Your SlideShare is downloading. ×
0
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

40,764

Published on

โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแม่ริมวิทยาคม 2553

โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแม่ริมวิทยาคม 2553

4 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
40,764
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
134
Comments
4
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. โรงเรียนแม่ ริมวิทยาคมอาเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • 2. โครงงานอาชีพ (เกษตร)การปลูกผักบุ้งแซมข้ าวโพดหวาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น
 • 3. ผู้รับผิดชอบโครงงานนิลุบล ไชยสมปาน ปานจันทร์ วัชรี เสวิน รัตนาภรณ์ วงศ์เสื อ ครู วรรณพงษ์ เมืองเล็น ครู ทปรึกษา ี่
 • 4. ทีมาและความสาคัญของโครงงาน ่ จากสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิ จไทยในปั จจุ บน ที่ มีสภาพการ ัดารงชีวตอยูท่ามกลางการแข่งขันกันทุกด้านเพื่อสรรหาทรัพยากร และปั จจัย ิ ่ที่เอื้ออานวยความสะดวก สาหรับตนเองและครอบครัว ประกอบกับกระแสความเจริ ญก้า วหน้ า ทางด้า นเทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย ท าให้ ก ารด ารงชี วิ ตประจ าวัน ของคนไทยต้อ งต่ อ สู ้ แ ข่ ง ขัน กัน ทุ ก ด้า น ส่ ง ผลกระทบท าให้เศรษฐกิ จในครอบครั วไม่สมดุ ล มี รายจ่ า ยมากกว่า รายรั บ หนี้ สิน เพิ่ มขึ้ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ทรงมี พ ระราชด ารั ส เกี่ ย วกับ “เศรษฐกิ จพอเพียง” ซึ่งเป็ นปรัชญาที่ ชี้แนะแนวทางการดาเนิ นชีวตชาวไทยมานานกว่า ิ25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และดารงอยู่ได้อย่างมันคงและยังยืนภายใต้กระแสโลกาภิ ่ ่วัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
 • 5. การปลูกพืชผักเพื่อการบริ โภคเอง ก็เป็ นวิถีทางหนึ่ งที่สามารถปฏิ บติได้ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง นอกจากจะได้เรี ยนรู ้ วิชาการ ัเกษตรเกี่ ยวกับการปลูก ผัก จากการปฏิ บัติจริ งแล้ว ยังได้บริ โภคผัก ที่ปลอดสารเคมี ช่วยครอบครัวประหยัด และยังหารายได้ระหว่างเรี ยนโรงเรี ยนแม่ริมวิทยาคมมีนโยบายส่งเสริ มนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน กลุ่มผูทาโครงงานปั จจุบันเรี ยนอยู่ช้ ัน ้มัธยมศึ กษาปี ที่ 3/6 จึ งทาโครงงานปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวาน โดย ้การปฏิบติจริ ง และประยุกต์ ให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ัสาหรับการดารงชีวตประจาวันได้ ิ
 • 6. วัตถุประสงค์ „1.เพื่อศึกษาเรี ยนรู ้ทกษะวิธีการปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวาน ั ้ „2.เพื่อใช้ในการบริ โภคในครอบครัวและจาหน่าย „3.เพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมการเกษตร เป้ าหมาย - เป้ าหมายเชิงปริมาณ ปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวาน จานวน 4 แปลง ้ - เป้ าหมายเชิงคุณภาพ นักเรี ยนมีความรู ้และทักษะเกี่ยวกับการปลูกผักบุงแซมข้าวโพด ้หวาน และสามารถนาไปบริ โภคได้
