Nokia 8310 (srpsko uputstvo)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Nokia 8310 (srpsko uputstvo)

on

 • 690 views

 

Statistics

Views

Total Views
690
Views on SlideShare
690
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Nokia 8310 (srpsko uputstvo) Nokia 8310 (srpsko uputstvo) Presentation Transcript

  • Elektronsko Uputsvo za Korisnika sadr¾i predmet "Uslovi kori¹æenja Nokia uputstava za korisnika 7.juna 1998." (“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)Uputstvo za korisnika 9353385 Izdanje 1
  • IZJAVA O USKLAÐENOSTI PROIZVODAMi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd izjavljujemo na svoju iskljuèivu odgovornost da je proizvod NHM-7 usklaðen sa odredbama sledeæeDirektive Saveta: 1999/5/EC.Primerak Izjave o usklaðenosti proizvoda mo¾ete naæi na adresihttp://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Sva prava zadr¾ana.Bez prethodne pismene dozvole dru¹tva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili èitavihsadr¾aja u ovom dokumentu.Nokia i Nokia Connecting People su za¹tiæeni ¾igovi dru¹tva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovomtekstu mogu biti ¾igovi ili robne marke njihovih vlasnika.Nokia Xpress-on je ¾ig Nokia Mobile Phones. Nokia tune je ¾ig Nokia Corporation.US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. Allrights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadr¾ava pravo na izmene i pobolj¹anja bez prethodne najave ma kog od proizvodakoji su opisani u ovom dokumentu.Ni u kom sluèaju Nokia neæe biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, sluèajnu, poslediènu iliindirektnu ¹tetu ma kako da je prouzrokovana.Sadr¾aji ovog dokumenta su dati "kao ¹to jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajuæi propis, ne daju se nikakve garancije, biloizrièite bilo one koje se podrazumevaju, ukljuèujuæi, ali ne ogranièavajuæi se na njih, i podrazumevajuæe garancije komercijalnepogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na taènost, pouzdanost ili sadr¾aj ovog dokumenta. Nokia zadr¾ava pravo naizmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlaèenje u svako doba bez prethodne najave.Raspolo¾ivost posebnih proizvoda mo¾e da varira u zavisnosti od podruèja. Molimo proverite to kod Vama najbli¾eg prodavcaNokia-e.9353385 / Izdanje 1
  • Sadr¾aj Sadr¾ajZA VA©U BEZBEDNOST .................................................................................................................... 9Op¹te informacije............................................................................................................................ 12Nalepnice iz paketa proizvoda ..................................................................................................................................................... 12Pristupni kodovi................................................................................................................................................................................ 12Pregled funkcija telefonskog aparata ........................................................................................... 14GPRS – Paketni prenos podataka ............................................................................................................................................... 14HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinama.................................................................................................... 15WAP – Protokol za beziène aplikacije ....................................................................................................................................... 15Radio.................................................................................................................................................................................................... 16Glasovne funkcije............................................................................................................................................................................. 161. Va¹ telefonski aparat.................................................................................................................. 17Tasteri i konektori ............................................................................................................................................................................ 17Pasivni re¾im rada............................................................................................................................................................................ 182. Za poèetak ................................................................................................................................... 20Instalacija SIM kartice i baterije.................................................................................................................................................. 20Punjenje baterije .............................................................................................................................................................................. 23Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefonskog aparata ..................................................................................................................... 23Zakljuèavanje tastature.................................................................................................................................................................. 24Zamena maski ................................................................................................................................................................................... 253. Funkcije poziva ............................................................................................................................ 27Pozivanje............................................................................................................................................................................................. 27 Ponovno biranje poslednjeg biranog broja............................................................................................................................ 27 Pozivanje Va¹e govorne po¹te................................................................................................................................................... 28 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 3
  • Sadr¾aj Brzo biranje nekog telefonskog broja..................................................................................................................................... 28 Uspostavljanje konferencijske veze......................................................................................................................................... 28 Prijem ili odbijanje dolaznog poziva .......................................................................................................................................... 29 Poziv na èekanju........................................................................................................................................................................... 29 Opcije u toku veze ........................................................................................................................................................................... 29 4. Pisanje teksta............................................................................................................................... 31 Upotreba tradicionalnog naèina unosa teksta ........................................................................................................................ 31 Upotreba prediktivnog naèina unosa teksta ............................................................................................................................ 32 Ukljuèivanje i iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta........................................................................................ 32 Pisanje reèi ..................................................................................................................................................................................... 33 Pisanje slo¾enica ....................................................................................................................................................................... 34 5. Telefonski imenik (Imena) .......................................................................................................... 35 Izbor parametara telefonskog imenika...................................................................................................................................... 35 Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime) ......................................................................................................... 36 Memorisanje vi¹e brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu ......................................................................... 36 Promena podrazumevanog broja.......................................................................................................................................... 37 Tra¾enje imena u imeniku ............................................................................................................................................................. 37 Izmena imena, broja ili tekstualnog dela.................................................................................................................................. 38 Brisanje imena i brojeva ................................................................................................................................................................ 38 Kopiranje telefonskih imenika...................................................................................................................................................... 38 Slanje i prijem vizitkarti................................................................................................................................................................. 39 Brzo biranje ....................................................................................................................................................................................... 40 Biranje glasom.................................................................................................................................................................................. 40 Dodavanje govornog nadimka .................................................................................................................................................. 41 Pozivanje koristeæi govorni nadimak ...................................................................................................................................... 42 Reprodukovanje, promena i brisanje govornog nadimka.................................................................................................. 42 Brojevi servisa................................................................................................................................................................................... 43 Grupe pozivaèa................................................................................................................................................................................. 43 4 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 6. Kori¹æenje menija ........................................................................................................................ 45 Sadr¾ajPristup nekoj funkciji menija ........................................................................................................................................................ 45Lista funkcija menija ....................................................................................................................................................................... 467. Funkcije menija ........................................................................................................................... 48Poruke (Meni 1) ................................................................................................................................................................................ 48 Pisanje i slanje poruka................................................................................................................................................................. 48 Opcije slanja poruka................................................................................................................................................................. 49 Tekstualni i grafièki obrasci ....................................................................................................................................................... 49 Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku......................................................................................................................... 50 Ubacivanje grafièkog obrasca u poruku ............................................................................................................................. 50 Èitanje i odgovaranje na poruku .............................................................................................................................................. 50 Folderi Pristiglo i Za slanje......................................................................................................................................................... 51 Brisanje poruka.............................................................................................................................................................................. 52 Folder Arhiva i Moji folderi........................................................................................................................................................ 52 Govorne poruke ............................................................................................................................................................................. 52 Info poruke ..................................................................................................................................................................................... 53 Editor servisnih komandi ............................................................................................................................................................ 53 Pode¹avanje poruka ..................................................................................................................................................................... 53Lista poziva (Meni 2)....................................................................................................................................................................... 54 Propu¹teni i primljeni pozivi...................................................................................................................................................... 55 Pozvani brojevi .............................................................................................................................................................................. 55 Obri¹i liste zadnjih poziva .......................................................................................................................................................... 55 Brojaèi impulsa i meraèi poziva................................................................................................................................................ 55 Du¾ina poziva............................................................................................................................................................................. 56 Tro¹kovi poziva........................................................................................................................................................................... 56 GPRS meraèi podataka ............................................................................................................................................................ 56 GPRS meraè veze....................................................................................................................................................................... 57Naèini rada (Meni 3) ...................................................................................................................................................................... 57 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 5
