Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)

 • 4,859 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
62
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
  กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(Medium Term Expenditure Framework : MTEF)
 • 2. หลักการและเหตุผล
  เป็นการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณตามโครงการปฏิรูประบบบริหารราชการตามนโยบายรัฐบาล กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ การงบประมาณ พ.ศ. 2502
 • 3. หลักการและเหตุผล
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 สำนักงบประมาณ จัดทำกรอบแนวคิด วิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปีถัดไป
 • 4. คำนิยาม
  การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
  ระยะปานกลาง
  (Medium Term Expenditure Framework : MTEF)
   การจัดทำกรอบประมาณ การงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 3-5 ปี แสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการในปัจจุบัน
 • 5. ความสำคัญ/ประโยชน์ของการจัดทำ MTEF
  1. เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของรายจ่าย
  2. เพื่อกำหนดทางเลือกของการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญ
  3. ทำให้เห็นงบประมาณจำเป็นต้องใช้ เพื่อให้เกิด ผลผลิต และผลลัพธ์ตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 • 6. ความสำคัญ/ประโยชน์ของการจัดทำ MTEF
  4. เพื่อเป็นพื้นฐานของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
  5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
 • 7. ระดับของการจัดทำ MTEF
  กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางระดับประเทศ (Top-down MTEF)
  ประมาณการภาวะเศรษฐกิจ 4 ปี
  ประมาณการรายได้และภาระหนี้ ปี 4 ปี
  นโยบายงบประมาณ (สมดุล/ขาดดุล/เกินดุล) 4 ปี
  นโยบายรัฐบาล / แผนพัฒนาเศรษฐกิจ / ทิศทางการจัดสรรงบประมาณ 4 ปี
 • 8. ระดับของการจัดทำ MTEF
  2. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางระดับกระทรวง /หน่วยงาน (Bottom-up MTEF)
  2.1 MTEF ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
  งาน/โครงการ ผลผลิตตามนโยบายต่อเนื่อง และ
  งาน/โครงการ ผลผลิตตามนโยบายใหม่
 • 9. ระดับของการจัดทำ MTEF
  2. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางระดับกระทรวง /หน่วยงาน (Bottom-up MTEF)
  2.2การวางแผน MTEF เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกันไป (Rolling Plan)
  2.3 MTEF ในปีถัดไปต้องทบทวนปรับตัวเลขประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าในประเด็นหลัก เช่น ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 • 10. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของ
  สถานศึกษา
  2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของ
  สถานศึกษา
  3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตร
  4. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา วิทยากร
  ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • 11. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร
  จัดการด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน
  บุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของถานศึกษา6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขต
  บริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 12. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
  1. สนับสนุนและร่วมกันจัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
  2. กำหนดนโยบายโรงเรียนให้สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
  3. บริหารงานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงิน งานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 • 13. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
  4. นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
  6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในงานที่รับผิดชอบและพัฒนาวิชาชีพ
 • 14. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
  7. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่
  8. ติดต่อประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น องค์กร
  ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียน
 • 15. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   ครู อาจารย์
  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ รักษาจรรยาบรรณ มารยาทและวินัยตามระเบียบ ประเพณีครู
  2. ปฏิบัติตามเป้าหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติที่
  ระบุไว้ในจุดเน้น และแผนยุทธศาสตร์ของธรรมนูญโรงเรียน ให้บังเกิดผล
 • 16. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   ครู อาจารย์
  3.พัฒนาตนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่
