๑
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...
๒
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๗ สํานักการศึกษา กทม. เขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหล฽าซีรอ กรุงเทพมหานคร
๘ สํานักการศึกษา กทม. เ...
๓
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๓๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม กาญจนบุรี
๓๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเร...
๔
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๖๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ฾านเขานางสางหัว กาญจนบุรี
๖๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียน...
๕
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๙๖ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดหัวสวน ฉะเชิงเทรา
๙๗ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดเ...
๖
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๑๒๘ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ชลบุรี
๑๒๙ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านหุบบอน ช...
๗
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๑๖๐ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดหนองบัว
(รัฐปทุมราษฎรแอุปถัมภแ)
ชัยนาท
๑๖๑ สพป. ชัยนาท โรงเรียนว...
๘
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๑๙๑ สพป. ตราด โรงเรียนบ฾านห฾วงพัฒนา ตราด
๑๙๒ สพป. ตราด โรงเรียนบ฾านเกาะหมาก ตราด
๑๙๓ สพป. ต...
๙
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๒๒๓ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดห฾วยพระ นครปฐม
๒๒๔ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดกงลาด นครป...
๑๐
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๒๕๕ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทยแอุปกรณแ) นนทบุรี
๒๕๖ สพป. นนทบุรี เขต...
๑๑
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๒๘๗ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนร฽วมใจประสิทธิ์ ปทุมธานี
๒๘๘ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนร...
๑๒
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๓๑๘ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านว฽านบ฾านด฽าน ปราจีนบุรี
๓๑๙ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โร...
๑๓
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๓๔๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดสว฽างอารมณแ (วังน฾อย) พระนครศรีอยุธยา
๓๕๐ สพป. พ...
๑๔
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๓๘๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ฾ายนอก พระนครศรีอยุธยา
๓๘๑ สพป. พระนครศ...
๑๕
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๔๑๐ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองปืนแตก เพชรบุรี
๔๑๑ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾...
๑๖
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๔๔๒ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านคลองปุาไม฾ ระยอง
๔๔๓ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดกองดิน ร...
๑๗
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๔๗๐ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาพระ ราชบุรี
๔๗๑ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนกระเ...
๑๘
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๔๙๙ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนปูอมพระจุลจอมเกล฾า สมุทราปราการ
๕๐๐ สพป. สมุทราปราการ ...
๑๙
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๕๓๑ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดบัวโรย สมุทราปราการ
๕๓๒ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเร...
๒๐
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๕๖๒ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก฾ว สระแก฾ว
๕๖๓ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ...
๒๑
ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด
๕๙๔ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านท฽าระพา สระแก฾ว
๕๙๕ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านคลอง...
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.

1,438 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
99
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2555 กทม. สพฐ.

 1. 1. ๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) ---------------------------------------------------------------- ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได฾มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู฽สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให฾ ผู฾บริหารองคแกร ครู ผู฾บริหารสถานศึกษา บุคลากรด฾านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู฾ความเข฾าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกตแใช฾ใน ชีวิตประจําวัน ก฽อให฾เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู฾อื่น อย฽างยั่งยืนตลอดไป นั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว฽าการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยตําแหน฽ง และมีหน฽วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร฽วมเป็น คณะกรรมการฯ ได฾กําหนดนโยบายให฾หน฽วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ ขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู฽สถานศึกษาอย฽างต฽อเนื่อง โดยดําเนินการตามหลักเกณฑแ และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน฽วยงานภาคีเครือข฽ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สู฽สถานศึกษา มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย฽างการจัดกิจกรรมการเรียนรู฾และการบริหาร จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผลในปี ๒๕๕๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได฾ดําเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว฽ามี สถานศึกษาที่ผ฽านเกณฑแการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย฽างการจัดกิจกรรม การเรียนรู฾และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ได฾จํานวนทั้งสิ้น ๔,๓๗๖ แห฽ง ประกอบด฾วยสถานศึกษาในสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน ๙ แห฽ง และสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๔,๓๖๗ แห฽ง มีรายชื่อดังต฽อไปนี้ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ภาคกลาง (กทม.๙) ๑ สํานักการศึกษา กทม. เขตดุสิต โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร ๒ สํานักการศึกษา กทม. เขตบางซื่อ โรงเรียนวัดทองสุทธาราม กรุงเทพมหานคร ๓ สํานักการศึกษา กทม. เขตจอมทอง โรงเรียนวัดนาคนิมิตร กรุงเทพมหานคร ๔ สํานักการศึกษา กทม. เขตสายไหม โรงเรียนวัดหนองใหญ฽ กรุงเทพมหานคร ๕ สํานักการศึกษา กทม. เขตทวีวัฒนา โรงเรียนตั้งพิรุฬหแธรรม กรุงเทพมหานคร ๖ สํานักการศึกษา กทม. เขตดอนเมือง โรงเรียนบํารุงรวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