  • Sadr¾aj Pode¹avanja (Meni 4).................................................................................................................................................................... 58 Sat sa alarmom............................................................................................................................................................................. 58 Pode¹avanje vremena.................................................................................................................................................................. 58 Sat ................................................................................................................................................................................................. 58 Autom. a¾urir. vrem. i datuma .............................................................................................................................................. 59 Pode¹avanje poziva...................................................................................................................................................................... 59 Preusmeravanje ......................................................................................................................................................................... 59 Odgovor bilo kojim tasterom................................................................................................................................................. 60 Automatsko ponovno biranje ................................................................................................................................................ 60 Brzo biranje ................................................................................................................................................................................ 60 Servis poziva na èekanju......................................................................................................................................................... 61 Izve¹taj po pozivu ..................................................................................................................................................................... 61 Slanje sopstvenog broja.......................................................................................................................................................... 61 Linija za odlazne pozive .......................................................................................................................................................... 61 Pode¹avanje telefona .................................................................................................................................................................. 62 Jezik .............................................................................................................................................................................................. 62 Prikaz informacije o æeliji ....................................................................................................................................................... 62 Pozdravna poruka ..................................................................................................................................................................... 62 Izbor mre¾e................................................................................................................................................................................. 62 Potvrda SIM servisa.................................................................................................................................................................. 63 Pomoæna obja¹njenja............................................................................................................................................................... 63 Ton ukljuèenja............................................................................................................................................................................ 63 Pode¹avanje tonova..................................................................................................................................................................... 63 Pode¹avanje dodatka................................................................................................................................................................... 64 GPRS prikljuèna pode¹avanja.................................................................................................................................................... 65 Sigurnosna pode¹avanja............................................................................................................................................................. 65 Vrati na fabrièki pode¹eno......................................................................................................................................................... 66 Igre (Meni 5) ..................................................................................................................................................................................... 67 Poèetak igre i opcije .................................................................................................................................................................... 67 6 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Poèinjanje igre u dvoje ............................................................................................................................................................ 67 Sadr¾aj Opcije igara................................................................................................................................................................................. 67 Igraèki servisi i pode¹avanja...................................................................................................................................................... 68Kalkulator (Meni 6).......................................................................................................................................................................... 69 Izraèunavanje konverzije valuta............................................................................................................................................... 69Lista zadataka (Menu 7)................................................................................................................................................................. 70Kalendar (Meni 8) ............................................................................................................................................................................ 71 Unos napomene u kalendar ....................................................................................................................................................... 72 Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu...................................................................................... 73Infracrvena veza (Meni 9).............................................................................................................................................................. 73Radio (Meni 10)................................................................................................................................................................................ 74 Pode¹avanje radio stanice.......................................................................................................................................................... 75 Upotreba radija ............................................................................................................................................................................. 75Dodaci (Meni 11).............................................................................................................................................................................. 76 Diktafon........................................................................................................................................................................................... 76 Snimanje ...................................................................................................................................................................................... 77 Lista snimaka.............................................................................................................................................................................. 77 Komande glasom .......................................................................................................................................................................... 78 Odbrojaè .......................................................................................................................................................................................... 78 ©toperica ......................................................................................................................................................................................... 79 Praæenje i deljenje vremena ................................................................................................................................................... 79 Prolazna vremena...................................................................................................................................................................... 80 Pregled i brisanje vremena ..................................................................................................................................................... 80Servis mobilnog Interneta, WAP (Menu 12)............................................................................................................................. 81 Osnovni koraci za pristup i kori¹æenje WAP servisa............................................................................................................ 81 Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis ................................................................................................................ 81 Memorisanje parametara servisa primljenih u formi tekstualne poruke .................................................................. 82 Ruèno uno¹enje parametara servisa.................................................................................................................................... 82 Uspostavljanje veze sa WAP servisom .................................................................................................................................... 84 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 7
  • Sadr¾aj Pretra¾ivanje stranica WAP servisa......................................................................................................................................... 85 Op¹te uputstvo za upotrebu tastera telefonskog aparata ............................................................................................ 86 Javna biblioteka funkcija WTAI (Wireless Telephony Applications Interface)......................................................... 87 Zavr¹etak WAP veze .................................................................................................................................................................... 87 Pode¹avanje izgleda WAP pretra¾ivaèa ................................................................................................................................. 88 Pode¹avanje prenosa ................................................................................................................................................................... 88 Pamæenje adresa........................................................................................................................................................................... 89 Primanje adrese......................................................................................................................................................................... 90 Servis. prijem ................................................................................................................................................................................. 90 Pode¹avanje aparata da prima servisne poruke............................................................................................................... 91 Ke¹ memorija................................................................................................................................................................................. 91 Ovla¹æenja ...................................................................................................................................................................................... 91 Pregled liste ovla¹æenja........................................................................................................................................................... 92 Indikator sigurnosti .................................................................................................................................................................. 92 SIM servisi (Meni 13) .................................................................................................................................................................... 92 8. Razmena faxova i podataka ....................................................................................................... 94 Komunikacioni programi i drajveri za modem ........................................................................................................................ 94 PC Suite........................................................................................................................................................................................... 94 Instalacija modema ..................................................................................................................................................................... 95 GPRS – Paketni prenos podataka ........................................................................................................................................ 95 HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinama ............................................................................................ 95 Kori¹æenje komunikacionih programa za prenos podataka.............................................................................................. 96 9. O bateriji ...................................................................................................................................... 97 Punjenje i pra¾njenje ...................................................................................................................................................................... 97 ÈUVANJE I ODR®AVANJE............................................................................................................... 99 VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI ............................................................................. 100 8 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • ZA VA©U BEZBEDNOST ZA VA©U BEZBEDNOSTProèitajte ove jednostavne smernice. Kr¹enje pravila mo¾e da bude opasno ili protivzakonito. Dodatne detaljneinformacije su date u ovom Uputstvu. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. BEZBEDNOST SAOBRAÆAJA JE NA PRVOM MESTU Ne koristite ruèni telefon u toku vo¾nje. SMETNJE Svi mobilni telefoni mogu da budu izlo¾eni smetnjama koje utièu na radne karakteristike. ISKLJUÈITE U BOLNICAMA Pridr¾avajte se svih propisa ili pravila. Iskljuèite telefon u blizini medicinske opreme. ISKLJUÈITE U AVIONU Be¾ièni ureðaji mogu prouzrokovati smetnje u avionu. ISKLJUÈITE PRI TOÈENJU GORIVA Ne koristite telefon na mestima za toèenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija. ISKLJUÈITE BLIZU MESTA MINIRANJA Ne koristite telefon na mestima gde se vr¹i miniranje. Pridr¾avajte se ogranièenja i postupajte po svim propisima i pravilima. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 9
  • ZA VA©U BEZBEDNOST UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO Upotrebljavajte samo u normalnom polo¾aju. Nemojte nepotrebno dodirivati antenu. KVALIFIKOVANI SERVIS Samo kvalifikovane osobe smeju instalisati ili popravljati telefonsku opremu. PRIBOR I BATERIJE Upotrebljavajte samo odobreni pribor i baterije. Ne prikljuèujte nekompatibilne ureðaje. OTPORNOST NA VODU Va¹ telefonski aparat nije vodootporan. Odr¾avajte ga suvim. REZERVNE KOPIJE Ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih va¾nih podataka. PRIKLJUÈIVANJE NA DRUGE UREÐAJE Kod prikljuèivanja na ma koji drugi ureðaj, proèitajte njegovo uputstvo za upotrebu radi bezbednosnih instrukcija. Ne prikljuèujte nekompatibilne ureðaje. POZIVANJE Proverite da je telefon ukljuèen i na mre¾i. Unesite broj telefona ukljuèujuæi broj mre¾ne grupe, zatim pritisnite . Za zavr¹etak veze pritisnite . Da odgovorite na poziv pritisnite . HITNI POZIVI Proverite da je telefon ukljuèen i na mre¾i. Pritisnite potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, iza¹li iz menija i sl.) da obri¹ete sadr¾aj ekrana. Unesite broj slu¾be pomoæi i pritisnite . Dajte svoju lokaciju. Nemojte da prekidate vezu sve dok Vam se to ne ka¾e. 10 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • s Usluge mre¾e ZA VA©U BEZBEDNOSTMobilni telefon opisan u ovom uputstvu odobren je za kori¹æenje u digitalnim celularnim mre¾ama GSM900 iEGSM1800.Dvofrekventnost je moguænost zavisna od mre¾e. Proverite sa svojim lokalnim provajderom da li se mo¾etepretplatiti i koristiti ovu moguænost.Mnoge moguænosti navedene u ovom uputstvu nazivaju se usluge mre¾e. To su posebne usluge koje dogovaratepreko svog provajdera. Pre nego ¹to budete mogli da koristite bilo koju od ovih usluga mre¾e, morate da sepretplatite na te usluge kod svog provajdera i da dobijete uputstva za njihovo kori¹æenje. Napomena: Neke mre¾e mo¾da ne podr¾avaju sve karaktere karakteristiène za jezik i/ili usluge. Proverite broj modela svakog punjaèa pre njegove upotrebe sa ovim aparatom. Ovaj aparat je namenjen da se upotrebljava sa napajanjem iz ACP-7, ACP-8 i LCH-9. Upozorenje: Upotrebljavajte samo baterije, punjaèe i pribor koje je odobrio proizvoðaè telefona za upotrebu uz ovaj model telefona. Upotreba bilo kojih drugih tipova mo¾e poni¹titi odobrenje ili garanciju koji se odnose na telefon a mo¾e biti i opasna. Za moguænost nabavke odobrenog pribora, molimo proverite kod Va¹eg prodavca. Kada iskljuèujete kabl za napajanje bilo kog pribora, uhvatite i izvucite utikaè, a ne kabl. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 11
  • Op¹te informacije Op¹te informacije s Nalepnice iz paketa proizvoda Na ovim nalepnicama se nalaze va¾ne informacije znaèajne za servisiranja i slu¾bu podr¹ke. Nalepnicu zalepite na Garanciju. Nalepnicu stavite na Pozivnicu u Club Nokia (Nokia Club Invitation Card) koja se nalazi u paketu proizvoda. s Pristupni kodovi • Sigurnosni kod (5 cifara) Sigurnosni kod ¹titi Va¹ telefonski aparat od neovla¹æene upotrebe i isporuèuje se sa aparatom. Prethodno pode¹eni kod je 12345. Promenite kod u meniju Pode¹avanja, vidite deo Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65. Novu ¹ifru èuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog telefonskog aparata. Podesite telefonski aparat da zahteva unos koda, vidite Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65. • PIN kod (4 do 8 cifara) PIN (Personal Identification Number ili Lièni identifikacioni broj) kod od neovla¹æenog kori¹æenja ¹titi Va¹u SIM karticu. PIN kod se obièno isporuèuje uz SIM karticu. Podesite aparat da zahteva unos PIN koda pri svakom ukljuèivanju, vidite Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65. • PIN2 kod (4 do 8 cifara) PIN2 kod se eventualno isporuèuje uz SIM karticu i neophodan je za pristup odreðenim funkcijama, kao ¹to su brojaèi tarifnih jedinica. 12 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • • PUK i PUK2 kodovi (8 cifara): PUK (Personal Unblocking Key, Lièna ¹ifra za deblokadu) kod je Op¹te informacije neophodan za izmenu blokiranog PIN koda. PUK2 kod je potreban za promenu blokiranog PIN2 koda. Ako PIN kodovi nisu isporuèeni uz SIM karticu za njih se obratite lokalnom provajderu.• ©ifra zabrane: ©ifra zabrane (poziva) je neophodna kod kori¹æenja opcije Servis zabrane poziva, Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65. Ovu ¹ifru dobijate od svog provajdera. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 13
