• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Tibetanski test karaktera
 

Tibetanski test karaktera

on

 • 36,530 views

 

Statistics

Views

Total Views
36,530
Views on SlideShare
36,511
Embed Views
19

Actions

Likes
2
Downloads
11
Comments
0

5 Embeds 19

https://twitter.com 9
https://www.facebook.com 7
https://apps.facebook.com 1
http://us-mg5.mail.yahoo.com 1
http://us-mg6.mail.yahoo.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Tibetanski test karaktera Tibetanski test karaktera Presentation Transcript

  • ТибетанскиТибетанскитесттесткарактеракарактера
  • Dalai LamaDalai Lama јејепредлопредложжио даио даиспробаиспробашш овај тестовај тестна себи и проверина себи и проверишшда ли вреди.да ли вреди.
  • Само 4 питања иСамо 4 питања иодговораодговораизненадиизненадићћете!ете!
  • Буди поБуди пошштен, немој варати притен, немој варати придавању одговора!давању одговора!Ум је као падобран, најбољеУм је као падобран, најбољефункционифункционишеше када је отворен!када је отворен!Ово је забава, но свеједноОво је забава, но свеједнопосвети се одговарањупосвети се одговарањупапажжљиво!љиво!Не варај!Не варај!УпозорењеУпозорење
  • ЗаЗажжелиели жжељуељуПре негоПре него шшто запото започчненешштестирање!тестирање!
  • Одговарај на питања сам,Одговарај на питања сам,без тубез туђђих уплитања.их уплитања.Има само 4 питања и ако ихИма само 4 питања и ако ихпрегледапрегледашш пре заврпре завршшеткаеткатестирања, резултати нетестирања, резултати нећћеебити веродостојни.бити веродостојни.Упозорење!Упозорење!
  • Тестирање нека будеТестирање нека будебезбез жжурбе иурбе и ззавравршшиисваки одговор усваки одговор употпуности пре негопотпуности пре негопрелазипрелазишш на идуна идућћеепитање.питање.
  • Не враНе враћћај се уназад.ај се уназад.Узми оловку и папир даУзми оловку и папир даби забби забеелележжио својеио својеодговореодговоре..Требаће ти до краја тестирања.
  • Ово је један поштени упитник који ћети рећи много истине о теби.На свако питање дај један одговор.Прва ствар која ти падне на паметобично је твој најбољи одговор.Запамти – нико не треба ово да видиосим тебе.
  • (1)(1) ПореПоређђај следеај следећћих 5их 5 жживотиња поивотиња пореду твојих приоритета:реду твојих приоритета:Крава, Тигар, Овца, Коњ, ПрасеКрава, Тигар, Овца, Коњ, Прасе
  • (2) Напи(2) Напишши по једну реи по једну речч која описујекоја описујеследеследећће:е:Пас, МаПас, Маччка,ка, ПацовПацов, Ка, Каффа, Мореа, Море
  • (3) Сети се некога ко те познаје и(3) Сети се некога ко те познаје иваважжан ти је, а моан ти је, а можжеешш га повезатига повезатиса једном од следеса једном од следећћих боја.их боја.Не понављај двапут свој одговор.Не понављај двапут свој одговор.Свакој боји додСвакој боји доделиели само једнусамо једнуособу.особу.ЖЖутаута,, НаранџастаНаранџаста,, ЦрвенаЦрвена,, БелаБела,,Зелена.Зелена.
  • (4) Закљу(4) Закључчно, напино, напишши своји својомиљени број и омиљениомиљени број и омиљенидан удан у недељинедељи..
  • Молим те буди сигуранМолим те буди сигуранда су твоји одговорида су твоји одговорионооноШШТО ТИ СТВАРНОТО ТИ СТВАРНО ЖЖЕЛИЕЛИШШ..ЗаврЗавршшено?ено?
  • Погледај тумаПогледај тумаччење одговора којеење одговора којеследи,следи,али прво пре него сто наставиали прво пре него сто наставишш,,ПОНОВИПОНОВИ својусвоју жжељу.ељу.
  • ОДГОВОРИОДГОВОРИ::
  • Овако се описују приоритети уОвако се описују приоритети у жживоту:ивоту:Крава ознаКрава означчава КАРИЈЕРУава КАРИЈЕРУТигар ознаТигар означчава ПОНОСава ПОНОСОвца ознаОвца означчава ЉУБАВава ЉУБАВКоњ ознаКоњ означчаваава ППООРОДИЦУРОДИЦУПрасе ознаПрасе означчава НОВАЦава НОВАЦ(1)(1)
  • Твој опис псапса изражава твојуособеност.Твој опис мамаччкеке изражава особеносттвог партнера.Твој опис пацовапацова изражава особеносттвог непријатеља.Твој опис какаффее је начин какодоживљаваш секс.Твој опис морамора изражава твој целиживот.(2)(2)
  • ЖЖуто: Неко кога никада неуто: Неко кога никада нећћеешшзаборавитизаборавитиНаранџасто: Неко кога сматраНаранџасто: Неко кога сматрашшсвојим истинским пријатељемсвојим истинским пријатељемЦрвено: Неко кога заиста волиЦрвено: Неко кога заиста волишшБело: Твоја сродна дуБело: Твоја сродна душшааЗелено: Неко когаЗелено: Неко кога ћћеешш памтитипамтитиостатак свогаостатак свога жживотаивота(3)(3)
  • Ову поруку поОву поруку пошшаљи оном бројуаљи оном бројуособаособакоји је твој омиљени број и твојакоји је твој омиљени број и твоја ћћеежжељаеља постати стварност на дан упостати стварност на дан унедељинедељи који сикоји си записао.записао.ШШттаа је Dalаi Lаmа рекао оје Dalаi Lаmа рекао омиленијумумиленијуму – траје тек пар секунди !– траје тек пар секунди !ППогледати, проогледати, проччитати и размислити!итати и размислити!(4)(4)
  • Не бриНе бришши ову поруку, мантраи ову поруку, мантраћћее произаћи из твојих руку упроизаћи из твојих руку уследеследећћихих 96 сати.96 сати.ДоДожживеивећћеешш врловрло пријатнопријатноизненаизненађђење.ење.
  • Ово је истина,Ово је истина, ччак и ако нисиак и ако нисипразноверан. Молим те упразноверан. Молим те уччино ово,ино ово,ооччаравајуаравајућће је!е је!ПОПОШШАЉИ ОВАЈ E- MAILАЉИ ОВАЈ E- MAIL--МАНТРАМАНТРАНАНА НАЈМАЊЕ ПЕТ ОСОБА И ТВОЈНАЈМАЊЕ ПЕТ ОСОБА И ТВОЈЖЖИВОТИВОТ ЋЋЕ СЕ ПОБОЉЕ СЕ ПОБОЉШШАТИ.АТИ.
  • Ако овај E-mail поАко овај E-mail пошшаљеаљешш::0 - 4 особа:0 - 4 особа: Твој живот ће сепобољшати лагано.5 - 9 особа:5 - 9 особа: Твој живот ће сепобољшати по твом укусу.9 - 14 особа:9 - 14 особа: Доживећеш најмање 5изненађења у следеће три недеље.15 или ви15 или вишше особа:е особа: Твој живот ће сепобољшати из темеља и све твојежеље постаће стварност.