Nokia 8310 (srpsko uputstvo)

546 views
490 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nokia 8310 (srpsko uputstvo)

 1. 1. Elektronsko Uputsvo za Korisnika sadr¾i predmet "Uslovi kori¹æenja Nokia uputstava za korisnika 7.juna 1998." (“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)Uputstvo za korisnika 9353385 Izdanje 1
 2. 2. IZJAVA O USKLAÐENOSTI PROIZVODAMi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd izjavljujemo na svoju iskljuèivu odgovornost da je proizvod NHM-7 usklaðen sa odredbama sledeæeDirektive Saveta: 1999/5/EC.Primerak Izjave o usklaðenosti proizvoda mo¾ete naæi na adresihttp://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Sva prava zadr¾ana.Bez prethodne pismene dozvole dru¹tva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili èitavihsadr¾aja u ovom dokumentu.Nokia i Nokia Connecting People su za¹tiæeni ¾igovi dru¹tva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovomtekstu mogu biti ¾igovi ili robne marke njihovih vlasnika.Nokia Xpress-on je ¾ig Nokia Mobile Phones. Nokia tune je ¾ig Nokia Corporation.US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. Allrights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadr¾ava pravo na izmene i pobolj¹anja bez prethodne najave ma kog od proizvodakoji su opisani u ovom dokumentu.Ni u kom sluèaju Nokia neæe biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, sluèajnu, poslediènu iliindirektnu ¹tetu ma kako da je prouzrokovana.Sadr¾aji ovog dokumenta su dati "kao ¹to jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajuæi propis, ne daju se nikakve garancije, biloizrièite bilo one koje se podrazumevaju, ukljuèujuæi, ali ne ogranièavajuæi se na njih, i podrazumevajuæe garancije komercijalnepogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na taènost, pouzdanost ili sadr¾aj ovog dokumenta. Nokia zadr¾ava pravo naizmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlaèenje u svako doba bez prethodne najave.Raspolo¾ivost posebnih proizvoda mo¾e da varira u zavisnosti od podruèja. Molimo proverite to kod Vama najbli¾eg prodavcaNokia-e.9353385 / Izdanje 1
 3. 3. Sadr¾aj Sadr¾ajZA VA©U BEZBEDNOST .................................................................................................................... 9Op¹te informacije............................................................................................................................ 12Nalepnice iz paketa proizvoda ..................................................................................................................................................... 12Pristupni kodovi................................................................................................................................................................................ 12Pregled funkcija telefonskog aparata ........................................................................................... 14GPRS – Paketni prenos podataka ............................................................................................................................................... 14HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinama.................................................................................................... 15WAP – Protokol za beziène aplikacije ....................................................................................................................................... 15Radio.................................................................................................................................................................................................... 16Glasovne funkcije............................................................................................................................................................................. 161. Va¹ telefonski aparat.................................................................................................................. 17Tasteri i konektori ............................................................................................................................................................................ 17Pasivni re¾im rada............................................................................................................................................................................ 182. Za poèetak ................................................................................................................................... 20Instalacija SIM kartice i baterije.................................................................................................................................................. 20Punjenje baterije .............................................................................................................................................................................. 23Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefonskog aparata ..................................................................................................................... 23Zakljuèavanje tastature.................................................................................................................................................................. 24Zamena maski ................................................................................................................................................................................... 253. Funkcije poziva ............................................................................................................................ 27Pozivanje............................................................................................................................................................................................. 27 Ponovno biranje poslednjeg biranog broja............................................................................................................................ 27 Pozivanje Va¹e govorne po¹te................................................................................................................................................... 28 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 3
 4. 4. Sadr¾aj Brzo biranje nekog telefonskog broja..................................................................................................................................... 28 Uspostavljanje konferencijske veze......................................................................................................................................... 28 Prijem ili odbijanje dolaznog poziva .......................................................................................................................................... 29 Poziv na èekanju........................................................................................................................................................................... 29 Opcije u toku veze ........................................................................................................................................................................... 29 4. Pisanje teksta............................................................................................................................... 31 Upotreba tradicionalnog naèina unosa teksta ........................................................................................................................ 31 Upotreba prediktivnog naèina unosa teksta ............................................................................................................................ 32 Ukljuèivanje i iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta........................................................................................ 32 Pisanje reèi ..................................................................................................................................................................................... 33 Pisanje slo¾enica ....................................................................................................................................................................... 34 5. Telefonski imenik (Imena) .......................................................................................................... 35 Izbor parametara telefonskog imenika...................................................................................................................................... 35 Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime) ......................................................................................................... 36 Memorisanje vi¹e brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu ......................................................................... 36 Promena podrazumevanog broja.......................................................................................................................................... 37 Tra¾enje imena u imeniku ............................................................................................................................................................. 37 Izmena imena, broja ili tekstualnog dela.................................................................................................................................. 38 Brisanje imena i brojeva ................................................................................................................................................................ 38 Kopiranje telefonskih imenika...................................................................................................................................................... 