 2. 2. ๒ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๗ สํานักการศึกษา กทม. เขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหล฽าซีรอ กรุงเทพมหานคร ๘ สํานักการศึกษา กทม. เขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาศ กรุงเทพมหานคร ๙ สํานักการศึกษา กทม. เขตสัมพันธวงศแ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง (สพป.๘๑๙) ๑๐ สพป.กทม. โรงเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ๑๑ สพป.กทม. โรงเรียนหนองบอน กรุงเทพมหานคร ๑๒ สพป.กทม. โรงเรียนหมาวีรานุวัตร กรุงเทพมหานคร ๑๓ สพป.กทม. โรงเรียนโฆษิตสโมสร กรุงเทพมหานคร ๑๔ สพป.กทม. โรงเรียนพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร ๑๕ สพป.กทม. โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรุงเทพมหานคร ๑๖ สพป.กทม. โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร ๑๗ สพป.กทม. โรงเรียนสายน้ําทิพยแ กรุงเทพมหานคร ๑๘ สพป.กทม. โรงเรียนทุ฽งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ๑๙ สพป.กทม. โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร ๒๐ สพป.กทม. โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ๒๑ สพป.กทม. โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร ๒๒ สพป.กทม. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศมแ กรุงเทพมหานคร ๒๓ สพป.กทม. โรงเรียนพิบูลอุปถัมภแ กรุงเทพมหานคร ๒๔ สพป.กทม. โรงเรียนวัดมหาบุศยแ กรุงเทพมหานคร ๒๕ สพป.กทม. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร ๒๖ สพป.กทม. โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร ๒๗ สพป.กทม. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒนแ (วัดโบสถแ) กรุงเทพมหานคร ๒๘ สพป.กทม. โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร ๒๙ สพป.กทม. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ฽าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ๓๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎรแบํารุง กาญจนบุรี ๓๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดกร฽างทองราษฎรแบูรณะ กาญจนบุรี ๓๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดวังศาลา กาญจนบุรี ๓๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองเสือ กาญจนบุรี ๓๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านใหม฽ (จีนาภักดิ์วิทยา) กาญจนบุรี
 3. 3. ๓ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๓๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม กาญจนบุรี ๓๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองน้ําขุ฽น กาญจนบุรี ๓๗ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม กาญจนบุรี ๓๘ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านท฽าเสด็จ กาญจนบุรี ๓๙ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดถ้ําอ฽างหิน กาญจนบุรี ๔๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม กาญจนบุรี ๔๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านช฽องสะเดา (การไฟฟูาฝุายผลิตอุปกรณแ) กาญจนบุรี ๔๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านห฾วยตลุง กาญจนบุรี ๔๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" กาญจนบุรี ๔๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองสองตอน กาญจนบุรี ๔๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองกลางพง กาญจนบุรี ๔๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านแหลมทอง กาญจนบุรี ๔๗ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหินแด฾น กาญจนบุรี ๔๘ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านโปุงหวาย กาญจนบุรี ๔๙ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านอุโลกสี่หมื่น กาญจนบุรี ๕๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน ๑ (วัดปากบาง) กาญจนบุรี ๕๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนแสลบ กาญจนบุรี ๕๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านดอนสระ กาญจนบุรี ๕๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านชายธูป กาญจนบุรี ๕๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านเหมืองสองท฽อ กาญจนบุรี ๕๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนสมาคมปุาไม฾แห฽งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี ๕๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านไร฽ กาญจนบุรี ๕๗ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านหนองขอน กาญจนบุรี ๕๘ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหินดาด กาญจนบุรี ๕๙ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ กาญจนบุรี ๖๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านดินโส กาญจนบุรี ๖๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านห฾วยกบ กาญจนบุรี ๖๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านยางขาว กาญจนบุรี ๖๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนไทรโยคใหญ฽ กาญจนบุรี
 4. 4. ๔ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๖๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ฾านเขานางสางหัว กาญจนบุรี ๖๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนชุมชนบ฾านหลุมรัง กาญจนบุรี ๖๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ฾านวังเขาแก฾ว กาญจนบุรี ๖๗ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ฾านหลังเขา กาญจนบุรี ๖๘ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ฾านหนองเตียน กาญจนบุรี ๖๙ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ฾านวังใหม฽ กาญจนบุรี ๗๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ฾านหนองแสลบ กาญจนบุรี ๗๑ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านซับตารี จันทบุรี ๗๒ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านคลองน้ําเป็น จันทบุรี ๗๓ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดท฽าหัวแหวน จันทบุรี ๗๔ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านเขาทอง จันทบุรี ๗๕ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านแปลง จันทบุรี ๗๖ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านทรัพยแเจริญ จันทบุรี ๗๗ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านจันทเขลบ จันทบุรี ๗๘ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา ๗๙ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดประชาบํารุง ฉะเชิงเทรา ๘๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนสุเหร฽าปากคลอง ๒๐ ฉะเชิงเทรา ๘๑ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนปากบึงสิงโต ฉะเชิงเทรา ๘๒ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง ฉะเชิงเทรา ๘๓ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ ฉะเชิงเทรา ๘๔ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดบางเกลือ ฉะเชิงเทรา ๘๕ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดคลองสวน ฉะเชิงเทรา ๘๖ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดชนะสงสาร ฉะเชิงเทรา ๘๗ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบ฾านท฽ากระดาน ฉะเชิงเทรา ๘๘ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบ฾านโปุงเจริญ ฉะเชิงเทรา ๘๙ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบ฾านกระบกเตี้ย ฉะเชิงเทรา ๙๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบ฾านท฽าเลียบ ฉะเชิงเทรา ๙๑ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบ฾านนา ฉะเชิงเทรา ๙๒ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดทุ฽งยายชี ฉะเชิงเทรา ๙๓ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบ฾านลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา ๙๔ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองกลางดง ฉะเชิงเทรา ๙๕ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดเกาะแก฾วสุวรรณาราม ฉะเชิงเทรา
