๑
คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
ที่ ๒๙๐ /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเร...
๒
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒ .๑ นายเสนาะแก้วมุกดา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต...
๓
๒.๓๕ นายเสริม วรสีหะ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ กรรมการ
๒.๓๖ นายประกาญจน์ บุตรศรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโคลน ก...
๔
๓.๑ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษานางรอง ประกอบด้วย
๓.๑.๑ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อานวยการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษานางรอง ประธานกรรมกา...
๕
๓.๕.๒ นายชุมชน นาคินชาติ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเทพพัฒน า รองประธานกรรมการ
๓.๕.๓ ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศ...
๖
๔.๑๒ นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ
๔.๑๓ นายสุรชัย นามปราศัย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนอ...
๗
๖.๑๒ นางศรริษฐา มูลมณี ครูโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ
๖.๑๓ นางสาวจุรีรัตน์ สมใจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการ
๖....
๘
๙.๖ นายไพบูลย์ ปะราชิโก ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ
๙.๗ นายณรงค์ศักดิ์ เทพธานี ครูโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ กรรมการ
๙.๘ นางสา...
๙
มีหน้าที่
๑. จัดโปรแกรมการแข่งขัน
๒. จัดหาผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่กีฬาประเภทต่าง ๆ
๓. ตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา เก็บหลักฐา...
๑๐
๑๓.๑๑ นางสาวอรอนงค์ ไตรพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ
๑๓.๑๒ นางพยุง นาคนวล ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการ
๑๓.๑๓...
๑๑
๑๔.๑๘ นายอารมย์ ประทุม ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ
๑๔.๑๙ นายจงรักษ์ ปัจจัยโก ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรม...
๑๒
๑๖.๑ นายกิตติพงศ์ การเกษ ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมาศกุญชร ประธานกรรมการ
๑๖.๒ นายวิชิต นาดสะพัด ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโค...
๑๓
๑๗ .๒๔ นางสีนวล นนท์พละ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
๑๘. คณะกร...
๑๔
๒๐. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประกอบด้วย
๒๐.๑ นายประดิษฐ์ มาตราช ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน หนอ...
๑๕
๒๑.๑๔ นายพรชัย ทะนานทอง ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง กรรมการ
๒๑.๑๕ นายบัณฑิต ดวงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง “สระมะค่า...
๑๖
๒๓.๗ นายสารวย ศรีจันทร์บุญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ กรรมการ
๒๓.๘ นายวิฑูรย์ โสภาค ครูโรงเรียนบ้านลุงขี้หนู กรรมการ
๒๓....
๑๗
๒๕.๖ นายคึกฤทธิ์ ซื่อตรง ครูโรงเรียนอนุบาลปะคา กรรมการ
๒๕.๗ นายประมวล ยินดีรส ครูโรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา กรรมการ
๒๕.๘...
คำสั่งกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
คำสั่งกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
คำสั่งกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
คำสั่งกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
คำสั่งกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
คำสั่งกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
คำสั่งกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
คำสั่งกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คำสั่งกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)

787 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำสั่งกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)

 1. 1. ๑ คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ที่ ๒๙๐ /๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.บุรีรัมย์ ๓ เกมส์” ………………………….. ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.บุรีรัมย์ ๓ เกมส์” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาอาเภอหนองหงส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้มีโอกาสออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันและเป็น การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาแต่ละประเภทเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ ๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย ๑.๑ นายสิงห์ โพธิ์งาม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ประธานกรรมการ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ๑.๒ นายประจญ สอนกระโทก รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ รองประธานกรรมการ ๑.๓ นายสุชิต ชมภูวงศ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการ ๑.๔ นายปัญญา หาแก้ว รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการ ๑.๕ นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการ ๑.๖ นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ ๑.๗ นายทวี อินทกนก ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ ๑.๘ นางวีรยา รังสูงเนิน ผู้อานวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ ๑.๙ นายเอกชัย ปุยะติ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ ๑.๑๐ นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ ๑.๑๑ นายวิเชียร คงหาญ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ ๑.๑๒ นางสาวเฟื่องฟูา สว่าง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ ๑.๑๓ นางสัมพันธ์ เฉียดสระน้อย นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการ ๑.๑๔ นางสุวรรณา ธรรมโม นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการ ๑.๑๕ ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการ ๑.๑๖ นายเสนาะ แก้วมุกดารองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ ๑.๑๗ นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ๑. อานวยความสะดวก ประสานงานสนับสนุนให้การเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณให้คณะกรรมการฝุายต่าง ๆ