  • Pregled funkcija telefonskog aparata Pregled funkcija telefonskog aparata Nokia 8310 pru¾a brojne funkcije praktiène za svakodnevno kori¹æenje kao ¹to su Kalendar, Èasovnik, Sat sa alarmom, Odbrojaè, Kalkulator, Igre, i mnoge druge. Takoðe Vam je za aparat na raspolaganju èitav dijapazon Nokia Xpress-onTM maski u boji. Za zamenu maski pogledajte Zamena maski na stranici 25. s GPRS – Paketni prenos podataka GPRS je telekomunikaciona tehnologija koja omoguæava upotrebu mobilnih telefona za slanje i prijem podataka putem mobilne mre¾e. GPRS je po sebi nosaè podataka koji omoguæava be¾ièni pristup mre¾ama podataka kao ¹to je Internet. Aplikacije koje koriste GPRS su WAP, SMS sistem poruka i GPRS prikljuèivanje na sistem (na primer Internet ili elektronsku po¹tu). Pre nego ¹to budete mogli koristiti GPRS tehnologiju • Morate se pretplatiti na GPRS servis, usluge. Za detalje u vezi raspolo¾ivosti i pretplate na GPRS usluge obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu. • Neophodno je da memori¹ete GPRS parametre za potrebe aplikacija koje se koriste preko GPRS. Vidite Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 81. Vidite Pode¹avanje poruka na stranici 53. Vidite GPRS prikljuèna pode¹avanja na stranici 65 i Razmena faxova i podataka na stranici 94. 14 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Cene za GPRS i aplikacije Pregled funkcija telefonskog aparataI ostvarena GPRS veza i aplikacija koja se koristi preko takve veze, na primer WAP servis, slanje i prijempodataka i SMS poruka se naplaæuju. Za detaljnije podatke o cenama obratite se svom operatoru mre¾eili dobavljaèu usluga.s HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinamaOvaj telefonski aparat Vam omoguæava kori¹æenje GSM servisa sa velikom brzinom prenosa podataka(HSD). Komunikaciju na velikim brzinama mo¾ete ostvariti kada je Va¹ telefonski aparat prikljuèen naraèunar IC vezom i kada su na raèunaru instalisani drajveri za modeme koji podr¾avaju programskepakete za prenos podataka velikim brzinama, a aparat odabran za aktivni modem.Za detalje u vezi raspolo¾ivosti i pretplate na HSD usluge obratite se svom operatoru mre¾e iliprovajderu.Pogledajte i deo Razmena faxova i podataka na stranici 94.s WAP – Protokol za beziène aplikacijeImate moguænost da pristupate raznim WAP servisima kao ¹to su bankarske usluge, izve¹taji o vremenui raspored letenja. Ovi servisi su posebno namenjeni mobilnim telefonima i odr¾avaju ih provajderi WAPservisa.Za raspolo¾ivost WAP servisa, kao i za cene i pretplatu proverite kod svog lokalnog operatora celularnemre¾e i/ili provajdera WAP servisa èiji servis ¾elite da koristite. Provajderi æe Vam takoðe dati i uputsvao kori¹æenju njihovih servisa.Vidite Servis mobilnog Interneta, WAP (Menu 12) na stranici 81. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 15
  • s RadioPregled funkcija telefonskog aparata U Va¹em telefonskom aparatu je integrisan i FM radio prijemnik. Radio program mo¾ete slu¹ati preko slu¹alica. Vidite Radio (Meni 10) na stranici 74. s Glasovne funkcije Va¹ telefonski aparat nudi sledeæe glasovne funkcije: • Glasovno biranje – pozivanje kori¹æenjem govornog nadimka, vidite Biranje glasom na stranici 40. • Komande glasom – za aktiviranje odreðenih funkcija Va¹eg telefonskog aparata koje su date u okviru menija Komande glasom, vidite Komande glasom na stranici 78. • Diktafon – za snimanje govora, vidite Diktafon na stranici 76. 16 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 1. Va¹ telefonski aparat Va¹ telefonski aparats Tasteri i konektori1. Glavni prekidaè, Ukljuèuje i iskljuèuje telefonski aparat. Dok ste u funkciji imenika ili menija, ili kada je tastatura zakljuèana, kratki pritisak na glavni prekidaè ukljuèuje osvetlenje displeja na oko 15 sekundi.2. Tasteri za pode¹avanje jaèine zvuka Gornji taster pojaèava, a donji smanjuje jaèinu zvuka u slu¹alici (i slu¹alicama).3. Selektorski tasteri, i Funkcija ovih tastera zavisi od teksta koji se pojavljuje na displeju iznad tastera, na pr. Meni i Imena u pasivnom re¾imu.4. Tasteri za pretra¾ivanje, i Omoguæavaju kretanje kroz imena, telefonske brojeve, menije i opcije parametara.5. bira telefonski broj i odgovara na dolazni poziv. U pasivnom re¾imu prikazuje poslednji birani broj.6. prekida uspostavljenu vezu. Izlazak iz bilo koje funkcije ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 17
  • Va¹ telefonski aparat 7. - unos cifara i slovnih karaktera. Pritiskom i dr¾anjem tastera birate broj svoje govorne po¹te. i se koriste za razlièite namene u razlièitim funkcijama. 1 - Konektor punjaèa 2 - Konektor za slu¹alice 3 - Infracrveni (IC) port s Pasivni re¾im rada Kada je telefonski aparat spreman za upotrebu a korisnik nije uneo nijedan karakter, aparat se nalazi u pasivnom re¾imu rada. Selektorski tasteri u pasivnom re¾imu su Meni i Imena. xxxx Oznaèava u kojoj se celularnoj mre¾i telefonski aparat trenutno koristi. Prikazuje jaèinu signala celularne mre¾e na va¹oj trenutnoj lokaciji. ©to je stubiæ vi¹i, signal je jaèi. Umesto indikatora jaèine signala prikazuje se indikator kada je GPRS veza postavljena na Stalna veza. Vidite Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 81. 18 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Prikazuje nivo napunjenosti baterije. ©to je stubiæ vi¹i, vi¹e je energije u bateriji. Va¹ telefonski aparatDrugi osnovni indikatori u pasivnom re¾imu: Primili ste jednu ili vi¹e tekstualnih ili grafièkih poruka. Vidite Èitanje i odgovaranje na poruku na stranici 50. Primili ste jednu ili vi¹e govornih poruka. Vidite Govorne poruke na stranici 52. Tastatura telefonskog aparata je zakljuèana. Vidite Zakljuèavanje tastature na stranici 24. Telefonski aparat ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku kada je Upozorenje na poziv postavljeno na Iskljuèeno i Zvuèni signal poruke na Iskljuèeno. Vidite Pode¹avanje tonova na stranici 63. Sat sa alarmom postavljen na Ukljuèi. Vidite Sat sa alarmom na stranici 58. Odbrojaè ukljuèen. Vidite Odbrojaè na stranici 78. Uspostavljena GPRS prikljuèna veza, pogledajte GPRS prikljuèna pode¹avanja na stranici 65. Indikator zamenjuje u sluèaju dolaznog ili odlaznog poziva u toku GPRS prikljuène veze. GPRS veza se privremeno obustavlja. Svi Va¹i pozivi su preusmereni na drugi broj, Preusmeri sve govorne pozive. Ako posedujete dve telefonske linije, indikator preusmeravanja za prvu liniju je a za drugu liniju . Vidite Preusmeravanje na stranici 59. Pozivi su ogranièeni na zatvorenu grupu korisnika (usluga mre¾e). Vidite Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 19
  • Za poèetak 2. Za poèetak s Instalacija SIM kartice i baterije • Dr¾ite sve SIM kartice daleko od dohvata dece. • SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako o¹tetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pa¾ljivi pri manipulaciji sa karticom, pri njenom ubacivanju i vaðenju. • Pre instalisanja SIM kartice obavezno telefon iskljuèiti, pa zatim izvaditi bateriju. 1. Sa zadnjom stranom aparata prema sebi pritisnite taster za oslobaðanje zadnje maske (1) i pogurajte masku aparata (2). Izvadite bateriju tako ¹to æete je podiæi iz dr¾aèa (3). 20 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 2. Da oslobodite dr¾aè SIM kartice malo odignite prednju ivicu poklopca na dr¾aèu kartice (4) i gurnite Za poèetak unazad (5). Otvorite poklopac (6).3. Ubacite SIM karticu u dr¾aè SIM kartice (7). Proverite da je SIM kartica unetnuta pravilno i da su zlatne kontakt povr¹ine na kartici okrenute ka dole. Zatvorite poklopac dr¾aèa SIM kartice (8). ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 21
  • Za poèetak 4. Vratite bateriju (9). 5. Postavite zadnju masku naspram kvaèica za zabravljivanje na prednjoj masci (10) i pogurajte zadnju masku dok se ne zabravi u svoje mesto (11). 22 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • s Punjenje baterije Za poèetak1. Utaknite provodnik punjaèa u utiènicu na donjoj strani telefonskog aparata.2. Ukljuèite punjaè u zidnu utiènicu naizmeniènog napona. Ako je telefonski aparat ukljuèen, na kratko se ispisuje tekst Punjenje. Ukoliko je baterija potpuno prazna proæiæe nekoliko minuta pre nego ¹to se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego ¹to se mo¾e ostvariti bilo kakva veza.Telefonski aparat mo¾ete koristiti dok je prikljuèen punjaè.Vreme punjenja zavisi od punjaèa i baterije koji se koriste. Na primer, punjenje BLB-2 baterijepunjaèem ACP-7 traje oko 3 sata.s Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefonskog aparataPritisnite i dr¾ite glavni prekidaè .Ako aparat prika¾e poruku Ubaci SIM mada je SIM kartica pravilno ubaèena, obratitese svom operatoru mre¾e ili provajderu. Va¹ telefonski aparat ne podr¾ava 5 voltskeSIM kartice i potrebno je karticu zameniti.• Ako aparat zatra¾i PIN kod, unesite kod (prikazuje se kao ****) pa pritisnite OK. Vidite Zahtev za PIN kodom u okviru Sigurnosna pode¹avanja na stranici 65 i Pristupni kodovi na stranici 12.• Ako aparat zatra¾i sigurnosni kod, unesite kod (prikazuje se kao ****) pa pritisnite OK. Pogledajte i deo Pristupni kodovi na stranici 12. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 23
  • Za poèetak Upozorenje: Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. SAVETI ZA EFIKASAN RAD: Va¹ telefonski aparat ima ugraðenu antenu. Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je telefon ukljuèen. Dodirivanje antene utièe na kvalitet veze i mo¾e da dovede do rada telefona na vi¹em energetskom nivou nego ¹to bi bilo potrebno. Nedodirivanje antene u toku veze optimizuje kvalitet njenog funkcionisanja kao i autonomiju aparata za obavljanje razgovora. s Zakljuèavanje tastature Tastaturu mo¾ete zakljuèati kako bi se spreèilo sluèajno pritiskanje tastera, na primer, kada Vam je telefonski aparat u d¾epu ili u ta¹nici. 24 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • • Zakljuèavanje tastature Za poèetak Da biste zakljuèali tastaturu, u pasivnom re¾imu pritisnite Meni a zatim u roku od jedne i po sekunde. Kada je tastatura zakljuèana na vrhu ekrana se prikazuje ikonica .• Otkljuèavanje tastature Da biste tastaturu otkljuèali, pritisnite Otkljuè. pa zaim u roku od jedne i po sekunde.• Kada je za¹tita tastature aktivirana Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite taster . U toku veze aparatom se mo¾e rukovati normalno. Kada zavr¹ite ili odbacite poziv tastatura æe se automatski ponovo zakljuèati. Napomena: Kada je za¹tita tastature postavljena, moguæi su pozivi broja slu¾be pomoæi koji je programiran u Va¹em telefonu (na pr. 112 ili drugi zvanièni broj slu¾be pomoæi). Unesite broj slu¾be pomoæi i pritisnite . Broj æe biti prikazan tek po¹to unesete poslednju cifru.s Zamena maskiPre zamene maske uvek iskljuèite napajanje i iz telefonskog aparata iskopèajte punjaè ili drugi ureðaj.Telefonski aparat uvek odla¾ite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama.1. Skinite zadnju masku aparata. Sa zadnjom stranom aparata prema sebi pritisnite taster za oslobaðanje zadnje maske i pogurajte masku aparata. Vidite Instalacija SIM kartice i baterije na stranici 20. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 25
  • Za poèetak 2. Pa¾ljivo izvucite aparat iz prednje maske poèinjuæi sa donje strane aparata (1). 3. Vratite ulo¾ak tastature u prednju masku (2). 4. Da vratite prednju masku podesite vrh telefonskog aparata sa vrhom prednje maske (3) i blago pritisnite aparat na masku (4). Proverite da je prednja maska èvrsto u svom le¾i¹tu. 5. Vratite zadnju masku aparata. Postavite zadnju masku naspram kvaèica za zabravljivanje na prednjoj masci i pogurajte zadnju masku dok se ne zabravi u svoje mesto. Vidite Instalacija SIM kartice i baterije na stranici 20. 26 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 3. Funkcije poziva Funkcije pozivas Pozivanje1. Ukucajte telefonski broj pretplatnika ukljuèujuæi i karakteristièni (pozivni) broj podruèja. Da biste izmenili broj na ekranu pritisnite ili da pomerite kursor, a Obri¹i da obri¹ete karakter levo od kursora. Za meðunarodne pozive, pritisnite dva puta za meðunarodni prefiks (karakter + zamenjuje pozivni broj za izlaz u meðunarodni saobraæaj), zatim ukucajte pozivni broj dr¾ave, podruèja i telefonski broj pretplatnika.2. Pritisnite taster da taj broj pozovete.3. Pritisnite ili Zavr¹i da vezu zavr¹ite ili da odustanete od zapoèetog uspostavljanja veze.Kada telefonski aparat koristite sa PPH-1 hendsfri auto kompletom, iz interfonskog re¾ima (bezupotrebe ruku) u privatni re¾im prelazite iskljuèivanjem kompleta PPH-1 iz aparata. Da biste se vratili ure¾im rada bez upotrebe ruku, ponovo prikljuèite komplet PPH-1 u aparat.Pozivanje broja pomoæu telefonskog imenika1. Vidite Tra¾enje imena u imeniku na stranici 37.2. Pritisnite da biste pozvali broj na ekranu.Ponovno biranje poslednjeg biranog brojaDa pristupite listi poslednjih 20 brojeva koje ste pozvali ili probali da pozovete, u pasivnom re¾imupritisnite jednom. Doðite do ¾eljenog broja ili imena i pritisnite da ga pozovete. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 27
  • Funkcije poziva Pozivanje Va¹e govorne po¹te U pasivnom re¾imu pritisnite i dr¾ite taster , ili pritisnite i . Ukoliko se zatra¾i telefonski broj Va¹e govorne po¹te, ukucajte ga i pritisnite OK. Pogledajte i deo Govorne poruke na stranici 52. Brzo biranje nekog telefonskog broja Dodelite telefonski broj jednom od tastera za brzo biranje, do , i taj broj æete moæi pozvati na jedan od sledeæih naèina: • Pritisnite ¾eljeni taster za brzo biranje, pa onda . • Ako je Brzo biranje ukljuèeno pritisnite i dr¾ite ¾eljeni taster za brzo biranje dok se veza ne uspostavi. Vidite Brzo biranje na stranici 60. Pogledajte i deo Brzo biranje na stranici 40. Uspostavljanje konferencijske veze Konferencijska veza je usluga mre¾e koja omoguæava konferencijsku vezu do ¹est uèesnika. 1. Pozovite prvog uèesnika. 2. Da biste pozvali drugog uèesnika pritisnite Opcije pa odaberite Novi poziv. 3. Ukucajte, ili pozovite iz memorije, telefonski broj novog uèesnika i pritisnite Pozovi. Prvi poziv se zadr¾ava, stavlja na èekanje. 4. Kada dobijete odgovor na novi poziv ukljuèite prvog uèesnika u konefencijsku vezu. Pritisnite Opcije i odaberite Konferencija. 5. Da u vezu dodate novog uèesnika ponovite korake 2 do 4. 28 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 6. Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od uèesnika: Funkcije poziva Pritisnite Opcije i odaberite Privatno. Doðite do ¾eljenog uèesnika i pritisnite OK. Po¹to zavr¹ite privatni razgovor, obnovite konferencijsku vezu kao ¹to je opisano u koraku 4.7. Za zavr¹etak konferencijske veze pritisnite taster .s Prijem ili odbijanje dolaznog pozivaPritisnite da dolazni poziv primite, a da vezu zavr¹ite.Pritisnite da poziv odbijete.Ako pritisnete Ti¹ina, samo se iskljuèuje zvono. Tada poziv mo¾ete ili primiti ili odbiti. Savet: Ukoliko je funkcija Preusmeri ako je zauzeto aktivirana za preusmeravanje dolaznih poziva, na primer na Va¹u govornu po¹tu, odbijanje dolaznog poziva æe isti i preusmeriti. Vidite Preusmeravanje na stranici 59.Poziv na èekanjuNa dolazni poziv mo¾ete odgovoriti u toku aktivne veze ako ste aktivirali funkciju Servis poziva naèekanju, vidite Servis poziva na èekanju na stranici 61.U toku veze pritisnite da odgovorite na poziv na èekanju. Prvi poziv se zadr¾ava, stavlja naèekanje. Da biste aktivnu vezu zavr¹ili, pritisnite .s Opcije u toku vezeMnoge opcije koje mo¾ete koristiti u toku aktivne veze su usluge mre¾e. Pritisnite Opcije u tokuaktivne veze za neke od sledeæih opcija: ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 29
  • Funkcije poziva Isklj. mikrofon ili Uklj. mikrofon, Zavr¹i poziv, Zavr¹i sve, Imenik, Meni i Zadr¾i ili Otpisti, Novi poziv, Konferencija, Privatno, Odgovori i Odbaci. Po¹alji DTMF se koristi za slanje DTMF tonskih sekvenci kao, na primer, pristupnih ¹ifri, lozinka, ili brojeva bankovnih raèuna. Ukucajte DTMF sekvencu ili je potra¾ite u imeniku i pritisnite OK. Imajte na umu da karakter (instrukciju) za èekanje w i za pauzu p unosite vi¹estrukim pritiskom na taster . Zameni se koristi za prelazak sa aktivnog na poziv na èekanju i obratno, Prebaci za povezivanje poziva na èekanju i aktivnog poziva uz sopstveni izlazak iz veze, a Snimi za poèetak snimanja govora. 30 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 4. Pisanje teksta Pisanje tekstaTekst mo¾ete unositi na dva razlièita naèina; tradicionalnom metodom, i drugom metodom koja sezove prediktivni naèin unosa teksta.s Upotreba tradicionalnog naèina unosa tekstaIkonica se prikazuje gore levo na ekranu kada tekst pi¹ete tradicionalnim naèinom unosa teksta.• Pritiskajte numerièki taster, do , potreban broj puta sve dok se ¾eljeni karakter ne pojavi. Na numerièkom tasteru nisu ispisani svi karakteri koji su Vam na raspolaganju na njemu. Raspolo¾ivi karakteri zavise od jezika koji je odabran u meniju Jezik. Vidite Jezik na stranici 62. Da biste uneli neku cifru, pritisnite i dr¾ite odgovarajuæi numerièki taster.• Za prelazak sa unosa slova na unos cifara i obratno, pritisnite i dr¾ite taster . Re¾im unosa cifara je oznaèen sa 123 na vrhu ekrana.• Ukoliko se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao prethodno uneto, saèekajte dok se kursor ne pojavi ili pritisnite taster ili i ukucajte ¾eljeno slovo.• Ako napravite gre¹ku, pritisnite Obri¹i da obri¹ete karakter levo od kursora. Pritisnite i dr¾ite Obri¹i da karaktere obri¹ete br¾e.• Najèe¹æi znaci interpunkcije kao i posebni karakteri nalaze se na numerièkom tasteru . Pritisnite taster da Vam se prika¾e lista posebnih karaktera. Kreæite se po listi i da odaberete ¾eljeni karakter pritisnite Ubaci. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 31
