pite prihvaien nadin na koji odrLavamo higijenu kose Steti kako vla-
ii*u, trko i celokupno* idt^u4u. Zbog {talnoe ispiran...
sokom limuna. On ie da pomogne
vlasima da zatzmtt Leljeni poIoLaj,
auzto ie da poboSlia lsralitet kose.
PredlaZem da ribeg...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Za kosata

266
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
266
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Za kosata

  1. 1. pite prihvaien nadin na koji odrLavamo higijenu kose Steti kako vla- ii*u, trko i celokupno* idt^u4u. Zbog {talnoe ispiranja nzh(itim hemiiskim sredstvima koLna mikroflora vlasi5ta se, u veioj ili manjoj meri, oiteiuje, remeti se njena pH wednost, podstide ludenje masnoia ili se kosa prekomerno sudi. Mnoge toksidne materije iz sredstava za pranje kose upija naparenakoLa,koja seir talvom stanju pbna5a kao suncler.-A, mi smo nivikli da na najmanji swab, zamaicivanle kose, ili posle boravka u prostoriji rr koioi ima drrvanskos dima oDeremo kosu Samoonom i to po nekoliko puta.u kojoj ima duvanskog dima operemo kosu Samponomi tq po ne Posle nekoliko godina takvog-pranja, kosa desto podinje da se proreduje, da Puta. ie. da Neka istraZivanja su pokazala da bojenje kose mnogim od uobidaieno koriSienih farbi drastidno poveiava pojar,'u raka urinarnog trakta, a nauka bi tek trebalo da utvrdi da li ie red samo o toj vrsti raka! Strudnjaci bi, takode, trebalo da se pozabave pitanjem u kolikoj su meri Samponi toksidni? Ako to imamo na umu zaito prr- stajemo da budemo laboratorijski kuniii na kojima neko eksperi- mentiSe? Ili se iednostavno nada- mo da su svi ti proizvodi namenje- ni higijeni i nezi kose rspravni zato 5to se masovno koriste? NaZalost, niie uvek tako. "Jer,koLaglave i kosa su ogledalo zdravlla celokupnog organizma. U sludaju prekomerne intoksikacije organizma,koiai kosa ie najvero- vatnlte lntenzlvno cta se maste pokutavajuii da se na tal nadin oslobode vi5ka masnoie i toksina. Mi moZemo da ih peremo do rz- nemoglosti ali problem neiemo da reSimo. Sta viSe on ie da postaje sve veii a kvalitet kose sve slabiji. Zbogtoga, ako Lelite zdravu i lepu kosu, pre svega morate da prome- nite ishranu i odistite organizam. Verovatno ie izvesno vreme kosa jo5 viSe da se masti (to je nadin eiSCenja organizma) ali ie posle to- ga sve da bude u redu. U sludaju da se pojavi seboreja (kosa je neelastidna, lomljiva, suva kao slama) najverovatnije je da po- stoji nedostatak omega 3, a, moguie, i omega 6 masnih kiseli- na. Moguie je da postoji i disba- lans masnoia u organizmu jer unosite mnogo zasiienih masnoia, ili previ5e omega 6 u odnosu na omega 3. Ako kosa prekomerno opada, a uz to se na noktima pojavljuju bele Tirl<iz zalcapke Iz werriena Awama (biblij ski i istorijski lik) ima zapisa sa njegovih putovanja iz Harana t Hanan kroz Damask da je najo- miljenija boja. i:rcna u to weme bila zelena. Ona je preovlada- vala na njihovim haljinama, ko- su su farbale antimonom, oinim kapcima davale tamnije prelive pomodu malahita i tir- l<izta prahu, a usta i obtaze tw- menile su crvenim okerom. U nekim delovima sveta, na pri- mer na Sinajskom poluostrvu, tradicionalno se koristi prirod- na kozmetike, naroiito kod be- duina. tadkice, najverovatnije je red o ne- dostatku cinka. Manjak ovog mi- nerala nadoknadite semenkama bundeve (naravno sirovim), oboga- tite ishranu algama, klicama i piv- skim kvascem i iedite namirnice bogate omega 3 masnoiama kao i C i E vitaminom. Razmislite i o kuri primene mumija i gline, ali obavezno nerite kosu na zdrav nadin. Zdravo pranje Operite kosu smesomjap i mor- ske soli, a u zavisnosti od duZine i gustine kose trebaie vam 1-3 koko5ija jaja i jedna treiina do jed- na kaSidica morske so1i. Belance i so sluZe za pranje, a Lumance za hranjenje koi.e i kose. Stavite umuienu smesu belanca i soli na vIaLnu kosu, sadekajte 10 - 30 mi- nuta, pa isperite prvo mlakom a vodom i na kraju isperite njime ko- su. posle toga to- plom vodom. Ako ste navi- kli da koristite regenerator upotrebite kvalitetno ja- bukovo sirie, razblaLite ga U nekim sludaievi- ma, ako jekoLa bila pre- puna toksidnih mateiija, mogu da se pojave bubuljice nakoLi gIa- ve. To je normalna i dobra reakcija, z uz pravTlnu ishranu i odrLavanja higijene glave na zdrav na(in, po- sle izvesnog wemena one ie da se por,uku. Ako ste navikli da koristite gel za kosu (uopdte nqe bezazlen!) probaite da vlai,nu kosu namaZete
