กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ<br />กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(Medium Term Expenditure Fra...
หลักการและเหตุผล<br />เป็นการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณตามโครงการปฏิรูประบบบริหารราชการตามนโยบายรัฐบาล กำหนดไว้ในร่างพระร...
หลักการและเหตุผล<br />ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546  สำนักงบประมาณ จัดทำกรอบแนวคิด วิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดทำกรอบงบประมาณราย...
คำนิยาม<br />การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า<br />ระยะปานกลาง<br />(Medium Term Expenditure Framework : MTEF)<br />...
ความสำคัญ/ประโยชน์ของการจัดทำ MTEF<br />1. เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของรายจ่าย<br />2. เพื่อกำหนดทางเลือกของการจัดสรรงบประมา...
ความสำคัญ/ประโยชน์ของการจัดทำ MTEF<br />4. เพื่อเป็นพื้นฐานของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี <br />5. เพื่อเพิ่มประสิทธิ...
ระดับของการจัดทำ MTEF<br />กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางระดับประเทศ (Top-down MTEF)<br />ประมาณการภาวะเศรษฐกิจ ...
ระดับของการจัดทำ MTEF<br />2. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางระดับกระทรวง /หน่วยงาน (Bottom-up MTEF)<br />2.1 MTEF...
ระดับของการจัดทำ MTEF<br />2. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางระดับกระทรวง /หน่วยงาน (Bottom-up MTEF)<br />2.2การวา...
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <br />1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของ<br />  สถานศึกษา<...
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <br />5. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร <br />จัด...
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ผู้อำนวยการโรงเรียน<br />1. สนับสนุนและร่วมกันจัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน...
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ผู้อำนวยการโรงเรียน<br />4. นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน<b...
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ผู้อำนวยการโรงเรียน<br />7. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติห...
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ครู อาจารย์<br />1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ รักษาจรรยาบรรณ มาร...
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ครู อาจารย์<br />3.พัฒนาตนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม...
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ผู้ปกครอง<br />1. ศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของกระทรวง และของ...
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ผู้ปกครอง<br />3. ติดต่อกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา กับการศึ...
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> นักเรียน<br />1. เคารพ เชื่อฟังบิดา มารดา และครู-อาจารย์<br />2. มีระเบียบวินัยอันด...
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> นักเรียน<br />4. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟัง และอยู่ในโอวาทอันดีของครู-อาจาร...
หลักเกณฑ์ในการจัดทำ MTEF<br /> ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นภาครัฐ ต้องจัดทำรายละเอียดประมาณการเป้าหมายผลผลิต ...
นโยบายต่อเนื่อง(Existing Policy) <br />ความหมายของผลผลิตตามนโยบายต่อเนื่อง<br />  เป็นผลผลิตที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายในปีง...
นโยบายต่อเนื่อง(Existing Policy)<br />แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายต่อเนื่อง<br />1. เชื่อมความสั...
นโยบายต่อเนื่อง(Existing Policy)<br />แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายต่อเนื่อง<br />3. ปรับปรุงเป้า...
นโยบายใหม่(New Policy)<br />ความหมายของผลผลิตตามนโยบายใหม่<br />  เป็นผลผลิตใหม่ในปีงบประมาณ <br />พ.ศ. 2554 และมีผลต้อ...
นโยบายใหม่(New Policy)<br />แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายใหม่<br />   1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์...
นโยบายใหม่(New Policy)<br />แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายใหม่<br />   3. สอดคล้องกับนโยบายใหม่...
การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย<br />งบบุคลากร<br />   งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายแก่บุคลากรภาครัฐเป็นประจำเพื...
การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย<br />งบดำเนินงาน<br />		งบประมาณรายจ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานประจำและการดำเนินงานขอ...
การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย<br />งบลงทุน<br />		งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการจัดหาและ...
การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย<br />งบอุดหนุนทั่วไป<br />		งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่...
การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย<br />งบอุดหนุนเฉพาะกิจ<br />		งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะปร...
การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(Medium Term Expenditure Framework) (MTEF)<br />
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม<br />ของโรงเรียน<br />สภาพแวดล้อมภายนอก<br />สภาพแวดล้อมภายใน<br />การประเมินสถานภาพ<br />ของโรงเร...
