Your SlideShare is downloading. ×
0
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

สายไฟเบอร์ออพติก(ณัฐมน+พิชญานันท์+อุไรรัตน์)403

499

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
499
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. สายไฟเบอร์ออพติก นำเสนอ อ.ปิยวรรณ รัตนภำนุศร สมาชิก 1.นส.ณัฐมน ไพบูลย์ เลขที่ 19 2.นส.พิชญานันท์ โตบัว เลขที่ 24 3.นส.อุไรรัตน์ ทับทิมศรี เลขที่ 28
 • 2. สาย เส้นใยแก้วนาแสงเส้นใยแก้วนำแสง คือ สำยนำสัญญำณที่ใช้แสงเป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำรข้อมูลจำกจุดหนี่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้กับสัญญำณข้อมูลที่อยู่ในรูปของคลื่นแสงเท่ำนั้น โดยสัญญำณข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นแสงแล้วจึงส่งให้เดินทำงสะท้อนภำยในสำยใยแก้วเรื่อยไปจนถึงผู้รับที่ปลำยทำงสำยใยแก้ว ซึ่งเส้นใยแก้วนำแสงทำจำกแก้วที่มีควำมบริสุทธิ์มำก เส้นใยแก้วนำแสงที่ดีต้องสำมำรถนำสัญญำณแสงจำกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยมีกำรสูญเสียของสัญญำณแสงน้อยที่สุดแต่มีข้อจำกัด คือ เมื่อสำยใยแก้วขำด หักงอหรือแตกหัก จำเป็นต้องอำศัยอุปกรณ์พิเศษในกำรซ่อมแซมซึ่งยุ่งยำกและมีค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำแบบอื่น
 • 3. โครงสร้างของสาย Fiber Optic 1. เส้นแก้ว (Core) เป็นตัวที่นำสัญญำณแสง จะมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง 62.5/125 um,50/125 um, 9/125 um 2. ฉนวนเคลือบ (Cladding) เป็นสำรที่ใช้ในกำรเคลือบแก้ว (Core) เพื่อให้นำสัญญำณได้ กล่ำวคือแสงที่ถูกส่งไปในแกนแก้วจะถูกขังหรือเคลื่อนที่ไปตำมสำยไฟเบอร์ด้วยขบวนกำรสะท้อน กลับของแสง นิยมเคลือบจนมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง 125 um 3. ฉนวนป้องกัน (Coating) เป็นเสมือนผนังของเส้นแก้วเป็นชั้นที่ต่อจำก Claddingเพื่อให้ ปลอดภัยขึ้น และใช้ป้องกันแสงจำกภำยนอกไม่ให้เข้ำมำภำยในเส้นไฟเบอร์ มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง 250 um
 • 4. โครงสร้างของสาย Fiber Optic 4. ปลอกสำย (Buffer) เป็นเสมือนปลอกของสำยหรือเสื้อชั้นในที่หุ้มป้องกันสำย และยังช่วยให้ กำรโค้งงอของสำยไฟเบอร์มีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 900 um (Buffer Tube) 5. ปลอกหุ้ม (Jacket) เป็นเสมือนเสื้อชั้นนอกสุดของสำยไฟเบอร์ที่ให้เกิดควำมเรียบร้อย และทำ หน้ำที่ป้องกันสำยไฟเบอร์เป็นชั้นนอกสุดชนิดของ Jacket จะมีหลำยชนิด ขึ้นอยู่กับกำรใช้งำน ว่ำเป็นสำยที่เดินภำยในอำคำร (Indoor) หรือเดินภำยนอกอำคำร(Outdoor)
 • 5. ประเภทของสาย Fiber Opticสำย Fiber Optic แบ่งออกเป็น 2 แบบ 1. Single Mode (SM) มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงของ Core และ Cladding 9/125 um ตำมลำดับ ซึ่ง ส่วนของแกนแก้วจะมีขนำดเล็กมำกและจะให้แสงออกมำ เพียง Mode เดียว แสงที่ใช้จะต้องเป็น เส้นตรง ข้อดีทำให้ส่งสัญญำณได้ไกล
 • 6. ประเภทของสาย Fiber Optic• 2. Multi Mode (MM) จะมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของ Core และ Cladding 62/125 um และ 50/125 um ตำมลำดับ เนื่องจำกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของ แกนมีขนำดใหญ่ ทำให้แนวแสงเกิด ขึ้นหลำยโหมด โดยแต่ละ Mode จะมีระยะเวลำในกำร เดินทำงที่แตกต่ำงกัน อันเป็นสำเหตุที่ทำให้ เกิดกำรกระจำยของแสง (Mode Dispersion)
 • 7. แบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำน 1. Tight Buffer เป็นสำยไฟเบอร์แบบเดินภำยในอำคำร(Indoor) โดยมีกำรหุ้มฉนวนอีกชั้นหนึ่งให้มี ควำมหนำ 900 um เพื่อสะดวกในกำรใช้งำนและป้องกันสำยไฟเบอร์ในกำรติดตั้ง ปริมำณของ เส้นใยแก้วบรรจุอยู่ไม่มำกนัก เช่น 4,6,8 Core ส่วนสำยที่ใช้เชื่อมต่อระหว่ำงอุปกรณ์จะมีขนำด 1 Core ซึ่งเรียกว่ำ Simplex ขนำด 2 Core เรียกว่ำ ZipCore
