลขล้วนๆ จะใช้ตัวเลขในการคำนวณ 2. ข้อมูลที่ไม่นำมาใช้ในการคำนวณ (Character) ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือ ข้อมูลที่ผสมตัวเลข หรือ ตัวเลขล้วนๆ แต่ไม่นำไปใช้ในการคำนวณ
 • 5. ปัจจุบัน เป็นยุคที่สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกๆ คนอย่างเห็นได้ชัด อาจกล่าวได้ว่าความสำคัญของข้อมูลและใช้ข้อมูลมาตั้งแต่อดีต กาล แต่ระดับและขอบเขตการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษสุดท้าย ของศตวรรษที่ 20 สารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านต่างๆ การสื่อสารโทรคมนาคม และระบบอื่นๆ
 • 6. อาจจะกล่าวได้ว่าปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์คือ พลังงาน วัตถุ และสารสนเทศ ปัจจัยทั้ง 3 นี้ทำให้มนุษย์จัดหาสิ่งต่างๆ ที่ มนุษย์ต้องการได้ สารสนเทศจัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งปัจจัยหนึ่ง ในหน่วยที่ 2 นี้ จะ กล่าวถึงความหมายของสารสนเทศ การได้มาซึ่งสารสนเทศ และการนำไป ประยุกต์ใช้งาน
 • 7. ข้อมูล (data) ยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกๆคนอย่างเห็น ได้ชัด ดังนั้นการอธิบายถึง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยมีผู้ให้ ความหมายเกี่ยวกับข้อมูล ดังนี้ ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทน ปริมาณ หรือการกระทำต่างๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ และท้ายสุดของข้อมูลคือ วัตถุดิบ ของสารสนเทศ
 • 8. 1. ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 2. ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสระบุรี 3. ความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่มีต่อผู้แสดงรายการนั้น 4. ไอบีเอ็มหนุนใช้ลีนุกซ์ในเมืองไทย ดันเป็นมาตรฐานระบบเครือข่าย 5. ตลาดโน๊ตบุ๊กแข่งเดือดเปิดตัว 1 GHz
 • 9. สารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธี ต่างๆเป็นความรู้ที่ต้องการสำหรับใช้ทำประโยชน์ และสามารถนำไปกระทำ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได้ สารสนเทศ คือข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนั้น จนได้เป็นข้อสรุปข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 • 10. ตัวอย่าง เช่น ในระบบการบริหารกิจการใด ๆ มักแบ่งระดับการบริหารงาน ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและ วางแผนระยะยาว 2. ผู้บริหารระดับกลางมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนระยะปาน กลางและดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผน 3. ผู้บริหารระดับต้นซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนระยะปาน กลางและการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • 11. ผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศแต่ละคน มีความรับรู้ต่อข้อมูลและสารสนเทศ เดียวกันแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ในการดำเนินงานเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินค้าของ องค์กรหนึ่ง พนักงานแต่ละคนก็จะมีความรับผิดชอบแตกต่างกัน ตามหน้าที่ที่ผู้ใช้ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ พนักงานขายจะถือว่าใบสั่งซื้อสินค้าที่ได้จากลูกค้าเป็น สารสนเทศของเขา ผู้จัดการฝ่ายการขาย จะถือว่ารายงานเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินค้า หรือปริมาณยอดขายเป็นสารสนเทศของเขา
 • 12. โดยสรุปสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือจัดกระทำ เพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1. ข้อมูล เป็นตัวเลข ข้อความเสียงและภาพ เป็นข้อมูลป้อนเข้า 2. การประมวลผล เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลจัดกระทำข้อมูล 3. การจัดเก็บ เป็นวิธีการที่จะเก็บข้อมูลให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการใช้ 4. เทคโนโลยีเป็นเครื่องที่ช่วยในการเก็บข้อมูล การประมวลผลทำให้เกิดผลผลิต 5. สารสนเทศ ต้องถูกต้องกับความต้องการใช้ และทันต่อเหตุการณ์ใช้งาน
 • 13. ข้อมูลที่นำมาใช้ประมวลผล เกิดขึ้นมาจาก 2 แหล่งคือ 1. แหล่งข้อมูลภายในองค์การ ในหน่วยงานต่าง ๆ แหล่งข้อมูลจะ ประกอบด้วยข้อมูลของพนักงานในองค์กร เช่น ประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น อาจจะได้จากวิธีการที่ไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะพูดคุยกัน 2. แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร แหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ตัวลูกค้า บริษัทขาย ส่งสินค้า บริษัทคู่แข่ง เป็นต้น ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ ยอดรวมของ การบริโภคสินค้าแต่ละปี ฯลฯ
 • 14. การจัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีความพยายามและตั้งใจดำเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพ การจัดการระบบ ที่สามารถดำเนินการได้ ข้อมูลจะต้องมี คุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. ความถูกต้อง โดยทีโครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธี ดำเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
 • 15. 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีคำตอบสนองผู้ใช้ ไดเร็วตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการได้ 3. ความสมบรูณ์ ความสมบรูณ์ของสารสนเทขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการ ปฏิบัติด้วยการดำเนินการจัดการสารสนเทศต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้ ข้อมูล 4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการ จัดเก็บมากจึงต้องออกแบบระบบโครงสร้าง ข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้ 5. ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงานและองค์การ ฟ
 • 16. นางสาว วจี ณรงค์น้อย เลขที่ 4 นางสาว พรพรรณ ทับทิม เลขที่ 36 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1