  2. 2. sokom limuna. On ie da pomogne vlasima da zatzmtt Leljeni poIoLaj, auzto ie da poboSlia lsralitet kose. PredlaZem da ribegavate plas- tidne de5ljeve za kosujer se od njih kosa naelektriSe, 5to negativno utide na funkcionisanJe mozga. Preporudujem drvene deSljeve ili detke sa drvenim,,iglicama". Ako ih koristite to ie blagotvorno da utiie na celokupno stinje organi- zma, Prirodno farbanje Ako odludite da farbate kosu, predloZio bih da upotrebite kanu, prirodni i vekovima kori5ien pre- parat u trl osnovne boJe - crnoJ, plavoj i crvenoj. Za razllku od vestadkih boja, koje odteiuju kosu i negativno deluju na organrzam, kana blagotvorno deluje na vlasi i vlasiSte. Ona ie da pomogne da poboljdate kvalitet kose i koLe i da vlasi vremenom Drestanu da budu suve i lomljive. U sludaju da je od upotrebe agresivnih preparata za kosu (5amponi, farbe i ostala ,,he- -Ua") doliztlo do swaranja peruti i kosa je opadala, kada prestanete da ih koristite i poinete pravilno da negujete kosu rnoi,ete vreme- nom da se oslobodite tih proble- ma. U sludaju da LeIite da boji kose dodate odredene niianse od koristi moi,e da bude i ispiranje kose ja- kim dajem od lukovine (daje preliv na crveno). Slidan efekat, samo uz nedto tamniju nijansu, mo7,e da se postigne ispiranjem kose jakim cr- nim dajem ili dajem od lista oraha. Ako poZelite da dobijete svetliju nijansu kosu moZete da isperete r azblai-enim s okom limuna. Osim 5to iete da postignete Zeljenu nijansu na ovaj nadin doprineiete da kosa bude zdravija, ali imajte na umu da pakovanje ka- ne morate na slavi da drLite &ti,e nego hemijskeTarbe i da je za do- bijanje Zeljenih nijansi neophodno iskustvo koie se stide vremenom. -LIi, zaito celog Zivota samo Zuri- mo i sve radimo na brzinul ULiva- jte natenane u negovanju kose i vlasi5ta i to ie da bude ulaganje na duLe staze. Seda kosa Ima mnogo primera da se, neza' visno od godina, ali uz diSienje or- ganizma, korekciju ishrane i poboljdanje stanja kidme, kao i odri,avarye dobrog psihofizidkog zdravlla, kosi vrati prvobitna boja, gustina i kvalitet. Smatram da je od najveieg zna(ap za postrz rye tog rezultata pravilna ishrana, upo- treba dodataka koji snaZno deluju i na poboljianje stanja kose (vidi predhodno poglavlje), koriSdenje u ishrani proklijalih proizvoda (tz svaki osnovni obrok), upotreba mumija... Taj naijn, delujemo i na organrzam u celtnt, a uz to I na zna(a1no pobolj Sanj e stanj a vlasiSta i kose. Unutra5nja primena mumi- ja, takode, je od koristi. Kao i masaza. Pravilno sprovedeno gladovanje U redakciju su stigla brojna pisama (italaca koji traLe pomoi od na5eg saradnika Georgija Na- z^rova. Evo nekih od njih. Hleb i varenje Znam da je crni hleb zdraaiji ali ne prija mi kad ga jedem iz dana u dan jer imam probleme sa varenjem. S. Ili(, Panievo Sve zavisi 5ta oodrazumevate pod crnim hlebom. Onaj koji se kao crni prodaje u pekarama uglavnom je neodgovarajuieg kva- liteta, jer se pravi sa larascem i od neodgovarajuieg bradna. Nije re- dak siudaj ni da se kao crni prodaje hleb od belog braina ofarban ne- kim supstancama i sa dodatkom aditiva. Proizvodi od belog bra5na nemaju balastnih materija (biljnih vlakana) i koriste se u sveZem, me- kanom stanju, pa zato takav hleb ne Lvz(emo dovoljno, nego ga gu- tamo u komadima, 5to onemoguiava kvalitetno varenje (mada i nema 5ta da se vari kvali- tetno, jer ovaj hleb nema ni jedan kvalitetan sastoiak). Onaj ko po navici jede inte- gralni hleb isto kao proizvode od belog braSna (brzo i u velikoj kolidini), svako da ie da oseti teZinu u stomaku t ote1ano vare- nie. Da ne biste oseiali teLinu i bilo kakvu smetnju od upotrebe integralnog pr oim o da, predlaZem da smanjite kolidinu beskvasnog hleba koju pojedete, kao i da ga pojedete na miru dobro g tvaiu(i. Tako se viSe neie javljati tegobe. Inade, najkvalitetniji je hleb pripremljen na niskim tempera- turama, narodito od proklijalih namirnica (n" primer mana hleb) u mnogim sludajevima vra1a r prr- rodnu boju kose, a postoje i medi- tativne vei-be kojima moZemo efi- kasno da delujemo na stanje kose. Od velikog je, ako ne i presudnog zna(a1a, postizanje unutradnjeg mira i zadovoljstva. I

×