กลยุทธ์ระดับโครงการ
ยกร่างและตรวจสอบ</li></ul> ทบทวนแผนกลยุทธ์<br />-เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์<br /> แผนกลยุทธ์<br />การกำหนดกลยุทธ์<br />ของโรงเร...
เชื่อมโยงทรัพยากร (งบประมาณ)<br />ผลผลิตและผลลัพธ์<br />ระบบงบประมาณ<br />แบบมุ่งเน้นผลงาน<br />การวางแผนกลยุทธ์<br />กรอบ...
ระดับองค์กร<br />ระดับแผนงาน<br />ผลผลิตและผลลัพธ์<br />กลยุทธ์ของโรงเรียน<br />กลยุทธ์ระดับองค์กร<br />แผนงาน<br />กลยุทธ...
ขั้นตอนการจัดทำ MTEF<br />1. ประมาณการงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากรัฐ<br /><ul><li>ค่าใช้จ่ายรายบุคคล
เงินงบประมาณของสถานศึกษา</li></li></ul><li>เงินงบประมาณ<br />1.งบบุคลากร<br />หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ...
เงินงบประมาณ<br />2.งบดำเนินงาน<br />หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานประจำและการดำเนินงานของหน่วย...
เงินงบประมาณ<br />3.งบลงทุน<br />หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการจัดหาทรัพย์สินถาว...
เงินงบประมาณ<br />4.งบอุดหนุนทั่วไป<br />หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลื...
ขั้นตอนการจัดทำ MTEF(ต่อ)<br />2.ประมาณการรายได้ที่โรงเรียนได้รับจากเงินนอกงบประมาณ<br />- เงินค่าธรรมเนียม<br />- เงินผลป...
ตัวอย่างประมาณการรายรับของโรงเรียน<br />
ขั้นตอนการจัดทำ MTEF(ต่อ)<br />3.กำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 3 ปี<br /><ul><li>ปีงบประมาณปัจจุบัน 2553
ปีที่ขอตั้งงบประมาณ 2554
ปีที่คาดคะเนต่ออีก 3 ปี 2555 – 2557</li></li></ul><li>การกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 3 ปี<br />ประมาณการเงินงบประมาณ...
ขั้นตอนการจัดทำ MTEF (ต่อ)<br />4.จัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการ<br />  และจัดทำงบประมาณรวมของแต่ละ<br />  งานโครงการใ...
กรอบแผนงาน/โครงการ<br />
ขั้นตอนการจัดทำ MTEF (ต่อ)<br /> 5. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา <br />   พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอรายงาน<br />   เขตพื...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)

6,483 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)

 1. 1. กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ<br />กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(Medium Term Expenditure Framework : MTEF)<br />
 2. 2. หลักการและเหตุผล<br />เป็นการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณตามโครงการปฏิรูประบบบริหารราชการตามนโยบายรัฐบาล กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ การงบประมาณ พ.ศ. 2502 <br />
 3. 3. หลักการและเหตุผล<br />ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 สำนักงบประมาณ จัดทำกรอบแนวคิด วิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปีถัดไป<br />
 4. 4. คำนิยาม<br />การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า<br />ระยะปานกลาง<br />(Medium Term Expenditure Framework : MTEF)<br /> การจัดทำกรอบประมาณ การงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 3-5 ปี แสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการในปัจจุบัน<br />
 5. 5. ความสำคัญ/ประโยชน์ของการจัดทำ MTEF<br />1. เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของรายจ่าย<br />2. เพื่อกำหนดทางเลือกของการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญ<br />3. ทำให้เห็นงบประมาณจำเป็นต้องใช้ เพื่อให้เกิด ผลผลิต และผลลัพธ์ตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด<br />
 6. 6. ความสำคัญ/ประโยชน์ของการจัดทำ MTEF<br />4. เพื่อเป็นพื้นฐานของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี <br />5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น <br />
 7. 7. ระดับของการจัดทำ MTEF<br />กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางระดับประเทศ (Top-down MTEF)<br />ประมาณการภาวะเศรษฐกิจ 4 ปี<br />ประมาณการรายได้และภาระหนี้ ปี 4 ปี<br />นโยบายงบประมาณ (สมดุล/ขาดดุล/เกินดุล) 4 ปี<br />นโยบายรัฐบาล / แผนพัฒนาเศรษฐกิจ / ทิศทางการจัดสรรงบประมาณ 4 ปี<br />
 8. 8. ระดับของการจัดทำ MTEF<br />2. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางระดับกระทรวง /หน่วยงาน (Bottom-up MTEF)<br />2.1 MTEF ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ <br />งาน/โครงการ ผลผลิตตามนโยบายต่อเนื่อง และ<br />งาน/โครงการ ผลผลิตตามนโยบายใหม่<br />