38 Slanje i prijem vizitkarti................................................................................................................................................................. 39 Brzo biranje ....................................................................................................................................................................................... 40 Biranje glasom.................................................................................................................................................................................. 40 Dodavanje govornog nadimka .................................................................................................................................................. 41 Pozivanje koristeæi govorni nadimak ...................................................................................................................................... 42 Reprodukovanje, promena i brisanje govornog nadimka.................................................................................................. 42 Brojevi servisa................................................................................................................................................................................... 43 Grupe pozivaèa................................................................................................................................................................................. 43 4 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 5. 5. 6. Kori¹æenje menija ........................................................................................................................ 45 Sadr¾ajPristup nekoj funkciji menija ........................................................................................................................................................ 45Lista funkcija menija ....................................................................................................................................................................... 467. Funkcije menija ........................................................................................................................... 48Poruke (Meni 1) ................................................................................................................................................................................ 48 Pisanje i slanje poruka................................................................................................................................................................. 48 Opcije slanja poruka................................................................................................................................................................. 49 Tekstualni i grafièki obrasci ....................................................................................................................................................... 49 Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku......................................................................................................................... 50 Ubacivanje grafièkog obrasca u poruku ............................................................................................................................. 50 Èitanje i odgovaranje na poruku .............................................................................................................................................. 50 Folderi Pristiglo i Za slanje......................................................................................................................................................... 51 Brisanje poruka.............................................................................................................................................................................. 52 Folder Arhiva i Moji folderi........................................................................................................................................................ 52 Govorne poruke ............................................................................................................................................................................. 52 Info poruke ..................................................................................................................................................................................... 53 Editor servisnih komandi ............................................................................................................................................................ 53 Pode¹avanje poruka ..................................................................................................................................................................... 53Lista poziva (Meni 2)....................................................................................................................................................................... 54 Propu¹teni i primljeni pozivi...................................................................................................................................................... 55 Pozvani brojevi .............................................................................................................................................................................. 55 Obri¹i liste zadnjih poziva .......................................................................................................................................................... 55 Brojaèi impulsa i meraèi poziva................................................................................................................................................ 55 Du¾ina poziva............................................................................................................................................................................. 56 Tro¹kovi poziva........................................................................................................................................................................... 56 GPRS meraèi podataka ............................................................................................................................................................ 56 GPRS meraè veze....................................................................................................................................................................... 57Naèini rada (Meni 3) ...................................................................................................................................................................... 57 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 5
 6. 6. Sadr¾aj Pode¹avanja (Meni 4).................................................................................................................................................................... 58 Sat sa alarmom............................................................................................................................................................................. 58 Pode¹avanje vremena.................................................................................................................................................................. 58 Sat ................................................................................................................................................................................................. 58 Autom. a¾urir. vrem. i datuma .............................................................................................................................................. 59 Pode¹avanje poziva...................................................................................................................................................................... 59 Preusmeravanje ......................................................................................................................................................................... 59 Odgovor bilo kojim tasterom................................................................................................................................................. 60 Automatsko ponovno biranje ................................................................................................................................................ 60 Brzo biranje ................................................................................................................................................................................ 60 Servis poziva na èekanju......................................................................................................................................................... 61 Izve¹taj po pozivu ..................................................................................................................................................................... 61 Slanje sopstvenog broja.......................................................................................................................................................... 61 Linija za odlazne pozive .......................................................................................................................................................... 61 Pode¹avanje telefona .................................................................................................................................................................. 62 Jezik .............................................................................................................................................................................................. 62 Prikaz informacije o æeliji ....................................................................................................................................................... 