  • Pisanje teksta Za br¾e kretanje po listi pritisnite , , ili , a da odaberete karakter pritisnite . • Za razmak pritisnite taster . • Za prelazak sa velikih na mala slova i obratno pritisnite taster . Simbol ABC ili abc koji se prikazuje na vrhu ekrana oznaèava da li su odabrana mala ili velika slova. • Pritisnite ili da kursor pomerite desno odnosno levo. s Upotreba prediktivnog naèina unosa teksta Svaki karakter mo¾ete uneti jednim pritiskom na taster. Prediktivni naèin unosa teksta se bazira na reèniku koji je ugraðen u telefonski aparat a kome i Vi sami mo¾ete dodavati nove reèi. Kada se reènik ispuni nova uneta reè zamenjuje onu koja je najranije uneta. Ikonica se prikazuje gore levo na ekranu kada tekst pi¹ete prediktivnim naèinom unosa teksta. Ukljuèivanje i iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta 1. U toku pisanja teksta pritisnite Opcije i odaberite Reènik. 2. Da ukljuèite prediktivni naèin unosa teksta: Odaberite jezik iz liste opcija reènika; na ekranu se prikazuje T9 reènik ukljuèen. Prediktivni naèin unosa teksta je na raspolaganju samo za jezike iz liste. Da iskljuèite prediktivni naèin unosa teksta: Da se vratite na tradicionalni naèin unosa teksta odaberite Reènik iskljuè.; na ekranu se prikazuje T9 reènik iskljuèen. 32 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Savet: Za brzo ukljuèivanje odnosno iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta, u toku Pisanje teksta pisanja pritisnite dva puta .Pisanje reèi1. Pisanje reèi zapoènite koristeæi tastere do . Svaki taster pritisnite samo jednom za jedno slovo. Reè se menja posle svakog otkucaja. Na primer, da biste napisali Nokia kada je odabran reènik engleskog jezika pritisnite jednom za N, jednom za o, jednom za k, jednom za i, i jednom za a: Pored numerièkih tastera mo¾ete koristiti i druge tastere na sledeæi naèin: • Da obri¹ete karakter levo od kursora pritisnite Obri¹i. Pritisnite i dr¾ite Obri¹i da karaktere obri¹ete br¾e. • Da promenite malo u veliko slovo i obratno pritisnite , a da prelazite sa unosa slova na unos cifara i obratno, pritisnite i dr¾ite . • Da unesete simbol pritisnite i dr¾ite , ili umesto toga pritisnite Opcije i odaberite Ubaci simbol. Doðite do ¾eljenog simbola i pritisnite Ubaci. Za br¾e kretanje po listi pritisnite , , ili , a da odaberete karakter pritisnite . • Da biste uneli cifru dok ste u re¾imu unosa slova pritisnite i dr¾ite odgovarajuæi taster, ili pritisnite Opcije i odaberite Ubaci broj. Ukucajte ¾eljeni broj i pritisnite OK. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 33
  • Pisanje teksta • Da biste uneli ime ili telefonski broj koje æete potra¾iti u imeniku, pritisnite Opcije i odaberite Ubaci ime ili Ubaci broj. • Da biste uneli reè pritisnite Opcije i odaberite Ubaci reè. Napi¹ite reè koristeæi tradicionalni naèin unosa teksta i pritisnite Zapamti. Reè se takoðe dodaje i u reènik. 2. Kada zavr¹ite pisanje reèi, i ona je ispravna, potvrdite izbor pritiskom na taster ili tako ¹to æete dodati razmak pomoæu tastera . Ukoliko reè nije ispravna, imate sledeæe opcije: • Pritiskajte neprekidno dok se ne pojavi ¾eljena reè, i potvrdite je. • Pritisnite Opcije i odaberite Predlozi. Ako se iza reèi prika¾e znak ?, reè koju nameravate da napi¹ete se ne nalazi u reèniku. Da reè dodate u reènik pritisnite Spel, ukucajte reè (koristeæi tradicionalni naèin unosa teksta) i pritisnite Zapamti. Kada se reènik ispuni nova uneta reè zamenjuje onu koja je najranije uneta. 3. Zapoènite sa pisanjem naredne reèi. Pisanje slo¾enica Ukucajte prvi deo reèi i potvrdite ga pritiskom na taster . Napi¹ite zadnji deo slo¾enice i potvrdite ga pritiskom tastera ili . 34 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 5. Telefonski imenik (Imena) Telefonski imenik (Imena)Imena i telefonske brojeve mo¾ete saèuvati u memoriju aparata (interni imenik) ili u memoriju SIMkartice (SIM imenik).• Interni imenik mo¾e da primi do 500 imena sa brojevima i tekstualnim napomenama za svako ime. Ukupan broj imena koje mo¾e da memori¹e zavisi od du¾ine imena, brojeva i tekstualnog dela sloga.• Telefonski aparat podr¾ava SIM kartice koje mogu memorisati do 250 imena i telefonskih brojeva. Imena i brojevi saèuvani u memoriji SIM kartice oznaèena su ikonicom .s Izbor parametara telefonskog imenika1. Pritisnite Imena i odaberite Pode¹avanja.2. Odaberite Memorija u upotrebi, pa odaberite jednu od sledeæih opcija: Telefon i SIM da imena i brojeve pozivate iz oba imenika. Imena i brojevi æe se upisivati u memoriju telefonskog aparata. Telefon da koristite interni imenik. SIM kartica da koristite imenik SIM kartice.3. Odaberite Pregled imenika, pa odaberite jednu od sledeæih opcija: Lista imena za prikaz po tri imena. Ime i broj za prikaz po jednog imena i broja. Velika slova za prikaz samo jednog imena. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 35
  • Telefonski imenik (Imena) 4. Odaberite Stanje memorije. Odaberite Telefon ili SIM kartica da vidite koliko je imena i telefonskih brojeva trenutno uneto kao i koliko jo¹ mo¾e biti uneto u odabrani imenik. s Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime) Imena i brojevi æe biti memorisani u aktivnoj memoriji (u upotrebi); vidite Izbor parametara telefonskog imenika gore. 1. Pritisnite Imena i odaberite Dodaj ime. 2. Ukucajte ime i pritisnite OK). Vidite Pisanje teksta na stranici 31. 3. Ukucajte telefonski broj i pritisnite OK. Za unos brojeva pogledajte Pozivanje na stranici 27. 4. Kada su ime i broj memorisani pritisnite Uraðeno. Savet: Brzo memorisanje U pasivnom re¾imu ukucajte telefonski broj pretplatnika. Pritisnite Opcije pa odaberite Zapamti. Ukucajte ime i pritisnite OK. Memorisanje vi¹e brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu Za svako ime u internom imeniku aparata mo¾ete memorisati do pet telefonskih brojeva i èetri kratke tekstualne napomene. Tekstualni deo uz ime mogu biti po¹tanska i e-mail adresa, napomena i Web adresa. Prvi broj saèuvan pod nekim imenom se automatski postavlja kao podrazumevani broj i oznaèava sa . Kada odaberete ime iz telefonskog imenika da biste ga na primer pozvali, ako ne odaberete neki drugi, koristiæe se podrazumevani broj. 36 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 1. Proverite da aktivna memorija bude ili Telefon ili Telefon i SIM. Vidite Izbor parametara telefonskog Telefonski imenik (Imena) imenika na stranici 35.2. Da pristupite listi imena i telefonskih brojeva, u pasivnom re¾imu pritisnite ili .3. Doðite do imena upisanog u memoriji internog imenika aparata kojem ¾elite da dodate novi broj ili tekst, i pritisnite Detalji.4. Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj broj ili Dodaj tekst.5. Odaberite jedan od sledeæih tipova brojeva ili teksta: Op¹ti je podrazumevani tip koji se koristi kada nijedan drugi tip broja nije postavljen kao podrazumevani broj. Drugi tipovi brojeva su: Mobilni, Kuæni, Kancelarija i Fax. Tipovi teksta su: E-mail, Web adresa, Po¹t. adresa i Napomena. Da promenite tip broja ili teksta odaberite Promeni tip iz liste opcija.6. Ukucajte broj ili tekst i pritisnite OK da to saèuvate.7. Pritisnite Nazad a zatim Izaði da se vratite u pasivni re¾im.Promena podrazumevanog brojaPritisnite u pasivnom re¾imu ili doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji. Doðite do brojakoji ¾elite da postavite kao podrazumevani broj. Pritisnite Opcije pa odaberite Za osnovni.s Tra¾enje imena u imeniku1. Pritisnite Imena i odaberite Naði.2. Ili pritisnite Listaj da pristupite imeniku ili ukucajte prvo(a) slovo(a) imena koje tra¾ite, pa pritisnite Tra¾i. U prozoru æe se pokazati predlozi. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 37
  • Telefonski imenik (Imena) 3. Doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji. Pomerajte kursor da pogledate detalje za odabrano ime. Savet: Da brzo naðete neko ime i telefonski broj, u pasivnom re¾imu pritisnite ili . Ukucajte prvo(a) slovo(a) imena i/ili doðite do ¾eljenog imena. s Izmena imena, broja ili tekstualnog dela Potra¾ite ime (ili broj) koji ¾elite da izmenite i pritisnite Detalji. Doðite do imena, broja ili tekstualnog dela koji ¾elite da izmenite i pritisnite Opcije. Odaberite Izmeni ime, Izmeni broj, ili Izmeni tekst, unesite izmene imena, broja ili teksta pa pritisnite OK. s Brisanje imena i brojeva Pritisnite Imena i odaberite Obri¹i. • Da obri¹ete imena i brojeve pojedinaèno, odaberite Jedno po jedno pa doðite do imena (i broja) koje ¾elite da obri¹ete. Pritisnite Obri¹i pa pritisnite OK da to potvrdite. • Da sva imena i brojeve u imeniku obri¹ete odjednom, odaberite Obri¹i sve pa doðite do imenika, Telefon ili SIM kartica i pritisnite Obri¹i. Pritisnite OK da koristeæi sigurnosni kod potvrdite brisanje. s Kopiranje telefonskih imenika Imena i telefonske brojeve mo¾ete prepisivati iz memorije telefonskog aparata u memoriju na Va¹oj SIM kartici i obratno. 1. Pritisnite Imena i odaberite Kopiraj. 2. Odaberite smer kopiranja, Iz telefona u SIM karticu ili Iz SIM kartice u telefon. 38 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 3. Odaberite Jedno po jedno, Sve ili Osnov. brojevi Telefonski imenik (Imena) • Ako odaberete opciju Jedno po jedno, doðite do imena koje ¾elite da prepi¹ete i pritisnite Kopiraj. Osnov. brojevi se prikazuje kada kopirate iz telefonskog aparat u SIM karticu. Samo osnovni, podrazumevani brojevi æe biti prepisani.4. Da biste odabrali da li ¾elite da saèuvate ili obri¹ete izvorna imena i brojeve odaberite Saèuvaj original odnosno Obri¹i original. • Ako odaberete Sve ili Osnov. brojevi, pritisnite OK kada se na ekranu pojavi Poèni kopiranje? ili Poèni preme¹tanje?.s Slanje i prijem vizitkartiImate moguænost da ¹aljete i primate kontakt podatke neke osobe u formi vizitkarte i to bilo preko ICporta ili, ako to Va¹a mre¾a podr¾ava, kao OTA(Over The Air) radio poruke.• Primanje vizitkarti Proverite da je Va¹ aparat spreman za prijem podataka preko IC porta, vidite Infracrvena veza (Meni 9) na stranici 73. Korisnik drugog telefona sada mo¾e poslati ime i telefonski broj preko IC veze. Kada primite vizitkartu putem IR ili kao OTA poruku pritisnite Prika¾i. Pritisnite Opcije i odaberite Saèuvaj da biste vizitkartu saèuvali u memoriji telefonskog aparata, ili Odbaci da primljenu vizitkartu obri¹ete. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 39
  • Telefonski imenik (Imena) • Slanje vizitkarti Koristeæi IC port svog telefonskog aparata mo¾ete slati kontakt informacije neke osobe u formi vizitkarte kompatibilnom telefonskom aparatu ili drugom hendheld ureðaju koji podr¾ava vCard standard. 1. Potra¾ite u imeniku ime ili broj koje ¾elite poslati, pritisnite Opcije i odaberite Po¹alji vizitk.. 2. Da biste vizitkartu poslali putem IC veze proverite da je drugi telefonski aparat ili PC raèunar pode¹en za prijem podataka preko svog IC porta, pa odaberite Infra-crvena. Da vizitkartu poèaljete kao OTA poruku, odaberite SMS. s Brzo biranje Za pozivanje preko tastera za brzo biranje pogledajte Brzo biranje nekog telefonskog broja na stranici 28. Dodeljivanje telefonskog broja pretplatnika tasteru za brzo biranje Pritisnite Imena i odaberite Brza biranja. Doðite do ¾eljenog telefonskog broja za brzo biranje i pritisnite Dodeli. Ako je broj veæ dodeljen nekom numerièkom tasteru, pritisnite Opcije, i moæi æete videti (Vidi broj), promeniti (Promeni) ili obrisati (Obri¹i) dodeljeni telefonski broj. Pritisnite Tra¾i, i odaberite prvo ime a zatim i broj koji ¾elite dodeliti tasteru. s Biranje glasom Telefonski broj mo¾ete pozvati i izgovaranjem govornog nadimka koji mu je pridodat. Svaka izgovorena reè, ili vi¹e reèi, kao ¹to je ime(na) mo¾e biti govorni nadimak. Pre upotrebe biranja glasom imajte na umu: 40 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • • Govorni nadimci ne zavise od jezika. Oni zavise od glasovnih karakteristika govornika. Telefonski imenik (Imena)• Govorni nadimci su osetljivi na ambijentalnu buku. Snimajte ih i njima birajte u sredinama bez buke.• Pri snimanju govornog nadimka, ili pozivanju koristeæi govorni nadimak, telefonski aparat dr¾ite u normalnom polo¾aju, uz uvo.• Veoma kratka imena nisu prihvatljiva. Koristite du¾a imena i izbegavajte upotrebu sliènih za razlièite brojeve telefona. Napomena: Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju. Ovo mo¾e biti te¹ko, na primer u buènim sredinama ili u hitnim sluèajevima, zato se nemojte oslanjati iskljuèivo na biranje glasom u svim situacijama.Dodavanje govornog nadimkaDo deset telefonskih brojeva mogu imati govorne nadimke.Unesite ili iskopirajte u memoriju telefonskog aparata telefonske brojeve kojima ¾elite dodeliti govornenadimke.Govorne nadimke mo¾ete dodeliti i imenima u SIM kartici ali ako zamenite SIM karticu novom prvoæete morati obrisati stare govorne nadimke da biste mogli dodeliti nove.1. U pasivnom re¾imu pritisnite ili .2. Doðite do imena kojem ¾elite dodeliti govorni nadimak i pritisnite Detalji. Doðite do ¾eljenog telefonskog broja i pritisnite Opcije.3. Odaberite Dodaj nadimak. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 41
  • Telefonski imenik (Imena) 4. Pritisnite Start, pa razgovetno izgovorite reè(i) koju ¾elite da snimite kao govorni nadimak. Po snimanju, aparat reprodukuje snimljeni nadimak. 5. Po¹to govorni nadimak bude uspe¹no memorisan prikazuje se Nadimak zapamæen, èuje se pisak, a iza telefonskog broja se pojavljuje simbol . Pozivanje koristeæi govorni nadimak Dok neka aplikacija koja koristi GPRS vezu ¹alje ili prima podatke ne mo¾ete pozivati glasom. Da biste obavili poziv koristeæi govorni nadimak prekinite aplikaciju koja koristi GPRS vezu. 1. U pasivnom re¾imu pritisnite taster za pode¹avanje jaèine zvuka sa strelicom na dole, ili pritisnite i dr¾ite Imena. Èuæe se kratki zvuèni signal i pojaviæe se tekst Molim sada prièaj. 2. Razgovetno izgovorite govorni nadimak. 3. Telefonski aparat æe reprodukovati prepoznati govorni nadimak i birati broj prepoznatog govornog nadimka posle 1,5 sekunde. Kada koristite slu¹alice, da biste zapoèeli snimanje govornog nadimka pritisnite i dr¾ite taster na slu¹alicama. Reprodukovanje, promena i brisanje govornog nadimka Pritisnite Imena i odaberite Nadimci. Doðite do imena sa ¾eljenim govornim nadimkom i pritisnite Opcije. • Da biste govorni nadimak reprodukovali odaberite Ponovi. • Da biste govorni nadimak obrisali odaberite Obri¹i pa pritisnite OK. 42 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • • Da biste govorni nadimak promenili odaberite Promeni. Pritisnite Start da dodate novi govorni Telefonski imenik (Imena) nadimaks Brojevi servisaImate moguænost pozivanja brojeva servisa, uslu¾nih brojeva, svog provajdera ako su ti brojevi upisaniu SIM kartici.Pritisnite Imena i odaberite Servisni br.. Doðite do ¾eljenog broja servisa, i pritisnite taster da tajbroj pozovete.s Grupe pozivaèaImena i telefonske brojeve memorisane u Imeniku mo¾ete organizovati po grupama pozivalaca. Telefonmo¾ete podesiti da se za svaku grupu pozivalaca ogla¹ava specifiènim tonom zvona i da na ekranuprikazuje odreðenu slièicu kada primate poziv sa nekog broja iz grupe, vidi dole. Da aparat podesite dazvoni samo na pozive od brojeva koji pripadaju izabranoj grupi pozivalaca vidite Upozoravaj na u deluPode¹avanje tonova na stranici 63.Pritisnite Imena, odaberite Grupe poziv. pa odaberite ¾eljenu grupu pozivalaca. Odaberite• Naziv grupe, ukucajte novi naziv grupe pozivalaca i pritisnite OK.• Ton zvona grupe doðite do tona zvona koji ¾elite da dodelite grupi i pritisnite OK. Uobièajeni je onaj zvuk zvona koji je odabran za trenutno aktivni naèin rada, profil.• Logo grupe i odaberite Ukljuèi da telefon prikazuje logo, Iskljuèi da ga ne prikazuje, Vidi da vidite odabrani logo, ili Po¹alji logo da ga po¹aljete kao OTA poruku ako to Va¹a mre¾a podr¾ava. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 43
  • Telefonski imenik (Imena) • Èlanovi grupe. Da dodate ime nekoj grupi pozivalaca pritisnite OK na Dodaj ime. Ako ste veæ dodali imena i brojeve grupi pritisnite Opcije, doðite do Dodaj ime i pritisnite OK. Doðite do imena koje ¾elite da dodate grupi i pritisnite Dodaj. Da ime izbacite iz grupe, doðite do imena koje ¾elite da izbacite i pritisnite Opcije. Pritisnite OK na Ukloni ime. 44 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 6. Kori¹æenje menija Kori¹æenje menijaTelefonski aparat Vam nudi ¹iroki dijapazon funkcija koje su grupisane u menije. Veæinu funkcijamenija prate kratki tekstovi uputstva, pomoæi. Da biste pogledali tekst uputstva, doðite do ¾eljenefunkcije menija i saèekajte 15 sekundi. Za izlazak iz teksta uputstva pritisnite Nazad. Vidite Pomoænaobja¹njenja na stranici 63.s Pristup nekoj funkciji menijaPretra¾ivanjem1. Da biste pristupili Meniju pritisnite Meni.2. Kreæite se kroz meni i odaberite, na primer, Pode¹avanja tako ¹to æete pritisnuti Izaberi.3. Ako meni sadr¾i podmenije odaberite koji ¾elite, na primer Pode¹avanje poziva.4. Ako i odabrani podmeni sadr¾i dalje podmenije, ponovite korak 3. Odaberite naredni podmeni, na primer Odgov. bilo kojim tasterom.5. Odaberite parametar, opciju po svom izboru.6. Pritisnite Nazad da se vratite na prethodni nivo, odnosno Izaði da izaðete iz menija.Numerièkom preèicomMeniji, podmeniji i parametri opcija su numerisani i mo¾ete im pristupati preko njihove numerièkepreèice. Indeksni broj preèice je prikazan u gornjem desnom delu displeja.• Da biste pristupili Meniju pritisnite Meni. Brzo, u roku od dve sekunde unesite indeksni broj funkcije menija kojoj ¾elite da pristupite.Na primer, da postavite Odgov. bilo kojim tasterom Ukljuèi, pritisnite Meni, , , i . ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 45