 5. 5. ๕ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๙๖ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดหัวสวน ฉะเชิงเทรา ๙๗ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดเสม็ดใต฾ ฉะเชิงเทรา ๙๘ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองสทิต ฉะเชิงเทรา ๙๙ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดสามร฽ม (ไพบูลยแปัญญา) ฉะเชิงเทรา ๑๐๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองปลาไหลราษฎรแบํารุง ฉะเชิงเทรา ๑๐๑ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดนาน฾อย ฉะเชิงเทรา ๑๐๒ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านคลองปริง ชลบุรี ๑๐๓ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านสวนปุาคลองตาเพชรบน ชลบุรี ๑๐๔ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านเขาใหญ฽ ชลบุรี ๑๐๕ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านเขาสัตตพรหม ชลบุรี ๑๐๖ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองยายหมาด ชลบุรี ๑๐๗ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองม฽วงใหม฽ ชลบุรี ๑๐๘ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านวังมะเดือ ชลบุรี ๑๐๙ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านเกาะโพธิ์ ชลบุรี ๑๑๐ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบ฾านไร฽ ชลบุรี ๑๑๑ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านทุ฽งน฾อย ชลบุรี ๑๑๒ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดแปลงเกต ชลบุรี ๑๑๓ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านสระสี่เหลี่ยม ชลบุรี ๑๑๔ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านคลองยาง ชลบุรี ๑๑๕ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านคลองตาเพชร ชลบุรี ๑๑๖ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านห฾วยตากด฾าย ชลบุรี ๑๑๗ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดศรีประชาราม ชลบุรี ๑๑๘ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบ฾านตลาดทุ฽งเหียง ชลบุรี ๑๑๙ สพป. ชลบุรี เขต ๒ บ฾านหนองพรหม ชลบุรี ๑๒๐ สพป. ชลบุรี เขต ๒ วัดชุมแสงศรีวนาราม ชลบุรี ๑๒๑ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านนอก ชลบุรี ๑๒๒ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านบึง (บางละมุง) ชลบุรี ๑๒๓ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ชลบุรี ๑๒๔ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ฾านหนองปรือ ชลบุรี ๑๒๕ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านนาวัง ชลบุรี ๑๒๖ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ชลบุรี ๑๒๗ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ฽ ชลบุรี
 6. 6. ๖ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๑๒๘ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ชลบุรี ๑๒๙ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านหุบบอน ชลบุรี ๑๓๐ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านบ฽อวิน ชลบุรี ๑๓๑ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนเกล็ดแก฾ว ชลบุรี ๑๓๒ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนจุดเสม็ด ชลบุรี ๑๓๓ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านระเริง ชลบุรี ๑๓๔ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านโรงหีบ ชลบุรี ๑๓๕ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองขาม ชลบุรี ๑๓๖ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดพระประทานพร ชลบุรี ๑๓๗ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ชลบุรี ๑๓๘ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดเขาฉลาก ชลบุรี ๑๓๙ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองจับเต฽า ชลบุรี ๑๔๐ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ฾านบางเสร฽ ชลบุรี ๑๔๑ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดวังหิน ชลบุรี ๑๔๒ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม฾แก฾ว ชลบุรี ๑๔๓ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลเตาถ฽าน ชลบุรี ๑๔๔ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านอําเกอ ชลบุรี ๑๔๕ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านโปุงสะเก็ต ชลบุรี ๑๔๖ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านห฾วยกรุ ชลบุรี ๑๔๗ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านมาบฟักทอง ชลบุรี ๑๔๘ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดนาพร฾าว ชลบุรี ๑๔๙ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านสัตหีบ ชลบุรี ๑๕๐ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธแ ชลบุรี ๑๕๑ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านโค฾งดารา ชลบุรี ๑๕๒ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดบ฾านนา ชลบุรี ๑๕๓ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทนแ ชลบุรี ๑๕๔ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดมโนรม ชลบุรี ๑๕๕ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดตโปทาราม ชลบุรี ๑๕๖ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ชลบุรี ๑๕๗ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ฾านสันติคาม ชลบุรี ๑๕๘ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ชลบุรี ๑๕๙ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดนางลือ ชัยนาท
 7. 7. ๗ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๑๖๐ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดหนองบัว (รัฐปทุมราษฎรแอุปถัมภแ) ชัยนาท ๑๖๑ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดบ฽อแร฽ (วิจิตรราษฎรแบํารุง) ชัยนาท ๑๖๒ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดศรีสโมสร ชัยนาท ๑๖๓ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดหนองจิก ชัยนาท ๑๖๔ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดสระไม฾แดง ชัยนาท ๑๖๕ สพป. ชัยนาท โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม฾ ชัยนาท ๑๖๖ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี ชัยนาท ๑๖๗ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดโบสถแราษฎรแบํารุง ชัยนาท ๑๖๘ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดคงคาราม ชัยนาท ๑๖๙ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดท฽ากระแส ชัยนาท ๑๗๐ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดหนองตาตน ชัยนาท ๑๗๑ สพป. ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ชัยนาท ๑๗๒ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดกําแพง ชัยนาท ๑๗๓ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ฾านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ ชัยนาท ๑๗๔ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ฾านหนองอ฾ายสาม ชัยนาท ๑๗๕ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ฾านวังเดือนห฾า ชัยนาท ๑๗๖ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ฾านวังหัวเรือ ชัยนาท ๑๗๗ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ฾านดอนกระโดน ชัยนาท ๑๗๘ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดหนองแซง ชัยนาท ๑๗๙ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ฾านกระบกเตี้ย ชัยนาท ๑๘๐ สพป. ตราด โรงเรียนบ฾านไร฽ปุา ตราด ๑๘๑ สพป. ตราด โรงเรียนบ฾านคลองเจ฾า ตราด ๑๘๒ สพป. ตราด โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล ตราด ๑๘๓ สพป. ตราด โรงเรียนวัดหนองเสม็ด ตราด ๑๘๔ สพป. ตราด โรงเรียนวัดตะกาง ตราด ๑๘๕ สพป. ตราด โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ตราด ๑๘๖ สพป. ตราด โรงเรียนวัดวัง ตราด ๑๘๗ สพป. ตราด โรงเรียนบ฾านโปุง ตราด ๑๘๘ สพป. ตราด โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ ตราด ๑๘๙ สพป. ตราด โรงเรียนบ฾านดอนสูง ตราด ๑๙๐ สพป. ตราด โรงเรียนบ฾านดงกลาง ตราด
