CRM (MBA RAJAMONKKOL 2556)

704 views
553 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CRM (MBA RAJAMONKKOL 2556)

 1. 1. 7/30/2013 1 กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธและการสราง สัมพันธภาพกับลูกคารายใหญ ดร.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ มทร.ราชมงคล สุวรรณภูมิ
 2. 2. 7/30/2013 2 What is Loyalty? Loyalty is a deeply held commitment to re-buy or re-patronize a preferred product or service in the future despite situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior.
 3. 3. 7/30/2013 3 Philosophy of Loyalty 1.Loyalty = Relationship (something like Dating) 2.Loyalty ≠ Points 3.Loyalty ≠ Redemption 4.Loyalty = Get more people, to buy more, more frequently, at higher prices
 4. 4. 7/30/2013 4
 5. 5. 7/30/2013 5 PRODUCT TOTAL SOLUTION PRODUCT CENTRIC INTERACTIVE + RELATIONSHIP TANGIBLE INTANGIBLE + SERVICE IMAGE MARKETING EXPERIENCE MARKETING ONEWAY COMMUNICATION TWO WAY COMMUNICATION +INTERACTION UNKNOW CUSTOMER ADDRESS CUSTOMER SINGLE CHANNAL MULTICHANNAL SALES / INDIRECT REAL TIME FEEDBACK
 6. 6. 7/30/2013 6
 7. 7. 7/30/2013 7
 8. 8. 7/30/2013 8 มาตรฐานการใหบริการ
 9. 9. 7/30/2013 9 การบริหารลูกคาสัมพันธคืออะไร ?การบริหารลูกคาสัมพันธคืออะไรการบริหารลูกคาสัมพันธคืออะไร ?? หมายถึงกระบวนการในการพัฒนาและรักษา สัมพันธภาพกับลูกคา เริ่มตนจากการแบงตลาด ออกเปนกลุม ๆ และออกแบบกิจกรรมการตลาดสําหรับ ลูกคาแตละกลุม / รายอยางตอเนื่อง มุงเนนที่กิจกรรม การสื่อ- สารแบบสองทาง เพื่อสรางความสัมพันธใน ลักษณะที่เปน Win - win Strategy 2
 10. 10. 7/30/2013 10 •FIRST TIME CUSTOMER •REPEAT CUSTOMER •CLIENT •SUPPORTER •ADVOCATE •PARTNER •SUSPECTS •PROSPECTS •DISQUALIFIED PROSPECT
 11. 11. 7/30/2013 11 MASS MARKETING 1960’S SEGMENTED MARKETING 1970’S NICHE-MULTINICHE MARKETING 1980’S INDIVIDUALIZED MARKETING 1990-2000 80:20 RULES OF PARETO
 12. 12. 7/30/2013 12 @ LEARN MORE @ SELL MORE @ MEASURE MORE @ CONNECT MORE @ DO MORE
 13. 13. 7/30/2013 13
 14. 14. 7/30/2013 14
 15. 15. 7/30/2013 15 CUSTOMER INTIMACY RELATIONSHIP MARKETING ONE TO ONE MARKETING REALTIME MARKETING TECHNOLOGY ENABLE MARKETING DATABASE MARKETING CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING
 16. 16. 7/30/2013 16
 17. 17. 7/30/2013 17 วิธีการใดๆก็ตามที่ทําใหองคกรสามารถวัดและเพิ่มพูนมูลคา ของลูกคา (CUSTIOMER VALUE) นอกจากนี้แลวยัง สามารถใชเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจูงใจใหลูกคา ยังคงอยูกับองคกรตลอดไป การสรางและพัฒนา รวมทั้งเพิ่มพูนความสัมพันธเฉพาะตัว กับลูกคาเฉพาะคน หรือเฉพาะกลุม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแก องคกรในระยะยาว และเปนมูลคาสูงสุด
 18. 18. 7/30/2013 18 1.รักษาลูกคาเกาไว หรือเรียกลูกคาเกากลับคืนมา 2.การสรางความจงรักภักดี 3.การขายเพิ่มขึ้นโดยใช CROSS- SELL / UP-SELL 4.การหาลูกคาใหม