  • s Lista funkcija menijaKori¹æenje menija 1. Poruke 3. Naèini rada 1. Pi¹i poruku 1. Op¹ti 2. Pristiglo 2. Neèujan 3. Za slanje 3. Sastanak 4. Arhiva 4. Teren 5. Obrasci 5. Pejd¾er 6. Moji folderi 4. Pode¹avanja 7. Obri¹i poruke 1. Sat sa alarmom 8. Govorne poruke 2. Pode¹avanje vremena i datuma 9. Info poruke 3. Pode¹avanje poziva 10.Editor servisnih komandi 4. Pode¹avanje telefona 11.Pode¹avanje poruka 5. Pode¹avanje tonova 2. Lista poziva 6. Pode¹avanje dodatka 1. Propu¹teni pozivi 7. GPRS pode¹avanje modema 2. Primljeni pozivi 8. Pode¹avanja sigurnosti 3. Pozvanibrojevi 9. Vrati na fabrièki pode¹eno 4. Obri¹i liste zadnjih poziva 5. Igre 5. Du¾ina poziva 1. Izaberi igru 6. Tro¹kovi poziva 2. Igraèki servisi 7. GPRS meraè podataka 3. Pode¹avanja 8. GPRS meraè veze 6. Kalkulator 46 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 7. Lista zadat. 4. ©toperica Kori¹æenje menija8. Kalendar 12.Servisi9. Infracrvena 1. Poèetak 2. Adrese10.Radio 3. Servis. prijem11.Dodaci 4. Pode¹avanja 1. Diktafon 5. Idi na adresu 2. Komande glasom 6. Obri¹i ke¹ 3. Odbrojavaè 13.SIM servisi1 1. Prikazuje se jedino ako ga Va¹a SIM kartica podr¾ava. Naziv i sadr¾aj je razlièit i zavisi od SIM kartice. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 47
  • Funkcije menija 7. Funkcije menija s Poruke (Meni 1) Svoje tekstualne i grafièke poruke mo¾ete èitati, pisati i slati ili ih èuvati. Sve poruke u memoriji za poruke Va¹eg telefonskog aparata organizovane su po folderima. Pre nego ¹to budete mogli da ¹aljete tekstualne ili grafièke poruke potrebno je da upi¹ete broj svog centra za razmenu poruka, vidite Pode¹avanje poruka na stranici 53. Pisanje i slanje poruka Imate moguænost pisanja i izmena tekstualnih poruka du¾ine do 160 karaktera. 1. Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Pi¹i poruku 2. Ukucajte tekst poruke. Vidite Pisanje teksta na stranici 31. Vidite Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku na stranici 50 i Ubacivanje grafièkog obrasca u poruku na stranici 50. 3. Da biste poruku poslali, pritisnite Opcije i odaberite Po¹alji. 4. Unesite broj primaoca i pritisnite OK da poruku po¹aljete, ili potra¾ite telefonski broj u imeniku. Da biste poruku poslali pritisnite OK. Napomena: Kada ¹aljete poruke preko SMS servisa mre¾e aparat mo¾e da prika¾e obave¹tenje "Poruka poslata". To znaèi da je aparat poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znaèi da je poruka primljena na ¾eljenoj prijemnoj strani. Za vi¹e detalja u vezi SMS servisa obratite se svom provajderu. 48 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Opcije slanja poruka Funkcije menijaPo¹to ste poruku napisali pritisnite Opcije, i odaberite Opcije slanja.• Da poruku po¹aljete na vi¹e odredi¹ta odaberite Po¹alji na vi¹e. Po¹to ste poruku poslali svim ¾eljenim primaocima, pritisnite Uraðeno.• Da biste poruku poslali koristeæi neki od oblika slanja, odaberite Oblik slanja pa zatim oblik slanja koji ¾elite da upotrebite. Na primer, ako odaberete oblik slanja koji ste definisali za prenos e-mail po¹te, ukucajte, ili potra¾ite u imeniku e-mail adresu primaoca, i pritisnite OK. Ukucajte broj servisa za razmenu e- mail po¹te, pa odaberite Prihvati da poruku po¹aljete. Za definisanje oblika slanja poruka pogledajte Pode¹avanje poruka na stranici 53.• Da poruku prosledite na nekoliko odredi¹ta ili da koristite oblik slanja poruke, odaberite Opcije prosleð. pa onda Po¹alji na vi¹e, odnosno Oblik slanja.Tekstualni i grafièki obrasciPritisnite Meni, odaberite Poruke pa Obrasci Prikazaæe Vam se lista tekstualnih obrazaca oznaèenih sa , odnosno grafièkih oznaèenih sa .Va¹ telefonski aparat nudi izbor od 10 obrazaca grafièkih poruka. Takoðe imate i moguænostmemorisanja novih slièica u folder Obrasci. Dodatne slièice æete naæi na internet sajtu firme Nokia,http://www.club.nokia.com. Napomena: Ovu fukciju mo¾ete koristiti jedino ako je podr¾ava Va¹ operator mre¾e ili Va¹ provajder. Grafièke poruke mogu primati i prikazivati jedino telefonski aparati koji nude moguænosti grafièkih poruka. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 49
  • Funkcije menija • Svaka grafièka poruka sastoji se od nekoliko tekstualnih poruka. Zato slanje jedne grafièke poruke mo¾e ko¹tati vi¹e od slanja jedne tekstualne poruke. • Po¹to se grafièke poruke èuvaju u memoriji telefonskog aparata neæete ih moæi pregledati ako svoju SIM karticu koristite u drugom telefonskom aparatu. Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku U toku pisanja poruke ili odgovora pritisnite Opcije. Odaberite Uzmi obrazac i odaberite obrazac koji ¾elite da ubacite. Ubacivanje grafièkog obrasca u poruku U toku pisanja poruke ili odgovora pritisnite Opcije. Odaberite Pridodaj sliku pa odaberite sliku da je vidite. Pritisnite Prikaèi da sliku ubacite u svoju poruku. Ikonica u zaglavlju poruke oznaèava da je pridodata slièica. Broj karaktera koji mo¾ete uneti u neku poruku zavisi od velièine same slièice. Da biste pogledali tekst i grafiku zajedno pritisnite Opcije pa odaberite Pregled. Èitanje i odgovaranje na poruku Kada primite neku tekstualnu ili grafièku poruku na ekranu se pojavljuje oznaka i broj novih poruka, a iza toga tekst poruka primljeno. Blinkanje ikonice oznaèava da je memorija za poruke ispunjena. Pre nego ¹to budete mogli da primate ili ¹aljete nove poruke, morate izbrisati neke stare. 1. Da biste poruku pogledali odmah pritisnite Prika¾i, ili da biste je pogledali kasnije pritisnite Izaði. 50 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Naknadno èitanje poruke: Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Pristiglo. Funkcije menija2. Ako je primljeno vi¹e od jedne poruke odaberite poruku koju ¾elite da proèitate. Neproèitana tekstualna poruka je oznaèena sa ispred, a neotvorena grafièka poruka sa .3. Dok èitate ili gledate poruku pritisnite Opcije. Imate moguænost izbora brisanja, prosleðivanja, izmena, prebacivanja i promene imena poruke koju èitate. Takoðe mo¾ete promeniti i velièinu slova poruke. Odaberite Kopiraj u kal. da poruku kopirate u kalendar svog telefonskog aparata kao podsetnicu za taj dan. Odaberite Detalji da pogledate, na primer ime i telefonski broj po¹iljaoca, kori¹æeni centar za razmenu poruka, datum i vreme prijema poruke. Odaberite Uzmi broj da izvuèete brojeve iz otvorene poruke. Odaberite Saèuvaj sliku da sliku saèuvate u folderu Obrasci. Odaberite Odgovori ili Odgov. (tekst) da na poruku odgovorite. Odaberite Origin. poruka da izvornu poruku ukljuèite u odgovor, ili odaberite standardni odgovor, na primer Hvala ili Cestitke ili Obrazac koji æe biti ubaèen u odgovor, ili pak odaberite Oèisti ekran.4. Napi¹ite svoj odgovor.5. Pritisnite Opcije, odaberite Po¹alji, pa pritisnite OK da poruku po¹aljete na prikazani broj.Folderi Pristiglo i Za slanjePo¹to proèitate dolaznu tekstualnu ili grafièku poruku, telefonski aparat je upisuje u folder Pristiglo uokviru menija Poruke.Poruke koje ste saèuvali za naknadno slanje èuvaju se u folderu Za slanje. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 51
  • Funkcije menija Brisanje poruka Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Obri¹i poruke. Da obri¹ete sve poruke u nekom folderu doðite do njega i pritisnite OK. Zatim pritisnite OK kada se na ekranu prika¾e Obri¹i sve proèitane poruke iz foldera?. Da obri¹ete sve proèitane poruke u svim folderima doðite do Sve proèitane i pritisnite OK. Zatim pritisnite OK kada se na ekranu prika¾e Obri¹i sve proèitane poruke?. Folder Arhiva i Moji folderi Da biste svoje poruke organizovali neke od njih mo¾ete prebaciti u folder Arhiva ili dodati nove foldere za svoje poruke. U toku èitanja poruke pritisnite Opcije. Odaberite Premesti, doðite do foldera u koji ¾elite da premestite poruku i pritisnite OK. Da dodate ili izbri¹ete folder pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Moji folderi. • Da folder dodate pritisnite Opcije i odaberite Dodaj folder. • Da folder izbri¹ete, doðite do njega i pritisnite Opcije pa odaberite Obri¹i folder. Govorne poruke Govorna po¹ta je usluga mre¾e i na nju se eventualno treba prvo pretplatiti. Za detaljnije informacije, kao i za telefonski broj Va¹e govorne po¹te obratite se svom provajderu. Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Govorne poruke. Odaberite • Preslu¹aj govorne poruke da biste pozvali svoju govornu po¹tu na broj koji ste memorisali u okviru menija Broj govorne po¹te. 52 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Svaka telefonska linija mo¾e imati zasebni broj govorne po¹te, vidite Linija za odlazne pozive na Funkcije menija stranici 61.• Broj govorne po¹te da biste ukucali, potra¾ili ili izmenili telefonski broj svoje govorne po¹te pa pritisnite OK da ga saèuvate.Ako mre¾a podr¾ava, ikonica æe oznaèavati nove govorne poruke. Pritisnite Slu¹aj da biste pozvalibroj svoje govorne po¹te.Info porukePreko info servisa mre¾e mo¾ete da od svog provajdera primate poruke o raznim temama, kao ¹to suvremenski uslovi ili stanje u saobraæaju. Za podatke o raspolo¾ivim temama kao i odgovarajuæimbrojevima tema obratite se svom provajderu.Ako je GPRS veza postavljena kao Stalna veza, info poruke se ne mogu primati. U tom sluèaju, postaviteGPRS veza na Po potrebi, vidite Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 81.Editor servisnih komandiPritisnite Meni, odaberite Poruke pa onda Editor servisnih komandi. Ukucajte i po¹aljite svomprovajderu servisni zahtev (poznat i kao USSD komanda, instrukcija) kao ¹to je instrukcija za aktiviranjeusluga mre¾e.Pode¹avanje porukaPode¹avanje poruka se odnosi na slanje poruka.Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Pode¹avanje poruka. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 53
  • Funkcije menija Ako Va¹a SIM kartica podr¾ava vi¹e od jednog skupa oblika (tipa) poruka odaberite onaj koji ¾elite da izmenite. Odaberite Broj centra za razmenu poruka da biste memorisali telefonski broj centra za razmenu poruka. Da biste mogli slati tekstualne i grafièke poruke potreban Vam je broj centra za razmenu poruka. Ovaj broj dobijate od svog provajdera. Odaberite Poruka poslata kao da biste odabrali format poruke, ili Trajnost poruke. Odaberite Podrazumevani broj primaoca da saèuvate podrazumevani broj za slanje poruka ovog tipa, oblika, Izve¹taji o dostavi da od mre¾e zahtevate izve¹taje o dostavi Va¹ih poruka (usluga mre¾e), i Koristi GPRS da postavite GPRS kao preferentni nosaè za SMS. Odaberite Odgovori kroz isti centar da bi primalac Va¹e poruke mogao svoj odgovor poslati preko Va¹eg centra za razmenu poruka (usluga mre¾e), i Promena naziva oblika slanja da promenite naziv odabranog oblika slanja poruka. Oblici slanja poruka se prikazuje samo ako Va¹a SIM kartica podr¾ava vi¹e od jednog, oblika (skupa parametara) slanja. s Lista poziva (Meni 2) Telefonski aparat registruje telefonske brojeve koje ste birali, od kojih ste primili poziv ili ga propustili, kao i pribli¾ne du¾ine trajanja veze. Aparat æe registrovati propu¹tene i primljene pozive jedino ako Va¹a mre¾a podr¾ava ovu funkciju, ako je aparat ukljuèen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mre¾e. Kada pritisnete Opcije u okviru menija Propu¹teni pozivi, Primljeni pozivi i Pozvani brojevi mo¾ete videti datum i vreme poziva, izmeniti ili obrisati broj iz liste, saèuvati broj u imenik, ili na taj broj poslati poruku. 54 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Propu¹teni i primljeni pozivi Funkcije menijaDa biste pogledali listu poslednjih deset brojeva sa kojih je neko poku¹ao da Vas pozove (usluga mre¾e)pritisnite Meni, odaberite Lista poziva pa Propu¹teni pozivi. Savet: Kada se na ekranu prika¾e obave¹tenje o propu¹tenim pozivima, da biste listi propu¹tenih poziva pristupili pritisnite Listaj. Doðite do broja kome ¾elite da odgovorite i pritisnite .Da biste pogledali listu poslednjih deset brojeva sa kojih Vas je neko pozvao (usluga mre¾e) pritisniteMeni, odaberite Lista poziva pa Primljeni pozivi.Pozvani brojeviDa biste pogledali listu poslednjih 20 brojeva koje ste pozivali, ili poku¹ali da pozovete pritisnite Meni,odaberite Lista poziva pa Pozvanibrojevi. Pogledajte i deo Ponovno biranje poslednjeg biranog broja nastranici 27.Obri¹i liste zadnjih pozivaDa biste obrisali listu prethodnih poziva pritisnite Meni, odaberite Lista poziva pa onda Obri¹i listezadnjih poziva. Odaberite da li ¾elite da obri¹ete sve brojeve u listi ili pak samo one u listi propu¹tenih,primljenih ili biranih brojeva. Obrisano se ne mo¾e povratiti.Brojaèi impulsa i meraèi poziva Napomena: Stvarni raèun za razgovore i usluge Va¹eg provajdera mo¾e da varira u zavisnosti od moguænosti mre¾e, zaokru¾ivanja raèuna, poreza i tako dalje. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 55
  • Funkcije menija Du¾ina poziva Pritisnite Meni, odaberite Lista poziva pa Du¾ina poziva. Prelistajte da vidite pribli¾ne du¾ine trajanja Va¹ih dolaznih i odlaznih poziva u satima, minutima i sekundama. Da biste obrisali, poni¹tili meraèe neophodan Vam je sigurnosni kod. Svaka telefonska linija ima sopstvene meraèe poziva, a prikazju se oni za odabranu liniju. Vidite Linija za odlazne pozive na stranici 61. Tro¹kovi poziva Pritisnite Meni, odaberite Lista poziva pa Tro¹kovi poziva (usluga mre¾e). Odaberite Impulsi zadnjeg poziva ili Impulsi svih poziva da proverite tro¹kove svog zadnjeg, odnosno svih poziva. Odaberite Pode¹avanje tro¹kova poziva pa zatim Poni¹ti brojaèe, ili odaberite Prika¾i tro¹kove u da podesite aparat da preostalo vreme za razgovore prikazuje u impulsima, Impulsima, ili u novèanim jedinicama, Novcu. Za cene tarifnih jedinica, impulsa obratite se svom provajderu. Odaberite Ogranièenje tro¹ka poziva da ogranièite tro¹kove svojih poziva na odreðeni iznos impulsa ili novca. Za pode¹avanje tro¹kova poziva neophodan je PIN2 kod. Napomena: Kada vi¹e nije preostalo tarifnih ili novèanih jedinica, mogu biti moguæi pozivi samo broja slu¾be pomoæi koji je programiran u Va¹em telefonu (na pr. 112 ili drugi zvanièni broj slu¾be pomoæi). GPRS meraèi podataka Pritisnite Meni, odaberite Lista poziva pa GPRS meraè podataka. Kreæite se po listi da proverite kolièinu poslednjih primljenih i poslatih podataka, svih primljenih i poslatih podataka, kao i da poni¹tite brojaèe. Jedinica mere brojaèa je bajt. 56 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • GPRS meraè veze Funkcije menijaPritisnite Meni, odaberite Lista poziva pa GPRS meraè veze. Kreæite se po listi da proverite du¾inuposlednje GPRS veze ili svih GPRS veza. Meraèe mo¾ete i poni¹titi.s Naèini rada (Meni 3)Va¹ telefonski aparat nudi raznovrsne grupe parametara, naèine rada, kojimamo¾ete po svom ukusu podesiti tonove odziva za razne situacije i okru¾enja. Prvopodesite po svom ukusu naèine rada a zatim je potrebno samo aktivirati ¾eljeni naèin rada.Raspolo¾ivi naèini rada su Op¹ti, Neèujan, Sastanak, Teren, i Pejd¾er.Pritisnite Meni i odaberite Naèini rada. Doðite do nekog naèina rada i pritisnite Izaberi.• Da naèin rada aktivirate odaberite Aktiviraj. Savet: Da biste naèin rada brzo promenili u pasivnom re¾imu pritisnite glavni prekidaè , doðite do naèina rada koji ¾elite da aktivirate i pritisnite Izaberi.• Da podesite naèin rada da bude aktivan samo odreðeno vreme, do 24 sata, odaberite Ogranièi i podesite taj vremenski period. Kada pode¹eni period istekne, aktivira se prethodni naèin rada koji nije bio vremenski ogranièen.• Da naèin rada podesite svojim zahtevima odaberite Prilagodi. Odaberite parametar koji ¾elite da izmenite i izvr¹ite izmene. Parametri se takoðe mogu menjati i u meniju Pode¹avanje tonova, vidite Pode¹avanje tonova na stranici 63. Pored toga, mo¾ete promeniti i naziv naèina rada, Naziv naèina. Naèin rada Op¹ti se ne mo¾e preimenovati. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 57
  • s Pode¹avanja (Meni 4)Funkcije menija Sat sa alarmom Sat sa alarmom koristi format prikazivanja vremena koji je pode¹en za sat. Sat sa alarmom radi i kada je telefonski aparat iskljuèen. Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa Sat sa alarmom. Ukucajte vreme za alarm i pritisnite OK. Da promenite vreme postavljeno za alarm, odaberite Ukljuèi. Po¹to istekne vreme pode¹eno za alarm Aparat æe se oglasiti zvukom alarma i paliti i gasiti Alarm! i vreme alarma na ekranu. Da biste prekinuli alarm, pritisnite Prekini. Ako pustite aparat da zvoni jedan minut, ili pritisnete Ponovi, alarm prestaje i obnavlja se nakon nekoliko minuta. Ako je u vreme pode¹eno za alarm aparat iskljuèen on æe se automatski ukljuèiti i oglasiti alarmom. Ako pritisnete Prekini, aparat Vas pita da li ¾elite da ga aktivirate, Ukljuèi telefon?. Pritisnite Ne da aparat iskljuèite, ili Da da pozivate ili primate pozive. Napomena: Ne pritiskajte Da ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Pode¹avanje vremena Sat Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje vremena i datuma pa Sat. 58 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Odaberite Prika¾i sat (Skloni sat) i vreme æe se prikazivati u vrhu desno na ekranu dok je aparat u Funkcije menijapasivnom re¾imu. Odaberite Podesi vreme, ukucajte taèno vreme i pritisnite OK. Odaberite Oblikvremena i podesite 12- ili 24-èasovni format prikaza vremena.Sat koriste i funkcije Poruke, Lista poziva, Sat sa alarmom, kao i vremenski definisane funkcije Naèinirada i Kalendar.Ako je baterija du¾e vreme izvaðena iz aparata potrebno je ponovno pode¹avanje vremena.Autom. a¾urir. vrem. i datumaPritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje vremena i datuma pa Autom. a¾urir. vrem. idatuma (usluga mre¾e). Da podesite aparat da automatski a¾urira vreme i datum za aktuelnuvremensku zonu odaberite Ukljuèi. Da podesite aparat da tra¾i potvrdu pre a¾uriranja, odaberite Prvopotvrdi.A¾uriranje vremena i datuma utièe i na sat sa alarmom, kalendar i diktafon, kao i na alarmne porukekoje se sada pode¹avaju na lokalno vreme. A¾uriranje mo¾e da dovede do toga da su neke stavke izkalendara veæ istekle.Pode¹avanje pozivaPreusmeravanjePritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa Preusmer. (usluga mre¾e). Ovomfunkcijom mo¾ete preusmeriti svoje dolazne pozive na drugi broj, na primer, na broj svoje govornepo¹te. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu. Opcije preusmeravanja koje ne podr¾avaVa¹a SIM kartica ili Va¹ operator mre¾e se ne prikazuju.Odaberite ¾eljenu opciju preusmeravanja, na primer, odaberite Preusmeri ako je zauzeto dapreusmerite govorne pozive kada je linija zauzeta ili kada odbijete dolazni poziv. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 59
