Your SlideShare is downloading. ×
Rail Away
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Rail Away

47
views

Published on

Proposal รายการ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการนำเสนอในสื่อดิจิทัล

Proposal รายการ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการนำเสนอในสื่อดิจิทัล

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
47
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. “ Rail Away “
 • 2. áแ¹นÇว¤คÔิ´ด Rail Away ÃรÒาÂย¡กÒาÃร·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇวáแ¹นÇวãใËหÁม‹‹ äไ´ดŒŒáแ¹นÇว¤คÔิ´ด¨จÒา¡ก¡กÒาÃรãใªชŒŒªชÕีÇวÔิµต»ปÃรÐะ¨จÓำÇวÑั¹น¢ขÍอ§ง¤ค¹น¡กÃรØุ§งàเ·ท∙¾พÏฯ ·ท∙Õีè่¡กÒาÃร¢ข¹นÊส‹‹§งÃรÐะºบºบÃรÒา§งàเ¢ขŒŒÒาÁมÒาªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง äไ´ดŒŒÃรÇว´ดàเÃรÇว áแÅลÐะÊสÐะ´ดÇว¡กÊสºบÒาÂยÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹นÂยÔิè่§ง ·ท∙ÓำãใËหŒŒ»ป˜˜¨จØุºบÑั¹น¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งâโ´ดÂย Ãร¶ถäไ¿ฟ¿ฟ‡‡Òา Ãร¶ถäไ¿ฟ‡‡ÒาãใµตŒŒ´ดÔิ¹น àเ»ปšš¹น·ท∙Õีè่¹นÔิÂยÁม¢ขÍอ§ง¤ค¹น¡กÃรØุ§งàเ·ท∙¾พÏฯ ÁมÒา¡กÂยÔิè่§ง¢ขÖึé้¹น
 • 3. Rail Away ¨จÐะ¹นÓำàเÊส¹นÍอÊส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇวãใËหÁม‹‹æๆ ÀภÒาÂยãใ¹น¡กÃรØุ§งàเ·ท∙¾พÏฯËหÃร×ืÍอÊส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇว¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จãใ¡กÅลŒŒ ¡กÃรØุ§งàเ·ท∙¾พÏฯ âโ´ดÂยãใªชŒŒ¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง´ดŒŒÇวÂย Ãร¶ถäไ¿ฟ¿ฟ‡‡Òา Ãร¶ถäไ¿ฟ¿ฟ‡‡ÒาãใµตŒŒ´ดÔิ¹น ËหÃร×ืÍอ¡กÒาÃร¢ข¹นÊส‹‹§งÁมÇวÅลªช¹นÃรÐะºบºบÃรÒา§ง àเ¾พ×ืè่Íอ àเ¹นŒŒ¹น¤คÇวÒาÁมÊสÐะ´ดÇว¡กÊสºบÒาÂยáแÅลÐะÃรÇว´ดàเÃรÇว ãใ¹นáแºบºบ©ฉºบÑัºบ·ท∙Õีè่¤ค¹น ¡กÃรØุ§งàเ·ท∙¾พÏฯ·ท∙Øุ¡ก¤ค¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¹นÓำäไ»ปãใªชŒŒàเ»ปšš¹นäไ¡ก¤ค ªชŒŒÍอ»ป-ªชÔิÁม-¡กÔิ¹น-àเ·ท∙Õีè่ÂยÇว ãใ¹นªช‹‹Çว§งÇวÑั¹นËหÂยØุ´ดÊสØุ´ดÊสÑั»ป´ดÒาËหäไ´ดŒŒ