 19. 19. 7/30/2013 19 การสรางสัมพันธภาพแบบครบวงจรการสรางสัมพันธภาพแบบครบวงจร ( Integrated Relationship Management ; IRM( Integrated Relationship Management ; IRM )) พนักงานภายในบริษัท ( Internal Market ) ตลาดอางอิง ( Referral Market ) ผูมีอิทธิพลตอ การตัดสินใจ ( Influencer Market ) บริษัทรับจัดหางาน ( Employee / Recruitment Market ) ซัพพลายเออร/ พันธมิตรธุรกิจ ( Supplier / Alliance Market ) ลูกคาลูกคา ( Customer( Customer MarketMarket )) 4
 20. 20. 7/30/2013 20 หนาที่ของฝายลูกคาสัมพันธหนาที่ของฝายลูกคาสัมพันธ 1. ติดตามการใชสินคาหรือการบริการ 2. รับฟงคําตําหนิของลูกคา หรือขอเสนอแนะ 3. ประสานงานระหวางลูกคากับหนวยงานภายใน 4. จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธกับลูกคา 5. บริหาร Database ใหทันสมัยอยูเสมอ 6. ประเมินผลแคมเปญกิจกรรมเชื่อมสัมพันธกับลูกคา 7. ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอผูบริหาร 6
 21. 21. 7/30/2013 21 ผูใช / ควรใช / ตองใช CRM อีคอมเมอรส อสังหาริมทรัพย สายการบิน คาปลีก ธนาคาร อุตสาหกรรมรถยนต บัตรเครดิต โรงแรม ประกันภัย โรงพยาบาล ประกันชีวิต ธุรกิจอุตสาหกรรม โทรคมนาคม ธุรกิจบริการ
 22. 22. 7/30/2013 22 Product Price Place Promotion ปฏิสัมพันธทางการตลาด ปฏิสัมพันธทางการขาย ปฏิสัมพันธทางบริการ ปฏิสัมพันธหนวยสนับสนุน ความพึงพอใจ ความภัคดี และการเพิ่มมูลคาของ ลูกคาในระยะยาว การตัดสินใจซื้อ
 23. 23. 7/30/2013 23 ตนทุนในการแสวงหาลูกคาใหมเปน 6 เทาของการรักษาลูกคาเดิม ลูกคาที่ไมพอใจ สินคาหรือบริการจะบอกตอ 10 คนถึงความไมพอใจ 91 % ของลูกคาที่ไมไดรับการดูแลขอรองเรียนจะจากไปโดยไมกลับมาอีก 65-85% ของลูกคาที่เปลี่ยนไปใชสินคาอื่น เปนเพราะไมพอใจสินคkเรา มีเพียง 4% ของลูกคาที่ไมพอใจเทานั้นที่จะกลับมาหาเราอีก มากกวา 65% ของลูกคาที่ไมกลับมาเพราะขาดการดูแลเอาใจใสมากกวา ความไมพอใจในสินคา
 24. 24. 7/30/2013 24 การแขงขันที่รุนแรงขึ้น อีกทั้งยังไรรูปแบบ ลูกคามีทางเลือกมากขึ้น และยังมีการศึกษาสูงขึ้น พรอมเปลี่ยนใจทันทีแมวาจะพอใจ ( SATISFACTION) ระบบขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ภักดีตอหลายตรายี่หอในเวลาเดียวกัน หลักการของพาเลโต 80:20 การไมไดนําฐานขอมูล( DATA BASE )มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
 25. 25. 7/30/2013 25 เพื่อเพิ่มการรับรู และ สรางภาพลักษณของตราสินคา เพื่อเพิ่มการซื้อ และทั้งในดาน ความถี่แลปริมาณ พัฒนาฐานขอมูลทั้งในแงปริมาณ และ คุณภาพ ตลอดจนความพรอม เพิ่มความพอใจ ประทับใจของลูกคา สื่อสารคุณคาของตราสินคาสูลูกคา พัฒนาการในเรื่องกระบวนการ และ ตนทุน เพื่อการติดตาม เสนอขาย แกไขปญหา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 26. 26. 7/30/2013 26 ผูบริหารสูงสุด การเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร ฐานขอมูล ความเขาใจทั่วทั้งองคกร เทคโนโลยี
 27. 27. 7/30/2013 27 @ แกนของการบริการไมดี 25% @ พนักงานบริการใหบริการไมีดี 19% @ ราคา 17% @ ไมสะดวกในการติดตอ 12% @ การตอบสนองกับบริการที่ผิดพลาด 10% @ จากการแขงขัน 6% @ ผูใหบริการผิดธรรมจรรยา 4% @ ถูกบังคับ 3% @ อื่นๆ 4%
 28. 28. 7/30/2013 28 How Important is Customer Experience ?How Important is Customer Experience ?
