Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
การสร้างความสำเร็จในงาน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

การสร้างความสำเร็จในงาน

 • 106 views
Published

หลัก วิธีคิด ในการทำงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

หลัก วิธีคิด ในการทำงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
106
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ดร.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ B.Sc. , MBA. Ph.D. ผูชวยกรรมการผูจัดการพิสิษฐกรุป TEL: 01-7543838 FAX. :02-9137471 e-mail: pongsakswat@yahoo.com ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว อาจารยพิเศษ โครงการปริญญาเอกการจัดการกีฬา ม.เกษตรศาสตร โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร MBA . ม.เกษตรศาสตร / ม.ขอนแกน คณะวิทยาจัดการ ม.ขอนแกน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / ม.ศรีปทุม นายกสมาคมผูปกครองและครู / อุปนายกสมาคมนักเรียนเกา สามเสนวิทยาลัย กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กทม.เขต 1 / รองประธานชมรมผูบริจาคโลหิต 100 ครั้ง
 • 2. อายุคนไทยเฉลีย ่ 70 ป หัก เวลาเรียน 20 ป หัก เวลาหลังเกษียน เหลือเวลาทํางาน 10 ป 40 ป
 • 3. หัก เสารอาทิตย 2X52X40ป 4,160 วัน หัก วันหยุดนักขัตฤกษ 13x40 520 วัน หัก วันลาทุกประเภท 10x40 400 วัน หัก เวลานอน เดินทาง และกิจกรรมอืนๆ ่ (24ชม-8ชม / 24 ชม) X (365--104วัน-13วัน-10วัน)x 40 ป 6,283 วัน รวมเปนจํานวน 11,363 วัน คิดเปน 31.13 ป เหลือเวลาทํางานจริงๆ 8.87 ป ?????
 • 4. I AM NOT OK…..YOU ARE OK I AM OK….. YOU ARE NOT OK I AM OK….. YOU ARE OK I AM NOT OK…..YOU ARE NOT OK
 • 5. คนอืน ่ เปดเผย จุดบอด รู OPEN AREA BLIND AREA คนอืน ่ ไมรู จุดซอนเรน อวิชชา HIDDEN AREA UNKNOW AREA ตนเองรู ตนเองไมรู
 • 6. 1.ทําใหคนรูจักเรา 2.รูจักแลวรัก 3.รักแลวศรัทธา คิดตางกัน คานิยมตางกัน อคิต ผลประโยชนขดกัน ั
 • 7. 1.ไมตรงตอเวลา 2.เห็นแกตัวจนรับไมได 3.น้ําใจไมมี 4.ไมมมนุษยสัมพันธ ี 8% 12% 25% 55%
 • 8. 1.ตั้งเปาหมาย 2.ขยันขันแข็ง 3.แสวงหาความรู 4.ถอมตน 5.เชื่อมันในตนเอง ่ 6.อดทน อดกลัน (อดออม) ้ 7.ไมตาหนิ / พร่ําบน ํ 8.ใหเกียรติคนอืนเสมอ ่ 9.ใหกําลังใจและเสริมสราง
 • 9. บุคลิกเจริญตา เจรจาวาทะศิลป ยินดีแนะนําชี้แจง ไมแลงน้ําใจ ใหอภัยทุกเมือ ่ เพื่อสวนรวมเปนหลัก ไมหนายักษหนางอ
 • 10. รูความตองการของมนุษย รูความแตกตางของมนุษย รูจักตนเอง รูจักผูอื่น รูจักการสื่อสารเพื่อความสําเร็จ S--M--C--R
 • 11. รูจักตนเอง รูจักองคกร รูจักริเริ่ม รูจักบริหารตนเองใหเปน รูจักแสวงหาเครือขายขอมูลและพันธมิตร
