รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ การพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) ด้ ว ย Blogger        เรื ่ อ ง ไมโครโปรเซสเซอร์   ...
หั ว ข้ อ โครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยBlogger เรื ่ อ ง ไมโครโปรเซสเซอร์ ป ระเภทของโครงงาน    : โครงงานพ...
การเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำาได้นำาเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อกhttp://pornnapalove.blogspot.com/ทั้งนี้ ทำาให้สามารถติ...
สารบั ญ                    หน้ าบทคั ด ย่ อกกิ ต ติ ก รรมประกาศ     ขสารบั ญ     คสารบั ญ ภาพ...
บทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง   2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต   2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสั...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ปกP (1)

243

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
243
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปกP (1)

 1. 1. รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ การพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) ด้ ว ย Blogger เรื ่ อ ง ไมโครโปรเซสเซอร์ จั ด ทำ า โดย 1. นางสาว วิ ร ะดา อิ ่ ม หิ ร ั ญ ชั ้ น ม.5/4 เลขที ่ 10 2. นางสาว พรนภา บุ ญ ศรี ชั ้ น ม.5/4 เลขที ่ 15 3. นางสาว มาลิ น ี ประเสริ ฐ สิ ท ธิ ์ ชั ้ น ม.5/4 เลขที ่ 16 นำ า เสนอ ครู เ บญญาสิ ร ิ แก้ ว เบี ่ ย งรายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ น ี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ การศึ ก ษา วิ ช า เทคโนโลยี ٢ (ง 32102 ) ภาคเรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2554กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี (คอมพิ ว เตอร์ )สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40
 2. 2. หั ว ข้ อ โครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยBlogger เรื ่ อ ง ไมโครโปรเซสเซอร์ ป ระเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาเครื่องมือผู ้ เ สนอโครงงาน : 1. นางสาว วิระดา อิมหิรัญ ่ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 10 2. นางสาว พรนภา บุญศรี ชั้น ม.5/4 เลขที่ 15 3. นางสาว มาลินี ประเสริฐสิทธิ์ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 16ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตำาแหน่ง ครูชำานาญการพิเศษปี ก ารศึ ก ษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Bloggerเรื่อง ไมโครโปรเซสเซอร์นี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อว่า Blogger ทั้งนี้ได้ทำาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์โดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Blogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
 3. 3. การเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำาได้นำาเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อกhttp://pornnapalove.blogspot.com/ทั้งนี้ ทำาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยงครูผู้สอนเทคโนโลยี2 ทีอนุมัติเห็นชอบในการจัดทำาโครงงานและ ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ Blogger อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำาการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาเยี่ยมชม ในเว็บบล็อก ขอบคุณกำาลังใจดีๆ จาก เพื่อนๆ ความดีอันเกิดจาก การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้จัดทำาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลัก ดันและเป็นกำาลังใจ ซึ่งผู้จัดทำาซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่ง ใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นางสาว มาลินี ประเสริฐสิทธิ์ และคณะ
 4. 4. สารบั ญ หน้ าบทคั ด ย่ อกกิ ต ติ ก รรมประกาศ ขสารบั ญ คสารบั ญ ภาพ จบทที ่ 1 บทนำ า 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 5. 5. บทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)บทที ่ 3 วิ ธ ี ด ำ า เนิ น งานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดำาเนินงานบทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอย่างการนำาเสนอหน้าเว็บบล็อกบทที ่ 5 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะ 5.1 การดำาเนินงานจัดทำาโครงงาน 5.2 สรุปผลการดำาเนินงานโครงงาน 5.3 ข้อเสนอแนะบรรณานุ ก รมภาคผนวก

×