 29. 29. 7/30/2013 29 Staff engagement is keyStaff engagement is key ไมสามารถบรรลุ ขอตกลง มารยาทของพนักงาน ตอบสนองไมทันกาล กวาจะเขาถึงผูใหบริการ ที่รับผิดชอบ
 30. 30. 7/30/2013 30 พัฒนาการของแนวคิด CRM การรักษาลูกคาเกาใหผลกําไรสูงกวาการไดลูกคาใหม ตนทุนในการรักษาลูกคาเกาถูกกวาการหาลูกคาใหม 5-7 เทา การประเมินคุณคาระยะยาวของลูกคาเกา (LIFE TIME VALUE ) พัฒนาการของเทคโนโลยี่ การบริหารจัดการฐานขอมูล (DATA BASE) ระบบอินเตอรเน็ต และ เทคโนโลยี่เครือขาย
 31. 31. 7/30/2013 31 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 กําไรตอป อัตราคงอยูของลูกคา ผลตอบแทนจากลูกคาตามแนวคิด CRM (บัตรเครดิตในอเมริกา) USD YEAR
 32. 32. 7/30/2013 32 ผลิตภัณฑ / บริการ เดิม ผลิตภัณฑ / บริการ ใหม ลูกคาเกา 95% 50% ลูกคาใหม 25% 5% CROSS SELLING การซื้อตอเนื่อง UP SELLING การซื้อตอยอด
 33. 33. 7/30/2013 33 Ways of Interactweb Face Fax Tel. email mail How a company sees customer? Customer web Manufacturing Call Center Support Team Sales Marketing How a customer sees company?
 34. 34. 7/30/2013 34 DATABASE สรางฐานขอมูลลูกคา/จาะจงกลุมลูกคา ตามมูลคา ELECTRONIC เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม / จุดติดตอกับ ลูกคา / กระจายขอมูลสูทุกหนวยงาน และชองทาง ACTION กําหนดโปรแกรมสรางความสัมพันธ / สนองตอบความตองการลูกคารายบุคคล (CUTOMIZATION) RETENTION ประเมินและวัดผล / รักษาการเติบโต ของความสัมพันธ
 35. 35. 7/30/2013 35 สรางฐานขอมูลลูกคา วิเคราะหและเจาะจงลูกคาตามมูลคา
 36. 36. 7/30/2013 36 เทคโนโลยีที่เหมาะสม OPERATIONAL CRM เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติการ ANALYTICAL CRM เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราห CONTACT POINT สรางจุดการติดตอที่เหมาะสมCROSS MEDIA / CROSS CHANNEL การกระจายขอมูลลูกคาผานทุก ชองทางของการติดตอ
 37. 37. 7/30/2013 37 CRM FREQUENCY / LOYALTY PROGRAM COMMUNITY PROGRAM CUSTOMIZATION CUSTOMER SERVICE STRUCTURE TIES
 38. 38. 7/30/2013 38 การประเมินผลการบริหารความสัมพันธลูกคา ขยายและรักษาความเติบโตของความสัมพันธ
 39. 39. 7/30/2013 39 CUSTOMER LIFE TIME VALUE (CLV) คือมูลคาปจจุบันสุทธิ (รายไดในอนาคตจากลูกคา รายเดียวกันเปนระยะเวลา X ป ) ซึ่งจํานวนปที่ คาดการณวายังมีความสัมพันธที่ดีกันอยู