 • 8. แบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำน 2. Loose Tube เป็นสำยไฟเบอร์ที่ออกแบบมำใช้เดินภำยนอกอำคำร (Outdoor) โดยกำรนำสำยไฟ เบอร์มำไว้ในแท่งพลำสติก และใส่เยลกันน้ำเข้ำไป เพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับแรงต่ำงๆ อีกทั้งยัง กันน้ำซึมเข้ำภำยในสำย สำยแบบ Outdoor ยังแบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำนได้อีกดังนี้
 • 9. 2.Loose Tube 2.1 Duct Cable เป็นสำย Fiber Optic แบบร้อยท่อโครงสร้ำงของสำยไม่มีส่วนใดเป็นตัวนำ ไฟฟ้ำ ซึงจะไม่มีปัญหำเรื่องฟ้ำผ่ำ แต่จะมีควำมแข้ง ่แรงทนทำนน้อย ในกำรติดตั้งจึงควร ร้อยไปในท่อ Conduit หรือ HDPE (High-Density-Polyethylene)
 • 10. 2.Loose Tube• 2.2 Direct Burial เป็นสำย Fiber Optic ที่ออกแบบมำให้สำมำรถ ใช้ฝังดินได้โดยไม่ต้องร้อยท่อ โดยโครงสร้ำงของสำยจะมีส่วนของ Steel Armored เกรำะ ช่วยป้องกัน และเพิมควำมแข็งแรงให้สำย ่
 • 11. 2.Loose Tube• 2.3 Figure - 8 เป็นสำยไฟเบอร์ที่ใช้แขวนโยงระหว่ำงเสำ โดยมีส่วน ที่เป็นลวดสลิงทำหน้ำที่รับ แรงดึงและประคองสำย จึงทำให้สำยมี รูปร่ำงหน้ำตัดแบบเลข 8 จึ• 2.4 ADSS (All Dielectric Self Support) เป็นสำยไฟเบอร์ ที่ สำมำรถโยงระหว่ำงเสำได้ โดย ไม่ต้องมีลวดสลิงเพื่อประคองสำย เนื่องจำก โครงสร้ำงของสำยประเภทนี้ ได้ถูกออกแบบให้ เป็น Double Jacket จึงทำให้มีควำมแข็งแรงสูงง เรียกว่ำ Figure – 8
 • 12. แบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำน• 3. สำยแบบ Indoor/Outdoor เป็นสำยเคเบิลใยแก้วที่สำมำรถเดินได้ทั้งภำยนอกและภำยในอำคำร เป็นสำยที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่ำ Low Smoke Zero Halogen (LSZH) ซึ่งเมือเกิดอัคคีภัย จะเกิดควันน้อยและควันไม่เป็นพิษ เมื่อเทียบ ่ กับ Jacket ของสำยชนิดอื่น ที่จะลำมไฟง่ำยและเกิดควันพิษ เนื่องจำกกำรเดินสำยในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเดินภำยนอก อำคำร ด้วยสำย Outdoor แล้วเข้ำ อำคำร ซึ่งผิดมำตรฐำนสำกล ดังนั้นจึงควรใช้สำยประเภทนี้เมื่อมี กำรเดินจำกภำยนอกเข้ำสู่ภำยใน
 • 13. คำถำม1.สำยไฟเบอร์ออพตัคคืออะไร?2.สำยไฟเบอร์ออพติคมีประโยชน์อย่ำงไร ละมีข้อดีที่เด่นๆอย่ำงไร?3.สำยไฟเบอร์ออพติคมีกี่ประเภท อะไรบ้ำง?4.ถ้ำแบ่งตรำมลักษณะกำรใช้งำน แบ่งได้กี่แบบ?
 • 14. เฉลย• 1. สำยนำสัญญำณที่ใช้แสงเป็นตัวกลำงในกำร สื่อสำรข้อมูลจำกจุดหนี่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้กับสัญญำณข้อมูลที่อยู่ ในรูปของคลื่นแสง• 2. สำมำรถนำสัญญำณแสงจำกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยมีกำรสูญเสีย ของสัญญำณแสงน้อยที่สุด• 3. แบ่งออกเป็น 2 แบบ 1. Single Mode (SM) 2. Multi Mode (MM)• 4.แบ่งได้3แบบ ได้แก่ 1. Tight Buffer 2.Loose Tube 3. สำยแบบ Indoor/Outdoor
 • 15. อ้ำงอิงhttp://www.it-guides.com/training-a-tutorial/network-system/804-what-is-fiber-optic/http://klsharing.blogspot.com/2011/09/fiber-optic.htmlhttp://www.cctvbangkok.com/cctvbangkok-ipcamera-dome-dvr-ccd-infared-camera-dvr- card-quad-page111.htmlhttp://mimdod.blogspot.com/http://www.ofpt.co.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=69&Item id=383http://www.ncsnetwork.com/tips_details.php?xid=12http://ee.swu.ac.th/E-learning%20Fiber%20Optic/device%20installation%20.htmlhttp://www.blueitpro.com/board/index.php?topic=52.0

×