Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
1แบบทดสอบระบบนิเวศ (ตอนที่ 1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

1แบบทดสอบระบบนิเวศ (ตอนที่ 1)

 • 2,001 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,001
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
61
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. “ETV ติวเขม” วิชาชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 1) 1 รายการที่ 1 ระบบนิเวศ (ตอนที่ 1) วิทยากร อ.สมาน แกวไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ___________________________________________________________________________________ 1. ขอใดจัดวาเปน “ระบบนิเวศ” (Ecosystem) 1. นกแกวที่อยูในกรงกําลังจิกกลวยกินเปนอาหาร 2. ปลาหมอในแองรอยเทาสัตว 3. กะลามะพราวที่มีน้ําขัง มีตะไครน้ําจับ รวมทั้งมีลูกน้ําอาศัยอยู 4. ในป พ.ศ. 2528 พื้นที่ปาไมของประเทศเหลือเพียง 93.16 ลานไร 2. การจัดระบบนิเวศจําลองแบบตูเลี้ยงปลาใหสมดุล ตามลักษณะคลายธรรมชาติ วิธีใดเหมาะสมที่สุด 1. จัดสัดสวนใหมีพืชมากกวาสัตวกินพืช สัตวกินพืชมากกวาสัตวกินสัตว และตั้งตูเลี้ยงปลาไว ในที่มีแสงสวางมากๆ 2. จัดสัดสวนใหพืชเทากับสัตวกินพืชเทากับสัตวกินสัตว และตั้งตูเลี้ยงปลาไวในที่ที่มีแสงสวาง มากๆ 3. จัดใหมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในสัดสวนที่เหมาะสมและมีการเติมอาหารและเปลี่ยนถายน้ํา เปนครั้งคราว 4. จัดแบบเดียวกันกับขอ 1. แตเก็บตูเลี้ยงปลาไวในหองและเปดไฟฟาใหสวางในเวลากลางวัน และปดใหมืดในเวลากลางคืน 3. ขอใดจะสงเสริมใหเกิดเสถียรภาพในระบบนิเวศ 1. ใหผูลาและปรสิตลดลง 2. ใหจํานวนสปชีสเพิ่มขึ้น 3. ใหผูผลิตและผูบริโภคมีจํานวนเทาๆ กัน 4. จํากัดไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ (Succession) ของพืชบอยครั้ง
 • 2. “ETV ติวเขม” วิชาชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 1) 2 4. ที่รอยตอระหวางระบบนิเวศ 2 ระบบ (ทุงหญา กับ ปาไม) จะมีบริเวณปรับเปลี่ยน (Transition zone) ลักษณะสัตว (Fauna) ในบริเวณนี้ คือ 1. มีจํานวนสัตวกินพืชมากกวา เมื่อเทียบกับระบบนิเวศที่อยูติดกัน 2. มีจํานวนชนิดของสปชีสมากกวา เมื่อเทียบกับระบบนิเวศที่อยูติดกัน 3. มีจํานวนชนิดของสปชีสนอยกวา เมื่อเทียบกับระบบนิเวศที่อยูติดกัน 4. จํานวนผูลา และปรสิตมากกวา เมื่อเทียบกับระบบนิเวศแตละระบบที่อยูติดกัน 5. ถากลุมสิ่งมีชีวิตปราศจากหวงโซอาหารและสายใยอาหาร จะไดรับผลกระทบกระเทือนดานใดมาก ที่สุด 1. การถายทอดพลังงานและสมดุลธรรมชาติ 2. การหมุนเวียนของแรธาตุในระบบ 3. การนําพลังงานจากนอกระบบเขาสูภายในระบบ 4. รูปแบบความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตที่อยูรวมกัน 6. ปจจัยจํากัด (Limiting factor) สําหรับพืชในเขตทะเลทรายที่สําคัญ คือ 1. อุณหภูมิ 2. ปริมาณความชื้น 3. แรธาตุในดิน 4. ชวงระยะเวลาที่ไดรับแสงในรอบวัน 7. ในสายใยอาหารตามปกติจะมีหวงโซอาหารไมเกิน 6 หวงโซ เพราะวา 1. ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยจํากัด 2. มีการสูญเสียพลังงานคอนขางสูงในแตละหวงโซอาหาร 3. ผูลาไมสามารถกินผูลาดวยกันได 4. ทั้งขอ 1,2 และ 3 จาก Diagram ขางลางใชตอบคําถามขอ 8-9 VI VII VIII III VI V IX II I X
 • 3. “ETV ติวเขม” วิชาชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 1) 3 8. สิ่งมีชีวิตในขอใดที่ใหอินทรียสารที่จําเปนแกการดํารงชีวิตแกสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบ 1. IX 2. VII 3. VIII 4. X 9. สิ่งมีชีวิตในหมายเลข VI จัดอยูในกลุมใด 1. สัตวกินสัตว (Carnivore) 2. สัตวกินพืช (Herbivore) 3. สัตวกินทั้งพืชและสัตว (Omnivore) 4. สัตวที่กินซากพืชซากสัตว (Detritivore) 10. พีระมิดของมวลชีวภาพ (g/m-2 ) พีระมิดของพลังงาน (kg/m-2 /day) แผนภาพขางบนนี้แสดงใหเห็นวา 1. แพลงคตอนสัตวกิน แพลงคตอนพืชเปนอาหาร 2. แพลงคตอนสัตวขยายพันธุไดเร็วกวาแพลงคตอนพืช 3. แพลงคตอนพืชรุนหนึ่งเปนอาหารใหแพลงคตอนสัตวหลาย ๆ รุน 4. แพลงคตอนสัตวรุนหนึ่งกินแพลงคตอนพืชหลายๆ รุนเปนอาหาร 11. พีระมิดใดแสดงถึงหวงโซอาหารตอไปนี้ : พืช → ตัวเพลี้ย → แมลงเตาทอง 1. 2. 3. 4.