62 Pozdravna poruka ..................................................................................................................................................................... 62 Izbor mre¾e................................................................................................................................................................................. 62 Potvrda SIM servisa.................................................................................................................................................................. 63 Pomoæna obja¹njenja............................................................................................................................................................... 63 Ton ukljuèenja............................................................................................................................................................................ 63 Pode¹avanje tonova..................................................................................................................................................................... 63 Pode¹avanje dodatka................................................................................................................................................................... 64 GPRS prikljuèna pode¹avanja.................................................................................................................................................... 65 Sigurnosna pode¹avanja............................................................................................................................................................. 65 Vrati na fabrièki pode¹eno......................................................................................................................................................... 66 Igre (Meni 5) ..................................................................................................................................................................................... 67 Poèetak igre i opcije .................................................................................................................................................................... 67 6 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 7. 7. Poèinjanje igre u dvoje ............................................................................................................................................................ 67 Sadr¾aj Opcije igara................................................................................................................................................................................. 67 Igraèki servisi i pode¹avanja...................................................................................................................................................... 68Kalkulator (Meni 6).......................................................................................................................................................................... 69 Izraèunavanje konverzije valuta............................................................................................................................................... 69Lista zadataka (Menu 7)................................................................................................................................................................. 70Kalendar (Meni 8) ............................................................................................................................................................................ 71 Unos napomene u kalendar ....................................................................................................................................................... 72 Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu...................................................................................... 73Infracrvena veza (Meni 9).............................................................................................................................................................. 73Radio (Meni 10)................................................................................................................................................................................ 74 Pode¹avanje radio stanice.......................................................................................................................................................... 75 Upotreba radija ............................................................................................................................................................................. 75Dodaci (Meni 11).............................................................................................................................................................................. 76 Diktafon........................................................................................................................................................................................... 76 Snimanje ...................................................................................................................................................................................... 77 Lista snimaka.............................................................................................................................................................................. 77 Komande glasom .......................................................................................................................................................................... 78 Odbrojaè .......................................................................................................................................................................................... 78 ©toperica ......................................................................................................................................................................................... 79 Praæenje i deljenje vremena ................................................................................................................................................... 79 Prolazna vremena...................................................................................................................................................................... 80 Pregled i brisanje vremena ..................................................................................................................................................... 80Servis mobilnog Interneta, WAP (Menu 12)............................................................................................................................. 81 Osnovni koraci za pristup i kori¹æenje WAP servisa............................................................................................................ 81 Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis ................................................................................................................ 81 Memorisanje parametara servisa primljenih u formi tekstualne poruke .................................................................. 82 Ruèno uno¹enje parametara servisa.................................................................................................................................... 82 Uspostavljanje veze sa WAP servisom .................................................................................................................................... 84 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 7
 8. 8. Sadr¾aj Pretra¾ivanje stranica WAP servisa......................................................................................................................................... 85 Op¹te uputstvo za upotrebu tastera telefonskog aparata ............................................................................................ 86 Javna biblioteka funkcija WTAI (Wireless Telephony Applications Interface)......................................................... 87 Zavr¹etak WAP veze .................................................................................................................................................................... 87 Pode¹avanje izgleda WAP pretra¾ivaèa ................................................................................................................................. 88 Pode¹avanje prenosa ................................................................................................................................................................... 88 Pamæenje adresa........................................................................................................................................................................... 89 Primanje adrese......................................................................................................................................................................... 90 Servis. prijem ................................................................................................................................................................................. 90 Pode¹avanje aparata da prima servisne poruke............................................................................................................... 91 Ke¹ memorija................................................................................................................................................................................. 91 Ovla¹æenja ...................................................................................................................................................................................... 