 • 7. สถานทีดาเนินการ ่ แปลงเกษตรโรงเรี ยนแม่ริมวิทยาคม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ระยะเวลาทีดาเนินการ ่ เริ่ มทาโครงงานตั้งแต่วนที่ มิถุนายน 2553 ถึง กันยายน 2553 ัผลทีคาดว่ าจะได้ รับ ่„1.นักเรี ยนมีความรู ้วธีการปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวาน ิ ้„2.นักเรี ยนมีปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวาน สาหรับใช้ในการบริ โภคในครอบครัว ้และจาหน่าย„3.นักเรี ยนสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมการเกษตรได้
 • 8. ขอบเขตของโครงงาน ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรที่ใช้ในการทาโครงงานครั้งนี้ คือ แปลงผักบุงแซมข้าวโพดหวาน ้ จานวน 4 แปลงบริ เวณแปลงเกษตรโรงเรี ยนแม่ริมวิทยาคม ขอบเขตด้ านเนือหา ้ การทาโครงงานครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปลูกผักบุงแซมข้าวโพด ้ หวานซึ่งมีเนื้อหาที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ดงนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ ั ปลูกผักบุง และการปลูกข้าวโพดหวาน ้ นิยามศัพท์ เฉพาะในการทาโครงงานครั้งนี้ ผูทาโครงงานได้ใช้ศพท์บางคาในความหมายและขอบเขตจากัด ดังนี้ ้ ั ผักบุง หมายถึง ผักบุงใบไผ่เรี ยวมรกต หจก.พี เอ ซีดส์จากัด ้ ้ ่ ข้าวโพดหวาน อยูใน ข้าวโพดหวานพันธุ์ซูเปอร์สวีทคอร์น ั ปุ๋ ยคอก หมายถึง มูลไก่ที่ใส่ กบแปลงปลูกผัก คณะผูทาโครงงาน หมายถึง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ที่ทาโครงงานจานวน 3 คน ้
 • 9. วิธีการดาเนินงาน 1.ขั้นเตรียม 1.1 ประชุมปรึ กษาหารื อในกลุ่ม และปรึ กษาครู ที่ปรึ กษาหาแนวทางดาเนินกิจกรรมการทาโครงงาน 1.2 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของโครงงานปลูกผักบุงแซมข้าวโพด ้หวานวางแผนการดาเนินงานปลูกปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวานและศึกษาเอกสารที่ ้เกี่ยวข้อง 2.ขั้นดาเนินงาน 2.1 เตรี ยม แปลงปลูกผักบุงและข้าวโพดหวานขนาดกว้าง 1 x 8 เมตร จานวน 4 ้แปลง ใส่ปุ๋ยคอก 2.2 หว่านเมล็ด ปลูกผักบุงและข้าวโพดหวานในแปลงและถอนแยกปลูก ้ 2.3 ปฏิบติ ดูแล รักษา พรวนดิน กาจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย รดน้ า ั 2.4 เก็บเกี่ยว นาไปผลผลิตไปบริ โภคและจาหน่าย
 • 10. 3.ขั้นประเมินผล3.1 รวบรวมข้อมูล3.2 วิเคราะห์ขอมูล ้3.3 สรุ ปและรายงานผล นาเสนอโครงงาน