 8. 8. ๘ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๑๙๑ สพป. ตราด โรงเรียนบ฾านห฾วงพัฒนา ตราด ๑๙๒ สพป. ตราด โรงเรียนบ฾านเกาะหมาก ตราด ๑๙๓ สพป. ตราด โรงเรียนบ฾านสระใหญ฽ ตราด ๑๙๔ สพป. นครนายก โรงเรียนบ฾านดอนเจริญ นครนายก ๑๙๕ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดพราหมณี นครนายก ๑๙๖ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดคีรีวัน นครนายก ๑๙๗ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดธรรมปัญญา นครนายก ๑๙๘ สพป. นครนายก โรงเรียนบ฾านเขาหัวนา นครนายก ๑๙๙ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดพลอยกระจ฽างศรี นครนายก ๒๐๐ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดสว฽างอารมณแ นครนายก ๒๐๑ สพป. นครนายก โรงเรียนบ฾านคลอง ๑๔ นครนายก ๒๐๒ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ นครนายก ๒๐๓ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดวังปลาจืด นครนายก ๒๐๔ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดเกาะกระชาย นครนายก ๒๐๕ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดลําบัวลอย นครนายก ๒๐๖ สพป. นครนายก โรงเรียนชุมชนวัดปุาขะ นครนายก ๒๐๗ สพป. นครนายก โรงเรียนบ฾านเขาส฽องกล฾อง นครนายก ๒๐๘ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดเขาน฾อย นครนายก ๒๐๙ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดสันตยาราม นครนายก ๒๑๐ สพป. นครนายก โรงเรียนบ฾านดงแขวน นครนายก ๒๑๑ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดห฾วยผักชี นครปฐม ๒๑๒ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดวังเย็น นครปฐม ๒๑๓ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดทุ฽งผักกูด (วงษแวิทยาคาร) นครปฐม ๒๑๔ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดใหม฽ห฾วยลึก นครปฐม ๒๑๕ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนบ฾านต฾นสําโรง นครปฐม ๒๑๖ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดสามควายเผือก นครปฐม ๒๑๗ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนบ฾านแหลมกะเจา นครปฐม ๒๑๘ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองจิก นครปฐม ๒๑๙ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนบ฾านรางอีเม฾ย นครปฐม ๒๒๐ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน นครปฐม ๒๒๑ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดียแ นครปฐม ๒๒๒ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองงูเหลือม นครปฐม
 9. 9. ๙ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๒๒๓ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดห฾วยพระ นครปฐม ๒๒๔ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดกงลาด นครปฐม ๒๒๕ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดดอนขนาก นครปฐม ๒๒๖ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดท฾องไทร นครปฐม ๒๒๗ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดบางพระ นครปฐม ๒๒๘ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดศรีษะทอง นครปฐม ๒๒๙ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดโคกพระเจดียแ นครปฐม ๒๓๐ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบ฾านไผ฽หลวง นครปฐม ๒๓๑ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดลานคา นครปฐม ๒๓๒ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนตลาดเกาะแรด นครปฐม ๒๓๓ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดบางปลา นครปฐม ๒๓๔ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ นครปฐม ๒๓๕ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดไผ฽หูช฾าง นครปฐม ๒๓๖ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดบางช฾างเหนือ นครปฐม ๒๓๗ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดจินดาราม นครปฐม ๒๓๘ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบ฾านบางม฽วง นครปฐม ๒๓๙ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบ฾านดงเกตุ นครปฐม ๒๔๐ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบ฾านพาดหมอน นครปฐม ๒๔๑ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย นครปฐม ๒๔๒ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด นครปฐม ๒๔๓ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล นครปฐม ๒๔๔ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย นนทบุรี ๒๔๕ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม฾า นนทบุรี ๒๔๖ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ๒๔๗ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา นนทบุรี ๒๔๘ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภแ นนทบุรี ๒๔๙ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนสมบูรณแศาสตรแพัฒนา นนทบุรี ๒๕๐ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนสุเหร฽าปากคลองรํารี นนทบุรี ๒๕๑ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะหแ) นนทบุรี ๒๕๒ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา นนทบุรี ๒๕๓ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดตาล นนทบุรี ๒๕๔ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร นนทบุรี
 10. 10. ๑๐ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๒๕๕ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทยแอุปกรณแ) นนทบุรี ๒๕๖ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นนทบุรี ๒๕๗ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดท฽าเกวียน (ศึกษาประชาสวรรคแ) นนทบุรี ๒๕๘ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรแนิยม นนทบุรี ๒๕๙ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ นนทบุรี ๒๖๐ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม ปทุมธานี ๒๖๑ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส ปทุมธานี ๒๖๒ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดปทุมนายก ปทุมธานี ๒๖๓ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรณแอํานวยเวทยแ ปทุมธานี ๒๖๔ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนหิรัญพงศแอนุสรณแ ปทุมธานี ๒๖๕ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ปทุมธานี ๒๖๖ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดนาบุญ ปทุมธานี ๒๖๗ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดเพชรราษฎรแเจริญผล ปทุมธานี ๒๖๘ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดปัญจฑรยิกาวาส ปทุมธานี ๒๖๙ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดแจ฾งลําหิน ปทุมธานี ๒๗๐ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนสหราษฎรแบํารุง ปทุมธานี ๒๗๑ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดลานนา ปทุมธานี ๒๗๒ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนใหญ฽ ปทุมธานี ๒๗๓ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดเจริญดี ปทุมธานี ๒๗๔ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง ปทุมธานี ๒๗๕ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตรแ ปทุมธานี ๒๗๖ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดพืชอุดม ปทุมธานี ๒๗๗ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดอดิศร ปทุมธานี ๒๗๘ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดมงคลรัตนแ ปทุมธานี ๒๗๙ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดโสภณาราม ปทุมธานี ๒๘๐ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป฼ ปทุมธานี ๒๘๑ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม ปทุมธานี ๒๘๒ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดธัญญะผล ปทุมธานี ๒๘๓ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดประยูรธรรมราม ปทุมธานี ๒๘๔ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดแสงมณี ปทุมธานี ๒๘๕ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนรวมราษฎรแสามัคคี ปทุมธานี ๒๘๖ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