91 Pregled liste ovla¹æenja........................................................................................................................................................... 92 Indikator sigurnosti .................................................................................................................................................................. 92 SIM servisi (Meni 13) .................................................................................................................................................................... 92 8. Razmena faxova i podataka ....................................................................................................... 94 Komunikacioni programi i drajveri za modem ........................................................................................................................ 94 PC Suite........................................................................................................................................................................................... 94 Instalacija modema ..................................................................................................................................................................... 95 GPRS – Paketni prenos podataka ........................................................................................................................................ 95 HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinama ............................................................................................ 95 Kori¹æenje komunikacionih programa za prenos podataka.............................................................................................. 96 9. O bateriji ...................................................................................................................................... 97 Punjenje i pra¾njenje ...................................................................................................................................................................... 97 ÈUVANJE I ODR®AVANJE............................................................................................................... 99 VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI ............................................................................. 100 8 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 9. 9. ZA VA©U BEZBEDNOST ZA VA©U BEZBEDNOSTProèitajte ove jednostavne smernice. Kr¹enje pravila mo¾e da bude opasno ili protivzakonito. Dodatne detaljneinformacije su date u ovom Uputstvu. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. BEZBEDNOST SAOBRAÆAJA JE NA PRVOM MESTU Ne koristite ruèni telefon u toku vo¾nje. SMETNJE Svi mobilni telefoni mogu da budu izlo¾eni smetnjama koje utièu na radne karakteristike. ISKLJUÈITE U BOLNICAMA Pridr¾avajte se svih propisa ili pravila. Iskljuèite telefon u blizini medicinske opreme. ISKLJUÈITE U AVIONU Be¾ièni ureðaji mogu prouzrokovati smetnje u avionu. ISKLJUÈITE PRI TOÈENJU GORIVA Ne koristite telefon na mestima za toèenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija. ISKLJUÈITE BLIZU MESTA MINIRANJA Ne koristite telefon na mestima gde se vr¹i miniranje. Pridr¾avajte se ogranièenja i postupajte po svim propisima i pravilima. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 9
 10. 10. ZA VA©U BEZBEDNOST UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO Upotrebljavajte samo u normalnom polo¾aju. Nemojte nepotrebno dodirivati antenu. KVALIFIKOVANI SERVIS Samo kvalifikovane osobe smeju instalisati ili popravljati telefonsku opremu. PRIBOR I BATERIJE Upotrebljavajte samo odobreni pribor i baterije. Ne prikljuèujte nekompatibilne ureðaje. OTPORNOST NA VODU Va¹ telefonski aparat nije vodootporan. Odr¾avajte ga suvim. REZERVNE KOPIJE Ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih va¾nih podataka. PRIKLJUÈIVANJE NA DRUGE UREÐAJE Kod prikljuèivanja na ma koji drugi ureðaj, proèitajte njegovo uputstvo za upotrebu radi bezbednosnih instrukcija. Ne prikljuèujte nekompatibilne ureðaje. POZIVANJE Proverite da je telefon ukljuèen i na mre¾i. Unesite broj telefona ukljuèujuæi broj mre¾ne grupe, zatim pritisnite . Za zavr¹etak veze pritisnite . Da odgovorite na poziv pritisnite . HITNI POZIVI Proverite da je telefon ukljuèen i na mre¾i. Pritisnite potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, iza¹li iz menija i sl.) da obri¹ete sadr¾aj ekrana. Unesite broj slu¾be pomoæi i pritisnite . Dajte svoju lokaciju. Nemojte da prekidate vezu sve dok Vam se to ne ka¾e. 10 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 11. 11. s Usluge mre¾e ZA VA©U BEZBEDNOSTMobilni telefon opisan u ovom uputstvu odobren je za kori¹æenje u digitalnim celularnim mre¾ama GSM900 iEGSM1800.Dvofrekventnost je moguænost zavisna od mre¾e. Proverite sa svojim lokalnim provajderom da li se mo¾etepretplatiti i koristiti ovu moguænost.Mnoge moguænosti navedene u ovom uputstvu nazivaju se usluge mre¾e. To su posebne usluge koje dogovaratepreko svog provajdera. Pre nego ¹to budete mogli da koristite bilo koju od ovih usluga mre¾e, morate da sepretplatite na te usluge kod svog provajdera i da dobijete uputstva za njihovo kori¹æenje. Napomena: Neke mre¾e mo¾da ne podr¾avaju sve karaktere karakteristiène za jezik i/ili usluge. Proverite broj modela svakog punjaèa pre njegove upotrebe sa ovim aparatom. Ovaj aparat je namenjen da se upotrebljava sa napajanjem iz ACP-7, ACP-8 i LCH-9. Upozorenje: Upotrebljavajte samo baterije, punjaèe i pribor koje je odobrio proizvoðaè telefona za upotrebu uz ovaj model telefona. Upotreba bilo kojih drugih tipova mo¾e poni¹titi odobrenje ili garanciju koji se odnose na telefon a mo¾e biti i opasna. Za moguænost nabavke odobrenog pribora, molimo proverite kod Va¹eg prodavca. Kada iskljuèujete kabl za napajanje bilo kog pribora, uhvatite i izvucite utikaè, a ne kabl. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 11
 12. 12. Op¹te informacije Op¹te informacije s Nalepnice iz paketa proizvoda Na ovim nalepnicama se nalaze va¾ne informacije znaèajne za servisiranja i slu¾bu podr¹ke. Nalepnicu zalepite na Garanciju. Nalepnicu stavite na Pozivnicu u Club Nokia (Nokia Club Invitation Card) koja se nalazi u paketu proizvoda. s Pristupni kodovi • Sigurnosni kod (5 cifara) Sigurnosni kod ¹titi Va¹ telefonski aparat od neovla¹æene upotrebe i isporuèuje se sa aparatom. Prethodno pode¹eni kod je 12345. Promenite kod u meniju Pode¹avanja, vidite deo Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65. Novu ¹ifru èuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog telefonskog aparata. Podesite telefonski aparat da zahteva unos koda, vidite Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65. • PIN kod (4 do 8 cifara) PIN (Personal Identification Number ili Lièni identifikacioni broj) kod od neovla¹æenog kori¹æenja ¹titi Va¹u SIM karticu. PIN kod se obièno isporuèuje uz SIM karticu. Podesite aparat da zahteva unos PIN koda pri svakom ukljuèivanju, vidite Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65. • PIN2 kod (4 do 8 cifara) PIN2 kod se eventualno isporuèuje uz SIM karticu i neophodan je za pristup odreðenim funkcijama, kao ¹to su brojaèi tarifnih jedinica. 12 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 13. 13. • PUK i PUK2 kodovi (8 cifara): PUK (Personal Unblocking Key, Lièna ¹ifra za deblokadu) kod je Op¹te informacije neophodan za izmenu blokiranog PIN koda. PUK2 kod je potreban za promenu blokiranog PIN2 koda. Ako PIN kodovi nisu isporuèeni uz SIM karticu za njih se obratite lokalnom provajderu.• ©ifra zabrane: ©ifra zabrane (poziva) je neophodna kod kori¹æenja opcije Servis zabrane poziva, Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65. Ovu ¹ifru dobijate od svog provajdera. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 13
 14. 14. Pregled funkcija telefonskog aparata Pregled funkcija telefonskog aparata Nokia 8310 pru¾a brojne funkcije praktiène za svakodnevno kori¹æenje kao ¹to su Kalendar, Èasovnik, Sat sa alarmom, Odbrojaè, Kalkulator, Igre, i mnoge druge. Takoðe Vam je za aparat na raspolaganju èitav dijapazon Nokia Xpress-onTM maski u boji. Za zamenu maski pogledajte Zamena maski na stranici 25. s GPRS – Paketni prenos podataka GPRS je telekomunikaciona tehnologija koja omoguæava upotrebu mobilnih telefona za slanje i prijem podataka putem mobilne mre¾e. GPRS je po sebi nosaè podataka koji omoguæava be¾ièni pristup mre¾ama podataka kao ¹to je Internet. Aplikacije koje koriste GPRS su WAP, SMS sistem poruka i GPRS prikljuèivanje na sistem (na primer Internet ili elektronsku po¹tu). Pre nego ¹to budete mogli koristiti GPRS tehnologiju • Morate se pretplatiti na GPRS servis, usluge. Za detalje u vezi raspolo¾ivosti i pretplate na GPRS usluge obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu. • Neophodno je da memori¹ete GPRS parametre za potrebe aplikacija koje se koriste preko GPRS. Vidite Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 81. Vidite Pode¹avanje poruka na stranici 53. Vidite GPRS prikljuèna pode¹avanja na stranici 65 i Razmena faxova i podataka na stranici 94. 14 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 15. 15. Cene za GPRS i aplikacije Pregled funkcija telefonskog aparataI ostvarena GPRS veza i aplikacija koja se koristi preko takve veze, na primer WAP servis, slanje i prijempodataka i SMS poruka se naplaæuju. Za detaljnije podatke o cenama obratite se svom operatoru mre¾eili dobavljaèu usluga.s HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinamaOvaj telefonski aparat Vam omoguæava kori¹æenje GSM servisa sa velikom brzinom prenosa podataka(HSD). Komunikaciju na velikim brzinama mo¾ete ostvariti kada je Va¹ telefonski aparat prikljuèen naraèunar IC vezom i kada su na raèunaru instalisani drajveri za modeme koji podr¾avaju programskepakete za prenos podataka velikim brzinama, a aparat odabran za aktivni modem.Za detalje u vezi raspolo¾ivosti i pretplate na HSD usluge obratite se svom operatoru mre¾e iliprovajderu.Pogledajte i deo Razmena faxova i podataka na stranici 94.s WAP – Protokol za beziène aplikacijeImate moguænost da pristupate raznim WAP servisima kao ¹to su bankarske usluge, izve¹taji o vremenui raspored letenja. Ovi servisi su posebno namenjeni mobilnim telefonima i odr¾avaju ih provajderi WAPservisa.Za raspolo¾ivost WAP servisa, kao i za cene i pretplatu proverite kod svog lokalnog operatora celularnemre¾e i/ili provajdera WAP servisa èiji servis ¾elite da koristite. Provajderi æe Vam takoðe dati i uputsvao kori¹æenju njihovih servisa.Vidite Servis mobilnog Interneta, WAP (Menu 12) na stranici 81. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 15