 • 12. ทักษะในการรูแบบ HYBRID รูรอบ ทักษะในการจิตนาการ ทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ ปรับเปลียนตามสถานการณ สภาพแวดลอม ่ ทักษะในความฉลาดทางสังคม มีเครือขาย ทักษะในเรื่องเทคโนโลยี ทักษะทางความคิดเชิงบวก ทักษะในการนอมรับความเปลียนแปลง ่ ทักษะในการมีความมุงมั่นในความสําเร็จ ทักษะในการสรางสมดุล ชีวิต ครอบครัว สังคม และการงาน อาชีพ ทักษะในการรูจักชีวตและวัฒนธรรมนานาชาติ ิ
 • 13. ความสามารถในการเปนผูนําคืออะไร เขาใจความใฝฝน เขาใจอารมณความรูสึก ทุกคนลวนมีความสําคัญ เขาหาผูอื่น  ความจริงใจ ความเทียงธรรมและความเห็นแกตัว ่ ความรับผิดชอบ ถอมตน ความกระตือรือรน
 • 14. ฉลาดและเฉียบขาด อยากรูอยากเห็นและชางสังเกตุ  มีความคิดสรางสรรค ฝกฝนตนเองอยางสม่าเสมอ ํ เปนแบบอยางที่ดี จัดสรรงาน ชี้นํางาน ดําเนินการประชุม ตรวจสอบงาน แกไขขอผิดพลาด
 • 15. เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา จงเลือกเอาสวนที่ดีเขามีอยู เปนประโยชนโลกบางยังนาดู สวนที่ชั่วอยาไปรูของเขาเลย จะหาคนมีดีโดยสวนเดียว อยามัวเที่ยวคนหาสหายเอย เหมือนเที่ยวหาหนวดเตาตายเปลาเลย ฝกใหเคยมองแตดใหคุณจริง ี
 • 16. CODING ENCODING
 • 17. •SMILING •EMOTIONAL CONTROL •RESPECTFULL / READINESS •VALUEADD •IMPRESSIVE •COUTESY •ENTHUSIASM
 • 18. มีศรัทธา ใฝหาความรู ชางสังเกตุและจดจํา มีจตวิทยา ิ มีปยวาจา รูจักพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีมนุษยสัมพันธ มีสติสัมปชัญญะ มีขนติ อดกลั้น ั มีความเมตตากรุณา มีอารมณขน ั มีความซื่อสัตย มีความคิดสรางสรรค
 • 19. 1. รูจกงานที่ทําอยูตรงหนา ั เริมตั้งแตรจักปรัชญาของบริษัทที่ทําอยูตอนนีเ้ ลยวาคืออะไร จากนั้นก็ซอยยอยๆ ลง ่ ู มายังตําแหนงที่คุณทําอยู เพื่อใหมองเห็นภาพกวางและทํางานไปในทิศทางที่สอดคลองกันมากที่สุด 2. ประเมินผลงานของตัวคุณเอง ( จากมุมของเจานาย) ทํางานมาถึงตอนนี้แลวตองชี้ใหไดวา งานที่คุณทําอยูตองใชทักษะอะไรบาง ตองทําตัวอยาง ไรบาง เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ฯลฯ จากนั้นก็ลุยประเด็นที่ลิสตมาวา ทําไดดีมากนอยแคไหน ( ย้ําวาจากมุมของเจานาย) แลวจัดการอุดชองโหวเสีย 3. พึ่งตัวเองได หัดเปนพนักงานที่ผลักดันงานของตัวเองใหเดินหนาไปไดโดยที่ไมตองใหเจานายคอยชี้แนะ อยูตลอดเวลา ที่สําคัญขายไอเดียอะไรไปก็ตองทําใหสําเร็จตามที่ลั่นวาจาไว ไมอยางนันเสียเครดิตแย ้
 • 20. 4. สรางบรรยากาศการทํางานในทางบวก อยาเปนพนักงานที่คอยเมาทเจานายหรือบริษัทลับหลัง ซึ่งอันที่จริงเมาทไปอาจจะ ชวยระบายความคับของใจไดบาง แตทางที่ดีควรเปลี่ยนมาใชวิธีพูดจาโนมนาวให สิ่งตางๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทีนี้ตัวคุณก็จะอยูเปนสุข 5. ทํางานใหไดตามเปาของเจานาย การที่เราทํางานเสร็จตามเปานอกจากจะชวยใหเห็นวาเจานายของเราบริหารลูก ทีมไดดี ยังพิสูจนไดวา คุณเปนคนทํางานดี มีคุณภาพ และตรงตอเวลา ซึ่งหมายถึงความเปน “ มือ อาชีพ ” เคล็ดลับที่ควรจําใหขึ้นใจคือ ตอนนี้งานสําคัญของเจานายคืออะไร คุณก็ควรเพง ความสนใจที่งานนั้นดวย