 11. 11. ๑๑ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๒๘๗ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนร฽วมใจประสิทธิ์ ปทุมธานี ๒๘๘ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนร฽วมจิตประสาท ปทุมธานี ๒๘๙ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดนิเทศนแ ปทุมธานี ๒๙๐ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดทศทิศ ปทุมธานี ๒๙๑ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา ปทุมธานี ๒๙๒ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดลาดสนุ฽น ปทุมธานี ๒๙๓ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ปทุมธานี ๒๙๔ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดศรีคัดณางคแ ปทุมธานี ๒๙๕ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านทุ฽งกะโตน ประจวบคีรีขันธแ ๒๙๖ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน฾อย ประจวบคีรีขันธแ ๒๙๗ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านบางสะพานน฾อย ประจวบคีรีขันธแ ๒๙๘ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนวัดกํามะเสน ประจวบคีรีขันธแ ๒๙๙ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านทองมงคล ประจวบคีรีขันธแ ๓๐๐ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองห฾วยฝาด ประจวบคีรีขันธแ ๓๐๑ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๑ ประจวบคีรีขันธแ ๓๐๒ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองจันทรแ ประจวบคีรีขันธแ ๓๐๓ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านท฽าขาม ประจวบคีรีขันธแ ๓๐๔ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ ๓๐๕ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนธนาคารออมสิน ประจวบคีรีขันธแ ๓๐๖ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองหอย ประจวบคีรีขันธแ ๓๐๗ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านคลองลอย ประจวบคีรีขันธแ ๓๐๘ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านเนินดินแดง ประจวบคีรีขันธแ ๓๐๙ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านพุตะแบก ประจวบคีรีขันธแ ๓๑๐ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ประจวบคีรีขันธแ ๓๑๑ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธแ ๓๑๒ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านบึง ประจวบคีรีขันธแ ๓๑๓ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๕ (วังไทรติ่ง) ประจวบคีรีขันธแ ๓๑๔ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองกก ประจวบคีรีขันธแ ๓๑๕ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านห฾วยน้ําพุ ประจวบคีรีขันธแ ๓๑๖ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านคลองชายธง ประจวบคีรีขันธแ ๓๑๗ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธแ (สละชีพ) ประจวบคีรีขันธแ
 12. 12. ๑๒ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๓๑๘ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านว฽านบ฾านด฽าน ปราจีนบุรี ๓๑๙ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดทุ฽งตะลุมพุก ปราจีนบุรี ๓๒๐ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดปราสาทรังสฤษฎแ ปราจีนบุรี ๓๒๑ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนหาดสะแก ปราจีนบุรี ๓๒๒ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านห฾วยเกษียร ปราจีนบุรี ๓๒๓ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองเต฽า ปราจีนบุรี ๓๒๔ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดใหม฽กวางทอง ปราจีนบุรี ๓๒๕ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดเนินสูง ปราจีนบุรี ๓๒๖ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านคลองสิบสอง ปราจีนบุรี ๓๒๗ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านโปร฽งสะเดา ปราจีนบุรี ๓๒๘ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านวังดินสอ ปราจีนบุรี ๓๒๙ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านโนนสะอาด ปราจีนบุรี ๓๓๐ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองหัวช฾าง ปราจีนบุรี ๓๓๑ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านโคกกระจง ปราจีนบุรี ๓๓๒ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโนนสูง ปราจีนบุรี ๓๓๓ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหินเทิน ปราจีนบุรี ๓๓๔ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านคลองมะไฟ ปราจีนบุรี ๓๓๕ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดราษฎรแรังษี ปราจีนบุรี ๓๓๖ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก ปราจีนบุรี ๓๓๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดดาวคะนอง พระนครศรีอยุธยา ๓๓๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดนาค พระนครศรีอยุธยา ๓๓๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดประดู฽ทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา ๓๔๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดทําใหม฽ พระนครศรีอยุธยา ๓๔๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดขุนทิพยแ (สาครราษฎรแบํารุง) พระนครศรีอยุธยา ๓๔๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนบ฾านคู฾คด พระนครศรีอยุธยา ๓๔๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม พระนครศรีอยุธยา ๓๔๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองเปูา พระนครศรีอยุธยา ๓๔๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดบ฾านดาบ พระนครศรีอยุธยา ๓๔๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิตร) พระนครศรีอยุธยา ๓๔๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดบ฾านแถว (ตุรงคแเครือประชานุเคราะหแ) พระนครศรีอยุธยา ๓๔๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา
 13. 13. ๑๓ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๓๔๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดสว฽างอารมณแ (วังน฾อย) พระนครศรีอยุธยา ๓๕๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนสิทธิพยากรณแ พระนครศรีอยุธยา ๓๕๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณแ พระนครศรีอยุธยา ๓๕๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดศรีประชา พระนครศรีอยุธยา ๓๕๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศแพิยา พระนครศรีอยุธยา ๓๕๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดธรรมจริยา พระนครศรีอยุธยา ๓๕๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนบ฾านบ฽อตาโล฽ พระนครศรีอยุธยา ๓๕๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนบ฾านกะทุ฽มลาย พระนครศรีอยุธยา ๓๕๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดท฽าตอเลิศบุญยงคแวิทยา พระนครศรีอยุธยา ๓๕๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมา๓รมอุปถัมภแ) พระนครศรีอยุธยา ๓๕๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดเจริญธรรม (เผอิญศรีภูธรอุปถัมภแ) พระนครศรีอยุธยา ๓๖๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสําพะเนียง (แร฽ผดุงวิทยา) พระนครศรีอยุธยา ๓๖๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดสามเพลง พระนครศรีอยุธยา ๓๖๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดช฽างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) พระนครศรีอยุธยา ๓๖๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดทางยาว พระนครศรีอยุธยา ๓๖๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดไม฾ตราสมาชิการาม พระนครศรีอยุธยา ๓๖๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช฾างใหญ฽) พระนครศรีอยุธยา ๓๖๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรคแ) พระนครศรีอยุธยา ๓๖๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะหแ) พระนครศรีอยุธยา ๓๖๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) พระนครศรีอยุธยา ๓๖๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนเจ฾าฟูาสร฾าง พระนครศรีอยุธยา ๓๗๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดบ฾านสร฾าง พระนครศรีอยุธยา ๓๗๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดลาดระโหง พระนครศรีอยุธยา ๓๗๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) พระนครศรีอยุธยา ๓๗๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดตาลานใต฾ (เจริญวิทยา) พระนครศรีอยุธยา ๓๗๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง พระนครศรีอยุธยา ๓๗๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส พระนครศรีอยุธยา ๓๗๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ ๕๗) พระนครศรีอยุธยา ๓๗๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดคู฾สลอด พระนครศรีอยุธยา ๓๗๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา ๓๗๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดบางซ฾ายใน พระนครศรีอยุธยา
 14. 14. ๑๔ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๓๘๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ฾ายนอก พระนครศรีอยุธยา ๓๘๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดวังชะโด พระนครศรีอยุธยา ๓๘๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนคอตัน พระนครศรีอยุธยา ๓๘๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดกระแซง"จันทไพโรจนแวิทยา" พระนครศรีอยุธยา ๓๘๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนบ฾านเชียงรากน฾อย พระนครศรีอยุธยา ๓๘๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา ๓๘๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดเชิงเลน พระนครศรีอยุธยา ๓๘๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดสนามไชย พระนครศรีอยุธยา ๓๘๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) พระนครศรีอยุธยา ๓๘๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดโบสถแ พระนครศรีอยุธยา ๓๙๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎรแบํารุง) พระนครศรีอยุธยา ๓๙๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา ๓๙๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดกําแพง พระนครศรีอยุธยา ๓๙๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภแ) พระนครศรีอยุธยา ๓๙๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดบ฾านแค พระนครศรีอยุธยา ๓๙๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎรแบํารุงวิทยแ) พระนครศรีอยุธยา ๓๙๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนจุฬาราษฎรแวิทยา พระนครศรีอยุธยา ๓๙๗ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดท฾ายตลาด เพชรบุรี ๓๙๘ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนหนองปรง (บุญมานุสรณแ) เพชรบุรี ๓๙๙ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดต฾นสน (บุญมีโชติวิทยา) เพชรบุรี ๔๐๐ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านพุพูล เพชรบุรี ๔๐๑ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองชุมพล เพชรบุรี ๔๐๒ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนยางน้ํากลัดเหนือ เพชรบุรี ๔๐๓ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านลิ้นช฾าง เพชรบุรี ๔๐๔ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนหนองหญ฾าปล฾อง (อุดมวนา) เพชรบุรี ๔๐๕ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนวิเทศประชาสรรคแ) เพชรบุรี ๔๐๖ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดดอนไก฽เตี้ย เพชรบุรี ๔๐๗ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านท฽าแร฾ง (สหราษฎรแ) เพชรบุรี ๔๐๘ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดเขาตะเครา(ประสพประชาสรรคแ) เพชรบุรี ๔๐๙ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านสามแพรก เพชรบุรี
 15. 15. ๑๕ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๔๑๐ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองปืนแตก เพชรบุรี ๔๑๑ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านด฽านโง เพชรบุรี ๔๑๒ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านแม฽คะเมย เพชรบุรี ๔๑๓ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านต฾นเกต เพชรบุรี ๔๑๔ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหว฾า เพชรบุรี ๔๑๕ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดห฾วยเสือ (มงคลประชาสรรคแ) เพชรบุรี ๔๑๖ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองเผ฽าถ฽าน เพชรบุรี ๔๑๗ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนนิคมสร฾างตนเองเขื่อนเพชร เพชรบุรี ๔๑๘ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านห฾วยกวางจริง เพชรบุรี ๔๑๙ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองโรง เพชรบุรี ๔๒๐ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านปุาเด็ง เพชรบุรี ๔๒๑ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดถ้ํารงคแ เพชรบุรี ๔๒๒ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองศาลา เพชรบุรี ๔๒๓ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านโปุงแย฾ เพชรบุรี ๔๒๔ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดช฽างแทงกระจาด (จันทรแจํานง) เพชรบุรี ๔๒๕ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านอ฽างหิน เพชรบุรี ๔๒๖ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านท฽ายาง (ประชาสรรคแ) เพชรบุรี ๔๒๗ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านสระพระ เพชรบุรี ๔๒๘ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะหแ) เพชรบุรี ๔๒๙ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านท฽าโล฾ เพชรบุรี ๔๓๐ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองเขาอ฽อน เพชรบุรี ๔๓๑ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองม฽วง ระยอง ๔๓๒ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านมะเดื่อ ระยอง ๔๓๓ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านเขาตาอิ๋น ระยอง ๔๓๔ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ระยอง ๔๓๕ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านทุ฽งเค็ด ระยอง ๔๓๖ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดสมอโพรง ระยอง ๔๓๗ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านยางเอน ระยอง ๔๓๘ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดทุ฽งควายกิน ระยอง ๔๓๙ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดเนินทราย ระยอง ๔๔๐ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดกะแส (สวัสดิ์มิตรอนุกูล) ระยอง ๔๔๑ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดชากมะกรูด ระยอง