 16. 16. s RadioPregled funkcija telefonskog aparata U Va¹em telefonskom aparatu je integrisan i FM radio prijemnik. Radio program mo¾ete slu¹ati preko slu¹alica. Vidite Radio (Meni 10) na stranici 74. s Glasovne funkcije Va¹ telefonski aparat nudi sledeæe glasovne funkcije: • Glasovno biranje – pozivanje kori¹æenjem govornog nadimka, vidite Biranje glasom na stranici 40. • Komande glasom – za aktiviranje odreðenih funkcija Va¹eg telefonskog aparata koje su date u okviru menija Komande glasom, vidite Komande glasom na stranici 78. • Diktafon – za snimanje govora, vidite Diktafon na stranici 76. 16 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 17. 17. 1. Va¹ telefonski aparat Va¹ telefonski aparats Tasteri i konektori1. Glavni prekidaè, Ukljuèuje i iskljuèuje telefonski aparat. Dok ste u funkciji imenika ili menija, ili kada je tastatura zakljuèana, kratki pritisak na glavni prekidaè ukljuèuje osvetlenje displeja na oko 15 sekundi.2. Tasteri za pode¹avanje jaèine zvuka Gornji taster pojaèava, a donji smanjuje jaèinu zvuka u slu¹alici (i slu¹alicama).3. Selektorski tasteri, i Funkcija ovih tastera zavisi od teksta koji se pojavljuje na displeju iznad tastera, na pr. Meni i Imena u pasivnom re¾imu.4. Tasteri za pretra¾ivanje, i Omoguæavaju kretanje kroz imena, telefonske brojeve, menije i opcije parametara.5. bira telefonski broj i odgovara na dolazni poziv. U pasivnom re¾imu prikazuje poslednji birani broj.6. prekida uspostavljenu vezu. Izlazak iz bilo koje funkcije ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 17
 18. 18. Va¹ telefonski aparat 7. - unos cifara i slovnih karaktera. Pritiskom i dr¾anjem tastera birate broj svoje govorne po¹te. i se koriste za razlièite namene u razlièitim funkcijama. 1 - Konektor punjaèa 2 - Konektor za slu¹alice 3 - Infracrveni (IC) port s Pasivni re¾im rada Kada je telefonski aparat spreman za upotrebu a korisnik nije uneo nijedan karakter, aparat se nalazi u pasivnom re¾imu rada. Selektorski tasteri u pasivnom re¾imu su Meni i Imena. xxxx Oznaèava u kojoj se celularnoj mre¾i telefonski aparat trenutno koristi. Prikazuje jaèinu signala celularne mre¾e na va¹oj trenutnoj lokaciji. ©to je stubiæ vi¹i, signal je jaèi. Umesto indikatora jaèine signala prikazuje se indikator kada je GPRS veza postavljena na Stalna veza. Vidite Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 81. 18 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 19. 19. Prikazuje nivo napunjenosti baterije. ©to je stubiæ vi¹i, vi¹e je energije u bateriji. Va¹ telefonski aparatDrugi osnovni indikatori u pasivnom re¾imu: Primili ste jednu ili vi¹e tekstualnih ili grafièkih poruka. Vidite Èitanje i odgovaranje na poruku na stranici 50. Primili ste jednu ili vi¹e govornih poruka. Vidite Govorne poruke na stranici 52. Tastatura telefonskog aparata je zakljuèana. Vidite Zakljuèavanje tastature na stranici 24. Telefonski aparat ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku kada je Upozorenje na poziv postavljeno na Iskljuèeno i Zvuèni signal poruke na Iskljuèeno. Vidite Pode¹avanje tonova na stranici 63. Sat sa alarmom postavljen na Ukljuèi. Vidite Sat sa alarmom na stranici 58. Odbrojaè ukljuèen. Vidite Odbrojaè na stranici 78. Uspostavljena GPRS prikljuèna veza, pogledajte GPRS prikljuèna pode¹avanja na stranici 65. Indikator zamenjuje u sluèaju dolaznog ili odlaznog poziva u toku GPRS prikljuène veze. GPRS veza se privremeno obustavlja. Svi Va¹i pozivi su preusmereni na drugi broj, Preusmeri sve govorne pozive. Ako posedujete dve telefonske linije, indikator preusmeravanja za prvu liniju je a za drugu liniju . Vidite Preusmeravanje na stranici 59. Pozivi su ogranièeni na zatvorenu grupu korisnika (usluga mre¾e). Vidite Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 19
 20. 20. Za poèetak 2. Za poèetak s Instalacija SIM kartice i baterije • Dr¾ite sve SIM kartice daleko od dohvata dece. • SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako o¹tetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pa¾ljivi pri manipulaciji sa karticom, pri njenom ubacivanju i vaðenju. • Pre instalisanja SIM kartice obavezno telefon iskljuèiti, pa zatim izvaditi bateriju. 1. Sa zadnjom stranom aparata prema sebi pritisnite taster za oslobaðanje zadnje maske (1) i pogurajte masku aparata (2). Izvadite bateriju tako ¹to æete je podiæi iz dr¾aèa (3). 20 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 21. 21. 2. Da oslobodite dr¾aè SIM kartice malo odignite prednju ivicu poklopca na dr¾aèu kartice (4) i gurnite Za poèetak unazad (5). Otvorite poklopac (6).3. Ubacite SIM karticu u dr¾aè SIM kartice (7). Proverite da je SIM kartica unetnuta pravilno i da su zlatne kontakt povr¹ine na kartici okrenute ka dole. Zatvorite poklopac dr¾aèa SIM kartice (8). ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 21
 22. 22. Za poèetak 4. Vratite bateriju (9). 5. Postavite zadnju masku naspram kvaèica za zabravljivanje na prednjoj masci (10) i pogurajte zadnju masku dok se ne zabravi u svoje mesto (11). 22 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 23. 23. s Punjenje baterije Za poèetak1. Utaknite provodnik punjaèa u utiènicu na donjoj strani telefonskog aparata.2. Ukljuèite punjaè u zidnu utiènicu naizmeniènog napona. Ako je telefonski aparat ukljuèen, na kratko se ispisuje tekst Punjenje. Ukoliko je baterija potpuno prazna proæiæe nekoliko minuta pre nego ¹to se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego ¹to se mo¾e ostvariti bilo kakva veza.Telefonski aparat mo¾ete koristiti dok je prikljuèen punjaè.Vreme punjenja zavisi od punjaèa i baterije koji se koriste. Na primer, punjenje BLB-2 baterijepunjaèem ACP-7 traje oko 3 sata.s Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefonskog aparataPritisnite i dr¾ite glavni prekidaè .Ako aparat prika¾e poruku Ubaci SIM mada je SIM kartica pravilno ubaèena, obratitese svom operatoru mre¾e ili provajderu. Va¹ telefonski aparat ne podr¾ava 5 voltskeSIM kartice i potrebno je karticu zameniti.• Ako aparat zatra¾i PIN kod, unesite kod (prikazuje se kao ****) pa pritisnite OK. Vidite Zahtev za PIN kodom u okviru Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65 i Pristupni kodovi na stranici 12.• Ako aparat zatra¾i sigurnosni kod, unesite kod (prikazuje se kao ****) pa pritisnite OK. Pogledajte i deo Pristupni kodovi na stranici 12. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 23
 24. 24. Za poèetak Upozorenje: Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. SAVETI ZA EFIKASAN RAD: Va¹ telefonski aparat ima ugraðenu antenu. Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je telefon ukljuèen. Dodirivanje antene utièe na kvalitet veze i mo¾e da dovede do rada telefona na vi¹em energetskom nivou nego ¹to bi bilo potrebno. Nedodirivanje antene u toku veze optimizuje kvalitet njenog funkcionisanja kao i autonomiju aparata za obavljanje razgovora. s Zakljuèavanje tastature Tastaturu mo¾ete zakljuèati kako bi se spreèilo sluèajno pritiskanje tastera, na primer, kada Vam je telefonski aparat u d¾epu ili u ta¹nici. 24 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 25. 25. • Zakljuèavanje tastature Za poèetak Da biste zakljuèali tastaturu, u pasivnom re¾imu pritisnite Meni a zatim u roku od jedne i po sekunde. Kada je tastatura zakljuèana na vrhu ekrana se prikazuje ikonica .• Otkljuèavanje tastature Da biste tastaturu otkljuèali, pritisnite Otkljuè. pa zaim u roku od jedne i po sekunde.• Kada je za¹tita tastature aktivirana Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite taster . U toku veze aparatom se mo¾e rukovati normalno. Kada zavr¹ite ili odbacite poziv tastatura æe se automatski ponovo zakljuèati. Napomena: Kada je za¹tita tastature postavljena, moguæi su pozivi broja slu¾be pomoæi koji je programiran u Va¹em telefonu (na pr. 112 ili drugi zvanièni broj slu¾be pomoæi). Unesite broj slu¾be pomoæi i pritisnite . Broj æe biti prikazan tek po¹to unesete poslednju cifru.s Zamena maskiPre zamene maske uvek iskljuèite napajanje i iz telefonskog aparata iskopèajte punjaè ili drugi ureðaj.Telefonski aparat uvek odla¾ite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama.1. Skinite zadnju masku aparata. Sa zadnjom stranom aparata prema sebi pritisnite taster za oslobaðanje zadnje maske i pogurajte masku aparata. Vidite Instalacija SIM kartice i baterije na stranici 20. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 25