 • 21. 6. ผิดเปนครู แอนอกยอมรับผิดในสิ่งที่ทําพลาดไป เรงแกไข แลวเก็บสิ่งที่พลั้งพลาดไปเปน ครู ดีกวาจะมานั่งโทษตัวเอง หรือโทษคนรอบขาง 7. จัดระบบการทํางาน กอนสะบัดกนออกจากที่ทํางานเพราะไดเวลากลับบานแลว ใหจัดลําดับ ความสําคัญและความจําเปนของงาน ที่จะตองทําในวันรุงขึ้นไวเลยวา มีอะไรบาง (ลิสตมาอยางนอย 2-3 ขอตอ วัน) 8. ตรงตอเวลา ไมวาจะเวลารูดบัตรหรือตอกบัตร นัดหมาย การประชุม ฯลฯ ก็หมั่นไปใหตรง เวลาทุกครั้ง และจะดีที่สุดหากคุณมากอนเวลาเพื่อเตรียมความพรอม เพราะมันสะทอนให เห็นวาคุณเปนคนกระตือรือรนกับงาน
 • 22. 9. ชางถามไปก็ไมดี จริงอยูการเปนคนชางซักถามแสดงถึงความใสใจ แตถามีนิสัยชางถามกับเรื่องไม เปนเรื่อง อยางนี้นิ่งไวจะดีกวา นึกไวเสมอวาคิดกอนพูด พูดแลวมีประโยชนคอยพูด และถาจะตองแจงปญหา ตางๆแกเจานาย 10. หมั่นเติมทักษะและความรูใหกับตัวเอง บางบริษัทมีคอรสอบรมพิเศษตางๆ เพื่อเติมความรูและทักษะใหกับ พนักงานไปตอยอดความคิด หรือแมแตกิจกรรมการกุศล เพื่อสังคม ฯลฯ เพราะจะทําใหคุณกวางขวางและมีทักษะดานอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีก
 • 23. 11. ติดตามขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในแวดวงของงานที่ทํา เทรนดของโลก หรือเรืองใหมๆที่ยังไมคอยมีใครรู ่ รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตางๆ นอกจากจะทําใหรูทันชาวบานเขาแลว ยังไดไอเดียใหมๆมาขายเจานายอีกดวย 12. เปนคนไมเชย การเปนคนทันสมัยทําไดหลายแบบ ตั้งแตอัพเดทเรืองเทคโนโลยี ขาวสารความรูเ รืองใกลตว ่ ่ ั แตแครูอยางเดียวไมพอ ตองนํามาประยุกตใชในสังคมการทํางานที่คุณอยูใหไดดวย  13. สุภาพนอบนอม ทําตัวเสมอตนเสมอปลาย ใหความเคารพเจานายในฐานะที่เปนหัวหนางาน เวลาจะพูดจาทั้งตอ หนาและลับหลัง ก็ใหพูดแตสิ่งดีๆ ถาทําไมได อยางนอยก็ไมควรเมาทเจานายในทางเสียหาย เพราะไมรูวาเรืองที่คุณเมาทจะถูกขยายตอไปถึงหูเจานายเมื่อไร ถึงตอนนันผลลัพธที่ไดคงไมสวย ่ ้ แนๆ
 • 24. 14. หัดยืดหยุนไวบาง ความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ใครก็หลีกเลี่ยงไมได และหลายบริษัทก็ตองการคนทํางานที่พรอมจะ ปรับตัว เขากับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนเพื่อนรวมงานหรือวัฒนธรรมองคกร 15. การเลียแขงเลียขาเจานาย การเลียแขงเลียขาเจานาย ใชวาจะเปนผลดีตลอด ถาคุณไมใชคนชอบเลีย จําไววา เจานายเคาชอบคุณมากกกวา คนที่ชอบเลียแขงเลียขาอยู 16. เพือนไมใชกระโถน ่ เรืองสวนตัวตางๆเก็บไวที่บาน บางครั้งเพื่อรวมงานก็ไมใชนกจิตวิทยาที่จะคอยรับฟงคุณทุก ่ ั เรื่อง ที่สําคัญไมควรอาศัยไหววานหรือกินแรงเพื่อนบอยนัก ( แมเขาจะไมวาอะไร) บางครั้งแมจะมี งานมาสงเจานาย แตถาตองอาศัยจมูกคนอื่นหายใจบอยๆ เจานายก็คงไมปลื้มคุณนักหรอก