 16. 16. ๑๖ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๔๔๒ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านคลองปุาไม฾ ระยอง ๔๔๓ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดกองดิน ระยอง ๔๔๔ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านห฾วยทับมอญ ระยอง ๔๔๕ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านชุมแสง ระยอง ๔๔๖ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านสองสลึง ระยอง ๔๔๗ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านเขาชะอางคร฽อมคลอง ระยอง ๔๔๘ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ฾านชําฆ฾อ ระยอง ๔๔๙ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดพลงไสว ระยอง ๔๕๐ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดวังมะนาว (อิสฺสโรปถัมภแ) ราชบุรี ๔๕๑ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนรุจิรพัฒนแ ราชบุรี ๔๕๒ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านไพรสะเดา ราชบุรี ๔๕๓ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) ราชบุรี ๔๕๔ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี ราชบุรี ๔๕๕ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองศาลเจ฾า ราชบุรี ๔๕๖ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านห฾วยศาลา ราชบุรี ๔๕๗ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองลังกา ราชบุรี ๔๕๘ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองไผ฽ ราชบุรี ๔๕๙ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดชัฏใหญ฽ ราชบุรี ๔๖๐ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดม฽วง (สํานักงานสลากกินแบ฽ง รัฐบาลสมทบสร฾าง ๓๖๗) ราชบุรี ๔๖๑ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) ราชบุรี ๔๖๒ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโกสินารายนแ ราชบุรี ๔๖๓ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (ดงมะม฽วง) ราชบุรี ๔๖๔ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบึงกระจับ (รัฐประชาตันติธนานนทแ) ราชบุรี ๔๖๕ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองกลางด฽าน (สมบุญประชานุเคราะหแ) ราชบุรี ๔๖๖ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองกระทุ฽ม (จันทรแประชานุเคราะหแ) ราชบุรี ๔๖๗ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองใยบัว ราชบุรี ๔๖๘ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองกวาง (กรป.กลางอุปถัมภแ) ราชบุรี ๔๖๙ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะหแ) ราชบุรี
 17. 17. ๑๗ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๔๗๐ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาพระ ราชบุรี ๔๗๑ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎรแบํารุง) ราชบุรี ๔๗๒ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาส฾ม ราชบุรี ๔๗๓ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ราชบุรี ๔๗๔ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านรางสีหมอก (โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรคแ) ราชบุรี ๔๗๕ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) ราชบุรี ๔๗๖ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) ราชบุรี ๔๗๗ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุล) ราชบุรี ๔๗๘ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) ราชบุรี ๔๗๙ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านโปุงวิทยาคม ราชบุรี ๔๘๐ สพป. ลพบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ฾านวังเพลิง ลพบุรี ๔๘๑ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านดงดินแดง ลพบุรี ๔๘๒ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านห฾วยใหญ฽ ลพบุรี ๔๘๓ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลอําเภอสนธิ(บ฾านหนองรี) ลพบุรี ๔๘๔ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนพรหมรังษี ลพบุรี ๔๘๕ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านคลอง ลพบุรี ๔๘๖ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโคกสลุง ลพบุรี ๔๘๗ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ ลพบุรี ๔๘๘ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านเขายายกะตา ลพบุรี ๔๘๙ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนแก฽งเสือเต฾น ลพบุรี ๔๙๐ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗ ลพบุรี ๔๙๑ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ฾านเขาขวาง ลพบุรี ๔๙๒ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดตําหรุมิตรภาพที่ ๖๕ สมุทราปราการ ๔๙๓ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณแ สมุทราปราการ ๔๙๔ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สมุทราปราการ ๔๙๕ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดท฾องคุ฾ง สมุทราปราการ ๔๙๖ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนอินทรัมพรรยแอนุสรณแ สมุทราปราการ ๔๙๗ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนคลองบางปิ้ง สมุทราปราการ ๔๙๘ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สมุทราปราการ
 18. 18. ๑๘ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๔๙๙ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนปูอมพระจุลจอมเกล฾า สมุทราปราการ ๕๐๐ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดกองแก฾ว สมุทราปราการ ๕๐๑ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดบางน้ําผึ้งนอก สมุทราปราการ ๕๐๒ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดบางฝูาย สมุทราปราการ ๕๐๓ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดบางโปรง สมุทราปราการ ๕๐๔ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดคลองเก฾า สมุทราปราการ ๕๐๕ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดปุาเกด สมุทราปราการ ๕๐๖ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดมหาวงษแ สมุทราปราการ ๕๐๗ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนบ฾านขุนสมุทรไทย สมุทราปราการ ๕๐๘ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดราษฎรแโพธิ์ทอง สมุทราปราการ ๕๐๙ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดครุใน สมุทราปราการ ๕๑๐ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดคลองสวน สมุทราปราการ ๕๑๑ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดบางกระสอบ สมุทราปราการ ๕๑๒ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดแหลมฟูาผ฽า สมุทราปราการ ๕๑๓ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สมุทราปราการ ๕๑๔ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ สมุทราปราการ ๕๑๕ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนสุเหร฽าคลองใหม฽ สมุทราปราการ ๕๑๖ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดบสงพลีใหญ฽กลาง สมุทราปราการ ๕๑๗ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สมุทราปราการ ๕๑๘ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนคลองบ฾านระกาศ สมุทราปราการ ๕๑๙ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนคลองบางกะสี สมุทราปราการ ๕๒๐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดจระเข฾ใหญ฽ สมุทราปราการ ๕๒๑ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดศรีตรีน฾อย สมุทราปราการ ๕๒๒ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดเสาธงนอก สมุทราปราการ ๕๒๓ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สมุทราปราการ ๕๒๔ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดสว฽างอารมณแ สมุทราปราการ ๕๒๕ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนตลาดบางพลีน฾อย สมุทราปราการ ๕๒๖ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบ฾านระกาศ สมุทราปราการ ๕๒๗ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดหนามแดง สมุทราปราการ ๕๒๘ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดกิ่งแก฾ว สมุทราปราการ ๕๒๙ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎรแ สมุทราปราการ ๕๓๐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดโคธารม สมุทราปราการ