 9. 9. ระดับของการจัดทำ MTEF<br />2. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางระดับกระทรวง /หน่วยงาน (Bottom-up MTEF)<br />2.2การวางแผน MTEF เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกันไป (Rolling Plan)<br /> 2.3 MTEF ในปีถัดไปต้องทบทวนปรับตัวเลขประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าในประเด็นหลัก เช่น ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย <br />
 10. 10. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <br />1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของ<br /> สถานศึกษา<br />2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของ <br />สถานศึกษา<br />3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตร<br />4. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา วิทยากร <br />ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น <br />
 11. 11. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <br />5. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร <br />จัดการด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน <br />บุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของถานศึกษา6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขต<br />บริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br />
 12. 12. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ผู้อำนวยการโรงเรียน<br />1. สนับสนุนและร่วมกันจัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน<br />2. กำหนดนโยบายโรงเรียนให้สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ<br />3. บริหารงานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงิน งานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ<br />
 13. 13. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ผู้อำนวยการโรงเรียน<br />4. นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน<br />5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์<br />6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในงานที่รับผิดชอบและพัฒนาวิชาชีพ<br />
 14. 14. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ผู้อำนวยการโรงเรียน<br />7. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่<br />8. ติดต่อประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น องค์กร<br />ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียน<br />
 15. 15. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ครู อาจารย์<br />1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ รักษาจรรยาบรรณ มารยาทและวินัยตามระเบียบ ประเพณีครู<br />2. ปฏิบัติตามเป้าหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติที่<br />ระบุไว้ในจุดเน้น และแผนยุทธศาสตร์ของธรรมนูญโรงเรียน ให้บังเกิดผล<br />
 16. 16. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ครู อาจารย์<br />3.พัฒนาตนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่<br />4. ติดตาม และประเมินผลนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย<br />5. รายงานผลการเรียนของนักเรียน ต่อนักเรียน และผู้ปกครองด้วยความชัดเจน เที่ยงตรง<br />
 17. 17. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ผู้ปกครอง<br />1. ศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของกระทรวง และของโรงเรียนให้เข้าใจ<br />2. ร่วมมือกับโรงเรียน กวดขัน ควบคุมความประพฤติและพฤติกรรมการศึกษาเล่าเรียน ของนักเรียน<br />
 18. 18. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> ผู้ปกครอง<br />3. ติดต่อกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา กับการศึกษาและความประพฤติของบุตรหลาน<br />4. ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น<br />
 19. 19. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> นักเรียน<br />1. เคารพ เชื่อฟังบิดา มารดา และครู-อาจารย์<br />2. มีระเบียบวินัยอันดีงาม เคารพต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของบ้านเมืองและโรงเรียน<br />3. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพและวัย มีความสุภาพอ่อนโยน ทั้งกาย วาจา ใจ<br />
 20. 20. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br /> นักเรียน<br />4. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟัง และอยู่ในโอวาทอันดีของครู-อาจารย์<br />5. ช่วยกันสร้างและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียน<br />
