GAJKatern nr.12 augustus 2010

671 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
451
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GAJKatern nr.12 augustus 2010

  1. 1. GAJKATERNGAJKatern ■ Augustus 2010 ■ 1Na zes jaar in het bestuur, 3 voorzit-ters versleten te hebben, een ontel-baar aantal vergaderingen te hebbengevolgd en bovenal veel plezier, neemtBarend Klok uit Harskamp afscheidvan het GAJK bestuur. Voor deze gele-genheid word Barend bezocht om tehoren hoe hij die zes jaar GAJKbeleefd heeft.Het is een mooie zomermiddag bijBarend aan de eettafel als hij begint tevertellen hoe het allemaal begon. “Ik zatnog niet eens zolang in het bestuur vanAJK Stroe/Wekerom toen Conny van deTop mij vroeg om bij het GAJK bestuur tekomen. Ik was dus vrij blanco maargelukkig werd het reilen en zeilen van deorganisatie snel duidelijk, mede door degoede contacten met de andere bestuurs-leden.”In het GAJK bestuur heeft Barend uiteen-lopende taken uitgevoerd. “Toen ik net inhet bestuur zat was ik aanspreekpuntBiologische Landbouw. Helaas is dit nietecht van de grond gekomen. Daarnaastzat ik ook in de ledenwerfcommissie en ikheb diverse gesprekken met Statenledengeorganiseerd. Vanaf 2008 was iknamens het bestuur aanspreekpunt vande regio West-Veluwe en regiovoorzitter.Hierbij hoorde de taken: contacten onder-houden met AJKs en regiovergaderingenorganiseren. In mijn laatste jaar alsbestuurslid heb ik mijn energie in dewerkgroep Melkveehouderij gestoken.”LeerzaamAl voordat het interview begon werdgesproken over de vraag, voor wie zit jein het GAJK bestuur?“Uiteraard zit je voor de leden in hetbestuur, maar toch ook voor jezelf.Tijdens mijn bestuursperiode heb ik veelgeleerd. Bijvoorbeeld spreken voor eengroep, debatteren en luisteren naar ande-re. Maar naast deze vaardigheden doe jeook een hoop kennis op. Je komt metveel agrariërs in contact die allemaal eenandere visie en strategie hebben. Ditkomt, als je het goed toepast, je bedrijften goede.”De hoogtepuntenIn zes jaar besturen maak je een aantalhoogtepunten mee. Welke gebeurtenis-sen vond Barend een hoogtepunt?“De gesprekken met GedeputeerdeKeereweer. Je merkt dan pas hoe dichtbijhet GAJK bij de politiek staat. Politici vin-den het altijd zeer interessant om metjonge boeren om de tafel te zitten. Jekrijgt het idee dat er wat met je meninggedaan wordt. Helaas valt dat laatste ooknog wel eens tegen. Verder is het natuur-lijk altijd mooi wanneer er een goedeavond werd georganiseerd met eengoede opkomst.” Tot slot worden nog deNAJK vergaderingen genoemd. “Niet per-se een hoogtepunt maar wel altijd erginteressant.”Tips aan nieuwe bestuurders“Wat ik graag wil meegeven aan nieuwebestuurders, zowel binnen het GAJK alsAJKs. Kijk verder dan je neus lang is.Probeer te leren van de dingen die jedoet, zowel om te besturen maar ook omje bedrijf te kunnen ontwikkelen. Onthouddat je ook voor jezelf in het bestuur zit enpluk daar ook de vruchten van.”De ervaring: 6 jaar GAJK“Ik vond het leuk om te doen. Het is ergleerzaam, voor mij persoonlijk en om ken-nis op te doen over bedrijfsontwikkeling.De contacten met mijn medebestuurderswaren goed. Ik kijk met een goed gevoelterug!”Na zes jaar besturen stopt Barend Klok bij het GAJK.“Leuk, gezellig enontzettend leerzaam!”12GAJK_aug2010 24-08-2010 14:11 Pagina 1
  2. 2. 2 ■ GAJKatern ■ Augustus 2010JaarprogrammaSeizoen 2010-2011t/m december 20102010SeptemberMaandag 13 september, 20:00 uurDorpshuis de Pompe in WilpWerkgroep Intensieve Veehouderij1OktoberMaandag 11 oktober, 20:00 uurDorpshuis de Pompe in WilpWerkgroep Intensieve Veehouderij1Woensdag 20 oktober, 20:00 uurProvinciaal bestuur GAJK2Onderwerp: Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2013Vrijdag 22 oktober, 12:30 uurDe Radstake, HeelwegJoost-dag!NovemberMaandag 8 november, 20:00 uurDorpshuis de Pompe in WilpWerkgroep Intensieve VeehouderijWoensdag 17 november, 20:00 uurProvinciaal bestuur GAJK2Onderwerp: Volksgezondheid en dierenwelzijnDecemberMaandag 13 december, 20:00 uurDorpshuis de Pompe in WilpWerkgroep Intensieve VeehouderijWoensdag 22 december, 20:00 uurProvinciaal bestuur GAJK2Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en hetGAJK gaat weer een paar interessante avonden ver-zorgen met interessante thema’s. Ook dit seizoenwordt de Werkgroep Intensieve Veehouderij georgani-seerd. In deze werkgroep staan actuele thema’s cen-traal. Voor informatie over de thema’s of voor aan-melding voor deze werkgroep, kijk dan opwww.gajk.nl of neem