 19. 19. ๑๙ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๕๓๑ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดบัวโรย สมุทราปราการ ๕๓๒ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดนาคราช สมุทราปราการ ๕๓๓ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรมณีรัตนแ สมุทรสาคร ๕๓๔ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดบางขุด (อุ฽นพิทยาคาร) สมุทรสาคร ๕๓๕ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดอ฽างทอง สมุทรสาคร ๕๓๖ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดท฽าเสา สมุทรสาคร ๕๓๗ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนบ฾านคลองกระทุ฽มแบน สมุทรสาคร ๕๓๘ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดหนองนกไข฽ สมุทรสาคร ๕๓๙ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎรแนุสรณแ) สมุทรสาคร ๕๔๐ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนบ฾านวังจรเข฾ สมุทรสาคร ๕๔๑ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนบ฾านอ฾อมโรงหีบ สมุทรสาคร ๕๔๒ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒนแ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภแฯ สมุทรสาคร ๕๔๓ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดปูอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๕๔๔ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนสหกรณแกสิกรรมชายทะเล สมุทรสาคร ๕๔๕ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนอนุบาลบ฾านแพ฾ว (วันครู๒๕๐๐) สมุทรสาคร ๕๔๖ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดบางยาง สมุทรสาคร ๕๔๗ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดอ฾อมน฾อย สมุทรสาคร ๕๔๘ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนบ฾านสวนหลวง สมุทรสาคร ๕๔๙ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านทุ฽งพลวง สระแก฾ว ๕๕๐ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านห฾วย สระแก฾ว ๕๕๑ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านท฽าเกษม สระแก฾ว ๕๕๒ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านโคกมะตูม สระแก฾ว ๕๕๓ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านคลองหมี สระแก฾ว ๕๕๔ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านเนินดินแดง สระแก฾ว ๕๕๕ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านแก฾ง สระแก฾ว ๕๕๖ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านท฽าช฾าง สระแก฾ว ๕๕๗ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านไร฽สามศรี สระแก฾ว ๕๕๘ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านเขาน฾อยสามัคคี สระแก฾ว ๕๕๙ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านวังบูรพา สระแก฾ว ๕๖๐ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านคลองน้ําใส สระแก฾ว ๕๖๑ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองปักหลัก สระแก฾ว
 20. 20. ๒๐ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๕๖๒ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก฾ว สระแก฾ว ๕๖๓ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านพระเพลิง สระแก฾ว ๕๖๔ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านท฽าแยก สระแก฾ว ๕๖๕ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านเขาแหลม สระแก฾ว ๕๖๖ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านวังใหม฽ สระแก฾ว ๕๖๗ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนวังศรีทอง สระแก฾ว ๕๖๘ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจแ สระแก฾ว ๕๖๙ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านวังใหม฽ สระแก฾ว ๕๗๐ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองปรือ สระแก฾ว ๕๗๑ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองนกกระเรียน สระแก฾ว ๕๗๒ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านวังทอง สระแก฾ว ๕๗๓ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านคลองยายอินทรแ สระแก฾ว ๕๗๔ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านคลองเจริญสุข สระแก฾ว ๕๗๕ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านโคกน฾อย สระแก฾ว ๕๗๖ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านซับสิงโต สระแก฾ว ๕๗๗ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านไทรทอง สระแก฾ว ๕๗๘ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านวังยาง สระแก฾ว ๕๗๙ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านพรหมนิมิต สระแก฾ว ๕๘๐ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านทัพหลวง สระแก฾ว ๕๘๑ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองหว฾า สระแก฾ว ๕๘๒ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านภูเงิน สระแก฾ว ๕๘๓ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านคลองเจริญ สระแก฾ว ๕๘๔ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านศาลาลําดวน สระแก฾ว ๕๘๕ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านทุ฽งหินโคน สระแก฾ว ๕๘๖ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านเนินสายฝน (แหลมทอง) สระแก฾ว ๕๘๗ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านซับมะนาว สระแก฾ว ๕๘๘ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านเขามะกา สระแก฾ว ๕๘๙ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองเตียน สระแก฾ว ๕๙๐ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านเนินสวนอ฾อย สระแก฾ว ๕๙๑ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนธรรมยานประยุต สระแก฾ว ๕๙๒ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านเขาข฽า สระแก฾ว ๕๙๓ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านคลองน้ําเขียว สระแก฾ว
 21. 21. ๒๑ ที่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด ๕๙๔ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านท฽าระพา สระแก฾ว ๕๙๕ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านคลองสําอางคแ สระแก฾ว ๕๙๖ สพป. สระแก฾ว เขต ๑ โรงเรียนบ฾านหนองขี้เห็น สระแก฾ว ๕๙๗ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบีกริม สระแก฾ว ๕๙๘ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบ฾านคลองวัว สระแก฾ว ๕๙๙ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบ฾านกุดม฽วง สระแก฾ว ๖๐๐ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนเมืองไผ฽ สระแก฾ว ๖๐๑ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สระแก฾ว ๖๐๒ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบ฾านโคกสามัคคี สระแก฾ว ๖๐๓ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบ฾านโนนหมากมุ฽น สระแก฾ว ๖๐๔ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบ฾านเนินผาสุก สระแก฾ว ๖๐๕ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองแสง สระแก฾ว ๖๐๖ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบ฾านเขาจาน สระแก฾ว ๖๐๗ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบ฾านคลองมะนาว สระแก฾ว ๖๐๘ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบ฾านพร฾าว สระแก฾ว ๖๐๙ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบ฾านภักดีแผ฽นดิน สระแก฾ว ๖๑๐ สพป. สระแก฾ว เขต ๒ โรงเรียนบ฾านหนองตะเคียนบอน สระแà

×