 21. 21. หลักเกณฑ์ในการจัดทำ MTEF<br /> ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นภาครัฐ ต้องจัดทำรายละเอียดประมาณการเป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ทั้งส่วนที่เป็นนโยบายต่อเนื่อง (Existing Policy) และนโยบายใหม่ (New Policy)<br />
 22. 22. นโยบายต่อเนื่อง(Existing Policy) <br />ความหมายของผลผลิตตามนโยบายต่อเนื่อง<br />  เป็นผลผลิตที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และมีเหตุผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 โดยทบทวนและปรับปรุงแผนที่จะดำเนินการต่อไปตามผลการดำเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบัน<br />
 23. 23. นโยบายต่อเนื่อง(Existing Policy)<br />แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายต่อเนื่อง<br />1. เชื่อมความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายกับผลผลิตที่ได้รับจัดสรร<br />2. พิจารณาความเหมาะสมของการให้บริการและผลลัพธ์<br />
 24. 24. นโยบายต่อเนื่อง(Existing Policy)<br />แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายต่อเนื่อง<br />3. ปรับปรุงเป้าหมายผลผลิตให้เป็นไปตามนโยบายที่มีแผนรองรับชัดเจน <br />4. ปรับปรุงประมาณการจากการทบทวนผลการดำเนินงาน และผลการบริหารด้านการเงินของหน่วยงาน รวมทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป<br />
 25. 25. นโยบายใหม่(New Policy)<br />ความหมายของผลผลิตตามนโยบายใหม่<br />  เป็นผลผลิตใหม่ในปีงบประมาณ <br />พ.ศ. 2554 และมีผลต้องให้ดำเนินการต่อเนื่อง<br />ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557<br />
 26. 26. นโยบายใหม่(New Policy)<br />แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายใหม่<br /> 1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ<br /> 2. สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในปีงบประมาณ<br />
 27. 27. นโยบายใหม่(New Policy)<br />แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายใหม่<br /> 3. สอดคล้องกับนโยบายใหม่ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี<br /> 4. สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน<br />
 28. 28. การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย<br />งบบุคลากร<br /> งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายแก่บุคลากรภาครัฐเป็นประจำเพื่อการบริหารงาน<br />1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ<br />2. ค่าจ้างชั่วคราว<br />3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ<br />
 29. 29. การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย<br />งบดำเนินงาน<br /> งบประมาณรายจ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานประจำและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับผลผลิต<br />1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ<br />2. ค่าสาธารณูปโภค<br />
 30. 30. การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย<br />งบลงทุน<br /> งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการจัดหาและเพิ่มพูนมูลค่าของทรัพย์สินถาวร ประมาณโดยใช้หลักประหยัด<br />1. ค่าครุภัณฑ์<br />2. ค่าที่ดิน<br />3. ค่าสิ่งก่อสร้าง<br />
 31. 31. การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย<br />งบอุดหนุนทั่วไป<br /> งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้<br />
 32. 32. การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย<br />งบอุดหนุนเฉพาะกิจ<br /> งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายหนึ่งข้างต้นหรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายนี้ โดยให้ประมาณการตามความจำเป็นอย่างแท้จริง<br />
 33. 33. การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(Medium Term Expenditure Framework) (MTEF)<br />
 34. 34. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม<br />ของโรงเรียน<br />สภาพแวดล้อมภายนอก<br />สภาพแวดล้อมภายใน<br />การประเมินสถานภาพ<br />ของโรงเรียน<br />Star, Question Mark, Dogs, Cash cows<br />การจัดวางทิศทาง<br />ของโรงเรียน<br />การจัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายล่างหน้าระยะปานกลาง (MTEF)<br />วิสัยทัศน์, พันธกิจ<br />เป้าประสงค์<br />การจัดทำแผน<br />ปฏิบัติการ<br />ประจำปี<br />- กลยุทธ์ระดับองค์กร<br /><ul><li>กลยุทธ์ระดับแผนงาน
 35. 35. กลยุทธ์ระดับโครงการ