 40. 40. 7/30/2013 40 กรณีศึกษา 1.โรงแรมแหงหนึ่งมีลูกคาใหม 10000 รายใน 1 ป โดยจายเงินเฉลี่ยในการหาลูก คาใหม 15 $ อัตราเขาพักเฉลี่ยอยูที่ ปละ 3 วัน/ราย โดยอัตราคาหองแตละปคือ 85 / 95 / 100$ โดยมีตนทุนทางตรงระยะเวลา 3 ปคือ 65 /60 / 55% ตามลําดับ 2.อัตราการรักษาลูกคาเดิมในระยะเวลา 3 ป เพิ่มจาก 55 เปน 65 และ 75 % ตามลําดับ
 41. 41. 7/30/2013 41151.30117.8074.25มูลคาระยะยาวของลูกคา (CLV) 1,513,0741,177,917742,500กําไรสะสม 335,157435,417742,500มูลคาปจจุบันสุทธิ 1.441.21อัตราการลดทอน (อัตราดอกเบี้ย 10%) 482,625522,500742,500กําไรขั้นตน กําไร 589,875783,7501,807,500ตนทุนรวม 00150,000ตนทุนการแสวงหาลูกคารายใหม 15$/ราย 589,875783,7501,657,500ตนทุนทางตรง ($) 55%60%65%ตนทุนทางตรง (รอยละของรายรับ) ตนทุน 1,072,5001,306,2502,550,000รายรับรวม ($) 1009585จํานวนเงินเฉลี่ยของลูกคา 1 รายตอวัน ($) 32.53จํานวนวันที่เขาพักเฉลี่ยของลูกคา 1 ราย ใน 1 ป 75%65%55%อัตราการรักษาลูกคาเดิม 3,5755,50010,000จํานวนลูกคา ปที่ 3ปที่ 2ปที่ 1รายรับ
 42. 42. 7/30/2013 42 3.โรงแรมจะเริ่มรณรงคลูกคาเปาหมายเพื่อรักษาลูกคาที่มีคุณคาไว ดวยคาใชจาย 4 $ ตอลูกคา1ราย และยังใหรางวัลสําหรับการแนะนํา ลูกคาใหมใหอีก 20$ ตอราย 4.อัตราการรักษาลูกคาเพิ่มมีการพัฒนาดีขึ้นจาก 65 เปน 75 และ 85% . 5.ในขณะที่มีการบอกตอเพิ่มขึ้นจาก 5 เปน 8 และ 10% ตามลําดับ
 43. 43. 7/30/2013 43 170.86122.570.25มูลคาระยะยาวของลูกคา (CLV) 1,708,5731,225,000742,500กําไรสะสม 483,573522,500702,500มูลคาปจจุบันสุทธิ 1.441.21อัตราการลดทอน (อัตราดอกเบี้ย 10%) 696,345627,000702,500กําไรขั้นตน กําไร 922,1551,035,5001,847,500ตนทุนรวม 10,40010,0000รางวัลในการแนะนําลูกคา 20$/ราย 21,58028,00040,000ตนทุนการสื่อสาร 4$/ราย 00150,000ตนทุนการแสวงหาลูกคารายใหม 15$/ราย 890,175997,5001,657,500ตนทุนทางตรง (บาท) 55%60%65%ตนทุนทางตรง (รอยละของรายรับ) ตนทุน 1,618,5001,662,5002,550,000รายรับรวม 1009585จํานวนเงินเฉลี่ยของลูกคา 1 รายตอวัน 32.53จํานวนวันที่เขาพักเฉลี่ยของลูกคา 1 ราย ใน 1 ป 5,3957,00010,000จํานวนลูกคารวม 85%75%65%อัตราการรักษาลูกคาเดิม 5205000จํานวนลูกคาที่ไดจากการแนะนํา 10%8%5%อัตราการบอกตอ 4,8756,50010,000จํานวนลูกคา ปที่ 3ปที่ 2ปที่ 1รายรับ
 44. 44. 7/30/2013 44 195,60047,0000เมื่อคิดรวมลูกคา 10,000 ราย 19.564.7-4มูลคาที่แตกตางกัน (ลูกคา 1 ราย) 170.86122.5070.25กรณีที่มีการรณรงคในกลุมลูกคาเปาหมาย 151.30117.8074.25กรณีที่ไมมีการรณรงคในกลุมลูกคาเปาหมาย ปที่ 3ปที่ 2ปที่ 1สรุป

×