contact op het GAJK. Vanaf 14september staan de onderwerpen voor de werkgroepop de site.Verder gaat het GAJK door met het organiseren vande provinciale avonden. Tijdens deze avonden wordendiscussiestukken behandeld, actuele zaken en afde-lingszaken. Deze avond is dan ook voor alle ledentoegankelijk, wel graag even aanmelden. De uitnodi-ging voor deze avond worden naar alle bestuursledengestuurd.Noteer alvast!Maandag 7 februari organiseert het GAJK een debatmet politieke partijen. Dit debat wordt georganiseerdin aanloop naar de provinciale staten verkiezingen inmaart 2011. Noteer deze datum dus alvast in je agen-da. Meer informatie volgt.1 De werkgroep Intensieve Veehouderij is voor alle leden toegankelijk. Aanmelden via info@gajk.nl2 De provinciaal bestuur vergadering van het GAJK is voor alle leden. Zie voor de vergaderstukken www.gajk.nl. Aanmelden via info@gajk.nlGelders Agrarisch Jongeren KontaktArnhemsestraatweg 19, 6881 NB Velptel.: 026-3846233/ mail: info@gajk.nlGAJK_aug2010 24-08-2010 14:11 Pagina 2
  3. 3. “Als je over tien jaar nog boer wilt zijnmoet je minstens … koeien melken.” Vulop de puntjes zelf maar een getal in. Wiehet weet mag het zeggen. Tijden veran-deren snel en de schaalvergroting in demelkveehouderij zet door. “Als je boer wiltblijven, moet je gewoon mee metgemiddelde.” U heeft deze uitsprakenvast wel vaker gehoord. Toch heb ik hetgevoel dat we elkaar gek maken alsmelkveehouders. Anderzijds, stilstand isachteruitgang. Maar wat is stilstand?Van de week had ik een groep boeren opmijn bedrijf, die verenigd waren in eenstudieclub. Zij, en ook hun begeleider,maakten zich ernstig zorgen over het feitdat ik in de toekomst niet meer bij debovengemiddelde bedrijven hoor watbetreft kilogrammen afgeleverde melk.Zelf lig ik daar iets minder wakker van.Wil je ook in de toekomst een inkomenverdienen als melkveehouder zul je inder-daad maatregelen moeten nemen.Wanneer de marges kleiner worden hebje drie opties:1) meer produceren, 2) opbrengst verho-gen, of 3) kosten verlagen. Een combina-tie van meerdere opties kan natuurlijkook.Boeren kiezen massaal voor de eersteoptie, terwijl optie 3 in sommige gevalleneffectiever is. In de Nieuwe Oogst van 12juni stond een artikel over de verschillenin kostprijs tussen melkveebedrijven.Deze bleken met 12 cent per 100 kgmelk aanzienlijk. Ook op mijn bedrijf zagik nog volop mogelijkheden om de kostente verlagen. Hiervoor heb ik wel mijnbedrijfsvoering behoorlijk moeten aanpas-sen. Een aantal ‘heilige huisjes’ heeftmoeten wijken. De doelstelling is om vanhet melkgeld zoveel mogelijk over te hou-den. Maximalisatie van weidegang, eneen fors lagere krachtvoergift, hebbenhieraan bijgedragen. Inderdaad, de pro-ductie per koe is gedaald, maar mijninkomen is gestegen.Moet iedereen hetzelfde doen als ik?Natuurlijk niet, er zijn meer wegen dienaar Rome leiden. Laat ieder weloverwo-gen zijn eigen keuzes maken. Houd inhet achterhoofd dat een ondernemerfocust op Euro’s onderaan de streep, eenboer vaak op kilogrammen in de tank. Wilje echter in de toekomst boer blijven, danmoet je ondernemer worden!Tom Keuper, voorzitter GAJKBoer blijven Vooraankondiging:GAJK enZLTOorganiserenJOOST-dag!Zoek jij meer uitdaging, meer vrij-heid of droom je van een eigenbedrijf in de agrarische of groenesector? Tijdens de JOOST-dagkrijg je antwoord op jouw vragenen de kans om van 2011 jouw jaarte maken. Jij, je persoonlijke ont-wikkelingen en ondernemerschapstaan tijdens de JOOST-dag cen-traal.Stel zelf je programma samen enkies voor drie interactieve work-shops. Je wordt voortdurendgeprikkeld om zelf mee te denkenen mee te doen. Aan het eindevan de dag ga je naar huis metjouw acties en doelen voor 2011.Zo stap je voorbereid de toekomstin en haal je maximaal rendementuit deze ontzettende leuke dag.Daarnaast is er volop gelegenheidom te netwerken met enthousiastejongeren uit jouw regio.De JOOST-dag is op vrijdag 22oktober in de Radstake teHeelweg. Houd je brievenbus inde gaten, want begin septembervolgt de officiële uitnodiging metinstructies hoe jij je aan kunt mel-den voor deze leerzame dag.GAJKatern ■ Augustus 2010 ■ 3Column Tom KeuperColofonGAJKatern is een uitgave van Gelders AgrarischJongeren Kontakt (GAJK) en verschijnt vier keerper jaar voor leden van het GAJK.Redactie: Jasper NickmannRedactieadres: GAJK, Arnhemsestraatweg 19,6881 NB Velp, tel. 026-3846233Vormgeving & Druk:Zvorm zetterij + mediaGAJK_aug2010 24-08-2010 14:11 Pagina 3
  4. 4. GAJK_aug2010 24-08-2010 14:11 Pagina 4

×