ทดสอบสมรรถนะโลก อวกาศ ดาราศาสตร์

771 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทดสอบสมรรถนะโลก อวกาศ ดาราศาสตร์

  1. 1. โครงการทดสอบวัดความรูพื้นฐานดานเนื้อหา สําหรับครูโลก ดาราศาสตร และ อวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักการและเหตุผล เพื่อวัดความรูพื้นฐานดานเนือหาสําหรับครูโลก ดาราศาสตร และ อวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนําผลที่ ้ ไดไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาครูผูสอน ตามความเหมาะสมตอไป ลักษณะขอสอบ ใชเวลาสอบ 3 ชั่วโมง ขอสอบเปนแบบปรนัยจํานวน 100 ขอ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ธรณีวิทยา เปนขอสอบแบบปรนัย 60 ขอๆละ 1 คะแนน สวนที่ 2 อุตุนิยมวิทยา เปนขอสอบแบบปรนัย 20 ขอๆละ 1 คะแนน สวนที่ 3 ดาราศาสตร เปนขอสอบแบบปรนัย 20 ขอๆละ 1 คะแนน เกณฑการประเมิน จะจําแนกเปน 3 ระดับในแตละสวนดังนี้ ระดับดีมาก ≥ 80% ระดับดี 60 – 79% ระดับพื้นฐาน < 60% ขอบเขตเนื้อหา เรื่อง เนื้อหา 1. หินและแร 2. แหลงน้ํา 3. โลกและการเปลี่ยนแปลง สวนที่ 1 ธรณีวิทยา 4. ธรณีภาค 5. ธรณีประวัติ 6. แผนที่ภูมิประเทศ 1. พลังงานจากดวงอาทิตยและระบบลม 2. ปรากฏการณทางแสงในบรรยากาศ 3. เครื่องมือและขอมูลอุตุนิยมวิทยา 4. บรรยากาศของโลก สวนที่ 2 อุตุนิยมวิทยา 5. มวลอากาศและแนวปะทะอากาศ 6. เมฆและการเกิดเมฆ 7. มรสุมและพายุหมุนเขตรอน 8. ความแปรปรวนของสภาพลมฟาอากาศ 1. เอกภพ สวนที่ 3 ดาราศาสตร 2. ดาวฤกษ 3. ระบบสุริยะ

×