แบบทดสอบ โปรแกรม Microsoft word 2003

18,619 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
18,619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบทดสอบ โปรแกรม Microsoft word 2003

  1. 1. แบบทดสอบ Microsoft Word 2003  1.  ในเมนูแทรกคําสั่งใดคือรายการศัพทหรือหัวขอเรื่องพรอมเลขหนา  ก.  เชิงอรรถ  ข.  ดัชนี  ค.  หมายเลขหนา  ง.  ขอความอัตโนมัติ  2.  คําสั่งใดแทรกคําอธิบาย  ขอคิดเห็นหรือแหลงที่มาไวทดานลางของ  ี่ กระดาษ  ก.  คําอธิบายเฉพาะ  ข.  อางอิงโยง  ค.  กลองขอความ  ง.  เชิงอรรถ  3.  สิ่งใดจําเปนที่สุดในการสรางเอกสารหลายหนา  ก. แทรกเชิงอรรถ  ข.  แทรกดัชนี  ค.  แทรกหมายเลขหนา  ง.  แทรกขอความอัตโนมัติ  4.  ถาเรามีแฟมรูปภาพอยูตองการแทรกเมนูภาพนี้ในเอกสารที่เปดอยู  จะตองคลิกที่เมนูและคําสั่งใด  ก.  แทรก >  รูปภาพ > แฟม  ข.  แทรก >  รูปภาพ > รูปวาด  ค.  แทรก >  แฟม  ง.  แทรก >  แฟม  >  รูปภาพ  5.  สัญลักษณใชแทนคําสั่งที่อยูในเมนูแทรก   ก.  ข.  ค.  ง.  6.  การคลิกที่เซลลสุดทายของตาราง  ( เซลขวาสุดของแถวลาง ) แลวกดแปน  Tab  1 ครั้ง   เปนการกระทําเพื่อจุดประสงคใดในการสรางตาราง  ก.  เพิ่มคอลัมน  ข.  ลบคอลัมน  ค.  เพิ่มแถว  ง.  ลบแถว  7.  เครื่องมือใดใชในการปรับความกวางของคอลัมนใหมขนาดเทากัน  ี ก.  ข.  ค.  ง.
  2. 2. 8.  เครื่องมือ  ใชแทนคําสั่งใด  ก.  ปรับความกวางของคอลัมน  ข.  กระจายแถว  ค.  เสนขอบนอก  ง.  เสนภายในของตาราง  9.  เราจะใชเครื่องมือนี้เมื่อใด  ก.  ตองการลบขอความ  ข.  ตองการวาดตาราง  ค.  ตองการลบตาราง  ง.  ตองการเพิ่มคอลัมน  10.  สัญลักษณ  เราจะใชเมื่อใด  ก.  ปดหนาตางเอกสาร  ข.  เปดหนาตางเอกสาร  ค.  เปดแฟมงานอื่น  ง.  เรียกใชเครื่องหมายคูณ

×