 • 25. 17. เต็มที่กับงาน นอกจากทํางานในสวนของตัวเองใหสมบูรณแลว บางครั้งการไดงานใหมๆเพิ่มขึ้นมาก็เปนโอกาส ดีๆ ที่ทาทายคุณไมนอย อยาไปคิดวานั่นไมใชงานในความรับผิดชอบ แลวมัวแตปฏิเสธหัวชนฝา  “ เปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส ” นะ เคยไดยนไหม ิ 18. ทํางานเปนทีม แสดงใหเจานายเห็นเลยวา คุณกับเพือรวมงานมีเปาหมายในการทํางานรวมกัน เวลาที่ใครติดขัดอะไร ่ นี่แหละการทํางานเปนทีมที่ทุกบริษัทตองการ 19. พักบาง จริงอยูความมุงมั่นเปนเรื่องดี แตหากถึงขั้นหมกมุนก็ทําใหเสียสมองไดเหมือนกัน หาเวลาพักเติม พลังงาน หรือมุมมองใหมๆใหชีวิตเปนเรื่องควรทํา เพราะคนเราไมใชหุนยนต 20. ทํางานเพราะ “ มีใจ ” และ “ มีไฟ ” อยาทําไปเพียงเพราะตองการเลือนขั้นเลือนตําแหนงหรือมีเงินใชไปวันๆ ่ ่ เพราะผลงานที่ออกมาสะทอนตัวตนและสิ่งที่คุณคิดอยูดี แมบางทีคุณอาจไมรูตัวก็ตาม
 • 26. C = Challenge ทาทาย H =Habbit อุปนิสัย A=Attitude ทัศนคติ N=Network สายสัมพันธ G=Goal เปาหมาย E=Enhancement ยกระดับ เพิ่มเติม (อีดนิดนะ) สูโวย
 • 27. บัญญัติสิบประการในการทํางานใหสําเร็จ การมีความฝนและเปาหมายที่ชดเจน ั รักและชอบในงานที่ทํา มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะประสบความสําเร็จ มีศรัทธาและความเชื่อมั่น เชื่อวาความสําเร็จอยูทตวเราไมใชฟาลิขิต ี่ ั กลาที่จะลมเหลว ไมทอถอยหรือลมเลิก เชื่อวาทุกอยางเปนไปได รักที่จะเรียนรูไมอยูนิ่ง มีเครือขายและพันธมิตร
 • 28. มองคนในแงดี รูวธีจาชื่อคน ิ ํ รูจกเทคนิคการสื่อสารที่มประสิทธิภาพ ั ี มีความรูในเรื่องติดตอ  เปนผูฟงที่ดี / มีจิตบริการ  รูจกควบคุมอารมณ ั สรางความสัมพันธทดี ี่ ใหเกียรติและยกยอง ติดตามผลเปนระยะๆ
 • 29. มองคนในแงดี รูวธีจาชื่อคน ิ ํ รูจกเทคนิคการสื่อสารที่มประสิทธิภาพ ั ี มีความรูในเรื่องติดตอ  เปนผูฟงที่ดี / มีจิตบริการ  รูจกควบคุมอารมณ ั สรางความสัมพันธทดี ี่ ใหเกียรติและยกยอง ติดตามผลเปนระยะๆ
 • 30. 1.ผูประสบความสําเร็จ::ฝกคิดทางบวก POSITIVE THINKING “ผูคนแตกตางกันเพียงเล็กนอย แตความ แตกตางเพียงนอยนิดนั้นทําใหเกิดความแตกตาง ที่ใหญหลวง ความแตกตางที่นอยนิดนั้นคือ ทัศนคติ สวนความแตกตางที่ใหญหลวงอยู ตรงที่มันเปนบวกหรือลบเทานั้นเอง”