 26. 26. Za poèetak 2. Pa¾ljivo izvucite aparat iz prednje maske poèinjuæi sa donje strane aparata (1). 3. Vratite ulo¾ak tastature u prednju masku (2). 4. Da vratite prednju masku podesite vrh telefonskog aparata sa vrhom prednje maske (3) i blago pritisnite aparat na masku (4). Proverite da je prednja maska èvrsto u svom le¾i¹tu. 5. Vratite zadnju masku aparata. Postavite zadnju masku naspram kvaèica za zabravljivanje na prednjoj masci i pogurajte zadnju masku dok se ne zabravi u svoje mesto. Vidite Instalacija SIM kartice i baterije na stranici 20. 26 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 27. 27. 3. Funkcije poziva Funkcije pozivas Pozivanje1. Ukucajte telefonski broj pretplatnika ukljuèujuæi i karakteristièni (pozivni) broj podruèja. Da biste izmenili broj na ekranu pritisnite ili da pomerite kursor, a Obri¹i da obri¹ete karakter levo od kursora. Za meðunarodne pozive, pritisnite dva puta za meðunarodni prefiks (karakter + zamenjuje pozivni broj za izlaz u meðunarodni saobraæaj), zatim ukucajte pozivni broj dr¾ave, podruèja i telefonski broj pretplatnika.2. Pritisnite taster da taj broj pozovete.3. Pritisnite ili Zavr¹i da vezu zavr¹ite ili da odustanete od zapoèetog uspostavljanja veze.Kada telefonski aparat koristite sa PPH-1 hendsfri auto kompletom, iz interfonskog re¾ima (bezupotrebe ruku) u privatni re¾im prelazite iskljuèivanjem kompleta PPH-1 iz aparata. Da biste se vratili ure¾im rada bez upotrebe ruku, ponovo prikljuèite komplet PPH-1 u aparat.Pozivanje broja pomoæu telefonskog imenika1. Vidite Tra¾enje imena u imeniku na stranici 37.2. Pritisnite da biste pozvali broj na ekranu.Ponovno biranje poslednjeg biranog brojaDa pristupite listi poslednjih 20 brojeva koje ste pozvali ili probali da pozovete, u pasivnom re¾imupritisnite jednom. Doðite do ¾eljenog broja ili imena i pritisnite da ga pozovete. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 27
 28. 28. Funkcije poziva Pozivanje Va¹e govorne po¹te U pasivnom re¾imu pritisnite i dr¾ite taster , ili pritisnite i . Ukoliko se zatra¾i telefonski broj Va¹e govorne po¹te, ukucajte ga i pritisnite OK. Pogledajte i deo Govorne poruke na stranici 52. Brzo biranje nekog telefonskog broja Dodelite telefonski broj jednom od tastera za brzo biranje, do , i taj broj æete moæi pozvati na jedan od sledeæih naèina: • Pritisnite ¾eljeni taster za brzo biranje, pa onda . • Ako je Brzo biranje ukljuèeno pritisnite i dr¾ite ¾eljeni taster za brzo biranje dok se veza ne uspostavi. Vidite Brzo biranje na stranici 60. Pogledajte i deo Brzo biranje na stranici 40. Uspostavljanje konferencijske veze Konferencijska veza je usluga mre¾e koja omoguæava konferencijsku vezu do ¹est uèesnika. 1. Pozovite prvog uèesnika. 2. Da biste pozvali drugog uèesnika pritisnite Opcije pa odaberite Novi poziv. 3. Ukucajte, ili pozovite iz memorije, telefonski broj novog uèesnika i pritisnite Pozovi. Prvi poziv se zadr¾ava, stavlja na èekanje. 4. Kada dobijete odgovor na novi poziv ukljuèite prvog uèesnika u konefencijsku vezu. Pritisnite Opcije i odaberite Konferencija. 5. Da u vezu dodate novog uèesnika ponovite korake 2 do 4. 28 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 29. 29. 6. Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od uèesnika: Funkcije poziva Pritisnite Opcije i odaberite Privatno. Doðite do ¾eljenog uèesnika i pritisnite OK. Po¹to zavr¹ite privatni razgovor, obnovite konferencijsku vezu kao ¹to je opisano u koraku 4.7. Za zavr¹etak konferencijske veze pritisnite taster .s Prijem ili odbijanje dolaznog pozivaPritisnite da dolazni poziv primite, a da vezu zavr¹ite.Pritisnite da poziv odbijete.Ako pritisnete Ti¹ina, samo se iskljuèuje zvono. Tada poziv mo¾ete ili primiti ili odbiti. Savet: Ukoliko je funkcija Preusmeri ako je zauzeto aktivirana za preusmeravanje dolaznih poziva, na primer na Va¹u govornu po¹tu, odbijanje dolaznog poziva æe isti i preusmeriti. Vidite Preusmeravanje na stranici 59.Poziv na èekanjuNa dolazni poziv mo¾ete odgovoriti u toku aktivne veze ako ste aktivirali funkciju Servis poziva naèekanju, vidite Servis poziva na èekanju na stranici 61.U toku veze pritisnite da odgovorite na poziv na èekanju. Prvi poziv se zadr¾ava, stavlja naèekanje. Da biste aktivnu vezu zavr¹ili, pritisnite .s Opcije u toku vezeMnoge opcije koje mo¾ete koristiti u toku aktivne veze su usluge mre¾e. Pritisnite Opcije u tokuaktivne veze za neke od sledeæih opcija: ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 29
 30. 30. Funkcije poziva Isklj. mikrofon ili Uklj. mikrofon, Zavr¹i poziv, Zavr¹i sve, Imenik, Meni i Zadr¾i ili Otpisti, Novi poziv, Konferencija, Privatno, Odgovori i Odbaci. Po¹alji DTMF se koristi za slanje DTMF tonskih sekvenci kao, na primer, pristupnih ¹ifri, lozinka, ili brojeva bankovnih raèuna. Ukucajte DTMF sekvencu ili je potra¾ite u imeniku i pritisnite OK. Imajte na umu da karakter (instrukciju) za èekanje w i za pauzu p unosite vi¹estrukim pritiskom na taster . Zameni se koristi za prelazak sa aktivnog na poziv na èekanju i obratno, Prebaci za povezivanje poziva na èekanju i aktivnog poziva uz sopstveni izlazak iz veze, a Snimi za poèetak snimanja govora. 30 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 31. 31. 4. Pisanje teksta Pisanje tekstaTekst mo¾ete unositi na dva razlièita naèina; tradicionalnom metodom, i drugom metodom koja sezove prediktivni naèin unosa teksta.s Upotreba tradicionalnog naèina unosa tekstaIkonica se prikazuje gore levo na ekranu kada tekst pi¹ete tradicionalnim naèinom unosa teksta.• Pritiskajte numerièki taster, do , potreban broj puta sve dok se ¾eljeni karakter ne pojavi. Na numerièkom tasteru nisu ispisani svi karakteri koji su Vam na raspolaganju na njemu. Raspolo¾ivi karakteri zavise od jezika koji je odabran u meniju Jezik. Vidite Jezik na stranici 62. Da biste uneli neku cifru, pritisnite i dr¾ite odgovarajuæi numerièki taster.• Za prelazak sa unosa slova na unos cifara i obratno, pritisnite i dr¾ite taster . Re¾im unosa cifara je oznaèen sa 123 na vrhu ekrana.• Ukoliko se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao prethodno uneto, saèekajte dok se kursor ne pojavi ili pritisnite taster ili i ukucajte ¾eljeno slovo.• Ako napravite gre¹ku, pritisnite Obri¹i da obri¹ete karakter levo od kursora. Pritisnite i dr¾ite Obri¹i da karaktere obri¹ete br¾e.• Najèe¹æi znaci interpunkcije kao i posebni karakteri nalaze se na numerièkom tasteru . Pritisnite taster da Vam se prika¾e lista posebnih karaktera. Kreæite se po listi i da odaberete ¾eljeni karakter pritisnite Ubaci. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 31
 32. 32. Pisanje teksta Za br¾e kretanje po listi pritisnite , , ili , a da odaberete karakter pritisnite . • Za razmak pritisnite taster . • Za prelazak sa velikih na mala slova i obratno pritisnite taster . Simbol ABC ili abc koji se prikazuje na vrhu ekrana oznaèava da li su odabrana mala ili velika slova. • Pritisnite ili da kursor pomerite desno odnosno levo. s Upotreba prediktivnog naèina unosa teksta Svaki karakter mo¾ete uneti jednim pritiskom na taster. Prediktivni naèin unosa teksta se bazira na reèniku koji je ugraðen u telefonski aparat a kome i Vi sami mo¾ete dodavati nove reèi. Kada se reènik ispuni nova uneta reè zamenjuje onu koja je najranije uneta. Ikonica se prikazuje gore levo na ekranu kada tekst pi¹ete prediktivnim naèinom unosa teksta. Ukljuèivanje i iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta 1. U toku pisanja teksta pritisnite Opcije i odaberite Reènik. 2. Da ukljuèite prediktivni naèin unosa teksta: Odaberite jezik iz liste opcija reènika; na ekranu se prikazuje T9 reènik ukljuèen. Prediktivni naèin unosa teksta je na raspolaganju samo za jezike iz liste. Da iskljuèite prediktivni naèin unosa teksta: Da se vratite na tradicionalni naèin unosa teksta odaberite Reènik iskljuè.; na ekranu se prikazuje T9 reènik iskljuèen. 32 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 33. 33. Savet: Za brzo ukljuèivanje odnosno iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta, u toku Pisanje teksta pisanja pritisnite dva puta .Pisanje reèi1. Pisanje reèi zapoènite koristeæi tastere do . Svaki taster pritisnite samo jednom za jedno slovo. Reè se menja posle svakog otkucaja. Na primer, da biste napisali Nokia kada je odabran reènik engleskog jezika pritisnite jednom za N, jednom za o, jednom za k, jednom za i, i jednom za a: Pored numerièkih tastera mo¾ete koristiti i druge tastere na sledeæi naèin: • Da obri¹ete karakter levo od kursora pritisnite Obri¹i. Pritisnite i dr¾ite Obri¹i da karaktere obri¹ete br¾e. • Da promenite malo u veliko slovo i obratno pritisnite , a da prelazite sa unosa slova na unos cifara i obratno, pritisnite i dr¾ite . • Da unesete simbol pritisnite i dr¾ite , ili umesto toga pritisnite Opcije i odaberite Ubaci simbol. Doðite do ¾eljenog simbola i pritisnite Ubaci. Za br¾e kretanje po listi pritisnite , , ili , a da odaberete karakter pritisnite . • Da biste uneli cifru dok ste u re¾imu unosa slova pritisnite i dr¾ite odgovarajuæi taster, ili pritisnite Opcije i odaberite Ubaci broj. Ukucajte ¾eljeni broj i pritisnite OK. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 33
