โครงงานคอมพิวเตอร์

4,623 views

Published on

สร้างสรรค์งานด้้วยคอมพิวเตอร์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
126
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ ครูประภาพรรณ แก้วเหมือน
  2. 2. เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์1. ชื่อโครงงาน2. ชื่อผู้ทาโครงงาน3. ชื่อครูปรึกษาโครงงาน และครูที่เกี่ยวข้อง4. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
  3. 3. 5. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า6. เป้าหมาย7. วิธีดาเนินงาน8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน9. Software / hardware ที่ใช้10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  4. 4. แบบฟอร์มบทที่ 3
  5. 5. เรื่อง จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้างสรรค์งานรหัสวิชา ง30207 ชื่อวิชา สร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี ้ การศึกษา 2554
  6. 6. • ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้• 1. อธิบายความหมายของจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์• 2. บอกบัญญัติ 10 ประการในการใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน• 3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้บริการรูปแบบต่างในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ดีและไม่ดีของนักเรียนอย่างละ 5 ข้อ
  7. 7. เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศรหัสวิชา ง 30207 ชื่อวิชา สร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  8. 8. • ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้• 1. จงบอกลักษณะของการกระทาผิดทางด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมอธิบาย• 2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทาผิดทางด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมบอกบทลงโทษทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550• 3. ให้อธิบายความหมายของลิขสิทธิพร้อมยกตัวอย่างสินค้าที่มี ์ ลิขสิทธิ์• 4. จงบอกข้อยกเว้นสาหรับกฎหมายลิขสิทธิ์

×