  4. ติดตาม และประเมินผลนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย
  5. รายงานผลการเรียนของนักเรียน ต่อนักเรียน และผู้ปกครองด้วยความชัดเจน เที่ยงตรง
 • 17. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   ผู้ปกครอง
  1. ศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของกระทรวง และของโรงเรียนให้เข้าใจ
  2. ร่วมมือกับโรงเรียน กวดขัน ควบคุมความประพฤติและพฤติกรรมการศึกษาเล่าเรียน ของนักเรียน
 • 18. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   ผู้ปกครอง
  3. ติดต่อกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา กับการศึกษาและความประพฤติของบุตรหลาน
  4. ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
 • 19. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   นักเรียน
  1. เคารพ เชื่อฟังบิดา มารดา และครู-อาจารย์
  2. มีระเบียบวินัยอันดีงาม เคารพต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของบ้านเมืองและโรงเรียน
  3. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพและวัย มีความสุภาพอ่อนโยน ทั้งกาย วาจา ใจ
 • 20. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   นักเรียน
  4. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟัง และอยู่ในโอวาทอันดีของครู-อาจารย์
  5. ช่วยกันสร้างและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียน
 • 21. หลักเกณฑ์ในการจัดทำ MTEF
   ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นภาครัฐ ต้องจัดทำรายละเอียดประมาณการเป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ทั้งส่วนที่เป็นนโยบายต่อเนื่อง (Existing Policy) และนโยบายใหม่ (New Policy)
 • 22. นโยบายต่อเนื่อง(Existing Policy)
  ความหมายของผลผลิตตามนโยบายต่อเนื่อง
   เป็นผลผลิตที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และมีเหตุผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 โดยทบทวนและปรับปรุงแผนที่จะดำเนินการต่อไปตามผลการดำเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบัน
 • 23. นโยบายต่อเนื่อง(Existing Policy)
  แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายต่อเนื่อง
  1. เชื่อมความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายกับผลผลิตที่ได้รับจัดสรร
  2. พิจารณาความเหมาะสมของการให้บริการและผลลัพธ์
 • 24. นโยบายต่อเนื่อง(Existing Policy)
  แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายต่อเนื่อง
  3. ปรับปรุงเป้าหมายผลผลิตให้เป็นไปตามนโยบายที่มีแผนรองรับชัดเจน
  4. ปรับปรุงประมาณการจากการทบทวนผลการดำเนินงาน และผลการบริหารด้านการเงินของหน่วยงาน รวมทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • 25. นโยบายใหม่(New Policy)
  ความหมายของผลผลิตตามนโยบายใหม่
   เป็นผลผลิตใหม่ในปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2554 และมีผลต้องให้ดำเนินการต่อเนื่อง
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557
 • 26. นโยบายใหม่(New Policy)
  แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายใหม่
  1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ
  2. สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในปีงบประมาณ
 • 27. นโยบายใหม่(New Policy)
  แนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายของผลผลิตตามนโยบายใหม่
  3. สอดคล้องกับนโยบายใหม่ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
  4. สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
 • 28. การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย
  งบบุคลากร
  งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายแก่บุคลากรภาครัฐเป็นประจำเพื่อการบริหารงาน
  1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  2. ค่าจ้างชั่วคราว
  3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 • 29. การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย
  งบดำเนินงาน
  งบประมาณรายจ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานประจำและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับผลผลิต
  1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
  2. ค่าสาธารณูปโภค
 • 30. การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย
  งบลงทุน
  งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการจัดหาและเพิ่มพูนมูลค่าของทรัพย์สินถาวร ประมาณโดยใช้หลักประหยัด
  1. ค่าครุภัณฑ์
  2. ค่าที่ดิน
  3. ค่าสิ่งก่อสร้าง
 • 31. การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย
  งบอุดหนุนทั่วไป
  งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
 • 32. การคำนวณระดับงบประมาณรายจ่าย
  งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
  งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายหนึ่งข้างต้นหรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายนี้ โดยให้ประมาณการตามความจำเป็นอย่างแท้จริง