 • 4. ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค   1. àเ¾พ×ืè่Íอ¹นÓำàเÊส¹นÍอÊส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇวãใ¹น¡กÃรØุ§งàเ·ท∙¾พÏฯáแÅลÐะºบÃรÔิàเÇว³ณ ãใ¡กÅลŒŒàเ¤คÕีÂย§งãใËหÁม‹‹æๆ ·ท∙Õีè่¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จ´ดŒŒÇวÂยáแ¹นÇว¤คÔิ´ด¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง ´ดŒŒÇวÂย¢ข¹นÊส‹‹§งÁมÇวÅลªช¹นÃรÐะºบºบÃรÒา§ง 2.àเ¾พ×ืè่Íอ¹นÓำàเÊส¹นÍอÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇวÍอÂย‹‹ÒาÊสÃรŒŒÒา§งÊสÃรÃร¤คáแÅลÐะ ÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมÊสØุ¢ขãใ¹นÃรÒา¤คÒา·ท∙Õีè่¤ค¹น·ท∙Ñัè่Çวäไ»ปÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเ·ท∙Õีè่ÂยÇวµตÒาÁมäไ´ดŒŒ 3.àเ¾พ×ืè่Íอàเ¼ผÂยáแ¾พÃร‹‹Êส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇว·ท∙Õีè่¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จãใ¹นàเÁม×ืÍอ§งäไ·ท∙Âย
 • 5. ¡กÅลØุ‹‹Áมàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย ¼ผÙูŒŒ·ท∙Õีè่Êส¹นãใ¨จ¡กÒาÃร·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇว ãใ¹น ÃรÙู»ปáแºบºบãใËหÁม‹‹·ท∙Ñั¹นÊสÁมÑัÂย »ปÃรÐะªชÒาªช¹น·ท∙Ñัè่Çวäไ»ป ·ท∙Øุ¡กÇวÑัÂย
 • 6. ÃรÙู»ปáแºบºบÊส×ืè่Íอâโ·ท∙Ãร·ท∙ÑัÈศ¹น     ªช×ืè่ÍอÃรÒาÂย¡กÒาÃร Rail Away Slogan ªชŒŒÍอ»ป-ªชÔิÁม-¡กÔิ¹น-àเ·ท∙Õีè่ÂยÇว ·ท∙Øุ¡ก·ท∙Õี·ท∙Õีè่ÁมÕีÃรÒา§ง »ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ ÃรÒาÂย¡กÒาÃร·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇว ¤คÇวÒาÁมÂยÒาÇว 15 ¹นÒา·ท∙Õี ÍอÍอ¡กÍอÒา¡กÒาÈศ ·ท∙Òา§ง YOUTUBE ÇวÑั¹น/àเÇวÅลÒา ·ท∙Øุ¡กÇวÑั¹นàเÊสÒาÃร 15.30-15.45 ¹น. ÃรÙู»ปáแºบºบ àเÃรÕีÂยÅลÔิµตÕีé้ ·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇว
 • 7. ¼ผÙูŒŒ´ดÓำàเ¹นÔิ¹นÃรÒาÂย¡กÒาÃร ¹นÒา§งÊสÒาÇว ËหÂยÒา´ด·ท∙Ôิ¾พÂย ©ฉÑัµตÃรÁม§ง¤คÅล¶ถÒาÇวÃร ( »ปÅลÒาµตÕีé้ ) ¹นÒา§งÊสÒาÇว Áม¹นÑัÊสÇวÃรÃร³ณ áแÊส§งàเ¾พªชÃร ( ¨จŽŽÐะ¨จŽŽÒา )
 • 8. ¼ผÙูŒŒ´ดÓำàเ¹นÔิ¹นÃรÒาÂย¡กÒาÃร ¹นÒา§งÊสÒาÇว ¹นÃรÔิÊสÒา ÍอØุµต¶ถÔิ¹น ( ËหÂยÔิ¡ก ) ¹นÒา§งÊสÒาÇว ¨จÒาÃรØุµตÒา ÊสÑั§ง¦ฆÁม³ณÕี ( ¾พÕี·ท∙ )
 • 9. ¹นÒา§งÊสÒาÇว »ปÂยÇวÃรÃร³ณ ¾พ§งÈศ¾พÒา³ณÔิªช ( Êสàเ»ป‚‚ÂยÃร ) ¹นÒา§งÊสÒาÇว ÍอÑั­Þญªชàเ¡กÈศ áแ¡กŒŒÇวÈศÔิÃรÔิÃรÑัµต¹น ( ÍอÕี¿ฟ ) ¼ผÙูŒŒ´ดÓำàเ¹นÔิ¹นÃรÒาÂย¡กÒาÃร