 2. 2. ๒ ๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย ๒ .๑ นายเสนาะแก้วมุกดา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ประธานกรรมการ ๒.๒ นายสุเวช เณรเกิด ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ รองประธานกรรมการ ๒.๓ นายสุรชัย นามปราศัย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการ ๒ .๔ นายธีระศักดิ์ สาราญรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า กรรมกา ร ๒ .๕ นายถนอม เยี่ยมรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเพชร กรรมการ ๒.๖ นายโผน คาลอย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา ) กรรมการ ๒.๗ นายธงชัย แผ้วพลสง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) กรรมการ ๒.๘ นายสงัด เหมือนพร้อม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกมะค่า กรรมการ ๒.๙ นายชอบ เจียรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าไหล กรรมการ ๒.๑๐ นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองกง กรรมการ ๒.๑๑ นายอลงกต สุขเกษม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปฺุก กรรมการ ๒.๑๒ นายประเสริฐ มากนาคา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์) กรรมการ ๒.๑๓ นายอนันต์ ศรีผดุง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุขสาราญ กรรมการ ๒.๑๔ นายนิวัฒน์ ท่อชู ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านหนองกี่สุขสาราญ กรรมการ ๒.๑๕ นายชาติชาย สิทธิธรรม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุกระสัง กรรมการ ๒.๑๖ นายสุบรรณ หมื่นภักดี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระขุด กรรมการ ๒.๑๗ นายฤทธิชัย เกลี้ยงรส ผู้อานวยการโรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา กรรมการ ๒.๑๘ นายพงษ์พันธ์ วัฒนะ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการ ๒.๑๙ นายสงกรานต์ เจริญจิต ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บารุงวิทยา) กรรมการ ๒.๒๐ นายไพฑูรย์ วงศ์สาลี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ กรรมการ ๒.๒๑ นายประสิทธิ์ บารุงรส ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย กรรมการ ๒.๒๒ นายทรงพล เหลืองสีนาค ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครอง กรรมการ ๒.๒๓ นายชุมชน นาคินชาติ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเทพพัฒนา กรรมการ ๒.๒๔ นายพิมล สารคร ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปะคา กรรมการ ๒.๒๕ นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปุาไม้สหกรณ์ กรรมการ ๒.๒๖ นายอุดม วงศ์จอม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ตลาดใหม่สามัคคี กรรมการ ๒.๒๗ นายประดิษฐ์ มาตราช ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกวางทอง กรรมการ ๒.๒๘ นายเขียวพร สีหะวงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๒.๒๙ นายกิตติพงศ์ การเกษ ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมาศกุญชร กรรมการ ๒.๓๐ นายสายัณห์ ปั้นมูล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสาราญ กรรมการ ๒.๓๑ นายทองเบิ้ม ทองภู ผู้อานวยการโรงเรียนโคกโสนทองวิทยา กรรมการ ๒.๓๒ นางเบญจมาศ วรสีหะ ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง “สระมะค่าวิทยา” กรรมการ ๒.๓๓ นายพงษ์ระวี พลอยไธสง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง กรรมการ ๒.๓๔ นายบุญจิตร หนูหล่า ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ
 3. 3. ๓ ๒.๓๕ นายเสริม วรสีหะ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ กรรมการ ๒.๓๖ นายประกาญจน์ บุตรศรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโคลน กรรมการ ๒.๓๗ นายอนันต์ ปูอมหิน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ ๒.๓๘ นายทนงค์ ตาชูชาติ รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ กรรมการ ๒.๓๙ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้อม กรรมการ ๒.๔๐ นายธีรพัฒน์ ภาษี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง กรรมการ ๒.๔๑ นายยศ ทาไธสง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการ ๒.๔๒ นายทองอุ่น มัดถาปะตัง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กรรมการ ๒.๔๓ นายสุภสันต์ ประสาระเอ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ กรรมการ ๒.๔๔ นายวิชิต นาดสะพัด ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการ ๒.๔๕ นายบุญชาย โชยรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๒.๔๖ นายสมชาย วงศ์จอม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๒.๔๗ นายสนิท ประทุมตา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง กรรมการ ๒.๔๘ นางปาลิดา โคตรสมบัติ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิ เศษ กรรมการ ๒.๔๙ นางสัมพันธ์ เฉียดสระน้อย นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการ ๒.๕ ๐นางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการ ๒.๕๑ นางสุวรรณา ธรรมโม นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการ ๒.๕๒ นางกาญวรัญญา เปไธสง นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการ ๒.๕๓ นางนฤบล กองทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการ ๒.๕๔ นายปัญญา สาลี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหินโคน กรรมการ ๒.๕๕ นายนิธิศักดิ์ วันทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการและเลขา นุการ ๒.๕๖ นายโกวิท หาญสมบัติ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ กรรมการและผู้ช่วยเลขา นุการ ๒.๕๗ นายลือชา ศรีบุญเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขา นุการ ๒.๕๘ นายสันติ พงษ์กระโทก ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยหิน กรรมการและผู้ช่วยเลขา นุการ ๒.๕๙ นายชูชาติ คิดโสดา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทรออ กรรมการและผู้ช่วยเลขา นุการ ๒.๖๐ นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ๑. ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ ทั้งก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขันให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ๒. ดาเนินการจัดการแข่งขันตามรายการ ๓. ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และช่วยแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น ๔. ประสานงานทั่วไปตลอดช่วงระยะดาเนินการแข่งขันกีฬา ๕. จัดรวบรวมข้อมูลงบประมาณของฝุายต่าง ๆ และเสนองบประมาณการดาเนินการต่อคณะกรรมการอานวยการ ๖. ทาหน้าที่อื่นใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในคณะกรรมการฝุายต่างๆ ๓. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 4. 4. ๔ ๓.๑ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษานางรอง ประกอบด้วย ๓.๑.๑ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อานวยการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษานางรอง ประธานกรรมการ ๓.๑.๒ นายโผน คาลอย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) รองประธานกรรมการ ๓.๑.๓ นายธงชัย แผ้วพลสง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)รองประธานกรรมการ ๓.๑.๔ นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง รองประธานกรรมการ ๓.๑.๕ นายสงัด เหมือนพร้อม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกมะค่า รองประธานกรรมการ ๓.๑.๖ นายอลงกต สุขเกษม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปฺุก รองประธานกรรมการ ๓.