 • 33. การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(Medium Term Expenditure Framework) (MTEF)
 • 34. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  ของโรงเรียน
  สภาพแวดล้อมภายนอก
  สภาพแวดล้อมภายใน
  การประเมินสถานภาพ
  ของโรงเรียน
  Star, Question Mark, Dogs, Cash cows
  การจัดวางทิศทาง
  ของโรงเรียน
  การจัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายล่างหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
  วิสัยทัศน์, พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  การจัดทำแผน
  ปฏิบัติการ
  ประจำปี
  - กลยุทธ์ระดับองค์กร
  • กลยุทธ์ระดับแผนงาน
  • 35. กลยุทธ์ระดับโครงการ
  • 36. ยกร่างและตรวจสอบ
  ทบทวนแผนกลยุทธ์
  -เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
  แผนกลยุทธ์
  การกำหนดกลยุทธ์
  ของโรงเรียน
  การปฏิบัติงาน
  ตามกลยุทธ์
  การปฏิบัติงานตามแผน
  การติดตามผล / การประเมินผล
  และผลสำเร็จของโรงเรียน
  การควบคุมเชิงกลยุทธ์
 • 37. เชื่อมโยงทรัพยากร (งบประมาณ)
  ผลผลิตและผลลัพธ์
  ระบบงบประมาณ
  แบบมุ่งเน้นผลงาน
  การวางแผนกลยุทธ์
  กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง MTEF
  การวางแผนงบประมาณ
  2 ประเภท
 • 38. ระดับองค์กร
  ระดับแผนงาน
  ผลผลิตและผลลัพธ์
  กลยุทธ์ของโรงเรียน
  กลยุทธ์ระดับองค์กร
  แผนงาน
  กลยุทธ์ระดับแผนงาน
  โครงการ
  กลยุทธ์ระดับโครงการ
  กิจกรรม
 • 39. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF
  1. ประมาณการงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากรัฐ
  • ค่าใช้จ่ายรายบุคคล
  • 40. เงินงบประมาณของสถานศึกษา
 • เงินงบประมาณ
  1.งบบุคลากร
  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายแก่บุคลากรภาครัฐเป็นประจำเพื่อการบริหารงาน
  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  ค่าจ้างชั่วคราว
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  ตามอัตรากำลังที่มี เพิ่มประมาณ 5% ในแต่ละปี
 • 41. เงินงบประมาณ
  2.งบดำเนินงาน
  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานประจำและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับผลผลิต
  ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน
  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
  ค่าสาธารณูปโภค
 • 42. เงินงบประมาณ
  3.งบลงทุน
  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการจัดหาทรัพย์สินถาวร หรือเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าของทรัพย์สินถาวร ให้ประมาณโดยใช้หลักประหยัด
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าที่ดิน
  ค่าสิ่งก่อสร้าง
 • 43. เงินงบประมาณ
  4.งบอุดหนุนทั่วไป
  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
 • 44. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF(ต่อ)
  2.ประมาณการรายได้ที่โรงเรียนได้รับจากเงินนอกงบประมาณ
  - เงินค่าธรรมเนียม
  - เงินผลประโยชน์ - เงินเบี้ยปรับ
  - เงินบริจาค - เงินรายได้อื่นๆ
 • 45. ตัวอย่างประมาณการรายรับของโรงเรียน
 • 46. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF(ต่อ)
  3.กำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 3 ปี
  • ปีงบประมาณปัจจุบัน 2553
  • 47. ปีที่ขอตั้งงบประมาณ 2554
  • 48. ปีที่คาดคะเนต่ออีก 3 ปี 2555 – 2557
 • การกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 3 ปี
  ประมาณการเงินงบประมาณ
  ที่จะได้รับล่วงหน้า 3 ปี
  ประมาณการเงินนอกงบประมาณ
  ที่จะได้รับล่วงหน้า 3 ปี
  กรอกงบประมาณรายจ่าย
  ระยะปานกลางของสถานศึกษา
  งบประมาณ
  ปีที่ผ่านมา
  งบประมาณ
  ปีปัจจุบัน
  งบประมาณ
  ปีที่ขอตั้ง
  ประมาณการ
  ล่วงหน้า 1 ปี
  ประมาณการ
  ล่วงหน้า 2 ปี
  ประมาณการ
  ล่วงหน้า 3 ปี
  การจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินในสถานศึกษา
 • 49. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF (ต่อ)
  4.จัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการ
  และจัดทำงบประมาณรวมของแต่ละ
  งานโครงการให้พอดีกับกรอบวงเงินที่คาดคะเนไว้
 • 50. กรอบแผนงาน/โครงการ
 • 51. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF (ต่อ)
  5. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
  พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอรายงาน
  เขตพื้นที่การศึกษา
 • 52. ขั้นตอนการจัดทำ MTEF (ต่อ)
  6. ปรับปรุง MTEF ทุกปี เพื่อให้การ
  จัดทำงบประมาณครอบคลุม
  3 ปีงบประมาณที่จะมาถึง ( Rolling Plan )
 • 53. ข้อควรคำนึงในการวางแผนงบประมาณของสถานศึกษา
  1.แผนงบประมาณต้องเชื่อมโยงกับ
  แผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติราชการ
  2.ยึดหลักการมีส่วนร่วม คำนึงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 • 54. กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
  สวัสดีครับ