  • Funkcije menija Da aktivirate opciju preusmeravanja, odaberite Aktiviraj, da je iskljuèite odaberite Poni¹ti, ili Proveri status da proverite da li je preusmeravanje aktivirano ili ne. Da izmenite vreme èekanja do preusmeravanja poziva, prvo odaberite Podesi ka¹nj. ako je na raspolaganju za datu opciju preusmeravanja, pa onda Aktiviraj da izbor aktivirate. Da odjednom poni¹tite sva preusmeravanja odaberite opciju Poni¹ti sva preusmerenja. Da vidite koje su oznake preusmeravanja u pasivnom re¾imu pogledajte deo Pasivni re¾im rada na stranici 18. Odgovor bilo kojim tasterom Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa onda Odgov. bilo kojim tasterom. Odaberite Ukljuèi i na dolazni poziv mo¾ete odgovoriti kratkim pritiskom bilo kog tastera osim tastera i . Automatsko ponovno biranje Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa onda Automatsko ponovo biranje. Odaberite Ukljuèi i aparat æe najvi¹e deset puta poku¹avati da uspostavi vezu posle prvog neuspelog poku¹aja. Brzo biranje Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa onda Brzo biranje. Odaberite Ukljuèi i imena i brojeve telefona dodeljene tasterima za brzo biranje, do , mo¾ete pozivati pritiskom i dr¾anjem odgovarajuæeg numerièkog tastera. 60 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Servis poziva na èekanju Funkcije menijaPritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa Servis poziva na èekanju. OdaberiteAktiviraj i mre¾a æe Vas obave¹tavati o dolaznom pozivu u toku razgovora (usluga mre¾e). Vidite Pozivna èekanju na stranici 29.Izve¹taj po pozivuPritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa Izve¹taj po pozivu. Odaberite Ukljuèi iaparat æe na kratko prikazivati trajanje i cenu (usluga mre¾e) poslednjeg poziva.Slanje sopstvenog brojaPritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa onda Slanje sopstvenog broja.Odaberite Ukljuèi i Va¹ broj telefona æe se prikazivati pozvanoj strani (usluga mre¾e). Odaberite Post. umre¾i vraæa telefonski aparat na opciju, Ukljuèi ili Iskljuèi koju ste ugovorili sa svojim provajderom.Linija za odlazne poziveLinija za odlazne pozive je usluga mre¾e koja omoguæava izbor linije 1 ili 2, tj. pretplatnièkog broja, zaodlazne pozive.Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa onda Linija za odlazne pozive. Ukolikoodaberete Linija 2, a niste pretplaæeni na ovu uslugu mre¾e neæete moæi pozivati. Meðutim, bez obzirana odabranu liniju, dolazne pozive æete moæi preuzimati na obe linije.Ako to Va¹a SIM kartica podr¾ava, imate moguænost zabrane izbora linije tako ¹to æete odabrati opcijuZakljuèaj.Za detaljnije podatke o raspolo¾ivosti ove funkcije obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu. Savet: U pasivnom re¾imu sa jedne linije na drugu prelazite pritiskom i dr¾anjem tastera . ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 61
  • Funkcije menija Pode¹avanje telefona Jezik Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje telefona pa Jezik. Izaberite jezik za ekranske tekstove. Kada je odabrana opcija Automatski, aparat bira jezik na osnovu informacija sa SIM kartice. Prikaz informacije o æeliji Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje telefona pa Prikaz informacije o æeliji. Odaberite Ukljuèeno da podesite svoj telefonski aparat tako da Vas obave¹tava kada se koristi u celularnoj digitalnoj mre¾i koja se bazira na MCN (mikro celularna mre¾a) tehnologiji. Ako je GPRS veza postavljena kao Stalna veza, info poruke se ne mogu primati. U tom sluèaju, postavite GPRS veza na Po potrebi, vidite Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 81. Pozdravna poruka Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje telefona pa Pozdravna napomena. Ukucajte poruku za koju ¾elite da bude prikazana na kratko kod ukljuèivanja aparata. Da biste poruku saèuvali, pritisnite Opcije i odaberite Zapamti. Izbor mre¾e Celularna mre¾a na koju æe se povezati Va¹ telefonski aparat mo¾e biti izabrana automatski ili ruèno. Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje telefona pa Izbor mre¾e. Odaberite Automatski da telefonski aparat automatski bira jednu od celularnih mre¾a raspolo¾ivih na Va¹oj lokaciji. Ako odaberete Ruèni, aparat æe prikazati listu raspolo¾ivih mre¾a iz koje mo¾ete odabrati onu koja ima sporazum o romingu sa operatorom Va¹e matiène mre¾e. U suprotnom, prikazaæe se Nama¹ pristup pa æete morati odabrati drugu mre¾u. Telefon ostaje u re¾imu ruènog izbora mre¾e sve dok se ne odabere automatski ili dok se u njega ne ubaci druga SIM kartica. 62 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Potvrda SIM servisa Funkcije menijaVidite SIM servisi (Meni 13) na stranici 92.Pomoæna obja¹njenjaDa biste podesili da aparat prikazuje pomoæna obja¹njenja pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja,Pode¹avanje telefona pa Pomoæna obja¹njenja.Pogledajte i deo Kori¹æenje menija na stranici 45.Ton ukljuèenjaDa podesite telefonski aparat da se ogla¹ava ili ne tonom ukljuèenja kada ga ukljuèite pritisnite Meni,odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje telefona pa Ton ukljuèenja.Ako ste ukljuèili pozdravnu poruku, ton ukljuèenja se neæe pojavljivati, vidite Pozdravna poruka nastranici 62.Pode¹avanje tonovaPritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa onda Pode¹avanje tonova. Ista pode¹avanja æete naæi i umeniju Naèini rada, vidite Naèini rada (Meni 3) na stranici 57.Odaberite Upozorenje na poziv da odredite kako æe Vas telefonski aparat obave¹tavati o dolaznomgovornom pozivu. Opcije su: Zvonjenje, Rastuæi zvuk, Jedno zvono, Kratak ton i Iskljuèeno.Odaberite Vrsta melodije, Jaèina zvona ili Upozorenje vibracijom za dolazne govorne pozive i dolazneporuke. Upozorenje vibracijom ne funkcioni¹e kada je telefonski aparat prikopèan na punjaè, stoninosaè ili automobilski komplet. Savet: Kada melodiju zvona primite preko IC porta svog aparata, ili kao OTA radio poruku, imate moguænost da u listu melodija zvona memori¹ete pet melodija u jednom momentu. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 63
  • Funkcije menija Odaberite Zvuèni signal poruke da podesite upozorenje o dolaznim porukama, Tonovi tastature, ili Tonovi upozorenja da podesite aparat da se ogla¹ava zvukom na primer kada se baterija prazni. Odaberite Upozoravaj na da podesite aparata da zvoni samo na pozive sa telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivalaca. Doðite do ¾eljene grupe pozivalaca, ili do Sve pozive pa pritisnite Oznaèi. Pode¹avanje dodatka Meni Pode¹avanje dodatka se prikazuje jedino ako je aparat prikljuèen, ili ranije bio prikljuèen, na neki od sledeæih dodataka, pribora: slu¹alice HDC-5, HDE-2 ili HDD-1, hendsfri auto komplet PPH-1, ili mobilni prikljuèak za slu¹ne aparate LPS-3. Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa Pode¹avanje dodatka. Odaberite Slu¹alica, Handsfree ili Loopset. • Odaberite Naèin rada dodatka da odaberete naèin rada koji æe se automatski aktivirati kada prikljuèite odabrani dodatak. Dok je dodatak prikljuèen na aparat mo¾ete odabrati neki drugi naèin rada. • Odaberite Automatski odgovor da podesite aparat da automatski odgovara na dolazni poziv posle pet sekundi. Ako je Upozorenje na poziv postavljeno na Kratak ton ili Iskljuèeno, automatsko primanje poziva neæe biti aktivno. • Odaberite Osvetljenje, da osvetljenje bude stalno ukljuèeno, odaberite Ukljuèi. Odaberite Automatski da osvetljenje ostaje ukljuèeno 15 sekundi po pritisku tastera. Opcija Osvetljenje Vam je na raspolaganju jedino kada je odabran Handsfree. • Odaberite Koristi loopset, i da aktivirate dodatak za slu¹ne aparate umesto slu¹alica, odaberite Da. Koristi loopset Vam je na raspolaganju jedino kada je odabran Loopset. 64 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • GPRS prikljuèna pode¹avanja Funkcije menijaSvoj telefon mo¾ete preko IC veze povezati sa PC raèunarom i koristiti ga kao modem da biste ostvariliGPRS vezu sa svog raèunara.Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa onda GPRS pode¹avanje modema. Odaberite Aktivna taèkapristupa i aktivirajte prikljuènu taèku koju ¾elite koristiti. Odaberite Izmeni aktivnu taèku pristupa daizmenite parametre prikljuène taèke.• Doðite do Naziv taèke pritupa i pritisnite Preime.. Ukucajte ime za aktiviranu pristupnu taèku i pritisnite OK.• Doðite do GPRS taèka pristupa i pritisnite Izmeni. Ukucajte APN adresu (naziv prikljuène taèke) i pritisnite OK. Da bi se uspostavila veza na GPRS mre¾u neophodna je APN adresa, naziv. APN adresu dobijate od svog operatora mre¾e ili od provajdera.Parametre GPRS pristupa (APN) mo¾ete takoðe podesiti i na svom PC raèunaru koristeæi program NokiaModem Options, vidite Instalacija modema na stranici 95. Ako ste parametre podesili i na raèunaru i natelefonskom aparatu imajte na umu da æe se u tom sluèaju koristiti oni na raèunaru.Sigurnosna pode¹avanja Napomena: Kada se koriste za¹titne moguænosti koje ogranièavaju pozivanje (zabrana pozivanja, zatvorene grupe korisnika i fiksno biranje) u nekim mre¾ama mo¾e biti moguæe pozivanje odreðenih brojeva slu¾be pomoæi (na pr. 112 ili drugog zvaniènog broja slu¾be pomoæi).Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa Pode¹avanja sigurnosti. Odaberite ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 65
  • Funkcije menija • Zahtev za PIN kodom da podesite aparat da zahteva PIN kod kod svakog ukljuèivanja. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju iskljuèivanje zahteva za PIN kodom. • Servis zabrane poziva (usluga mre¾e) da ogranièite dolazne i odlazne pozive. Za ovo Vam je neophodna ¹ifra zabrane. • Fiksno biranje da ogranièite odlazne pozive samo na odabrane telefonske brojeve, ako to podr¾ava Va¹a SIM kartica. Neophodan Vam je PIN2 kod. • Zatvorena grupa korisnika. Zatvorena grupa korisnika je usluga mre¾e koja defini¹e grupu osoba koju jedinu mo¾ete pozivati i samo od nje primati pozive. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu. • Nivo sigurnosti. Odaberite Telefon i aparat æe zahtevati sigurnosni kod uvek kad se u aparat ubaci nova SIM kartica. Odaberite Memorija i aparat æe zahtevati sigurnosni kod uvek kad ¾elite odabrati internu memoriju aparata ili kopirati iz jedne memorije u drugu. Vidite Izbor parametara telefonskog imenika na stranici 35 i Kopiranje telefonskih imenika na stranici 38. • Promena pristupnih kodova pa æete moæi promeniti sigurnosni kod, PIN kod, PIN2 kod i ¹ifru zabrane. Kodovi mogu sadr¾ati samo cifre 0 do 9. Imajte na umu da bi trebalo da izbegavate kori¹æenje pristupnih kodova sliènih brojevima za sluèaj nu¾de, kao ¹to je 112, kako biste spreèili njihovo nenamerno biranje. Vrati na fabrièki pode¹eno Da biste neke parametre menija vratili na prvobitne vrednosti pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa Vrati na fabrièki pode¹eno. Onda ukucajte sigurnosni kod i pritisnite OK. Na primer, imena i brojevi saèuvani u imeniku nisu obrisani. 66 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • s Igre (Meni 5) Funkcije menija Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.Poèetak igre i opcijePritisnite Meni, odaberite Igre pa Izaberi igru. Odaberite igru koju biste igrali, Bumper, Pairs II ili SnakeII. Ako je za datu igru na raspolaganju, odaberite vrstu igre ili 1 igraè pa onda Nova igra.Poèinjanje igre u dvojeNeke igre mo¾ete igrati i u dvoje, preko IC porta Va¹eg telefonskog aparata sa osobom koja ima istuigru na kompatibilnom telefonskom aparatu. Pre nego ¹to zapoènete neku igru u dvoje, IC portovi dvatelefonska aparata mora da su usmereni jedan prema drugom. Vidite Infracrvena veza (Meni 9) nastranici 73.Da bi zapoèeli igru oba igraèa treba da odaberu opciju 2 igraèa.Opcije igaraNeke od donjih opcija se prikazuju istovremeno.• Nastavi da nastavite privremeno prekinutu igru.• Nova igra da zapoènete novu igraèku sesiju sa jednim igraèem.• Pokreni igru da zapoènete igru protiv druge osobe u igri u dvoje.• Pridru¾i se igri da se pridru¾ite igri u dvoje.• Opcije da izmenite parametre odabrane igre. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 67
  • Funkcije menija • Nivo da odaberete nivo te¾ine odabrane igre. • Najvi¹i rezult. da vidite najbolje rezultate. • Instrukcije da odaberete tekst uputstva o tome kako se igra igra. Igraèki servisi i pode¹avanja Pritisnite Meni, pa odaberite Igre. Odaberite • Igraèki servisi i Va¹ aparat æe poku¹ati da se pove¾e na WAP stranice Club Nokia koristeæi trenutno aktivni skup parametara servisa. Ukoliko uspostavljanje veze ne uspe, znaèi da se na Club Nokia ne mo¾ete povezati koristeæi WAP servis èiji su parametri veze trenutno aktivirani. U tom sluèaju uðite u meni Servisi, aktivirajte drugi skup parametara servisa, vidite Uspostavljanje veze sa WAP servisom na stranici 84. Poku¹ajte se ponovo povezati na Club Nokia. Koji su Vam WAP servisi na raspolaganju, kao i za cene i pretplatu proverite kod svog lokalnog operatora celularne mre¾e ili provajdera WAP servisa. • Pode¹avanja da podesite zvuke, osvetljenje i vibraciju, Tre¹enje, za odabranu igru. Vibracija se mo¾e ukljuèiti samo ako je Upozorenje vibracijom ukljuèeno, vidite Pode¹avanje tonova na stranici 63. Mo¾ete saèuvati svoj èlanski broj Club Nokia, Club Nokia ID. Za vi¹e informacija o Club Nokia i igraèkim servisima posetite www.club.nokia.com. Ponuda asortimana se razlikuje od dr¾ave do dr¾ave. 68 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • s Kalkulator (Meni 6) Funkcije menijaKalkulator Va¹eg telefonskog aparata sabira, oduzima, deli, mno¾i, di¾e na kvadrat,izraèunava kvadratni koren i konvertuje valute. Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.Ovaj kalkulator ima ogranièenu taènost i mo¾e doæi do gre¹aka u zaokru¾ivanju, posebno kod dugihdelenja.1. Pritisnite Meni pa odaberite Kalkulator.2. Kada se na ekranu poka¾e »0« unesite prvi broj raèunske operacije, pritisnite za decimalni zarez.3. Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj, Oduzmi, Pomno¾i, Podeli, Kvadriraj, Kvadr. koren ili Promeni znak. Savet: Ili pritisnite jednom za sabiranje, dva puta za oduzimanje, tri puta za mno¾enje i èetri puta za deljenje.4. Unesite drugi broj.5. Za rezultat pritisnite Opcije, i odaberite Jednako. Ponovite potreban broj puta korake 3 do 5.6. Da biste zapoèeli novi proraèun prvo pritisnite i dr¾ite Obri¹i.Izraèunavanje konverzije valuta1. Pritisnite Meni pa odaberite Kalkulator. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 69
  • Funkcije menija 2. Da biste saèuvali kurs pritisnite Opcije pa odaberite Kurs. Odaberite jednu od prikazanih opcija. Ukucajte kurs valuta, pritisnite za decimalni zarez, pa OK. Kurs ostaje u memoriji dok ga ne promenite drugom vredno¹æu. 3. Da sprovedete konverziju valuta ukucajte iznos koji konvertujete, pritisnite Opcije pa odaberite U domaæu ili U stranu. Konverziju valuta mo¾ete izraèunavati i u pasivnom re¾imu. Ukucajte iznos valute koju konvertujete, pritisnite Opcije, i odaberite U domaæu ili U stranu. s Lista zadataka (Menu 7) Imate moguænost da saèuvate podsetnicu za zadatak koji imate obaviti. Podsetnice se mogu memorisati po prioritetu. Mo¾ete saèuvati do 30 podsetnica ali to zavisi od nihove du¾ine. Pritisnite Meni i odaberite Lista zadat.. Pritisnite Opcije, ili doðite do podsetnice koju ¾elite pa onda pritisnite Opcije. Odaberite • Dodaj da dodate novu podsetnicu. Ukucajte predmet za podsetnicu i pritisnite Opcije pa odaberite Zapamti. Odaberite stepen prioriteta za podsetnicu, Visok (1), Srednji (2), ili Nizak (3). Podsetnice se razvrstavaju prvo po stepenu prioriteta a potom po abecednom redu. Reènik, pogledajte Ukljuèivanje i iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta na stranici 32 • Obri¹i da odabranu podsetnicu obri¹ete. • Izmeni da izmenite sadr¾aj podsetnice. • Promeni prior. da promenite stepen prioriteta podsetnice. • Vidi da odabranu podsetnicu pregledate. 70 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • • Idi na prioritet da odaberete nivo prioriteta u kojem ¾elite da pogledate podsetnice. Funkcije menija• Saèuvaj u kal. da podsetnicu saèuvate u kalendaru.• Po¹. kao tekst da po¹aljete podsetnicu drugom telefonskom aparatu kao tekstualnu porukus Kalendar (Meni 8)Kalendar Va¹eg telefonskog aparata Vam poma¾e da vodite evidenciju opodsetnicama, pozivima koje imate obaviti, sastancima i roðendanima. Telefon seogla¹ava alarmom dana i u vreme pode¹eno za dogaðaj. Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.Pritisnite Meni pa odaberite Kalendar. Doðite do ¾eljenog datuma. Ukoliko postoje podsetnice za tajdan pojaviæe se odgovarajuæi indikator podsetnice.Dnevni pregled• Pritisnite Opcije pa odaberite Dnevne nap.. Dnevni pregled prikazuje napomene unete za taj dan. Indikator napomene se prikazuje na poèetku retka.Pregled napomena• Dok se nalazite u Dnevnom pregledu doðite do napomene koju ¾elite da pogledate. Pritisnite Opcije, pa odaberite Vidi. Pregled napomena Vam omoguæava da pogledate detalje odabrane napomene. Napomenu mo¾ete prelistavati. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 71
  • Funkcije menija Ostale opcije pregleda u kalendaru mogu obuhvatati: • Opcije sastavljanja napomena, opcije slanja napomena putem IC ili kao napomene direktno u kalendar drugog telefonskog aparata ili kao tekstualne poruke. • Opcije brisanja, izmena ili ponavljanja napomena kao i kopiranja napomene u neki drugi datum. • Pode¹avanja za postavljanje, recimo, datuma, vremena, formata datuma ili formata vremena. Opcija Auto brisanje Vam omoguæava da podesite telefonski aparat da automatski posle odreðenog vremena bri¹e stare primedbe. Meðutim, primedbe sa ponavljanjem, na primer, roðendani se neæe brisati. Unos napomene u kalendar Za detalje o naèinu unosa slova i brojeva pogledajte deo Pisanje teksta na stranici 31. Pritisnite Meni pa odaberite Kalendar. Doðite do ¾eljenog datuma, pritisnite Opcije pa odaberite Stavi napom.. Odaberite jednu od sledeæih vrsta napomena: • Sastanak - Ukucajte tekst napomene, ili potra¾ite ime u imeniku, i pritisnite OK. Zatim unesite vreme sastanka pa pritisnite OK. Ako ¾elite odaberite Alarm ukljuèen pa onda vreme zvuènog upozorenja za napomenu. • Poziv - Unesite ¾eljeni telefonski broj, pritisnite OK, ukucajte ime, pa pritisnite OK, ili ih potra¾ite u imeniku. Zatim unesite vreme za poziv pa pritisnite OK. Ako ¾elite odaberite Alarm ukljuèen pa onda vreme zvuènog upozorenja za napomenu. • Roðendan - Ukucajte ime osobe (ili ga potra¾ite u imeniku), i pritisnite OK. Zatim ukucajte datum roðenja i pritisnite OK. Ukucajte godinu roðenja (opciono) i pritisnite OK. Ako ste uneli godinu roðenja, napomena æe iza imena prikazivati starost osobe. Ako ¾elite odaberite Alarm ukljuèen pa onda vreme zvuènog upozorenja za napomenu. 72 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • • Memo - Unesite tekst napomene i pritisnite OK. Funkcije menijaKada je pode¹eno zvuèno upozorenje, pri pregledu napomena prikazuje se indikator .Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenuTelefon pi¹ti i prikazuje napomenu. Kada je na ekranu prikazana napomena tipa Poziv prikazanibroj mo¾ete pozvati pritiskom na taster . Da prekinete alarm i pogledate napomenu pritisnite Vidi.Da prekinete alarm a da ne pogledate napomenu pritisnite Izaði.s Infracrvena veza (Meni 9)Svoj telefonski aparat mo¾ete podesiti da prima podatke preko svog IC porta. Dabiste koristili IC vezu, ureðaj sa kojim ¾elite da uspostavite vezu mora biti IrDAkompatibilan. Imate moguænost razmene, slanja i prijema, podataka kao ¹to su vizitkarte i napomene izkalendara sa kompatibilnim telefonskim aparatom ili drugim ureðajem za rad sa podacima (na primer,raèunar) preko IC porta svog telefona.Ne usmeravajte snop IC (infracrvenih) zraka ni u èije oèi, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim ICureðajima. Ovaj ureðaj je laserski proizvod klase 1. Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.Slanje i prijem podataka preko IC porta• IC portovi ureðaja koji ¹alje i ureðaja koji prima moraju da budu okrenuti jedan naspram drugog i izmeðu njih ne sme da postoji prepreka. Po¾eljno rastojanje izmeðu dva ureðaja za IC (infracrvenu) vezu je najvi¹e jedan metar. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 73