๑.๗ ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษานางรอง กรรมการ ๓.๑.๘ นายชอบ เจียรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าไหล กรรมการและเลขานุการ ๓.๒ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาละหานทราย ประกอบด้วย ๓.๒.๑ นายประจญ สอนกระโทก ผู้อานวยการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาละหานทราย ประธานกรรมการ ๓.๒.๒ นายสงกรานต์ เจริญจิต ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บารุงวิทยา)รองประธานกรรมการ ๓.๒.๓ นายไพฑูรย์ วงศ์สาลี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ รองประธานกรรมการ ๓.๒.๔ นายประสิทธิ์ บารุงรส ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย รองประธานกรรมการ ๓.๒.๕ ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาละหานทราย กรรมการ ๓.๒.๖ นายทรงพล เหลืองสีนาค ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครอง กรรมการและเลขานุการ ๓.๓ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ประกอบด้วย ๓.๓.๑ นางสมจิต สังขรักษ์ ผู้อานวยการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ประธานกรรมการ ๓.๓.๒ นายนิวัฒน์ ท่อชู ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสาราญ รองประธานกรรมการ ๓.๓.๓ นายชาติชาย สิทธิธรรม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุกระสัง รองประธานกรรมการ ๓.๓.๔ นายสุบรรณ หมื่นภักดี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระขุด รองประธานกรรมการ ๓.๓.๕ ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ กรรมการ ๓.๕.๖ นายฤทธิชัย เกลี้ยงรส ผู้อานวยการโรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ ๓.๔ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหงส์ ประกอบด้วย ๓.๔.๑ นายสิงห์ โพธิ์งาม ผู้อานวยการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหงส์ ประธานกรรมการ ๓.๔.๒ นายสุเวช เณรเกิด ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ รองประธานกรรมการ ๓.๔.๓ นายธีระศักดิ์ สาราญรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า รองประธานกรรมการ ๓.๔.๔ นายถนอม เยี่ยมรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเพชร รองประธานกรรมการ ๓.๔.๕ ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหงส์ กรรมการ ๓.๕.๖ นายสุรชัย นามปราศัย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการและเลขานุการ ๓.๕ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคา ประกอบด้วย ๓.๕.๑ นายเสนาะ แก้วมุกดา ผู้อานวยการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคา ประธานกรรมการ
 5. 5. ๕ ๓.๕.๒ นายชุมชน นาคินชาติ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเทพพัฒน า รองประธานกรรมการ ๓.๕.๓ ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคา กรรมการ ๓.๕.๔ นายพิมล สารคร ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปะคา กรรมการและเลขานุการ ๓.๖ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ๓.๖.๑ นายปัญญา หาแก้ว ผู้อานวยการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ ๓.๖.๒ นายประเสริฐ มากนาคา ผู้อานวยการโรงเรียน วัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์) รองประธานกรรมการ ๓.๖.๓ ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ ๓.๖.๔ นายอนันต์ ศรีผดุง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุขสาราญ กรรมการและเลขานุการ ๓.๗ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง ประกอบด้วย ๓.๗.๑ นายเสนาะ แก้วมุกดา ผู้อานวยการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง ประธานกรรมการ ๓.๗.๒ นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านปุาไม้สหกรณ์ รองประธานกรรมการ ๓.๗.๓ ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง กรรมการ ๓.๗.๔ นายสมชาย เจริญสุข ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน กรรมการและเลขานุการ ๓.๘ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนสุวรรณ ประกอบด้วย ๓.๘.๑ นายปัญญา หาแก้ว ผู้อานวยการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนสุวรรณประธานกรรมการ ๓.๘.๒ นายพงษ์พันธ์ วัฒนะ ผู้อานวยการโรงเรียนดงบังซับสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ ๓.๘.๓ ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนสุวรรณ กรรมการ ๓.๘.๔ นายอนุสิษฐ์ คาสอน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ กรรมการและเลขานุการ ๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการและพิธีกร ประกอบด้วย ๔.๑ นายถนอม เยี่ยมรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเพชร ประธานกรรมการ ๔.๒ นายบุญจิตร หนูหล่า ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี รองประธานกรรมการ ๔.๓ นายบุญชาย โชยรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๔.๔ นายพรรธนวิชญ์ คาพันธ์ ครูโรงเรียนโคกโสนทองวิทยา กรรมการ ๔.๕ นายประยงค์ พรหมทา ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๔.๖ นายวิมุตติ ปองนาน ครูโรงเรียน วัดบ้านหนองตราดใหญ่ กรรมการ ๔.๗ นายวัลลภ อานาม ครูโรงเรียน วัดโนนศรีคูณ กรรมการ ๔.๘ นายศุภชัย วัฒนสุข ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๔.๙ นายชัยนาท ชนะเพีย ครูโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ ๔.๑๐ นายพิสุทธิ์ ประมายะยัง ครูโรงเรียนเบญจมาศกุญชร กรรมการ ๔.๑๑ นายสนอง ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี กรรมการ
 6. 6. ๖ ๔.๑๒ นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ ๔.๑๓ นายสุรชัย นามปราศัย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการและเลขานุการ ๔.๑๔ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ๑. วางแผนและดาเนินการจัดพิธีการในพิธีเปิด -ปิดการแข่งขัน ๒. จัดพิธีกรในสนาม ๓. ควบคุมดูแลพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ๔. ดาเนินการประชาสัมพันธ์การแข่งขันตลอดการแข่งขัน ๕. จัดหาวงดุริยางค์ในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ๕. คณะกรรมการจัดหางบประมาณและรางวัล ประกอบด้วย ๕ .๑ นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประธานกรรมการ ๕ .๒ นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ รองประธาน กรรมการ ๕ .๓ ดร.สุริยาวุธ บุญดี ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ กรรมการ ๕ .๔ นายสมชาย วงศ์จอม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๕ .๕ นายธีระศักดิ์ สาราญรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า กรรมการ ๕ .๖ นายสุรชัย นามปราศัย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้า นหนองบัวลี กรรมการ ๕ .๗ นายถนอม เยี่ยมรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านหนองเพชร กรรมการ ๕ .๘ นายวีระพงษ์ เทียมวงศ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ ๕.