 34. 34. Pisanje teksta • Da biste uneli ime ili telefonski broj koje æete potra¾iti u imeniku, pritisnite Opcije i odaberite Ubaci ime ili Ubaci broj. • Da biste uneli reè pritisnite Opcije i odaberite Ubaci reè. Napi¹ite reè koristeæi tradicionalni naèin unosa teksta i pritisnite Zapamti. Reè se takoðe dodaje i u reènik. 2. Kada zavr¹ite pisanje reèi, i ona je ispravna, potvrdite izbor pritiskom na taster ili tako ¹to æete dodati razmak pomoæu tastera . Ukoliko reè nije ispravna, imate sledeæe opcije: • Pritiskajte neprekidno dok se ne pojavi ¾eljena reè, i potvrdite je. • Pritisnite Opcije i odaberite Predlozi. Ako se iza reèi prika¾e znak ?, reè koju nameravate da napi¹ete se ne nalazi u reèniku. Da reè dodate u reènik pritisnite Spel, ukucajte reè (koristeæi tradicionalni naèin unosa teksta) i pritisnite Zapamti. Kada se reènik ispuni nova uneta reè zamenjuje onu koja je najranije uneta. 3. Zapoènite sa pisanjem naredne reèi. Pisanje slo¾enica Ukucajte prvi deo reèi i potvrdite ga pritiskom na taster . Napi¹ite zadnji deo slo¾enice i potvrdite ga pritiskom tastera ili . 34 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 35. 35. 5. Telefonski imenik (Imena) Telefonski imenik (Imena)Imena i telefonske brojeve mo¾ete saèuvati u memoriju aparata (interni imenik) ili u memoriju SIMkartice (SIM imenik).• Interni imenik mo¾e da primi do 500 imena sa brojevima i tekstualnim napomenama za svako ime. Ukupan broj imena koje mo¾e da memori¹e zavisi od du¾ine imena, brojeva i tekstualnog dela sloga.• Telefonski aparat podr¾ava SIM kartice koje mogu memorisati do 250 imena i telefonskih brojeva. Imena i brojevi saèuvani u memoriji SIM kartice oznaèena su ikonicom .s Izbor parametara telefonskog imenika1. Pritisnite Imena i odaberite Pode¹avanja.2. Odaberite Memorija u upotrebi, pa odaberite jednu od sledeæih opcija: Telefon i SIM da imena i brojeve pozivate iz oba imenika. Imena i brojevi æe se upisivati u memoriju telefonskog aparata. Telefon da koristite interni imenik. SIM kartica da koristite imenik SIM kartice.3. Odaberite Pregled imenika, pa odaberite jednu od sledeæih opcija: Lista imena za prikaz po tri imena. Ime i broj za prikaz po jednog imena i broja. Velika slova za prikaz samo jednog imena. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 35
 36. 36. Telefonski imenik (Imena) 4. Odaberite Stanje memorije. Odaberite Telefon ili SIM kartica da vidite koliko je imena i telefonskih brojeva trenutno uneto kao i koliko jo¹ mo¾e biti uneto u odabrani imenik. s Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime) Imena i brojevi æe biti memorisani u aktivnoj memoriji (u upotrebi); vidite Izbor parametara telefonskog imenika gore. 1. Pritisnite Imena i odaberite Dodaj ime. 2. Ukucajte ime i pritisnite OK). Vidite Pisanje teksta na stranici 31. 3. Ukucajte telefonski broj i pritisnite OK. Za unos brojeva pogledajte Pozivanje na stranici 27. 4. Kada su ime i broj memorisani pritisnite Uraðeno. Savet: Brzo memorisanje U pasivnom re¾imu ukucajte telefonski broj pretplatnika. Pritisnite Opcije pa odaberite Zapamti. Ukucajte ime i pritisnite OK. Memorisanje vi¹e brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu Za svako ime u internom imeniku aparata mo¾ete memorisati do pet telefonskih brojeva i èetri kratke tekstualne napomene. Tekstualni deo uz ime mogu biti po¹tanska i e-mail adresa, napomena i Web adresa. Prvi broj saèuvan pod nekim imenom se automatski postavlja kao podrazumevani broj i oznaèava sa . Kada odaberete ime iz telefonskog imenika da biste ga na primer pozvali, ako ne odaberete neki drugi, koristiæe se podrazumevani broj. 36 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 37. 37. 1. Proverite da aktivna memorija bude ili Telefon ili Telefon i SIM. Vidite Izbor parametara telefonskog Telefonski imenik (Imena) imenika na stranici 35.2. Da pristupite listi imena i telefonskih brojeva, u pasivnom re¾imu pritisnite ili .3. Doðite do imena upisanog u memoriji internog imenika aparata kojem ¾elite da dodate novi broj ili tekst, i pritisnite Detalji.4. Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj broj ili Dodaj tekst.5. Odaberite jedan od sledeæih tipova brojeva ili teksta: Op¹ti je podrazumevani tip koji se koristi kada nijedan drugi tip broja nije postavljen kao podrazumevani broj. Drugi tipovi brojeva su: Mobilni, Kuæni, Kancelarija i Fax. Tipovi teksta su: E-mail, Web adresa, Po¹t. adresa i Napomena. Da promenite tip broja ili teksta odaberite Promeni tip iz liste opcija.6. Ukucajte broj ili tekst i pritisnite OK da to saèuvate.7. Pritisnite Nazad a zatim Izaði da se vratite u pasivni re¾im.Promena podrazumevanog brojaPritisnite u pasivnom re¾imu ili doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji. Doðite do brojakoji ¾elite da postavite kao podrazumevani broj. Pritisnite Opcije pa odaberite Za osnovni.s Tra¾enje imena u imeniku1. Pritisnite Imena i odaberite Naði.2. Ili pritisnite Listaj da pristupite imeniku ili ukucajte prvo(a) slovo(a) imena koje tra¾ite, pa pritisnite Tra¾i. U prozoru æe se pokazati predlozi. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 37
 38. 38. Telefonski imenik (Imena) 3. Doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji. Pomerajte kursor da pogledate detalje za odabrano ime. Savet: Da brzo naðete neko ime i telefonski broj, u pasivnom re¾imu pritisnite ili . Ukucajte prvo(a) slovo(a) imena i/ili doðite do ¾eljenog imena. s Izmena imena, broja ili tekstualnog dela Potra¾ite ime (ili broj) koji ¾elite da izmenite i pritisnite Detalji. Doðite do imena, broja ili tekstualnog dela koji ¾elite da izmenite i pritisnite Opcije. Odaberite Izmeni ime, Izmeni broj, ili Izmeni tekst, unesite izmene imena, broja ili teksta pa pritisnite OK. s Brisanje imena i brojeva Pritisnite Imena i odaberite Obri¹i. • Da obri¹ete imena i brojeve pojedinaèno, odaberite Jedno po jedno pa doðite do imena (i broja) koje ¾elite da obri¹ete. Pritisnite Obri¹i pa pritisnite OK da to potvrdite. • Da sva imena i brojeve u imeniku obri¹ete odjednom, odaberite Obri¹i sve pa doðite do imenika, Telefon ili SIM kartica i pritisnite Obri¹i. Pritisnite OK da koristeæi sigurnosni kod potvrdite brisanje. s Kopiranje telefonskih imenika Imena i telefonske brojeve mo¾ete prepisivati iz memorije telefonskog aparata u memoriju na Va¹oj SIM kartici i obratno. 1. Pritisnite Imena i odaberite Kopiraj. 2. Odaberite smer kopiranja, Iz telefona u SIM karticu ili Iz SIM kartice u telefon. 38 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 39. 39. 3. Odaberite Jedno po jedno, Sve ili Osnov. brojevi Telefonski imenik (Imena) • Ako odaberete opciju Jedno po jedno, doðite do imena koje ¾elite da prepi¹ete i pritisnite Kopiraj. Osnov. brojevi se prikazuje kada kopirate iz telefonskog aparat u SIM karticu. Samo osnovni, podrazumevani brojevi æe biti prepisani.4. Da biste odabrali da li ¾elite da saèuvate ili obri¹ete izvorna imena i brojeve odaberite Saèuvaj original odnosno Obri¹i original. • Ako odaberete Sve ili Osnov. brojevi, pritisnite OK kada se na ekranu pojavi Poèni kopiranje? ili Poèni preme¹tanje?.s Slanje i prijem vizitkartiImate moguænost da ¹aljete i primate kontakt podatke neke osobe u formi vizitkarte i to bilo preko ICporta ili, ako to Va¹a mre¾a podr¾ava, kao OTA(Over The Air) radio poruke.• Primanje vizitkarti Proverite da je Va¹ aparat spreman za prijem podataka preko IC porta, vidite Infracrvena veza (Meni 9) na stranici 73. Korisnik drugog telefona sada mo¾e poslati ime i telefonski broj preko IC veze. Kada primite vizitkartu putem IR ili kao OTA poruku pritisnite Prika¾i. Pritisnite Opcije i odaberite Saèuvaj da biste vizitkartu saèuvali u memoriji telefonskog aparata, ili Odbaci da primljenu vizitkartu obri¹ete. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 39
 40. 40. Telefonski imenik (Imena) • Slanje vizitkarti Koristeæi IC port svog telefonskog aparata mo¾ete slati kontakt informacije neke osobe u formi vizitkarte kompatibilnom telefonskom aparatu ili drugom hendheld ureðaju koji podr¾ava vCard standard. 1. Potra¾ite u imeniku ime ili broj koje ¾elite poslati, pritisnite Opcije i odaberite Po¹alji vizitk.. 2. Da biste vizitkartu poslali putem IC veze proverite da je drugi telefonski aparat ili PC raèunar pode¹en za prijem podataka preko svog IC porta, pa odaberite Infra-crvena. Da vizitkartu poèaljete kao OTA poruku, odaberite SMS. s Brzo biranje Za pozivanje preko tastera za brzo biranje pogledajte Brzo biranje nekog telefonskog broja na stranici 28. Dodeljivanje telefonskog broja pretplatnika tasteru za brzo biranje Pritisnite Imena i odaberite Brza biranja. Doðite do ¾eljenog telefonskog broja za brzo biranje i pritisnite Dodeli. Ako je broj veæ dodeljen nekom numerièkom tasteru, pritisnite Opcije, i moæi æete videti (Vidi broj), promeniti (Promeni) ili obrisati (Obri¹i) dodeljeni telefonski broj. Pritisnite Tra¾i, i odaberite prvo ime a zatim i broj koji ¾elite dodeliti tasteru. s Biranje glasom Telefonski broj mo¾ete pozvati i izgovaranjem govornog nadimka koji mu je pridodat. Svaka izgovorena reè, ili vi¹e reèi, kao ¹to je ime(na) mo¾e biti govorni nadimak. Pre upotrebe biranja glasom imajte na umu: 40 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 41. 41. • Govorni nadimci ne zavise od jezika. Oni zavise od glasovnih karakteristika govornika. Telefonski imenik (Imena)• Govorni nadimci su osetljivi na ambijentalnu buku. Snimajte ih i njima birajte u sredinama bez buke.• Pri snimanju govornog nadimka, ili pozivanju koristeæi govorni nadimak, telefonski aparat dr¾ite u normalnom polo¾aju, uz uvo.• Veoma kratka imena nisu prihvatljiva. Koristite du¾a imena i izbegavajte upotrebu sliènih za razlièite brojeve telefona. Napomena: Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju. Ovo mo¾e biti te¹ko, na primer u buènim sredinama ili u hitnim sluèajevima, zato se nemojte oslanjati iskljuèivo na biranje glasom u svim situacijama.Dodavanje govornog nadimkaDo deset telefonskih brojeva mogu imati govorne nadimke.Unesite ili iskopirajte u memoriju telefonskog aparata telefonske brojeve kojima ¾elite dodeliti govornenadimke.Govorne nadimke mo¾ete dodeliti i imenima u SIM kartici ali ako zamenite SIM karticu novom prvoæete morati obrisati stare govorne nadimke da biste mogli dodeliti nove.1. U pasivnom re¾imu pritisnite ili .2. Doðite do imena kojem ¾elite dodeliti govorni nadimak i pritisnite Detalji. Doðite do ¾eljenog telefonskog broja i pritisnite Opcije.3. Odaberite Dodaj nadimak. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 41