 • 31. จงปฏิบัติ เดิน พูดและคิดใหเหมือนกับคนทีคุณอยากเปน ่ จงคิดถึงแตทางบวกและความสําเร็จอยูในใจตลอดเวลา จงแผขยายทัศนคติแหงความมีสุขภาพดี จงปฏิบัตตอทุกคนประดุจคนสําคัญ ิ จงทําใหทุกคนรูสึกวาคุณเปนทีตองการ และมีความสําคัญ ่  จงมองหาแตสวนดีทสุดในคนทุกคน  ี่ อยาพูดถึงสุขภาพที่ไมดีของตนเอง จงมองหาแตสงที่สดยอดในความคิดใหมๆ ิ่ ุ หลีกเลี่ยงเรื่องปลีกยอย จงสรางจิตวิญญาณของการให
 • 32. 2.ผูประสบความสําเร็จ  รูวิธีเอาชนะความลมเหลว “ความลมเหลวจะไมใชความลมเหลว เวนไว แตถาคุณไมเรียนรูจากมัน” รอยละเกาสิบของคนที่ลมเหลวแทที่จริงแลวไมได พายแพ….เขาเพียงแตลมเลิกไป”
 • 33. ทําความเขาใจวาความลมเหลวคืออะไร ศึกษาจุดออนจุดแข็งของตนเอง ปรับความพยายามของตนเองใหม ศึกษาความสําเร็จและความลมเหลวจากบุคคล / องคกรอื่นๆ มีขอมูลและวางแผนอยางรอบคอบ ทบทวนความลมเหลวเพื่อการเรียนรู
 • 34. 3.ผูประสบความสําเร็จ::มีวิสัยทัศน “โลกของคนตาบอดถูกจํากัด ดวยผัสสะ โลกของคนโงถก ู จํากัดดวยความรู และโลก ของผูยงใหญถูกจํากัดดวย  ิ่ วิสยทัศน” ั
 • 35. สิ่งจํากัดวิสัยทัศน อดีตของเรา ความกดดันในปจจุบน ั ปญหาตางๆ การขาดมุมมอง ตําแหนงปจจุบันของเรา การแสวงหาความรูอยูเสมอ
 • 36. 4.ผูประสบความสําเร็จ : ตั้งเปาหมาย เปาหมายจูงใจเรา เปาหมายทําใหเราทํางานอยางมีทศทาง ิ เปาหมายเพิ่มคุณคาของงาน เปาหมายทําใหงายในการลําดับความสําคัญ  เปาหมายทําใหใชศักยภาพไดถูกทางและสูงสุด เปนหมายเปนพลังเพื่อจะไดอยูกับปจจุบัน เปาหมายสงเสริมความกระตือรือรน เปาหมายชวยใหประเมินความคืบหนาเปนระยะๆ เปาหมายทําใหเราตองวางแผนลวงหนา เปาหมายทําใหมุงเนนทีผลของงานมากกวากิจกรรม ่
 • 37. 5.ผูประสบความสําเร็จ : บริหารเวลา สิ่งทีทําใหเสียเวลา ่ ความเกียจคราน ผัดวันประกันพรุง การขัดจังหวะในการทํางาน พยายามแบกภาระอยูคนเดียว ความลาชาในการคิด สรุป ปฏิบติ ั ความเสียใจ ความฟุงซาน และสรางวิมานในอากาศ ไมเขาใจในปญหา และวิเคราะหปญหา ทัศนคติสวนตัวในทางลบ ไมรูและไมมีการจัดลําดับความสําคัญ
 • 38. อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 49
 • 39. รู EFFICIENCY ขยัน ไมรู รู ขยัน ขี้เกียจ ขี้เกียจ ไมรู TIME อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 50
 • 40. อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 52
 • 41. อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 53
 • 42. “สวัสดีครับ มาทําไมครับ” “คุณจะไปไหนครับ” “จะเอาอะไรอีกครับ” “พอหรือยังครับ” “ที่นี่สูบบุหรีไมไดครับ” “ทําไมเอามาแคนี้” “รูหรือไมวายังขาดอะไรอีก” “คุณหมอไมวางครับ” “คุณนัดไวหรือเปลาครับ วันนี้ไมรับแขก” “วันหลังติดตอมาใหมนะครับ” “จะกลับแลวหรือครับ” “เราไมมีคนสงใหครับ”
 • 43. สวัสดี สวัสดีครับ ขอบคุณ ขอขอบพระคุณครับ ขอโทษ ขอประทานโทษครับ จะพูดวา ขออนุญาตครับ ไมเปนไร ดวยความยินดีครับ ชวยทํา…….. ขอความกรุณา แจงใหทราบวา เรียนใหทราบวา