  • Funkcije menija • Da biste aktivirali IC port svog telefonskog aparata pritisnite Meni i odaberite Infracrvena. • Korisnik telefona koji ¹alje podatke bira ¾eljenu IC funkciju za poèetak prenosa podataka. Ukoliko se prenos podataka ne zapoène u roku od dva minuta po aktiviranju IC porta, veza se prekida i mora se startovati ponovo. Indikator IC veze • Kada je simbol stalno prikazan IC veza je aktivirana i Va¹ telefonski aparat je spreman da ¹alje ili da prima podatke preko svog IC porta. • Kada se simbol pali i gasi, tj. kada blinka, Va¹ telefonski aparat poku¹ava da se pove¾e sa drugim ureðajem, ili je veza raskinuta. s Radio (Meni 10) Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. FM radio program mo¾ete slu¹ati na svom telefonskom aparatu samo pomoæu slu¹alica HDD-1, HDC-5 ili HDE-2. Slu¹alice prikljuèite na konektor za slu¹alice na dnu aparata. Kabl slu¹alica slu¾i i kao radio antena, zato ga pustite da slobodno visi. Imajte na umu da kvalitet prijema zavisi od pokrivanja date radio stanice na trenutnoj lokaciji. 1. Da ukljuèite radio pritisnite Meni pa odaberite Radio. Na ekranu su • Memorijski broj i ime radio stanice, kanala. • Frekvencija radio stanice. 74 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 2. Ako su radio stanice memorisane, do ¾eljene stanice mo¾ete doæi pretra¾ivanjem ili biranjem njenog Funkcije menija memorijskog broja 1 do 9 pritiskom na odgovarajuæi numerièki taster.3. Kada je radio ukljuèen, da biste ga iskljuèili pritisnite Opcije pa odaberite Iskljuèi. Savet: Da brzo iskljuèite radio pritisnite i dr¾ite .Pode¹avanje radio staniceKada je radio ukljuèen pritisnite i dr¾ite ili da zapoènete tra¾enje kanala. Tra¾enje se prekidakada se pronaðe neka stanica, kanal. Da biste stanicu memorisali pritisnite Opcije, pa odaberiteZapamti stan.. Ukucajte ime stanice i pritisnite OK. Odaberite memorijsko mesto na kome ¾elite da jesaèuvate. Savet: Da biste brzo saèuvali stanicu na memorijskim mestima 1 do 9, pritisnite i dr¾ite odgovarajuæi numerièki taster, zatim ukucajte ime stanice i pritisnite OK.Upotreba radijaKad je radio ukljuèen pritisnite Opcije pa odaberite• Iskljuèi da radio iskljuèite.• Zapamti stan. da memori¹ete radio stanicu koju ste na¹li, vidite Pode¹avanje radio stanice. Mo¾ete memorisati do 20 radio stanica.• Auto pode¹av.. Kratko pritisnite jedan od tastera za pretra¾ivanje da zapoènete tra¾enje kanala na gore ili na dole. Tra¾enje se prekida kada se naðe neka stanica, pritisnite OK. Da stanicu memori¹ete vidite deo Zapamti stan.. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 75
  • Funkcije menija • Podesi frekv.. Ako znate frekvenciju radio stanice koju ¾elite da slu¹ate (izmeðu 87,5 MHz i 108,0 MHz) ukucajte je i pritisnite OK. Da stanicu memori¹ete vidite deo Zapamti stan.. Savet: Da brzo odaberete funkciju Podesi frekv., pritisnite dok se nalazite u meniju Radio. • Preimenuj. Unesite novo ime za memorisanu stanicu i pritisnite OK. • Ruèno pode¹.. Za brzo tra¾enje stanica pritisnite kratko jedan od tastera za pretragu da kanale pretra¾ujete u koracima od 0,1 MHz na gore ili na dole. Da memori¹ete naðenu stanicu pritisnite OK i pogledajte deo Zapamti stan.. Savet: Da brzo odaberete funkciju Ruèno pode¹., pritisnite dok se nalazite u meniju Radio. Dok slu¹ate radio na dolazne pozive mo¾ete normalno odgovarati. Zvuk iz radija se iskljuèuje. Kada zavr¹ite razgovor, radio æe se automatski ponovo ukljuèiti. Kada neka aplikacija koristi GPRS ili HSCSD vezu da ¹alje ili prima podatke to mo¾e prouzrokovati smetnje u FM radio prijemu. s Dodaci (Meni 11) Diktafon Imate moguænost snimanja delova govora, zvuka ili aktivnog razgovora u trajanju od tri minuta. Ovo je korisno, na primer kada ¾elite snimiti ime i broj da biste ih kasnije zapisali. Napomena: Pridr¾avajte se svih lokalnih zakona koji reguli¹u snimanje poziva. Ne koristite ovu moguænost protivzakonito. 76 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Snimanje Funkcije menija1. Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa Diktafon.2. Da snimanje zapoènete odaberite Snimi. Da snimanje zapoènete u toku veze, pritisnite Opcije, pa odaberite Snimi. Za vreme snimanja telefon dr¾ite u normalnom polo¾aju uz uvo.3. Da snimanje prekinete, pritisnite Prekini.4. Unesite novo ime za snimak i pritisnite OK da ga saèuvate. Ako ne ¾elite da saèuvate snimak, pritisnite Obri¹i da trenutno ime obri¹ete. Zatim pritisnite Nazad pa OK. Ako snimate aktivni telefonski razgovor aparat automatski zapisuje snimak pod imenom Snimanje.Lista snimakaPritisnite Meni, odaberite Dodaci pa Diktafon. Odaberite Lista snimaka, doðite do ¾eljenog snimka papritisnite Opcije.• Odaberite Preslu¹avanje da preslu¹ate odabrani snimak.• Odaberite Izmeni naslov. Unesite novo ime za snimak i pritisnite OK.• Odaberite Obri¹i da snimak obri¹ete. Pritisnite OK da to potvrdite.• Odaberite Dodaj alarm. Unesite datum za alarm i pritisnite OK. Unesite vreme za alarm i pritisnite OK. Alarm zamenjuje Dodaj alarm kada je alarm ukljuèen. Odaberite Alarm pa æe se prikazati naziv snimka, datum i vreme za alarm. Da alarm uklonite, pritisnite Obri¹i pa zatim OK. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 77
  • Funkcije menija Kada istekne vreme alarma telefon se ogla¹ava tonom alarma, a Snimam!, vreme alarma i naziv snimka se prikazuju na ekranu. Pritisnite Prekini da alarm prekinete, a zatim pritisnite Ponovi da snimak èujete. Komande glasom Postoje funkcije telefonskog aparata koje se mogu aktivirati izgovaranjem govornog nadimka. Mo¾e se dodati do pet govornih nadimaka za komande glasom. Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa Komande glasom. Odaberite ¾eljeni folder sa komandama, doðite do komande kojoj ¾elite pridodati govorni nadimak i pritisnite Opcije. Ako komanda, instrukcija veæ ima govorni nadimak prikazaæe se indikator . Komandu glasom mo¾ete dodati na naèin opisan u delu Dodavanje govornog nadimka na stranici 41. Pogledajte i deo Reprodukovanje, promena i brisanje govornog nadimka na stranici 42. Komandu glasom mo¾ete aktivirati na isti naèin kao ¹to pozivate pomoæu govornog nadimka, vidite na stranici 42. Kada neka aplikacija koja koristi GPRS vezu ¹alje ili prima podatke, komanda glasom se ne mo¾e aktivirati. Da biste aktivirali komandu glasom prekinite aplikaciju koja koristi GPRS vezu. Odbrojaè Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa Odbrojavaè. Ukucajte vreme alarma u satima i minutima pa pritisnite OK da startujete odbrojavanje vremena. Ako to ¾elite, unesite tekstualnu napomenu koja æe 78 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • se prikazati kada istekne pode¹eni vremenski period, i pritisnite OK. Kada je odbrojaè, tajmer aktivan Funkcije menijaikonica se prikazuje u pasivnom re¾imu.Ako vreme alarma istekne kada je aparat u pasivnom re¾imu, on æe se oglasiti alarmom i paliti i gasititekst napomene ako je ona postavljena, ili u suprotnom Vreme odbrojavanja isteklo. Alarm prekidatepritiskom na bilo koji taster. Ako se ne pritisne nijedan taster, alarm se automatski prekida u roku od 30sekundi. Da biste obrisali tekstualnu napomenu, pritisnite OK.Da zaustavite tajmer ili promenite vreme za odbrojavanje:Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa Odbrojavaè. Odaberite Izmeni vreme da tajmer ponovo aktivirate,ili Zaust. brojaè da ga zaustavite.©topericaPomoæu ¹toperice mo¾ete meriti vreme, meðuvremena ili prolazna vremena. U toku merenja vremenamogu se koristiti ostale funkcije telefonskog aparata. Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.Upotreba ¹toperice tro¹i bateriju i vreme autonomije aparata biæe skraæeno. Obratite pa¾nju da neostavite merenje vremena u pozadini dok obavljate druge radnje sa aparatom.Praæenje i deljenje vremena1. Pritisnite Meni, odaberite Dodaci, ©toperica pa Podeli vreme. Mo¾ete odabrati Nastavi ako je merenje, ¹topovanje vremena u toku, na primer zbog dolaznog poziva. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 79
  • Funkcije menija 2. Pritisnite Start da poènete praæenje vremena. Pritisnite Podeli uvek kada ¾elite da oèitate meðuvreme. Lista meðuvremena se prikazuje na ekranu ispod isteklog vremena. Mo¾ete ih pregledati pretra¾ivanjem. 3. Pritisnite Prekini da prekinete praæenje vremena. 4. Pritisnite Opcije pa odaberite Poèni da ponovo poènete praæenje vremena. Novo vreme se dodaje prethodnom. Zapamti da vreme memori¹ete. Unesite ime za izmereno vreme i pritisnite OK. Ako se ne unese ne¹to drugo, za ime æe se koristiti ukupno isteklo vreme. Poni¹ti da vreme poni¹tite bez memorisanja. Prolazna vremena Pritisnite Meni, odaberite Dodaci, ©toperica pa Prolaz. vreme. Pritisnite Start da zapoènete praæenje vremena, a Krug da oèitate prolazno vreme. Pritisnite Prekini da prekinete merenje prolaznih vremena. Pritisnite Opcije da memori¹ete ili poni¹tite prolazna vremena. Pogledajte gore u tekstu deo Praæenje i deljenje vremena. Pregled i brisanje vremena Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa ©toperica. Ako ¹toperica nije poni¹tena mo¾ete odabrati Poka¾i zadnje da pogledate zadnje izmereno vreme.Odaberite Vidi vremena i prikazaæe Vam se lista imena ili konaènih vremena skupa merenja, pa Vi odaberite koji skup ¾elite da pogledate. Da biste obrisali memorisana vremena pritisnite Opcije i odaberite Obri¹i sva vre.. Odaberite Sva od jednom i pritisnite OK, ili odaberite Jedno po jedno i doðite do vremena koja ¾elite obrisati. Pritisnite Obri¹i pa pritisnite OK. 80 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • s Servis mobilnog Interneta, WAP (Menu 12) Funkcije menijaPogledajte i deo WAP – Protokol za beziène aplikacije na stranici 15. Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.WAP servisi koriste WML (Wireless Mark-up Language) jezik na svojim WAP stranicama. Veb (WWW)stranice, prezentacije pisane u HTML jeziku se ne mogu pratiti sa Va¹eg telefonskog aparata.Osnovni koraci za pristup i kori¹æenje WAP servisa1. Memori¹ite parametre servisa koji Vam je neophodan za pristup WAP servisu koji ¾elite da koristite. Pogledajte Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis kao i Pode¹avanje izgleda WAP pretra¾ivaèa na stranici 88.2. Uspostavite vezu sa datim WAP servisom. Vidite Uspostavljanje veze sa WAP servisom na stranici 84.3. Zapoènite pretra¾ivanje stranica WAP servisa. Vidite Pretra¾ivanje stranica WAP servisa na stranici 85.4. Po¹to zavr¹ite sa pretra¾ivanjem raskinite vezu sa WAP servisom. Vidite Zavr¹etak WAP veze na stranici 87.Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servisParametre servisa dobijate u obliku tekstualne poruke od operatora mre¾e ili provajdera koji nudi WAPservis koji ¾elite da koristite. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu,ili posetite Club Nokia veb sajt (www.club.nokia.com). ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 81
  • Funkcije menija Parametre mo¾ete uneti i ruèno. Za odgovarajuæe parametre obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu. WAP parametri se mogu naæi i na Internet veb sajtu, na primer operatora mre¾e ili provajdera. Memorisanje parametara servisa primljenih u formi tekstualne poruke Kada parametre servisa primite kao tekstualnu poruku, obave¹tenje Pode¹avanja servisa primljena æe se prikazati na ekranu. • Da biste memorisali i aktivirali primljene parametre, pritisnite Opcije i odaberite Saèuvaj. Ako parametri nisu saèuvani u Pode¹avanje aktiv. servisa, onda su oni saèuvani kao prvi slobodni skup veze i takoðe aktivirani. • Da odbacite primljene parametre pritisnite Opcije i odaberite Odbaci. • Da pogledate primljene parametre prvo pritisnite Opcije pa odaberite Vidi. Da parametre saèuvate pritisnite Zapamti. Ruèno uno¹enje parametara servisa 1. Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa Pode¹avanja. 2. Odaberite Pode¹avanje aktiv. servisa. Potrebno je da aktivirate skup u kojem ¾elite da saèuvate parametre servisa. Skup je grupa parametara neophodnih za uspostavljanje veze sa nekim WAP servisom. 3. Doðite do skupa koji ¾elite da aktivirate i pritisnite Aktivir.. 4. Odaberite Izmena pode¹avanja servisa. 5. Odaberite pojedinaèno svaku opciju i unesite potrebne parametre. • Naziv pode¹avanja - Ukucajte novi naziv skupa parametara veze i pritisnite OK. 82 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • • Poèetna strana - Ukucajte adresu Poèetne strane WAP servisa koji ¾elite da koristite, pritisnite Funkcije menija za taèku, i pritisnite OK.• Vrsta sesije - Odaberite Stalna ili Privremena.• Sigurnost veze - Odaberite Ukljuèi ili Iskljuèi. Kada je sigurnost veze postavljena na Ukljuèi, telefon poku¹ava da koristi sigurnu (¹tiæenu) vezu za WAP servis. Ako sigurna veza nije dostupna veza se neæe uspostavljati. Ako ipak ¾elite da uspostavite vezu i preko ne¹tiæene linije, morate sigurnost veze podesiti na Iskljuèi.• Prenos podataka - Odaberite GSM podaci ili GPRS. U vezi cena, brzine veze i ostalih informacija obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu.Naredne opcije zavise od odabranog nosaèa podataka, vrste prenosa podataka:Kada je odabrano GSM podaci:• Prikljuèni broj - Unesite telefonski broj za pristup i pritisnite OK.• IP adresa - Unesite IP adresu, za taèku pritisnite , pa pritisnite OK.• Tip autentikacije - Odaberite Sigurni ili Normalni.• Tip poziva sa podacima - Odaberite Analogno ili ISDN.• Brzina prenosa podataka - Odaberite brzinu prenosa koju ¾elite da koristite, ili odaberite Automatska. Automatska Vam je na raspolaganju jedino ako je za tip odabrano Analogno. Stvarna brzina prenosa podataka, tj. poziva sa podacima zavisi od provajdera servisa.• Tip prijave - Odaberite Ruèna ili Automatska. Kada odaberete Automatska, pri prijavi se koriste korisnièko ime i lozinka koji su uneti u okviru narednih pode¹avanja. Kada odaberete Ruèna, pri uspostavljanju veze zahtevaæe se podaci za prijavu.• Ime korisnika - Unesite korisnièko ime i pritisnite OK. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 83
  • Funkcije menija • Lozinka - Unesite tra¾enu lozinku, pasvord, i pritisnite OK). Kada je odabrano GPRS: • GPRS veza - Odaberite Stalna veza ili Po potrebi. Ako odaberete Stalna veza, GPRS veza se automatski uspostavlja kada ukljuèujete telefonski aparat. Na ekranu se prikazuje ikonica . GPRS veza se ne raskida kada zavr¹ite WAP vezu. Ako odaberete Po potrebi, GPRS veza se uspostavlja kada se pove¾ete na WAP servis i raskida kada zavr¹ite WAP vezu. • GPRS taèka pristupa - Unesite naziv taèke pristupa i pritisnite OK. Da bi se uspostavila veza na GPRS mre¾u neophodna je APN adresa, naziv. APN adresu dobijate od svog operatora mre¾e ili od provajdera. • IP adresa - Unesite IP adresu, za taèku pritisnite , pa pritisnite OK. • Tip autentikacije - Odaberite Sigurni ili Normalni. • Tip prijave - Odaberite Ruèna ili Automatska. Ako odaberete Ruèna kada je GPRS veza postavljena kao Stalna veza, Stalna veza æe biti iskljuèena. • Ime korisnika - Unesite korisnièko ime i pritisnite OK. • Lozinka - Unesite tra¾enu lozinku, pasvord, i pritisnite OK). Uspostavljanje veze sa WAP servisom Kao prvo, proverite da su aktivirani parametri WAP servisa koji ¾elite da koristite. Da biste aktivirali parametre: • Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa Pode¹avanja. Odaberite Pode¹avanje aktiv. servisa, doðite do skupa (parametara) koji ¾elite da aktivirate, pa pritisnite Aktivir.. 84 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Drugo, uspostavite vezu sa WAP servisom. Postoje tri naèina za uspostavljanje veze: Funkcije menija• Otvorite Poèetnu stranu (houmpejd¾) WAP servisa: Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa Poèetak. Savet: Da brzo otvorite poèetnu stranu WAP servisa: U pasivnom re¾imu pritisnite i dr¾ite taster . ILI• Izaberite bukmark, adresu datog WAP servisa: Pritisnite Meni, odaberite Servisi, pa Adrese i odaberite bukmark, adresu. Ako adresa ne funkcioni¹e sa trenutno aktivnim parametrima servisa, aktivirajte neki drugi skup parametara servisa i poku¹ajte ponovo. ILI• Ukucajte adresu WAP servisa: Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa zatim Idi na adresu. Ukucajte adresu WAP servisa, pritisnite za posebne karaktere, i pritisnite OK. Imajte na umu da nije potrebno unositi prefiks http:// ispred adrese; biæe automatski dodat.Pretra¾ivanje stranica WAP servisaPo¹to ste uspostavili vezu sa WAP servisom mo¾ete poèeti pretra¾ivanje njegovih WAP stranica.Funkcije tastera telefonskog aparata mogu se razlikovati od jednog do drugog WAP servisa. Pratitetekst uputstva na ekranu telefonskog aparata. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderuWAP servisa. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 85
