Your SlideShare is downloading. ×
ปกP (1)
ปกP (1)
ปกP (1)
ปกP (1)
ปกP (1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ปกP (1)

228

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
228
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ การพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) ด้ ว ย Blogger เรื ่ อ ง ไมโครโปรเซสเซอร์ จั ด ทำ า โดย 1. นางสาว วิ ร ะดา อิ ่ ม หิ ร ั ญ ชั ้ น ม.5/4 เลขที ่ 10 2. นางสาว พรนภา บุ ญ ศรี ชั ้ น ม.5/4 เลขที ่ 15 3. นางสาว มาลิ น ี ประเสริ ฐ สิ ท ธิ ์ ชั ้ น ม.5/4 เลขที ่ 16 นำ า เสนอ ครู เ บญญาสิ ร ิ แก้ ว เบี ่ ย งรายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ น ี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ การศึ ก ษา วิ ช า เทคโนโลยี ٢ (ง 32102 ) ภาคเรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2554กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี (คอมพิ ว เตอร์ )สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40
  • 2. หั ว ข้ อ โครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยBlogger เรื ่ อ ง ไมโครโปรเซสเซอร์ ป ระเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาเครื่องมือผู ้ เ สนอโครงงาน : 1. นางสาว วิระดา อิมหิรัญ ่ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 10 2. นางสาว พรนภา บุญศรี ชั้น ม.5/4 เลขที่ 15 3. นางสาว มาลินี ประเสริฐสิทธิ์ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 16ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตำาแหน่ง ครูชำานาญการพิเศษปี ก ารศึ ก ษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Bloggerเรื่อง ไมโครโปรเซสเซอร์นี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อว่า Blogger ทั้งนี้ได้ทำาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์โดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Blogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
  • 3. การเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำาได้นำาเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อกhttp://pornnapalove.blogspot.com/ทั้งนี้ ทำาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยงครูผู้สอนเทคโนโลยี2 ทีอนุมัติเห็นชอบในการจัดทำาโครงงานและ ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ Blogger อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำาการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาเยี่ยมชม ในเว็บบล็อก ขอบคุณกำาลังใจดีๆ จาก เพื่อนๆ ความดีอันเกิดจาก การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้จัดทำาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลัก ดันและเป็นกำาลังใจ ซึ่งผู้จัดทำาซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่ง ใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นางสาว มาลินี ประเสริฐสิทธิ์ และคณะ
  • 4. สารบั ญ หน้ าบทคั ด ย่ อกกิ ต ติ ก รรมประกาศ ขสารบั ญ คสารบั ญ ภาพ จบทที ่ 1 บทนำ า 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 5. บทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)บทที ่ 3 วิ ธ ี ด ำ า เนิ น งานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดำาเนินงานบทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอย่างการนำาเสนอหน้าเว็บบล็อกบทที ่ 5 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะ 5.1 การดำาเนินงานจัดทำาโครงงาน 5.2 สรุปผลการดำาเนินงานโครงงาน 5.3 ข้อเสนอแนะบรรณานุ ก รมภาคผนวก

×