๙ นายสมบัติ ศรีกุลา นักวิช าการการเงินและบัญชีชานาญการ กรรมการ ๕.๑๐ นายสุเวช เณรเกิด ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ กรรมการและเลขานุการ ๕.๑๑ นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ จัดหางบประมาณ รางวัล ถ้วยรางวัลสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย ๖.๑ นายนิธิศักดิ์ วันทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง ประธานกรรมการ ๖.๒ นายณฐภัทร ปองนาน รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฝูาย รองประธานกรรมการ ๖.๓ นางสาวนฤมล ทัดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๖.๔ นางสาวสมบัติ แอบไธสง ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๖.๕ นางปาริฉัตร อินทร์นอก ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๖.๖ นางพนารัตน์ เทินสระเกตุ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๖.๗ นางศศินันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๖.๘ นางสาวอภิญญา สังข์ทองรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๖.๙ นางเทียนทอง ฮวดศรี ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๖.๑๐ นางกัลยา วันทอง ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๖.๑๑ นางสาวปรียาภรณ์ พลทองมาก ครูโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ
 7. 7. ๗ ๖.๑๒ นางศรริษฐา มูลมณี ครูโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ ๖.๑๓ นางสาวจุรีรัตน์ สมใจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการ ๖.๑๔ นางสาวเพ็ญพร ดาน้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการ ๖.๑๕ นางสาวพิมลมาศ ยิ้มยวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการ ๖.๑๖ นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีจันหลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ต้อนรับ และบริการน้าดื่มแก่ผู้มีเกียรติในพิธีเปิด – ปิดและวันอื่น ๆ ที่สนามแข่งขัน ๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร ประกอบด้วย ๗.๑ นายสนิท ประทุมตา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง ประธานกรรมการ ๗.๒ นายวันชัย เทียนวรรณ รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย รองประธานกรรมการ ๗.๓ นางลักขณา โขงรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง กรรรมการ ๗.๔ นางสุมาลี รุ่งอรุณ ครูโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง กรรมการ ๗.๕ นางนันทิยา คิดโสดา ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๗.๖ นางนุชจรินทร์ สุดหอม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๗.๗ นางสุมนา สาวงศ์ตุ้ย ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ๑. จัดพิมพ์เกียรติบัตรและจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ๒. ควบคุมดูแลการมอบเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๘. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง บันทึกภาพและไฟฟ้า ประกอบด้วย ๘.๑ นายสุรชัย นามปราศัย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวลี ประธานกรรมการ ๘.๒ นายธีรพัฒน์ ภาษี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง รองประธานกรรมการ ๘.๓ นายปรีชาญ บุปผาวาส ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๘.๔ นายเอกรัฐ นานอก ครูโรงเรียนบ้านกระเบื้อง กรรมการ ๘.๕ นายศุภมิตร สาวสุด ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการและเลขานุการ ๘.๖ นายวิเชียร พลจันทึก นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเสียง ในสนามแข่งขัน ๒. ทาหน้าที่บันทึกภาพและวีดีโอ ๙. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร ประกอบด้วย ๙.๑ นายโกวิท หาญสมบัติ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ ประธานกรรมการ ๙.๒ นายชูชาติ คิดโสดา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทรออ รองประธานกรรมการ ๙.๓ นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิม ครูโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง กรรมการ ๙.๔ นายณัฐพล สุดหอม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๙.๕ นายไสว ปะกิระคะ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ
 8. 8. ๘ ๙.๖ นายไพบูลย์ ปะราชิโก ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๙.๗ นายณรงค์ศักดิ์ เทพธานี ครูโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ กรรมการ ๙.๘ นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการ ๙.๙ นายณฐภัทร ปองนาน รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการและเลขานุการ ๙.๑๐ นายพชร เทียมวงษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ITEC สพป.บร.3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ๑. จัดทาเอกสาร สูจิบัตร การแข่งขันกีฬา และนาเผยแพร่ทางเว็บ สพป.บร.3 ๒. ประสานงานกับฝุายเทคนิค เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬา ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย ๑๐.๑ นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประธานกรรมการ ๑๐.๒ นางวีรยา รังสูงเนิน ผู้อานวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ ๑๐.๓ นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการ ๑๐.๔ นางสุวรรณา ธรรมโม นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการ ๑๐.๕ นางสัมพันธ์ เฉียดสระน้อย นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการ ๑๐.๕ นางเบญจมาศ วรสีหะ ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง “สระมะค่าวิทยา” กรรมการ ๑๐.๕ นายสนิท ประทุมตา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง กรรมการ ๑๐.๖ นายนิธิศักดิ์ วันทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการและเลขานุการ ๑๐.๗ นายชูชาติ คิดโสดา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทรออ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑๐.๘ นางสาวดวงใจ แปูนโพธิ์กลาง นักวิชาการพัสดุชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ จัดทาบัญชี ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ๑๑.๑ นายสมชาย วงศ์จอม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย ประธานกรรมการ ๑๑.๒ นายเสริม วรสีหะ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ รองประธานกรรมการ ๑๑.๓ นายบุญจิตร หนูหล่า ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ ๑๑.๔ นายพงษ์ระวี พลอยไธสง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง กรรมการ ๑๑.๕ นายสุเทพ จรเอ้กา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตากอง กรรมการ ๑๑.๖ นายอุทิศศักดิ์ อินทร์แสง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี กรรมการ ๑๑.๗ นายวิทยา สอนกระโทก ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองรี “มิตรภาพที่ ๒๒๕” กรรมการ ๑๑.