 • 4. “ETV ติวเขม” วิชาชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 1) 4 12. ถา A B C และ D เปนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ซึ่งมีการถายทอดพลังงานดังในแผนภาพ 1. พลังงานจาก C ที่ถูกนําไปสรางเนื้อเยื่อของ D เทากับ 5.4 หนวย 2. พลังงานจาก C ที่ถายทอดไปยัง D เทากับ 8.4 หนวย 3. พลังงานจาก C ที่ถายทอดไปยัง A นอยกวา 8.4 หนวย 4. พลังงานจาก D ที่ถายทอดไปยัง A มากกวา 28 หนวย 13. สถานการณในขอใดที่ทําใหระบบนิเวศเขาสูสภาวะสมดุล 1. การลดลงของผูลาและปรสิต 2. การเพิ่มของจํานวนสปชีส 3. การมีปริมาณของผูผลิตและผูบริโภคเทากัน 4. การเพิ่มปริมาณของผูยอยอินทรียสาร 14. ปจจัยในขอใดตอไปนี้ที่มีผลกระทบตอจํานวนประชากรนอยที่สุด 1. ภาวะการเปนปรสิต 2. การดํารงชีวิตแบบการลาเหยื่อ 3. ของเสียที่สะสมในกระบวนการเมแทบอลิซึม 4. ฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวจัด 15. การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศบก มักจะเขียนแสดงดวยพีระมิดพลังงานขอใดถูกตอง 1. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศสูงสุดในผูบริโภคลําดับสุดทาย (Top consumers) 2. ประมาณ 10% ของพลังงานจากลําดับชั้นอาหาร (Trophic level) หนึ่งจะถูกนําไปเปนมวล ชีวภาพ (Biomass) ในลําดับชั้นอาหารถัดไป 3. พลังงานที่สูญเสียในรูปของความรอนหรือพลังงานในการหายใจระดับเซลลคิดเปน 10% ของ พลังงานที่มีอยูในแตละลําดับชั้นอาหาร 4. เพียง 90% ของพลังงานในลําดับชั้นอาหารหนึ่ง จะถูกถายทอดไปยังลําดับชั้นอาหารถัดไป 16. การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศไมเกี่ยวของกับขอใด 1. การหมุนเวียนของธาตุอาหารจากสิ่งมีชีวิตไปสูบรรยากาศ 2. สัตวเปนตัวเชื่อมโยงธาตุอาหารใหเปนสายใยอาหาร 3. ความหนาแนนของประชากรที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ 4. ธาตุอาหารบางชนิดที่มีอยูนอย จะเปนปจจัยจํากัดจํานวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ A B C D ถาพลังงานจาก C ถูกถายทอดไปยัง D เพียง 50% และพลังงานที่ถูกถายทอดถูกนําไป สรางเนื้อเยื่อของ D เพียง 30% ถาพลังงาน ศักยใน C 100กรัม เทากับ 28 หนวย ถา D กิน C 200 กรัม ขอใดถูกตอง
 • 5. “ETV ติวเขม” วิชาชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 1) 5 17. น้ําในสระที่มีพืชน้ําและแพลงคตอนขึ้นอยูตามปกติ นักเรียนคิดวาในสภาพเชนนี้ จะมีความเปนกรด สูงสุดประมาณเมื่อใด 1. 04.00 – 06.00 น. 2. 11.00 – 13.00 น. 3. 16.00 – 18.00 น. 4. 20.00 – 22.00 น. 18. ระบบนิเวศใดที่พลังงานทั้งหมดถูกใชไปโดยพืชและสัตว และไมมีพลังงานสุทธิของระบบนิเวศเหลือ อยูเลย 1. ปาดิบชื้น 2. ทุงหญา 3. สระน้ําจืด 4. สวนผลไม 19. ระบบนิเวศในทะเลบริเวณใด มีผลผลิตสุทธิตอปของระบบสูงสุด 1. ทะเลเขตรอน 2. ทะเลเขตอบอุน 3. บริเวณชายฝง 4. ทะเลเขตรอนที่มีการหมุนเวียนของน้ํา 20. จากการวิเคราะหของสารปราบศัตรูพืชในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแมน้ํา และบริเวณรอบ ๆ แมน้ํา นั้นผลปรากฎดังนี้ ชนิดสิ่งมีชีวิต ความเขมขนของสารปราบศัตรูพืช (ppm) K L M N 22.000 0.001 2.000 8.200 ขอใดถูกตองที่สุด ขอ ปลากินพืชขนาดเล็ก นกที่กินปลาเปนอาหาร สาหราย ปลาใหญที่กินปลาเล็ก 1 2 3 4 M N L K K M N L L K M N N L K M