 • 11. การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่ อนข้ าวโพดหวาน(SWOT Analysis) ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่ อน (Weakness)1. เจริ ญเติบโตได้ดีทุกฤดูกาล 1. เก็บได้ไม่นาน (ใบเหลือง) สี ซีด2. ปลูกง่าย โตเร็ ว (เมล็ด/กล้า) 2.ราคาถูกถ้าปลูกมาก3. ทนทานต่อสิ่ งแวดล้อม 3.เน่าเร็ ว4. ปลอดสารพิษ เนื่องจากปลูกเองไม่ใช้สารเคมี 4.มีหอยทากรบกวน5. อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)1. ผูคนนิยมบริ โภค ้ 1. แปลงเกษตรดินไม่ดี แน่นแข็ง2. นาไปประกอบอาหารหลายชนิด 2. ต้องใส่ปุ๋ยคอกจานวนมาก3. ฤดูฝนตลาดขาดผักเนื่องจากน้ าท่วม 3. การแข่งขันการตลาดสูงฤดูฝนผักในตลาดมี4. ผูปกครอง โรงเรี ยนสนับสนุน ้ มาก ่ 4. บ้านอยูไกลวันหยุดมาดูแลลาบาก
 • 12. วัสดุอปกรณ์ ุ 1 จอบ 2 บัวรดน้ า 3 เมล็ดผักบุงใบไผ่เรี ยวมรกต ้ 4 เมล็ดข้าวโพดหวานซุปเปอร์ สวีทคอร์น 5 ปุ๋ ยน้ าชีวภาพ 6 ปุ๋ ยคอกมูลไก่ 7 เศษหญ้าแห้ง 8 ปุ๋ ยยูเรี ย 9 ปุ๋ ยหมัก
 • 13. งบประมาณดาเนินการที่ รายการ จานวน ราคาต่ อหน่ วย จานวนเงินบาท1 เมล็ดข้าวโพดหวาน 1 ถุง 20 202 เมล็ดผักบุง ้ 1 ถุง 20 203 ปุ๋ ยคอกมูลไก่ 3 กส 30 904 ปุ๋ ยยูเรี ย 25 255 ค่าแรง 3 คน 150 4506 ค่าน้ า 50 50 รวมต้ นทุน 655
 • 14. การเก็บเกียว ่ ผักบุง เมื่ออายุได้ 35-40 วันนับจากหว่านเมล็ด เก็บเกี่ยว ้ทั้ง 3 แปลงโดยการใช้มีดตัดและเด็ดยอด ให้เหลือใบติดโคนต้นจานวน 3 ใบ จานวน 25 กิโลกรัม แล้วปล่อยให้ตนผักบุงแตกกอ ้ ้รอเก็บเกี่ยวในรุ่ นที่ 2 และ 3 ต่อไป ่ ข้าวโพดหวานแต่ละพันธุ์วาเป็ นพันธุ์หนัก, เบา หรื อปานกลาง เช่ นพันธุ์ เบา อายุ 55-65 วัน พันธุ์ปานกลาง 70-85 วัน และพันธุ์ หนักตั้ง แต่ 90 วันขึ้ นไป เก็ บเกี่ ยวในเวลา เช้าตรู่ และรี บส่ งตลาดทันที ไม่ ค วรทิ้ ง ไว้เ กิ น 24 ชั่ว โมง เพราะจะท าให้ น้ า ตาลลดลง
 • 15. ราคาจาหน่ายในท้องตลาด ผักบุงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาท คิดเป็ นเงิน 800 ้ บาทข้าวโพดหวานเฉลี่ยกิโลกรัมละ 12 บาท คิดเป็ นเงิน 420 บาท รวม 1220 บาท การคานวณกาไร-ขาดทุน ราคาจาหน่าย 1220 บาท ราคาต้นทุน 655 บาท กาไร = ราคาจาหน่าย ‟ ราคาต้นทุน = 1220 - 655 กาไร = 565 บาท เปอร์เซ็นต์กาไร = กาไรที่ได้ x 100 ราคาต้นทุน = 565 x 100 655 กาไร = 86.26 เปอร์เซ็นต์
 • 16. ปัญหา1. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ แน่นแข็งมาก2. ผักกวางตุงมีหอยทากรบกวน ้3. ผักบุงมีราแป้ งขาวรบกวนทาให้ผกไม่ค่อย สวย ้ ั4. น้ าไหลไม่สม่าเสมอ ่5. บ้านนักเรี ยนอยูไกลการเดินทางดูแลวันหยุดไม่สะดวกเท่าที่ควร ข้ อเสนอแนะ1. ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก เพื่อปรับปรุ งดิน2. กาจัดหอยทากโดยการใช้สมันไพร หรื อกาจัดด้วยมือ3. อย่าหว่านเมล็ดผักบุงแน่นเกินไป ้4. ใช้วสดุคลุมดินเพื่อป้ องกันการระเหยน้ า ั5. นักเรี ยนปลูกผักที่บานแล้วครู ออกไปนิเทศให้คาปรึ กษา ้