๘ นายปัญญา สาลี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหินโคน กรรมการ ๑๑.๙ นายอนุสิษฐ์ คาสอน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ กรรมการ ๑๑.๑๐ นายประสาร นาคะพันธ์ รองผู้อานวยกาโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ กรรมการ ๑๑.๑๑ ส.ต.ท.นพกร พุทธา รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง กรรมการ ๑๑.๑๒ นายโกวิท หาญสมบัติ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ กรรมการและเลขานุการ ๑๑.๑๓ นายอานวย วรนุช ครูโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 9. 9. ๙ มีหน้าที่ ๑. จัดโปรแกรมการแข่งขัน ๒. จัดหาผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่กีฬาประเภทต่าง ๆ ๓. ตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา เก็บหลักฐานการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ๔. พิจารณาตีความ ระเบียบ กติกา กีฬาประเภทต่าง ๆ ๕. ควบคุม ดูแล การจัดการแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรมเป็นกรรมการรับประท้วง ๖. สารวจสนามทุกสนาม นาข้อมูล ประสานงานกับฝุายสถานที่ เพื่อปรับปรุงสนาม ๗. สรุปผลการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน ประกอบด้วย ๑๒.๑ นายชูชาติ คิดโสดา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน ไทรออ ประธานกรรมการ ๑๒.๒ นายสันติ พงษ์กระโทก ผู้อานวยการโรงเรียน วัดห้วยหิน รองประธานกรรมการ ๑๒.๓ นายไสว ปะกิระคะ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๒.๔ นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิม ครูโรงเรียนบ้าน ศรีม่วงแดง กรรมการ ๑๒.๕ นายณัฐพล สุดหอม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๑๒.๖ นายณรงศักดิ์ เทพธานี ครูโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ กรรมการ ๑๒.๗ นายอดุลย์ วิกุล ครูโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ ๑๒.๗ นายณฐภัทร ปองนาน รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ๑. ประสานงานกับฝุายประชาสัมพันธ์ เพื่อรายงานผล ๒. รายงานโปรแกรมการแข่งขันในแต่ละวัน ๓. รายงานผลการแข่งขันในแต่ละวัน ๔. ประสานงานกับฝุายสื่อสาร เรื่องผล และสถิติการแข่งขันแต่ละสนาม ๕. สรุปประมวลผล และสถิติการแข่งขัน ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน ประกอบด้วย ๑๓.๑ นายสุเวช เณรเกิด ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ประธานกรรมการ ๑๓.๒ นายยศ ทาไธสง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู รองประธานกรรมการ ๑๓.๓ นางนันทรัตน์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๑๓.๔ นางมะลิวัลย์ เกษรชื่น ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๑๓.๕ นางนุกุล ชุมพลวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๑๓.๖ นางสาวอุลัยวรรณ ภูมิพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๑๓.๗ นางนิภาวรรณ ปูองจันทร์ลา ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๑๓.๘ นางสาวสุลานนท์ มีแสวง ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๑๓.๙ นางมาลา พุทธา ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๑๓.๑๐ นางสาวธัญญารัตน์ จันวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ
 10. 10. ๑๐ ๑๓.๑๑ นางสาวอรอนงค์ ไตรพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๑๓.๑๒ นางพยุง นาคนวล ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการ ๑๓.๑๓ นางสาวอ้อยทิพย์ โอฬาร์ศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการ ๑๓.๑๔ นางอภิญญา ปองนาน ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการ ๑๓.๑๕ นางสาวพิศสมร น้อยหลุบเลา ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการ ๑๓.๑๖ นักการภารโรง พนักงานขับรถ ช่างครุภัณฑ์ กลุ่มหนองหงส์และกลุ่มฝูายไทย ก รรมการ ๑๓.๑๗ นายบุญชาย โชยรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการและเลขานุการ ๑๓.๑๘ นายเกษมศานต์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑๓.๑๙ นายประกาศ บุตรคา ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ๑. จัดสถานที่ประดับ และตกแต่งกองอานวยการและแท่นพิธี ๒. จัดดอกไม้ประดับบริเวณกองอานวยการ ๓. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ในพิธีเปิดการแข่งขัน ๔. จัดเตรียมฆ้องในพิธีเปิดการแข่งขัน ๕. จัดเจ้าหน้าที่ในการเชิญแฟูมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนและนักเรียนเชิญธงในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ประกอบด้วย ๑๔.๑ นายนิธิศักดิ์ วันทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ด ประธานกรรมการ ๑๔.๒ นายปริญ ชาลี รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง รองประธานกรรมการ ๑๔.๓ นายสะอาด พลถาวร ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง รองประธานกรรมการ ๑๔.๔ นางสมจิตร ตาชูชาติ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๕ นางวิราวรรณ จันทะเมนชัย ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๖ นางสาวอรวรรณ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๗ นางสายทอง บุญที ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๘ นางสาววินิดา ตุ้ยตะคุ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๙ ส.อ.หญิงบัวบุษกร โพธิ์กระสัง ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๑๐ นางสาวพัชรี มาตา ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๑๑ นางศรีประไพ สาวสุด ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๑๒ นางปาริฉัตร อินทร์นอก ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๑๓ นางพนารัตน์ เทินสระเกตุ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๑๔ นางกัลยา วันทอง ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๑๕ นางเทียนทอง ฮวดศรี ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๑๖ นายปรีชาญ บุปผาวาส ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๑๗ นายศุภมิตร สาวสุด ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ
 11. 11. ๑๑ ๑๔.๑๘ นายอารมย์ ประทุม ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๑๙ นายจงรักษ์ ปัจจัยโก ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๒๐ นายณัฐพล สว่างใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๒๑ นายไพฑูรย์ กรกรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๒๒ นายมนูญ มนุษย์รัมย์ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๒๓ นายยุทธนา ธรรมวัตร ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๒๔ นางสาวสมบัติ แอบไธสง ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๒๕ นางสาวนฤมล ทัดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๒๖ นางสาวอภิญญา สังข์ทองรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๒๗ นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีจันหลง ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๒๘ นายฉัตรชัย ชาญเฉลิม ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๒๙ นางทองพูน ทองเชิด ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๓๐ นางศศินันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๑๔.๓๑ นางสุรัชฎา พลถาวร ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมผู้ถือพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พระบรมฉายาลักษณ์ ๒. จัดเตรียมผู้ถือผ้าแพร และจัดขบวนเทิดพระเกียรติ ๓. จัดเตรียมนักเรียนถือริ้วขบวนธงชาติ ธงสี ธงกีฬา ๔. ฝึกซ้อมขบวนธงชนิดต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมขบวนพาเหรด ๕. จัดนักเรียนเชิญธง ในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ๖. อื่น ๆ ที่เห็นควร ๑๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด ประกอบด้วย ๑๕.๑ นายบุญชาย โชยรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีภูมิ ประธานกรรมการ ๑๕ .๒ นายประพันธ์ ลาดนอก ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพูนสุข รองประธานกรรมการ ๑๕.๓ นายชนะพันธ์ อันดี ผู้อานวยการโรงเรียนโคกยางหนองตาสี กรรมการ ๑๕.๔ นายสุภาพ เผ่าเวียงคา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปลื้ม กรรมการ ๑๕.๕ นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองหิน กรรมการ ๑๕.๖ นายปรีชา มะไลไธสง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะเดาหวาน กรรมการ ๑๕ .๗ ส.ต.อุดม วรรณวิเศษ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน กรรมการ ๑๕ .๘ นายวีระ อ่อนน้าคา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ๑. จัดลาดับขบวนพาเหรด ๒. ปล่อยขบวนพาเหรดและกาหนดจุดตั้งขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขัน ๑๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดทากระถางคบเพลิงและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
 12. 12. ๑๒ ๑๖.๑ นายกิตติพงศ์ การเกษ ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมาศกุญชร ประธานกรรมการ ๑๖.๒ นายวิชิต นาดสะพัด ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท รองประธานกรรมการ ๑๖.๓ นายนิธิศักดิ์ วันทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง รองประธานกรรมการ ๑๖.๔ นายเกษมศานต์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๑๖.๕ นายประกาศ บุตรคา ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๑๖.๖ นายนิมิตร ตาชูชาติ ครูโรงเรียนเบญจมาศกุญชร กรรมการ ๑๖ .๗ นายอร่าม จันทะแจ่ม ครูโรงเรียนเบญจมาศกุญชร กรรมการ ๑๖.๘ นักการภารโรง พนักงานขับรถ ช่างครุภัณฑ์ในกลุ่มโรงเรียนหนองหงส์ กลุ่มฝูายไทย กรรมการ ๑๖.๙ นายวัชรินทร์ รอดไธสง ครูโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดทากระถางคบเพลิงและอุปกรณ์ ๑๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน ประกอบด้วย ๑๗.๑ นายเขียวพร สีหะวงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฝูาย ประธานกรรมการ ๑๗.๒ นายยศ ทาไธสง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู รองประธานกรรมการ ๑๗.๓ นางพูนทรัพย์ ทองดวง ครูโรง เรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ กรรมการ ๑๗.๔ นางฉัตราพรรณ นามปราศัย ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๕ นางสาวอ้อยทิพย์ โอฬาร์ศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการ ๑๗.๖ นางสาวพิศสมร น้อยหลุบเลา ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการ ๑๗.๗ นางสายสุชล ทองชุม ครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กรรมการ ๑๗.๘ นางแสงจันทร์ สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการ ๑๗.๙ นางสาเนียง แกล้วกล้า ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๑๗.๑๐ นางสุมิตรา แสงภารา ครูโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ ๑๗.๑๑ นางธัญญาลักษณ์ ประสาระเอ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๑๒ นางสุวัจนา ประราชิโก ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๑๓ นางขนิษฐา หาญสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๑๔ นางสาวสายสุณี สีหวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๑๕ นางสิริปัญ ศรนอก ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๑๖ นางสาววรุชิตา งามผักแว่น ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๑๗ นางสุชีรา สุขวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๑๘ นางเฉลิมพร เรืองศรีมั่น ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๑๙ นางสาวธนิดา นามฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๒๐ นางสาวมะลิ สุดตาชาติ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๒๑ นางประกอบกานต์ ปะกิระคะ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗.๒๒ นางแสงเดือน คงพลปาน ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๗ .๒๓ นางอ่างทอง ศิริสันติเมธาคม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการและเลขานุการ
 13. 13. ๑๓ ๑๗ .๒๔ นางสีนวล นนท์พละ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ จัดการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน ๑๘. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาฟุตบอล ประกอบด้วย ๑๘.๑ นายเสริม วรสีหะ ผู้อานวยการโรงเรียนวั ดโนนศรีคูณ ประธานกรรมการ ๑๘.๒ นายอุดร ชอบใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ รองประธาน ๑๘.๓ นายวิมุตติ ปองนาน ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ กรรมการ ๑๘.๔ นายอดุลย์ วิกุล ครูโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ ๑๘.๕ นายธีระพงษ์ แจ่มโนนคูณ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๑๘.๖ นายณรงค์ศักดิ์ เทพธานี ครูโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ตัดสินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และรายงานผลการแข่งขันฟุตบอล ๑๙. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ประกอบด้วย ๑๙.๑ นายอุดม วงศ์จอม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ประธานกรรมการ ๑๙.๒ นายสันติ พงษ์กระโทก ผู้อานวยการโรงเรียน วัดห้วยหิน รองประธานกรรมการ ๑๙.๓ นายปรีชา มะไลไธสง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะเดาเหวาน รองประธานกรรมการ ๑๙.๔ นายเชวง มนัสศิลา ครูโรงเรียนบ้านโคกลอย(หนองกี่) กรรมการ ๑๙.๕ นายสุริยา ปักกาเวสา ครูโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ ๑๙.๖ นายวิจิตร ม่วงชาติ ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการ ๑๙.๗ นางสิริรัตน์ งามกมลรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย กรรมการ ๑๙.๘ นายสมศักดิ์ สีหราช ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๐ กรรมการ ๑๙.๙ นายไกร ธิราชรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านปากช่อง กรรมการ ๑๙.