 • 10. àเ¹น×ืé้ÍอËหÒาÃรÒาÂย¡กÒาÃร ªช‹‹Çว§ง·ท∙Õีè่ 1 áแ¹นÐะ¹นÓำÃรÒาÂย¡กÒาÃร ( 3 ¹นÒา·ท∙Õี ) - VTR àเ»ป´ดÃรÒาÂย¡กÒาÃร - (ÊสµตÙู) ¾พÙู´ด¤คØุÂย¶ถÖึ§งÊส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇว·ท∙Õีè่¨จÐะ¾พÒาäไ»ปªชÁม ªชÍอ»ป ¡กÔิ¹น àเ·ท∙Õีè่ÂยÇว - ¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งãใ¹นÃรÙู»ปáแºบºบ·ท∙Õีè่àเÃรÒา¨จÐะäไ»ป àเªช‹‹¹น BTS , MRT ËหÃร×ืÍอ AIRPORT RINK
 • 11. ªช‹‹Çว§ง·ท∙Õีè่ 2 àเ¹น×ืé้ÍอËหÒาÃรÒาÂย¡กÒาÃร ( 9 ¹นÒา·ท∙Õี ) - ÁมÕี¼ผÙูŒŒ´ดÓำàเ¹นÔิ¹นÃรÒาÂย¡กÒาÃร äไ»ปãใ¹น¨จØุ´ดµต‹‹Òา§งæๆ·ท∙Õีè่¡กÓำËห¹น´ดäไÇวŒŒ «ซÖึé้§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤คÙู‹‹·ท∙Õีè่¨จÑัºบ¡กÑั¹นäไ»ปÊส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่¨จÐะäไÁม‹‹«ซŒŒÓำ¡กÑั¹นàเªช‹‹¹น ¨จØุ´ด·ท∙Õีè่ 1 àเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ ¡กÒาÃร¡กÔิ¹น ¡ก¨จÐะÁมÕี¼ผÙูŒŒ´ดÓำàเ¹นÔิ¹นÃรÒาÂย¡กÒาÃร»ปÃรÐะ¨จÓำ¨จØุ´ด¹นÑัé้¹น 2 ¤ค¹น¨จÐะÍอ¸ธÔิºบÒาÂยäไ»ป Çว‹‹Òา¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งÂยÑั§งäไ§งºบŒŒÒา§ง àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น -ãใ¹นÃรÒาÂย¡กÒาÃร¨จÐะÁมÕี 3 ¨จØุ´ดÊสÓำ¤คÑั­Þญ äไ´ดŒŒáแ¡ก‹‹ ¨จØุ´ด·ท∙Õีè่¡กÒาÃรàเÊส¹นÍอÍอÒาËหÒาÃร¡กÒาÃร ¡กÔิ¹น ¨จØุ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇว ¨จØุ´ด·ท∙Õีè่àเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น«ซ×ืé้Íอ¢ขÍอ§งµต‹‹Òา§งæๆ - ãใ¹นáแµต‹‹¨จØุ´ด ¨จÐะµตŒŒÍอ§งºบÍอ¡ก¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งäไÇวŒŒãใ¹นÃรÒาÂย¡กÒาÃรáแÅลŒŒÇว ***ซึ่งในแต่ช่วงที่เราเดินทางไปสามารถมีสปอน์เซอร์เข้ามามี ส่วนร่วมในการเดินทาง เช่น ขนมอบกรอบ เป็นต้น  
 • 12. ªช‹‹Çว§ง·ท∙Õีè่ 3 »ป´ดÃรÒาÂย¡กÒาÃร ( 3 ¹นÒา·ท∙Õี ) - ¨จÐะàเ»ปšš¹น¡กÒาÃรÊสÃรØุ»ปàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา¢ขÍอ§งÃรÒาÂย¡กÒาÃรÇว‹‹ÒาÇวÑั¹น¹นÕีé้ÃรÒาÂย¡กÒาÃรäไ´ดŒŒ¾พÒาäไ»ปäไËห¹น ºบŒŒÒา§ง áแÅลÐะÁมÕี¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง´ดŒŒÇวÂย¢ข¹นÊส‹‹§งÁมÇวÅลªช¹นÃรÐะºบºบÃรÒา§ง ÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร -¨จØุ´ด¹นÕีé้·ท∙Õีè่ÊสÃรØุ»ปÃรÒาÂย¡กÒาÃร ÍอÒา¨จ¨จÐะ¹นÓำ¼ผÙูŒŒ´ดÓำàเ¹นÔิ¹นÃรÒาÂย¡กÒาÃรáแµต‹‹ÅลÐะ¨จØุ´ดÁมÒาÃรÇวÁม ¡กÑั¹น ÍอÒา¨จ¨จÐะ¤คÃรºบ6¤ค¹น ËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹¤คÃรºบ¡กäไ´ดŒŒ