 42. 42. Telefonski imenik (Imena) 4. Pritisnite Start, pa razgovetno izgovorite reè(i) koju ¾elite da snimite kao govorni nadimak. Po snimanju, aparat reprodukuje snimljeni nadimak. 5. Po¹to govorni nadimak bude uspe¹no memorisan prikazuje se Nadimak zapamæen, èuje se pisak, a iza telefonskog broja se pojavljuje simbol . Pozivanje koristeæi govorni nadimak Dok neka aplikacija koja koristi GPRS vezu ¹alje ili prima podatke ne mo¾ete pozivati glasom. Da biste obavili poziv koristeæi govorni nadimak prekinite aplikaciju koja koristi GPRS vezu. 1. U pasivnom re¾imu pritisnite taster za pode¹avanje jaèine zvuka sa strelicom na dole, ili pritisnite i dr¾ite Imena. Èuæe se kratki zvuèni signal i pojaviæe se tekst Molim sada prièaj. 2. Razgovetno izgovorite govorni nadimak. 3. Telefonski aparat æe reprodukovati prepoznati govorni nadimak i birati broj prepoznatog govornog nadimka posle 1,5 sekunde. Kada koristite slu¹alice, da biste zapoèeli snimanje govornog nadimka pritisnite i dr¾ite taster na slu¹alicama. Reprodukovanje, promena i brisanje govornog nadimka Pritisnite Imena i odaberite Nadimci. Doðite do imena sa ¾eljenim govornim nadimkom i pritisnite Opcije. • Da biste govorni nadimak reprodukovali odaberite Ponovi. • Da biste govorni nadimak obrisali odaberite Obri¹i pa pritisnite OK. 42 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 43. 43. • Da biste govorni nadimak promenili odaberite Promeni. Pritisnite Start da dodate novi govorni Telefonski imenik (Imena) nadimaks Brojevi servisaImate moguænost pozivanja brojeva servisa, uslu¾nih brojeva, svog provajdera ako su ti brojevi upisaniu SIM kartici.Pritisnite Imena i odaberite Servisni br.. Doðite do ¾eljenog broja servisa, i pritisnite taster da tajbroj pozovete.s Grupe pozivaèaImena i telefonske brojeve memorisane u Imeniku mo¾ete organizovati po grupama pozivalaca. Telefonmo¾ete podesiti da se za svaku grupu pozivalaca ogla¹ava specifiènim tonom zvona i da na ekranuprikazuje odreðenu slièicu kada primate poziv sa nekog broja iz grupe, vidi dole. Da aparat podesite dazvoni samo na pozive od brojeva koji pripadaju izabranoj grupi pozivalaca vidite Upozoravaj na u deluPode¹avanje tonova na stranici 63.Pritisnite Imena, odaberite Grupe poziv. pa odaberite ¾eljenu grupu pozivalaca. Odaberite• Naziv grupe, ukucajte novi naziv grupe pozivalaca i pritisnite OK.• Ton zvona grupe doðite do tona zvona koji ¾elite da dodelite grupi i pritisnite OK. Uobièajeni je onaj zvuk zvona koji je odabran za trenutno aktivni naèin rada, profil.• Logo grupe i odaberite Ukljuèi da telefon prikazuje logo, Iskljuèi da ga ne prikazuje, Vidi da vidite odabrani logo, ili Po¹alji logo da ga po¹aljete kao OTA poruku ako to Va¹a mre¾a podr¾ava. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 43
 44. 44. Telefonski imenik (Imena) • Èlanovi grupe. Da dodate ime nekoj grupi pozivalaca pritisnite OK na Dodaj ime. Ako ste veæ dodali imena i brojeve grupi pritisnite Opcije, doðite do Dodaj ime i pritisnite OK. Doðite do imena koje ¾elite da dodate grupi i pritisnite Dodaj. Da ime izbacite iz grupe, doðite do imena koje ¾elite da izbacite i pritisnite Opcije. Pritisnite OK na Ukloni ime. 44 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 45. 45. 6. Kori¹æenje menija Kori¹æenje menijaTelefonski aparat Vam nudi ¹iroki dijapazon funkcija koje su grupisane u menije. Veæinu funkcijamenija prate kratki tekstovi uputstva, pomoæi. Da biste pogledali tekst uputstva, doðite do ¾eljenefunkcije menija i saèekajte 15 sekundi. Za izlazak iz teksta uputstva pritisnite Nazad. Vidite Pomoænaobja¹njenja na stranici 63.s Pristup nekoj funkciji menijaPretra¾ivanjem1. Da biste pristupili Meniju pritisnite Meni.2. Kreæite se kroz meni i odaberite, na primer, Pode¹avanja tako ¹to æete pritisnuti Izaberi.3. Ako meni sadr¾i podmenije odaberite koji ¾elite, na primer Pode¹avanje poziva.4. Ako i odabrani podmeni sadr¾i dalje podmenije, ponovite korak 3. Odaberite naredni podmeni, na primer Odgov. bilo kojim tasterom.5. Odaberite parametar, opciju po svom izboru.6. Pritisnite Nazad da se vratite na prethodni nivo, odnosno Izaði da izaðete iz menija.Numerièkom preèicomMeniji, podmeniji i parametri opcija su numerisani i mo¾ete im pristupati preko njihove numerièkepreèice. Indeksni broj preèice je prikazan u gornjem desnom delu displeja.• Da biste pristupili Meniju pritisnite Meni. Brzo, u roku od dve sekunde unesite indeksni broj funkcije menija kojoj ¾elite da pristupite.Na primer, da postavite Odgov. bilo kojim tasterom Ukljuèi, pritisnite Meni, , , i . ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 45
 46. 46. s Lista funkcija menijaKori¹æenje menija 1. Poruke 3. Naèini rada 1. Pi¹i poruku 1. Op¹ti 2. Pristiglo 2. Neèujan 3. Za slanje 3. Sastanak 4. Arhiva 4. Teren 5. Obrasci 5. Pejd¾er 6. Moji folderi 4. Pode¹avanja 7. Obri¹i poruke 1. Sat sa alarmom 8. Govorne poruke 2. Pode¹avanje vremena i datuma 9. Info poruke 3. Pode¹avanje poziva 10.Editor servisnih komandi 4. Pode¹avanje telefona 11.Pode¹avanje poruka 5. Pode¹avanje tonova 2. Lista poziva 6. Pode¹avanje dodatka 1. Propu¹teni pozivi 7. GPRS pode¹avanje modema 2. Primljeni pozivi 8. Pode¹avanja sigurnosti 3. Pozvanibrojevi 9. Vrati na fabrièki pode¹eno 4. Obri¹i liste zadnjih poziva 5. Igre 5. Du¾ina poziva 1. Izaberi igru 6. Tro¹kovi poziva 2. Igraèki servisi 7. GPRS meraè podataka 3. Pode¹avanja 8. GPRS meraè veze 6. Kalkulator 46 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 47. 47. 7. Lista zadat. 4. ©toperica Kori¹æenje menija8. Kalendar 12.Servisi9. Infracrvena 1. Poèetak 2. Adrese10.Radio 3. Servis. prijem11.Dodaci 4. Pode¹avanja 1. Diktafon 5. Idi na adresu 2. Komande glasom 6. Obri¹i ke¹ 3. Odbrojavaè 13.SIM servisi1 1. Prikazuje se jedino ako ga Va¹a SIM kartica podr¾ava. Naziv i sadr¾aj je razlièit i zavisi od SIM kartice. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 47
 48. 48. Funkcije menija 7. Funkcije menija s Poruke (Meni 1) Svoje tekstualne i grafièke poruke mo¾ete èitati, pisati i slati ili ih èuvati. Sve poruke u memoriji za poruke Va¹eg telefonskog aparata organizovane su po folderima. Pre nego ¹to budete mogli da ¹aljete tekstualne ili grafièke poruke potrebno je da upi¹ete broj svog centra za razmenu poruka, vidite Pode¹avanje poruka na stranici 53. Pisanje i slanje poruka Imate moguænost pisanja i izmena tekstualnih poruka du¾ine do 160 karaktera. 1. Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Pi¹i poruku 2. Ukucajte tekst poruke. Vidite Pisanje teksta na stranici 31. Vidite Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku na stranici 50 i Ubacivanje grafièkog obrasca u poruku na stranici 50. 3. Da biste poruku poslali, pritisnite Opcije i odaberite Po¹alji. 4. Unesite broj primaoca i pritisnite OK da poruku po¹aljete, ili potra¾ite telefonski broj u imeniku. Da biste poruku poslali pritisnite OK. Napomena: Kada ¹aljete poruke preko SMS servisa mre¾e aparat mo¾e da prika¾e obave¹tenje "Poruka poslata". To znaèi da je aparat poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znaèi da je poruka primljena na ¾eljenoj prijemnoj strani. Za vi¹e detalja u vezi SMS servisa obratite se svom provajderu. 48 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
 49. 49. Opcije slanja poruka Funkcije menijaPo¹to ste poruku napisali pritisnite Opcije, i odaberite Opcije slanja.• Da poruku po¹aljete na vi¹e odredi¹ta odaberite Po¹alji na vi¹e. Po¹to ste poruku poslali svim ¾eljenim primaocima, pritisnite Uraðeno.• Da biste poruku poslali koristeæi neki od oblika slanja, odaberite Oblik slanja pa zatim oblik slanja koji ¾elite da upotrebite. Na primer, ako odaberete oblik slanja koji ste definisali za prenos e-mail po¹te, ukucajte, ili potra¾ite u imeniku e-mail adresu primaoca, i pritisnite OK. Ukucajte broj servisa za razmenu e- mail po¹te, pa odaberite Prihvati da poruku po¹aljete. Za definisanje oblika slanja poruka pogledajte Pode¹avanje poruka na stranici 53.• Da poruku prosledite na nekoliko odredi¹ta ili da koristite oblik slanja poruke, odaberite Opcije prosleð. pa onda Po¹alji na vi¹e, odnosno Oblik slanja.Tekstualni i grafièki obrasciPritisnite Meni, odaberite Poruke pa Obrasci Prikazaæe Vam se lista tekstualnih obrazaca oznaèenih sa , odnosno grafièkih oznaèenih sa .Va¹ telefonski aparat nudi izbor od 10 obrazaca grafièkih poruka. Takoðe imate i moguænostmemorisanja novih slièica u folder Obrasci. Dodatne slièice æete naæi na internet sajtu firme Nokia,http://www.club.nokia.com. Napomena: Ovu fukciju mo¾ete koristiti jedino ako je podr¾ava Va¹ operator mre¾e ili Va¹ provajder. Grafièke poruke mogu primati i prikazivati jedino telefonski aparati koji nude moguænosti grafièkih poruka. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 49
 50. 50. Funkcije menija • Svaka grafièka poruka sastoji se od nekoliko tekstualnih poruka. Zato slanje jedne grafièke poruke mo¾e ko¹tati vi¹e od slanja jedne tekstualne poruke. • Po¹to se grafièke poruke èuvaju u memoriji telefonskog aparata neæete ih moæi pregledati ako svoju SIM karticu koristite u drugom telefonskom aparatu. Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku U toku pisanja poruke ili odgovora pritisnite Opcije. Odaberite Uzmi obrazac i odaberite obrazac koji ¾elite da ubacite. Ubacivanje grafièkog obrasca u poruku U toku pisanja poruke ili odgovora pritisnite Opcije. Odaberite Pridodaj sliku pa odaberite sliku da je vidite. Pritisnite Prikaèi da sliku ubacite u svoju poruku. Ikonica u zaglavlju poruke oznaèava da je pridodata slièica. Broj karaktera koji mo¾ete uneti u neku poruku zavisi od velièine same slièice. Da biste pogledali tekst i grafiku zajedno pritisnite Opcije pa odaberite Pregled. Èitanje i odgovaranje na poruku Kada primite neku tekstualnu ili grafièku poruku na ekranu se pojavljuje oznaka i broj novih poruka, a iza toga tekst poruka primljeno. Blinkanje ikonice oznaèava da je memorija za poruke ispunjena. Pre nego ¹to budete mogli da primate ili ¹aljete nove poruke, morate izbrisati neke stare. 1. Da biste poruku pogledali odmah pritisnite Prika¾i, ili da biste je pogledali kasnije pritisnite Izaði. 50 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

×