๑๐นายวสันต์ กัญญาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี กรรมการ ๑๙.๑๑ นายวันชัย แก้วคา ครูโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ กรรมการ ๑๙.๑๒ นายสมพงษ์ เจริญ ครูโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ กรรมการ ๑๙.๑๓ นายสงวน อาวาทย์ ครูโรงเรียนหนองโบสถ์ กรรมการ ๑๙.๑๔ นายมนัส ทัศณรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ กรรมการ ๑๙.๑๕ นางพิชามณฑ์ สุภา ครูโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด กรรมการ ๑๙.๑๖ นายทศพล บุญเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี กรรมการ ๑๙.๑๗ นายเพ็ชร จอมทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกลอย กรรมการ ๑๙.๑๘ นายฐิติพันธ์ อทาโส ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด กรรมการ ๑๙.๑๙ นายไพบูลย์ ประราชิโก ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๑๙.๒๐ นายสะอาด พลถาวร ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการและเลขานุการ ๑๙.๒๑ นายไพฑูรย์ กรกรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ตัดสินการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขันวอลเลย์บอล
 14. 14. ๑๔ ๒๐. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประกอบด้วย ๒๐.๑ นายประดิษฐ์ มาตราช ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน หนองกวางทอง ประธานกรรมการ ๒๐.๒ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้อม รองประธานกรรมการ ๒๐.๓ นายวันชัย เทียนวรรณ รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย รองประธานกรรมการ ๒๐.๓ นายปิยะพันธ์ ทองดวง ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ กรรมการ ๒๐.๔ นายสุพัฒน์ ขันอาสา ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ กรรมการ ๒๐.๕ นายมาโนช แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ กรรมการ ๒๐.๖ นายวัชรินทร์ รอดไธสง ครูโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง กรรมการ ๒๐.๗ นางสาวอนงค์นาฎ ปักกาเวสา ครูโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ ๒๐.๘ นางรุ่งสุรีย์ ศรีสุวะ ครูโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ ๒๐.๙ นางสาวศริญญา แก้วคาหอม ครูโรงเรียนบ้านห้วยก้อม กรรมการ ๒๐.๑๐ นายศราวุธ สุดหอม ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๒๐.๑๑ นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดแสงรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางสระมะค่าฯ กรรมการ ๒๐.๑๒ นางดวงเนตร นุ่มนวลศรี ครูโรงเรียนบ้านปากช่อง กรรมการ ๒๐.๑๓ นางศิริวรรณ พันโภคา ครูโรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา กรรมการ ๒๐.๑๔ นายทรงเกียรติ พรหมทา ครูโรงเรียน โคกโสนทองวิทยา กรรมการ ๒๐.๑๕ นายมฤทธิ์ ทองภู ครูโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการ ๒๐.๑๖ นายณัฐพล สุดหอม ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๒๐.๑๗ นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิม ครูโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ตัดสินการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ๒๑. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ ประกอบด้วย ๒๑.๑ นายบุญชาย โชยรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านศรีภูมิ ประธานกรรมการ ๒๑.๒ นายกังวาล ปรินทอง ผู้อานวยการโรงเรียน วัดก้านเหลือง รองประธานกรรมการ ๒๑.๓ นายสามารถ คูณตาแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองโคลน กรรมการ ๒๑.๔ นายอดุลย์ คมวชิรกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองถนน กรรมการ ๒๑.๕ นายชวลิต สีหวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กรรมการ ๒๑.๖ นายพงษ์ศิริ นาคศิริชัยกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองกง กรรมการ ๒๑.๗ นายพนงค์ ชิดนอก ครูโรงเรียนเบญจมาศกุญชร กร รมการ ๒๑.๘ นายศรีประนม วาวิไล ครูโรงเรียน วัดบ้านหนองตราดใหญ่ กรรมการ ๒๑.๙ นายแสวง หินดง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ กรรมการ ๒๑.๑๐ นายสรศักดิ์ ซุนเฮงกุล ครูโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ กรรมการ ๒๑.๑๑ นายพิทักษ์ ฤทธิ์ไธสง ครูโรงเรียนบ้านโคกลอย กรรมการ ๒๑.๑๒ นายวิรัตน์ คาแท้ ครูโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสาราญ กรรมการ ๒๑.๑๓ นายประเสริฐ พินิจนาม ครูโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย กรรมการ
 15. 15. ๑๕ ๒๑.๑๔ นายพรชัย ทะนานทอง ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง กรรมการ ๒๑.๑๕ นายบัณฑิต ดวงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง “สระมะค่าวิทยา” กรรมการ ๒๑.๑๖ นายลือชัย ประคองกลาง ครูโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ กรรมการ ๒๑.๑๗ นายราชเสถียร เชื้อหงส์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๒๑.๑๘ นายวิจิตรศิลป์ นนท์พละ ครูโรงเรียนบ้านฝูาย กรรมการ ๒๑.๑๙ นายสุเทพ กุฎิฤาษี ครูโรงเรียนบ้านหนองโคลน กรรมการ ๒๑.๒๐ นายปราโมทย์ อ่อนพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ ๒๑.๒๑ นายสุเมธ อภัยจิตร ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ตัดสินการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ๒๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเปตอง ประกอบด้วย ๒๒ .๑ นายธีรพัฒน์ ภาษี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง ประธานกรรมการ ๒๒.๒ นายปริญ ชาลี รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง รองประธานกรรมการ ๒๒ .๓ นายพิทักษ์ บุญเย็น ครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กรรมการ ๒๒ .๔ นายธีรพงษ์ บูลย์เดช ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการ ๒๒ .๕ นายจักรพงษ์ รังพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหวาน กรรมการ ๒๒ .๖ นายสมจิตต์ ลุนโน ครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการ ๒๒ .๗ นายธีระศักดิ์ นันเสนา ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง กรรมการ ๒๒ .๘ นายสวน โสกชาตรี ครูโรงเรียนบ้านเขว้า กรรมการ ๒๒.๙ นายประกาศ บุตรคา ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๒๒ .๑๐ นายเฉลิมพร สารศรี ครูโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ กรรมการ ๒๒ .๑๑นางสุนิชา สังฆะมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี กรรมการ ๒๒ .๑๒ นายพรพิชิต สิงห์รัมย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ ๒๒ .๑๓ นางกรรณิการ์ จักสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ กรรมการ ๒๒ .๑๔ นายบัวสอน บารุงพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการ ๒๒.๑๕ นายธีรวัฒน์ ทองอาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชุมแสง กรรมการ ๒๒.๑๖ นางมนนภา สุขรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านชุมแสง กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ตัดสินการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขันเปตอง ๒๓. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาแชร์บอล ประกอบด้วย ๒๓.๑ นายถนอม เยี่ยมรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้า นหนองเพชร ประธานกรรมการ ๒๓.๒ นายจาลอง เกรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน สระประดู่หนองมะค่า รองประธานกรรมการ ๒๓.๓ นายไชยนันท์ บาเพ็ญกุล ครูโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ ๒๓.๔ นายพรรคพงษ์สนิท กองสนั่น ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการ ๒๓.๕ นายพงษ์ภักดี โยดิน ครูโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ ๒๓.๖ นายเกษมศานต์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการ
 16. 16. ๑๖ ๒๓.๗ นายสารวย ศรีจันทร์บุญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ กรรมการ ๒๓.๘ นายวิฑูรย์ โสภาค ครูโรงเรียนบ้านลุงขี้หนู กรรมการ ๒๓.๙ นายธนภัทร สุทธะสนธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตาดา กรรมการ ๒๓.๑๐ นายอดิเรก ประทุมตรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม กรรมการ ๒๓.๑๑ นางสาวเพียงใจ ทิพย์นางรอง ครูโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ กรรมการ ๒๓.๑๒ นายไอศูรย์ ประทุมตรี ครูโรงเรียนบ้านโคกลอย กรรมการ ๒๓.๑๓ นางสาวณัฐภัสสร วงค์ยี่หวา ครูโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร กรรมการ ๒๓.๑๔ นางสาวดวงมาลย์ ภิรมย์สุข ครูโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ กรรมการ ๒๓.๑๕ นายสัมพันธ์ สุภาพ ครูโรงเรียนบ้านหนองเพชร กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ตัดสินการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขันแชร์บอล ๒๔. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาแบดมินตัน ประกอบด้วย ๒๔ .๑ นางเบญจมาศ วรสีหะ ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง “สระมะค่าวิทยา” ประธานกรรมการ ๒๔ .๒ นายจารึก กมลมา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสลาโสรง รองประธานกรรมการ ๒๔ .๓ นางสาวสุลินี พึ่งภพ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ ๒๔ .๔ นายวิรัตน์ พรมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน กรรมการ ๒๔ .๕ นายทวีป สิงสารท ครูโรงเรียนบ้านปากช่อง กรรมการ ๒๔.๖ นายณัฐพล ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านลานางรอง กรรมการ ๒๔.๗ นายรชต ม่วงศิริ ครูโรงเรียนบ้านขามน้อย กรรมการ ๒๔ .๘ นายวีระชัย ภักดีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองมดแดง กรรมการ ๒๔.๙ นายสมเดช มาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสะเดา กรรมการ ๒๔.๑๐ นายสุธี ธรรมสนอง ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการ ๒๔ .๑๑ ว่าที่ ร.อ.ทวีวัฒน์ ดึงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสุขสาราญ กรรมการ ๒๔ .๑๒ นายคมกริช พะเนาว์ศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ กรรมการ ๒๔.๑๓ นายวัชระมานนท์ ผันอากาศ ครูโรงเรียนบ้านส้มปุอย กรรมการ ๒๔.๑๔ นายพิพัฒน์พงษ์ คาพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง“สระมะค่าวิทยา” กรรมการ ๒๔.๑๕ นายณัฐพล สว่างใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๒๔.๑๖ นายจงรักษ์ ปัจจัยโก ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ/เลขานุการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ตัดสินการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขันแบดมินตัน ๒๕. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ประกอบด้วย ๒๕.๑ นายธีระศักดิ์ สาราญรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน หนองเต่า ประธานกรรมการ ๒๕.๒ นายสมบัติ กระจ่างยุทธ ผู้อานวยการโรงเรียนโคกยางหนองถนน รองประธานกรรมการ ๒๕.๓ นายพิเชษฐ์ เยี่ยมมะโน ครูโรงเรียนวัดสุขสาราญ กรรมการ ๒๕.๔ นายวิรัตน์ จินันทุยา ครูโรงเรียนบ้านสะเดา กรรมการ ๒๕.๕ นายไกรฤกษ์ ขุนรักษ์พเนาว์ ครูโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
 17. 17. ๑๗ ๒๕.๖ นายคึกฤทธิ์ ซื่อตรง ครูโรงเรียนอนุบาลปะคา กรรมการ ๒๕.๗ นายประมวล ยินดีรส ครูโรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา กรรมการ ๒๕.๘ นายบุญลือ เภตรา ครูโรงเรียนบ้านพูนสุข กรรมการ ๒๕.๙ นายกฤษดิ์ ทองพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ กรรมการ ๒๕.๑๐ นายวินิต ศิริสันติเมธาคม ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการ ๒๕.๑๑ นายบุญถม เมาะไธสง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการ ๒๕.๑๒ นางสาววรรณวิมล ขูรีรัง ครูโรงเรียนบ้านหนองเต่า กรรมการ ๒๕.๑๓ นายสุขสันติ สาลีลาด ครูโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี กรรมการ ๒๕.๑๔นางสาวสายสุดา มีริแวง ครูโรงเรียนเบญจมาศกุญชร กรรมการ ๒๕.๑๕ นายจินดา พลอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองเต่า กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ตัดสินการแข่งขันกีฬา และรายงานผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ๒๖. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาตะกร้อลอดห่วง ประกอบด้วย ๒๖ .๑ นายสนิท ประทุมตา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน ศรีม่วงแดง ประธานกรรมการ ๒๖ .๒ นายประยูร เทินสะเกตุ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาจาน รองประธานกรรมการ ๒๖ .๓ นายสุคิด เรือนมะกอก ครูโรงเรียนบ้านระนามพลวง กรรมการ ๒๖.๔ ส.ต.อุทิศ แก้วปริ่มปรัก ครูโรงเรียนบ้านปากช่อง กรรมการ ๒๖ .๕ นายสันติ ส้มสาย ครูโรงเรียนบ้านโคกขาม กรรมการ ๒๖ .๖นายนาวี อู๋ไพจิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองรี“มิตรภาพที่ ๒๒๕” กรรมการ ๒๖ .๗ นายปรีชา มั่งมี ครูโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก กรรมการ ๒๖ .๘ นายโสภณ สุขช่วย ครูโรงเรียนบ้านหนองตาดา กรรมการ ๒๖ .๙ นายอารมย์ ประทุม ครูโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง กรรมการ ๒๖ .๑๐ นายพีระวิชญ์ สีระสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการ ๒๖ .๑๑ นายสมเกียรติ ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ตัดสินการแข่งขันกีฬา และรายงานผลการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง ๒๗. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาฟุตซอล ประกอบด้วย ๒๗.๑ นายสมชาย วงศ์จอม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโ นนสูงน้อย ประธานกรรมการ ๒๗.๒ นายชาติชาย สิทธิธรรม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุกระสัง รองประธานกรรมการ ๒๗.๓นายสุบรรณ หมื่นภักดี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระขุด รองประธานกรรมการ ๒๗.๔ นายพิเซษฐ์ ประคองบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ ๒๗.๕ นายสุชาติ เที่ยงไธสง ครูโรงเรียนบ้านสระสะแก กรรมการ ๒๗.๖ นายภาคภ฀

×