 36. 36. ยกร่างและตรวจสอบ</li></ul> ทบทวนแผนกลยุทธ์<br />-เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์<br /> แผนกลยุทธ์<br />การกำหนดกลยุทธ์<br />ของโรงเรียน<br />การปฏิบัติงาน<br />ตามกลยุทธ์<br />การปฏิบัติงานตามแผน<br />การติดตามผล / การประเมินผล<br />และผลสำเร็จของโรงเรียน<br />การควบคุมเชิงกลยุทธ์<br />
 37. 37. เชื่อมโยงทรัพยากร (งบประมาณ)<br />ผลผลิตและผลลัพธ์<br />ระบบงบประมาณ<br />แบบมุ่งเน้นผลงาน<br />การวางแผนกลยุทธ์<br />กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง MTEF<br />การวางแผนงบประมาณ<br />2 ประเภท<br />
 38. 38. ระดับองค์กร<br />ระดับแผนงาน<br />ผลผลิตและผลลัพธ์<br />กลยุทธ์ของโรงเรียน<br />กลยุทธ์ระดับองค์กร<br />แผนงาน<br />กลยุทธ์ระดับแผนงาน<br />โครงการ<br />กลยุทธ์ระดับโครงการ<br />กิจกรรม<br />
 39. 39. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF<br />1. ประมาณการงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากรัฐ<br /><ul><li>ค่าใช้จ่ายรายบุคคล
 40. 40. เงินงบประมาณของสถานศึกษา</li></li></ul><li>เงินงบประมาณ<br />1.งบบุคลากร<br />หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายแก่บุคลากรภาครัฐเป็นประจำเพื่อการบริหารงาน<br />เงินเดือนและค่าจ้างประจำ<br />ค่าจ้างชั่วคราว<br />ค่าตอบแทนพนักงานราชการ<br />ตามอัตรากำลังที่มี เพิ่มประมาณ 5% ในแต่ละปี<br />
 41. 41. เงินงบประมาณ<br />2.งบดำเนินงาน<br />หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานประจำและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับผลผลิต<br />ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน<br />ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ<br />ค่าสาธารณูปโภค<br />
 42. 42. เงินงบประมาณ<br />3.งบลงทุน<br />หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการจัดหาทรัพย์สินถาวร หรือเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าของทรัพย์สินถาวร ให้ประมาณโดยใช้หลักประหยัด<br />ค่าครุภัณฑ์<br />ค่าที่ดิน<br />ค่าสิ่งก่อสร้าง<br />
 43. 43. เงินงบประมาณ<br />4.งบอุดหนุนทั่วไป<br />หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้<br />
 44. 44. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF(ต่อ)<br />2.ประมาณการรายได้ที่โรงเรียนได้รับจากเงินนอกงบประมาณ<br />- เงินค่าธรรมเนียม<br />- เงินผลประโยชน์ - เงินเบี้ยปรับ<br />- เงินบริจาค - เงินรายได้อื่นๆ<br />
 45. 45. ตัวอย่างประมาณการรายรับของโรงเรียน<br />
 46. 46. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF(ต่อ)<br />3.กำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 3 ปี<br /><ul><li>ปีงบประมาณปัจจุบัน 2553
 47. 47. ปีที่ขอตั้งงบประมาณ 2554
 48. 48. ปีที่คาดคะเนต่ออีก 3 ปี 2555 – 2557</li></li></ul><li>การกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 3 ปี<br />ประมาณการเงินงบประมาณ<br />ที่จะได้รับล่วงหน้า 3 ปี<br />ประมาณการเงินนอกงบประมาณ<br />ที่จะได้รับล่วงหน้า 3 ปี<br />กรอกงบประมาณรายจ่าย<br />ระยะปานกลางของสถานศึกษา<br />งบประมาณ<br />ปีที่ผ่านมา<br />งบประมาณ<br />ปีปัจจุบัน<br />งบประมาณ<br />ปีที่ขอตั้ง<br />ประมาณการ<br />ล่วงหน้า 1 ปี<br />ประมาณการ<br />ล่วงหน้า 2 ปี<br />ประมาณการ<br />ล่วงหน้า 3 ปี<br />การจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินในสถานศึกษา<br />
 49. 49. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF (ต่อ)<br />4.จัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการ<br /> และจัดทำงบประมาณรวมของแต่ละ<br /> งานโครงการให้พอดีกับกรอบวงเงินที่คาดคะเนไว้<br />
 50. 50. กรอบแผนงาน/โครงการ<br />
 51. 51. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF (ต่อ)<br /> 5. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา <br /> พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอรายงาน<br /> เขตพื้นที่การศึกษา<br />
 52. 52. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF (ต่อ)<br />6. ปรับปรุง MTEF ทุกปี เพื่อให้การ<br /> จัดทำงบประมาณครอบคลุม <br /> 3 ปีงบประมาณที่จะมาถึง ( Rolling Plan )<br />
 53. 53. ข้อควรคำนึงในการวางแผนงบประมาณของสถานศึกษา<br />1.แผนงบประมาณต้องเชื่อมโยงกับ<br /> แผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติราชการ<br />2.ยึดหลักการมีส่วนร่วม คำนึงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้<br />
 54. 54. กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ<br />สวัสดีครับ<br />

×