แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการ

753
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
753
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการ

  1. 1. ชื่อบทความภาษาไทย…………… ชื่อบทความภาษาอังกฤษ……….. เว้น 1 บรรทัด ชื่อเจ้าของบทความ นาย/นาง/นางสาว.......... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก................. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.................. เว้น 1 บรรทัด หลักสูตร............................. สาขาวิชา............................ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำาบลบ้านดู่ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เว้น 1 บรรทัด บทคัดย่อ (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. คำาสำาคัญ ............................., .............................., ..............................., ..... ........................ (ถ้ามี) เว้น 1 บรรทัด Abstract (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. 18 Point หนา 18 Point หนา
  2. 2. Keyword ………………………, ………………………………, ………………………, ………………………….. (ถ้ามี) เว้น 1 บรรทัด บทนำา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. ประโยชน์ของการวิจัย (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด
  3. 3. ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด ขอบเขตของการวิจัย (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด วิธีดำาเนินการวิจัย (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) (ระบุประชากร และกลุ่มตัวอย่าง, กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง, เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม ข้อมูล, การเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด สรุปผลการวิจัย (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) (เน้นสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. การอภิปรายผล
  4. 4. ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. เว้น 1 บรรทัด ข้อเสนอแนะ (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้ (Font Sarabun 16 Point) ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป (Font Sarabun 16 Point) ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. เว้น 1 บรรทัด เอกสารอ้างอิง (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) (เรียงตามอักษร) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด หมายเหตุ : 1. บทความมีความยาว 10 หน้า แต่ไม่เกิน 12 หน้า กระดาษ A4 2. เอกสารที่ไม่อ้างอิงในเนื้อหาไม่ต้องลงในหัวข้อ เอกสารอ้างอิงและเขียนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย
  5. 5. 3. ใช้รูปแบบตัวอักษร Sarabun ขนาดตัวหนังสือ 16 Point 4. หัวข้อหลักใช้รูปแบบตัวอักษร Sarabun ขนาดตัว หนังสือ 18 Point 5. ไม่ต้องใส่เลขหน้า 6. กั้นหน้า-หลัง 1 นิ้ว 6. การตั้งแท็ป _______0.6 นิ้ว (ค่าเริ่มต้น) ________0.8 นิ้ว ______1.0 นิ้ว
  6. 6. 3. ใช้รูปแบบตัวอักษร Sarabun ขนาดตัวหนังสือ 16 Point 4. หัวข้อหลักใช้รูปแบบตัวอักษร Sarabun ขนาดตัว หนังสือ 18 Point 5. ไม่ต้องใส่เลขหน้า 6. กั้นหน้า-หลัง 1 นิ้ว 6. การตั้งแท็ป _______0.6 นิ้ว (ค่าเริ่มต้น) ________0.8 นิ้ว ______1.0 นิ้ว

×