• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
สถาปัตยกรรมไทย
 

สถาปัตยกรรมไทย

on

 • 6,612 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,612
Views on SlideShare
6,612
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย Presentation Transcript

  • สถาปัตยกรรมไทยเจดีย์สมัยศรีวิชัย สถูปแบบลังกา เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ Present: นางสาววิภา ชานาญ 52011111051(AUD)
  • สถาปัตยกรรมไทย หมายถึงศิลปะการก่อสร้างของไทย อันได้แก่ อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร วัง สถูป และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ และคตินิยม พระตาหนักทับขวัญ ในพระราชวังสนามจันทร์มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยภาคกลาง Present: นางสาววิภา ชานาญ 52011111051(AUD)
  • สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย มีมานานตั้งแต่ที่คนไทยเริ่มตั้งถินฐาน ่เป็นเวลาร่วม 4000 ปี บรรพบุรุษไทยได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีวิต เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ โดยเพิ่มเติมใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไป ซึ่งนับเป็นการแสดงออกความสามารถของบรรพบุรุษไทย Present: นางสาววิภา ชานาญ 52011111051(AUD)
  • การแบ่งยุคสมัยของสถาปัตยกรรมไทย• สถาปัตยกรรมไทยสมัยประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็นยุคๆ ได้ดังนี้ - ยุคทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 12 - 16) - ยุคศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 - 18) - ยุคลพบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 18) - ยุคเชียงแสน (ราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 23) - ยุคสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19 - 20) - ยุคอู่ทอง (ราวพุทธศตวรรษที่ 17 -20) - ยุคอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 20 - 23) พระปรางค์สามยอด สถาปัตยกรรมไทยยุคลพบุรี Present: นางสาววิภา ชานาญ 52011111051(AUD)
  • การแบ่งยุคสมัยของสถาปัตยกรรมไทย• สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ พระทีนงจักรีมหาปราสาท ่ ั่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นพระอุโบสถหินอ่อน สร้างตามแบบสมัยอยุธยา แต่ออกแบบตามคติแผนใหม่ พระทีนงอนันตสมาคม มีรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก ่ ั่ Present: นางสาววิภา ชานาญ 52011111051(AUD)
  • สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพได้แบ่งประเภทของบ้านเรือน ในกรุงเทพตามแบบวัฒนธรรมออกเป็น 3 แบบ คือ• แบบเดิม คือ แบบเรือนของผู้มีฐานะ(ระดับ)เดียวกัน เคยทามาอย่างไร ก็ทามาอย่างนั้น มิได้คิดเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่น วังเจ้าบ้านนายขุน• แบบผสม คือ เอาตึกฝรั่งหรือเก๋งจีนมาสร้างแทรกเข้า บ้างเข้าใจว่า เกิดขึ้นในรัชการที่ 4 และต่อมาจนต้นรัชกาลที่ 5• เปลี่ยนเป็นอย่างใหม่ คือ เลิกสร้างเรือนแบบไทยเดิม และตึกฝรั่ง เก๋งจีน คิดทาเป็นตึกฝรั่งทีเดียว เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 Present: นางสาววิภา ชานาญ 52011111051(AUD)
  • การจัดหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน สามารถจัดได้ 2 ประเภท คือ• สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเรือน ตาหนักวัง และพระราชวัง เป็นต้น บ้านหรือเรือนเป็นที่ อยู่อาศัยของสามัญชน ธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีทงเรือนไม้ และเรือนปูน เรือน ั้ ไม้มีอยู่ 2 ชนิด คือ - เรือนเครื่องผูก คือประเภทหนึ่งของเรือนที่อยู่อาศัยของคนไทย ที่ เรียกว่า เรือนไทยคู่กันกับ เรือนเครื่องสับ ในภาคเหนือจะเรียกว่าเรือนไม้บว ั่ ซึ่งหมายถึงไม้ไผ่ Present: นางสาววิภา ชานาญ 52011111051(AUD)
  • การจัดหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน - เรือนเครื่องสับ คือประเภทหนึงของเรือนที่อยู่อาศัยของคนไทย ่ที่เรียกว่า เรือนไทยคู่กนกับ เรือนเครื่องผูก ตามความหมายของ ัราชบัณฑิตยสถานหมายถึง "เป็นเรือนที่มีลักษณะคุมเข้าด้วยกันด้วยวิธีเข้าปากไม้" Present: นางสาววิภา ชานาญ 52011111051(AUD)
  • การจัดหมวดหมูตามลักษณะการใช้งาน ่• สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องศาสนา ได้แก่ โบสถ์,วิหาร,กุฏ,หอไตร,หอระฆังและหอกลอง,สถูป,เจดีย์ ิเจดีย์ทรงดอกบัวตูม ศิลปะสุโขทัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทัย วัดช้างล้อม ศรีสัชนาลัย Present: นางสาววิภา ชานาญ 52011111051(AUD)
  • สรุปเนื้อหา- สถาปัตยกรรมไทย หมายถึง ศิลปะการก่อสร้างของไทย- การแบ่งยุคสมัยของสถาปัตยกรรมไทย - สถาปัตยกรรมไทยสมัยประวัติศาสตร์ - สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์- การจัดหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน สามารถจัดได้ 2 ประเภท คือ - สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นที่อยูอาศัย ่ - สถาปัตยกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับศาสนา Present: นางสาววิภา ชานาญ 52011111051(AUD)
  • ตารางการนาเสนอ เรื่องสถาปัตยกรรมไทย บทนา หัวข้อ หัวข้อ ปิด-แนะนาตัว การแบ่งยุคสมัยของ การจัดหมวดหมู่ตาม -สรุปประเด็นสาคัญ-หัวข้อการนาเสนอ สถาปัตยกรรมไทย ลักษณะการใช้งาน สามารถ -การแบ่งยุคสมัยของ รูปภาพ -สถาปัตยกรรมไทยสมัย จัดได้2 ประเภท คือ สถาปัตยกรรมไทย ประวัติศาสตร์ - สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย -การจัดหมวดหมู่ตาม -สถาปัตยกรรมไทยสมัย - สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะการใช้งาน รัตนโกสินทร์ ศาสนา ขอบคุณ-ความหมาย รูปภาพตัวอย่าง รูปภาพตัวอย่างสถาปัตยกรรมไทย 1 นาที 3 นาที 1 นาที Present: นางสาววิภา ชานาญ 52011111051(AUD)