 • 17. สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ สรุป การทาโครงงานครั้งนี้ มีวตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรี ยนรู ้ทกษะวิธีการปลูกปลูกผักบุง ั ั ้แซมข้าวโพดหวานเพื่อใช้ในการบริ โภคในครอบครัวจาหน่าย และเพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมการเกษตร คณะผูทาโครงงานได้รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจาก ้การสังเกตและ การปฏิบติจริ งมาวิเคราะห์ดวย ร้อยละ และบรรยายสรุ ปได้ดงนี้ ั ้ ั การคานวณค่าใช้จ่ายและกาไรขาดทุน จากการปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวานจานวน 4 แปลง การลงทุน จานวน 655บาท ้จาหน่ายผักบุงคิดเป็ นเงิน 800บาท และ จาหน่ายข้าวโพดหวานคิดเป็ นเงิน 420 บาทรวม เป็ นเงิน ้1220บาท ได้กาไร 565 บาท คิดเป็ นร้อยละ 86.26 อภิปรายผล จากการดาเนินโครงงานปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวานทาให้ นักเรี ยนมีความรู ้และทักษะ ้ ในการ ปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวาน เช่น พันธุ์ผกบุง และข้าวโพดหวาน วิธีการเตรี ยม ้ ั ้ ดิ น ทัก ษะการหว่ า นเมล็ ด การดู แ ลรั ก ษา การรดน้ า การใส่ ปุ๋ ย โรคและศัต รู ผ ัก ตลอดจนการเก็บเกี่ยว ทาให้นกเรี ยนมีผกบุงและข้าวโพดหวานปลอดสารพิษบริ โภค ั ั ้
 • 18. จาหน่าย สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข กับกิจกรรมการปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวานโดยยึด ้ กรอบความพอประมาณ ได้แ ก่ การท ากิ จ กรรมโครงงานปลู ก ผัก จ านวน 4 แปลง ให้ พอเหมาะกับเวลา แรงงาน ความสามารถของนักเรี ยนงบประมาณที่มีอยู่ กรอบความมีเหตุ มีผล ได้แก่ กิจกรรมการปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวาน เพื่อได้ผกปลอดสารเคมีบริ โภคและ ้ ั จาหน่าย เพื่อศึกษาความรู ้และทักษะในการปลูกผัก เพื่อฝึ กการทางานเป็ นกลุ่มกรอบการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารเคมีกินเองโดยไม่ตองได้ซ้ื อ ้ ้การไม่เป็ นหนี้ สิน การไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร การใส่ ปุ๋ยหมักที ผลิตเอง กิ จกรรมการปลูกผักทาให้ร่างกายแข็งแรง สุ ขภาพจิตดี เงื่อนไขความรู ้ ได้แก่ นักเรี ยนมีความรู ้ ความรู ้และทักษะในการปลูก ผักบุงและข้าวโพดหวานได้แก่ พันธุ์ผกบุงและข้าวโพดหวาน การ ้ ั ้เตรี ยมดิน การหว่านเมล็ด การดูแลเอาใจใส่ การรดน้ า การใส่ปุ๋ย โรคและศัตรู ผก ตลอดจน ัการเก็บเกี่ ยว ฯลฯ เงื่อนไขคุณธรรม ได้แก่ นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ ความขยัน อดทนเสี ยสละ ไม่เห็นแก่ตว มีความสามัคคี มีนิสยประหยัด อดออม รู ้จกการทางานเป็ นกลุ่ม ั ั ั
 • 19. ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าจากการทาโครงงานเกษตรโดยการปลูกผักบุงแซมข้าวโพด- ้ หวานสามารถประยุกต์ ให้สอดคล้องกับ หลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง 3 ห่ วง 2 เงื่อนไขได้ ทาให้คณะผูทาโครงงาน เห็นแนวทางแบบอย่างในการประยุกต์ใช้ปรัชญา ้ เศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆในการดารงชีวิตประจาวันได้ อย่างสมดุล เหมาะกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมให้อย่างยังยืน ่ ข้ อเสนอแนะ 1. ควรประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวตทุกกิจกรรม ิ 2. ควรทาโครงงานปลูกผักที่บริ โภคในครัวเรื อนเป็ นประจา เช่น ตะไคร้ ข่า ขิง ผักเชียงดา มะเขือเปราะ พริ กขี้หนู หรื อผักอื่นๆที่ปลอดสารพิษ 3. ควรส่งเสริ มการปลูกผักที่บานนักเรี ยนแล้วครู ออกไปนิเทศให้คาปรึ กษาเพื่อที่จะ ้ทาให้นกเรี ยนได้บริ โภคในครัวเรื อน ั 4. ควรมีการปรับปรุ งดิน แปลงเกษตร โดยการใช้ปุ๋ยคอก หรื อปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ป็ นหลักสาหรับปุ๋ ยยูเรี ยสามารถใช้ได้ดีและสะดวกควรค่อยลดปริ มาณลง เพื่อให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีข้ ึน
 • 20. สรุปการคานวณค่าใช้จ่ายและกาไรขาดทุน จากการปลูกผักบุงแซมข้าวโพดหวานจานวน 4 ้ แปลง การลงทุน จานวน 655 บาท จาหน่ า ย ผักบุงคิดเป็ นเงิน 800 บาท และ ข้าวโพดหวาน ้ คิดเป็ นเงิน 420 บาทรวม เป็ นเงิน 1220 บาท ได้กาไร 565บาท คิดเป็ นร้อยละ 86.26
 • 21. จากประเมินผลการดาเนินงานปลูกผักบุ้งและข้ าวโพดหวาน พบว่านักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี ความพึงพอใจในการทาโครงงานโดยภาพรวมระดับมากที่สุด ร้อยละ 66.67 ส่ วนด้าน ความถนัด สนใจในการปลูกผักบุงและ ้ ข้าวโพดหวาน วิธีการปลูกง่าย ผลผลิตผักบุงข้าวโพดหวานมี ้ คุ ณภาพ ความรู ้ ในการปลูกผักบุ งข้าวโพดหวาน การปลูกพื ช ้ แซม ระดับมากร้ อ ยละ 100.00 ขณะเดี ย วกัน การปฏิ บัติ ดู แ ล รักษาแปลงปลูก การใส่ ปุ๋ย ความร่ วมมือสมาชิ กในกลุ่มอยู่ใน ระดับมากร้อยละ 66.67 ขณะที่การเตรี ยมดิ นสะดวก การ ป้ องกันกาจัดศัตรู ผกบุง ข้าวโพดหวาน ระดับปานกลางร้อยละ ั ้ 66.67 สาหรับการกาจัดวัชพืช ระดับปานกลางร้อยละ 100.00
 • 22. ประโยชนทีได้ จากการดาเนินโครงงาน ่ นักเรี ยนมีความรู้และทักษะในการปลูกผักบุงและ ้ ข้าวโพดหวาน ได้แก่ พันธุผกบุงและข้าวโพดหวาน การ ์ ั ้ เตรี ยมดินการหว่านเมล็ด การดูแลเอาใจใส่ การรดน้ าการ ใส่ปุ๋ยการเก็บเกี่ยว มีปลูกผักบุงและข้าวโพดหวาน ปลอด ้ สารพิษเพื่อบริ โภคและจาหน่าย สามารถประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข กับกิจกรรม การปลูกผักบุงและข้าวโพด เห็นแนวทางประยุกต์ใช้ ้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมอื่นๆในการ ดารงชีวิตประจาวันได้
 • 23. ภาพกิจกรรม
 • 24. เตรียมแปลงปลูกพร้ อม ใส่ ปยคอก ุ๋
 • 25. โรยเมล็ดผักบุ้งเป็ นแถว พร้ อมกับหยอดเมล็ดข้ าวโพดหวาน
 • 26. ข้ าวโพดหวานอายุ 28 วัน
 • 27. เก็บเกี่ยวผักบุง ในรุ่ นที่ 1 ้
 • 28. ผักบุ้งอายุ 28 วัน เก็บเกียวบริโภคและจาหน่ าย ่
 • 29. ผักบุ้งขนาดพอเหมาะนาไปบริโภค
 • 30. เก็บเกียวผักบุ้งโดยการเด็ดยอดเพือให้ แตกยอดใหม่ ่ ่
 • 31. ข้ าวโพดอายุ 50 วัน
 • 32. ร่ องรอยหนูกดแทะฝักข้ าวโพด ั
 • 33. หนูกดแทะฝักข้ าวโพด ั
 • 34. เก็บผลผลิตไปบริโภคและจาหน่ าย
 • 35. ข้ าวโพดหวานอายุ 65 วัน เก็บเกียวได้ ่
 • 36. ข้ าวโพดหวานอายุ 65 วัน เก็บเกียวได้ ่
 • 37. ขอบคุณคะ ่

×