  • Funkcije menija Imajte na umu da ako je za tip veze odabran GPRS, u toku pretra¾ivanja se prikazuje ikonica u levom gornjem uglu ekrana. Ukoliko u toku GPRS veze primite (ili uputite) poziv, prikazaæe se ikonica u gornjem desnom uglu ekrana. GPRS veza se privremeno obustavlja. Op¹te uputstvo za upotrebu tastera telefonskog aparata • Koristite tastere za pretragu ili za kretanje po WAP strani. • Da biste odabrali ili markirali stavku, deo na stranici, pritisnite . • Da unesete slova ili cifre koristite tastere - , a da unesete specijalni karakter, pritisnite taster . • Neke ili sve naredne opcije su Vam na raspolaganju u toku WAP veze: Pritisnite Opcije pa odaberite ¾eljenu opciju. Poèetak da se vratite na poèetnu stranu, houmpejd¾, WAP servisa. Adrese - za prikaz liste adresa servisa. Za detalje, pogledajte Pamæenje adresa na stranici 89. Izmeni / Otvori red / Otvori vezu / Otvori listu - da unosite tekst ili odaberete markiranu stavku, deo WAP strane. Dodaj adresu - da dodate aktivnu WAP stranu kao adresu, bukmark u svoju listu adresa. Idi na adresu - da ukucate adresu ¾eljenog WAP servisa. Servis. prijem - za prikaz liste servisnih poruka, vidite Servis. prijem na stranici 90. Izgled - za detaljnije, pogledajte deo Pode¹avanje izgleda WAP pretra¾ivaèa na stranici 88. Pode¹avanje prenosa - za detalje pogledajte deo Pode¹avanje prenosa na stranici 88. Uzmi broj - da kopirate broj sa aktivne WAP strane da biste ga memorisali ili pozvali (raskida WAP vezu). Ako na WAP stranici postoji vi¹e brojeva ¾eljeni broj mo¾ete odabrati. 86 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Uèitaj ponovo - da ponovo uèitate i a¾urirate sadr¾aj WAP strane. Funkcije menija Obri¹i ke¹ - za detaljnije, pogledajte deo Ke¹ memorija na stranici 91. Sigurnosni info - da pogledate informacije o sigurnosti aktivne WAP veze i servera. Prekini - da prekinete sa pretra¾ivanjem i zavr¹ite vezu.Javna biblioteka funkcija WTAI (Wireless Telephony Applications Interface)WAP pretra¾ivaè podr¾ava javnu biblioteku funkcija WTAI kojima mo¾ete pristupiti u tokupretra¾ivanja. Raspolo¾ive funkcije su:• makeCall za uspostavljenje govornog poziva dok se nalazite na nekoj WAP strani.• sendDTMF za slanje DTMF tonskih sekvenci u toku govorne veze.• addPBEntry da u imenik memori¹ete ime i telefonski broj sa WAP strane.Zavr¹etak WAP vezeU toku kori¹æenja WAP servisa pritisnite Opcije i odaberite Prekini. Kada se pojavi upit Prekinipretra¾ivanje? pritisnite Da.Ili, umesto toga pritisnite . Ako je GSM podaci odabrano kao nosaè podataka, pritisnite dvaput .Telefonski aparat prekida poziv i raskida vezu sa WAP servisom. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 87
  • Funkcije menija Pode¹avanje izgleda WAP pretra¾ivaèa 1. Kada WAP veza nije u toku • Pritisnite Meni, odaberite Servisi, Pode¹avanja, pa Pode¹avanje izgleda. U toku WAP veze • Pritisnite Opcije i odaberite Izgled. 2. Odaberite Prelom teksta ili Prikaz slika. 3. Odaberite Ukljuèi ili Iskljuèi za opciju Prelom teksta, odnosno Da ili Ne za opciju Prikaz slika. Kada je opcija Prelom teksta pode¹ena na Ukljuèi, tekst koji se ne mo¾e prikazati u jednom redu nastavlja se u naredom. Kada je opcija Prikaz slika pode¹ena na Ne, slike koje se pojavljuju na WAP stranicama se ne prikazuju. Ovo mo¾e ubrzati pretra¾ivanje WAP stranica koje sadr¾e dosta slika. Pode¹avanje prenosa Imate moguænost da podesite aparat da dopu¹ta ili ne primanje cookies. Cookies je podatak koji WAP sajt, lokacija, unosi i ke¹ memoriju Va¹eg pretra¾ivaèa. Taj podatak mogu biti, na primer Va¹e korisnièke informacije ili Va¹e preference u pretra¾ivanju. Cookies se èuvaju dok ne ispraznite ke¹ memoriju, vidite Ke¹ memorija na stranici 91. 1. Kada WAP veza nije aktivna • Pritisnite Meni, odaberite Servisi, Pode¹avanja, pa Pode¹avanje prenosa. U toku WAP veze • Pritisnite Opcije i odaberite Pode¹avanje prenosa. 88 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 2. Odaberite Kukice pa onda Dozvoli ili Odbaci da dopustite, odnosno zabranite postavljanje kolaèiæa. Funkcije menijaPamæenje adresaImate moguænost èuvanja do 25 adresa WAP stranica u obliku bukmarka u memoriji aparata.1. Kada WAP veza nije aktivna • Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa Adrese. U toku WAP veze • Pritisnite Opcije i odaberite Adrese.2. Doðite do adrese koju ¾elite da koristite i pritisnite Opcije.3. Odaberite jednu od narednih opcija: Idi na da uspostavite vezu sa WAP stranicom na koju se adresa odnosi. Izmeni ili Obri¹i da odabranu adresu izmenite ili obri¹ete. Po¹alji da odabranu adresu po¹aljete kao SMS drugom aparatu, Kroz SMS. Nova adresa da kreirate novu adresu bez povezivanja na WAP servis. Ukucajte adresu i ime WAP stranice i pritisnite OK.Napomena: U Va¹em aparatu su mo¾da veæ instalisane adrese Internet sajtova koji nisu ni u kakvojvezi sa firmom Nokia. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odluèite da im pristupitepotrebno je da preduzmete svu predostro¾nost u smislu bezbednosti i sadr¾aja kao i za bilo koji drugisajt. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 89
  • Funkcije menija Primanje adrese Kada adresu primite kao OTA poruku, pritisnite Opcije i odaberite Vidi da adresu pregledate, Saèuvaj da adresu memori¹ete, ili Odbaci da je odbacite. Servis. prijem Telefonski aparat mo¾e primati servisne poruke (dostavljene bez Va¹eg zahteva) koje Vam ¹alje provajder. Servisne poruke su obave¹tenja o, na primer glavnim vestima, naslovima i mogu sadr¾ati tekstualnu poruku ili adresu WAP servisa. 1. Pristup primljenim servis porukama kada WAP veza nije uspostavljena Kada primite servisnu poruku na ekranu æe se pojaviti 1 serv. poruka primljena. Pritisnite Vidi da pristupite Servis. prijem. Ako pritisnete Izaði poruka se preme¹ta u Servis. prijem. Da biste Servis. prijem pristupili kasnije, pritisnite Meni, odaberite Servisi, pa Servis. prijem. U toku WAP veze Pritisnite Opcije i odaberite Servis. prijem. 2. Doðite do ¾eljene poruke i pritisnite Opcije. Odaberite Prenesi da aktivirate WML pretra¾ivaè i preuzmete odabrani sadr¾aj. Odaberite Detalji da Vam se prika¾u detalji o servisnom obave¹tenju. Odaberite Obri¹i da odabrano servisno obave¹tenje obri¹ete. 90 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Pode¹avanje aparata da prima servisne poruke Funkcije menijaPritisnite Meni, odaberite Servisi, Pode¹avanja, Pode¹avanje servisnog prijema, pa Servisne poruke. Dabiste podesili aparat da prima servisne poruke, odaberite Ukljuèi. Ako odaberete Iskljuèi, aparat neæeprimati servisne poruke.Ke¹ memorija Napomena: Informacije i servisi kojima ste pristupali èuvaju se u ke¹ memoriji Va¹eg telefonskog aparata. Ke¹ memorija je baferski memorijski prostor koji se koristi za privremeno sme¹tanje podataka. Ukoliko ste poku¹ali da pristupite, ili pristupili poverljivim podacima koji zahtevaju unos ¹ifre (n.pr., Va¹ bankovni raèun), ispraznite ke¹ memoriju svog aparata posle svake upotrebe.Brisanje ke¹ memorije kada WAP veza nije u toku• Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa Obri¹i ke¹.Brisanje ke¹ memorije kada je WAP veza u toku• Pritisnite Opcije i odaberite Obri¹i ke¹.Ovla¹æenjaZa kori¹æenje nekih WAP servisa kao ¹to su bankarske usluge, neophodno Vam je ovla¹æenje. Kori¹æenjeovla¹æenja poma¾e pobolj¹anju sigurnosti veze izmeðu Va¹eg aparata i WAP mre¾nog prolaza ili WAPservera ako je opcija Sigurnost veze pode¹ena na Ukljuèi.Ovla¹æenje mo¾ete preuzeti sa WAP stranice ako dati WAP servis podr¾ava kori¹æenje ovla¹æenja.Nakon preuzimanja, ovla¹æenje mo¾ete pogledati pa ga zatim memorisati ili izbrisati. Ako ga saèuvate,ovla¹æenje se dodaje listi ovla¹æenja u Va¹em telefonskom aparatu. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 91
  • Funkcije menija Na ekranu telefonskog aparata æete videti napomenu kada identitet nekog WAP servera ili gejtveja (mre¾nog prolaza) ne mo¾e biti verifikovan, kada WAP server ili gejtvej nije autentièan, ili kada nemate ispravno ovla¹æenje u svom telefonskom aparatu. Pregled liste ovla¹æenja Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa Pode¹avanja. Odaberite Ovla¹æenja. Vidite Sigurnosni info u delu Op¹te uputstvo za upotrebu tastera telefonskog aparata na stranici 86. Indikator sigurnosti Ako je ikonica sigurne veze prikazana u toku WAP veze, prenos podataka izmeðu telefonskog aparata i WAP mre¾nog prolaza, gejtveja ili WAP servera (za koji postoji IP adresa u okviru Izmena pode¹avanja servisa) je ¹ifrovan i bezbedan. Meðutim, ikonica sigurnosti veze ne znaèi da je i prenos podataka izmeðu gejtveja, mre¾nog prolaza, i servera (mesta na kome se èuvaju zahtevani podaci) takoðe bezbedan. Provajder servisa treba da osigura bezbednos prenosa podataka izmeðu gejtveja i servera sa podacima. s SIM servisi (Meni 13) Pored funkcija koje nudi telefonski aparat i Va¹a SIM kartica mo¾e nuditi dodatne usluge, servise kojima pristupate iz Menija 13. Meni 13 æe se prikazivati samo ako ga Va¹a SIM kartica podr¾ava. Nazivi i sadr¾aji menija u potpunosti zavise od raspolo¾ivih usluga. Napomena: Za podatke u vezi raspolo¾ivosti, cene i informacije o naèinu kori¹æenja SIM servisa obratite se prodavcu SIM kartice, tj. operatoru mre¾e, provajderu ili drugom dobavljaèu. 92 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Imate moguænost da svoj telefonski aparat podesite tako da Vam prikazuje potvrdne poruke koje se Funkcije menijarazmenjuju izmeðu Va¹eg telefonskog aparata i mre¾e kada koristite SIM servise, izborom opcije Da uokviru menija 4-4-5, Potvrda akcija SIM servisa.Imajte na umu da pristup ovim servisima mo¾e podrazumevati slanje tekstualne poruke (SMS) iliobavljanje telefonskog poziva koji se naplaæuju. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 93
  • Razmena faxova i podataka 8. Razmena faxova i podataka Podatke mo¾ete prenositi na druge kompatibilne ureðaje kada je Va¹ Nokia 8310 povezan na kompatibilni PC raèunar putem IC veze. Da biste slali i primali elektronsku po¹tu (e-mail) i faxove, povezali se na raèunar i Internet, trebaæe Vam i adekvatan programski paket za prenos faxova i podataka instaliran na raèunaru. Va¹u Nokiu 8310 mo¾ete koristiti sa velikim brojem komercijalnih programskih paketa za prenos faxova i podataka. Da biste svoj telefonski aparat mogli koristiti kao modem, prvo ga morate instalisati kao modem. s Komunikacioni programi i drajveri za modem Na Nokia Veb sajtu, www.forum.nokia.com, naæi æete neophodne sistemske datoteke za prenos podataka kao i instalaciona uputstva. Takoðe æete naæi i savete o pode¹avanjima ureðaja i programa, aplikacija za rad sa Va¹om Nikiom 8310. PC Suite PC Suite paket sadr¾i aplikacije koje æe Vam pomoæi • da sa PC raèunara na lak naèin kontroli¹ete brojne funkcije Va¹eg telefonskog aparata. • da uzajamno a¾urirate podatke iz imenika i kalendara izmeðu telefonskog aparata i odgovarajuæeg programskog paketa na PC raèunaru (PIM). • da kreirate i menjate ikonice grupa pozivalaca i grafièke poruke. • da za svoj telefonski aparat kreirate nove melodije zvona. 94 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • • da vr¹ite izbor tipa veze koji æe se koristiti za povezivanje PC raèunara i telefonskog aparata. Razmena faxova i podataka• da pravite rezervne kopije kontakt informacija kao i da ih, u sluèaju gubitka vraæate u PC ili telefon.Instalacija modemaProces instalacije modema æe ugraditi sledeæe module u Va¹ PC raèunar:• N8310 adaptere za razmenu podataka i faxova, ¹to Vam omoguæava da svoj telefonski aparat koristite kao modem za data i fax komunikaciju.• Nokia Modem Options programski paket za pode¹avanje opcija poziva za razmenu podataka. Tu se nalaze parametri za HSCSD i GPRS tipove veze.GPRS – Paketni prenos podatakaPogledajte i deo GPRS prikljuèna pode¹avanja na stranici 65.HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinamaPomoæu GSM prenosa podataka na velikim brzinama, Internet i ostale servise mo¾ete koristiti znatnobr¾e nego obièno. Pri slanju i prijemu elektronske po¹te, brzina prenosa podataka od 14,4 kbps se mo¾eudvostruèiti, do 28,8 kbps. U Internet vezama mo¾e se ostvariti brzina preuzimanja podataka i do 43,2kbps ukoliko je podr¾ava oprema operatora celularne mre¾e i Internet provajdera.Imajte na umu da slanje podataka u HSCSD re¾imu znatno br¾e prazni bateriju od standardnih data igovornih poziva po¹to aparat podatke ¹alje br¾e. Za sluèaj du¾e neprekidne upotrebe, prikljuèitetelefonski aparat na punjaè. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 95
  • Razmena faxova i podataka Kori¹æenje komunikacionih programa za prenos podataka • Aktivirajte IC vezu izborom Menija 9. • Proverite da IC port telefonskog aparata bude usmeren ka IC portu PC raèunara. • Zapoènite kori¹æenje komunikacionog programa za prenos podataka na PC raèunaru. Za informacije o kori¹æenju programa pogledajte njegovu dokumentaciju. Imajte na umu da pozivanje ili primanje poziva dok je aparat povezan na PC raèunar nije preporuèljivo po¹to mo¾e dovesti do prekida rada. Da biste ostvarili bolje rezultate, u toku prenosa podataka aparat postavite na stabilnu podlogu sa tastaturom okrenutom na dole. Nemojte aparat pomerati dr¾eæi ga u ruci u toku prenosa podataka. 96 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • 9. O bateriji O baterijis Punjenje i pra¾njenjeVa¹ telefonski aparat se napaja energijom iz akumulatorske baterije sa moguæno¹æu ponovnogpunjenja.Imajte na umu da se potpune eksploatacione karakteristike nove baterije posti¾u tek posle dva ili trikompletna ciklusa punjenja i pra¾njenja!Baterija se mo¾e puniti i prazniti stotine puta ali æe se na kraju istro¹iti. Kada je radno vreme (vremerazgovora i vreme spremnosti za rad) znatno kraæe od normalnog, vreme je da se kupi nova baterija.Koristite samo one baterije koje je odobrio proizvoðaè telefona i punite ih samo punjaèima koje je istiodobrio. Iskopèajte punjaè kada se ne koristi. Ne ostavljajte bateriju prikljuèenu na punjaè du¾e odjedne sedmice, jer joj prekomerno punjenje mo¾e skratiti vek trajanja. Ako se i ne koristi, potpuno punabaterija æe se vremenom sama isprazniti.Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja Va¹e baterije.Upotrebljavajte bateriju samo za ono za ¹ta je namenjena.Nikada ne koristite o¹teæeni punjaè ili bateriju.Ne izla¾ite bateriju kratkom spoju. Sluèajan kratak spoj mo¾e da nastane ako neki metalni predmet(novèiæ, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje + i - izvoda baterije (metalne trakena bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u d¾epu ili ta¹nici. Kratkim spajanjem izvoda mo¾ese o¹tetiti baterija ili predmet kojim se spaja.Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima, kao ¹to je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskimuslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Poku¹avajte da uvek bateriju dr¾ite na temperaturi ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 97
  • O bateriji izmeðu 15°C i 25°C. Telefon sa zagrejanom ili hladnom baterijom mo¾e privremeno da ne radi, èak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterija su posebno ogranièene pri temperaturama znatno ispod taèke mr¾njenja. Ne bacajte baterije u vatru! Baterije odla¾ite u skladu sa lokalnim propisima (n.pr. recirkla¾a). Ne odla¾ite ih kao kuæni otpad. 98 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • ÈUVANJE I ODR®AVANJE ÈUVANJE I ODR®AVANJEVa¹ telefon je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pa¾ljivo. Dole dati saveti æeVam pomoæi da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da u¾ivate u ovom proizvodu dugi niz godina.• Dr¾ite telefonski aparat i sve njegove delove i pribor van dohvata dece.• Odr¾avajte ga suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve vrste teènosti ili vlage mogu sadr¾ati minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.• Ne upotrebljavajte telefon, niti ga dr¾ite na pra¹njavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi se mogu o¹tetiti.• Nemojte dr¾ati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih ureðaja, da o¹tete baterije i da deformi¹u ili istope neke plastiène materijale.• Nemojte dr¾ati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada se telefon zagreje (do svoje normalne temperature), u unutra¹njosti se mo¾e pojaviti vlaga koja mo¾e da o¹teti ¹tampane ploèe sa elektronskim kolima.• Ne poku¹avajte da otvorite telefon. Nestruèno rukovanje ga mo¾e o¹teti.• Èuvajte telefon od padova, potresa ili udaraca. Grubo rukovanje mo¾e da prouzrokuje lomljenje unutra¹njih ¹tampanih ploèa sa elektronskim kolima.• Za èi¹æenje telefona nemojte da upotrebljavate jake hemikalije, rastvaraèe za èi¹æenje, ili jake deterd¾ente.• Ne bojite telefon. Boja mo¾e blokirati pokretne delove aparata i omesti pravilan rad.• Koristite samo isporuèenu antenu ili odobrenu zamenu. Neodobrene antene, modifikacije ili prikljuèci mogu o¹tetiti telefon i predstavljati kr¹enje propisa kojima se reguli¹u radio ureðaji.Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na telefonski aparat, punjaè i sav pribor. Ukoliko neki od njih nefunkcioni¹e ispravno odnesite ga u najbli¾i kvalifikovani servis. Osoblje servisa æe Vam pomoæi i, ukoliko je potrebo,obaviti servisiranje. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 99
  • VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI s Bezbednost saobraæaja Ne koristite mobilni telefon dok vozite motorno vozilo. Uvek osigurajte telefon u njegovom dr¾aèu; ne stavljajte telefon na putnièko sedi¹te ili na mesta sa kojih u sluèaju sudara ili iznenadnog koèenja mo¾e da sklizne. Zapamtite, bezdenost saobraæaja je uvek na prvom mestu! s Radno okru¾enje Imajte na umu da treba da se pridr¾avate svih posebnih propisa koji va¾e u svakoj oblasti i da iskljuèite svoj telefon uvek kada je zabranjena njegova upotreba, ili kada ona mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Koristite telefon samo u njegovim normalnim radnim polo¾ajima. Delovi telefonskog aparata imaju magnetna svojstva. Telefonski aparat privlaèi metale pa osobe sa slu¹nim aparatima ne treba da ga dr¾e na uvu na kojem je slu¹ni aparat. Telefon uvek dr¾ite u dr¾aèu po¹to slu¹alica mo¾e da privuèe metalne materijale. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu telefona po¹to se na njima upisani podaci mogu tako izbrisati. s Elektronski ureðaji Veæina savremene elektronske opreme je za¹tiæena od radiofrekventnih signala. Ipak, izvesna elektronska oprema mo¾e da bude neza¹tiæena od radiofrekventnih signala Va¹eg mobilnog telefona. Pejsmejkeri Proizvoðaèi pejsmejkera preporuèuju minimalno rastojanje od 20 cm izmeðu mobilnog telefona i pejsmejkera kako bi se izbegle moguæe smetnje kod rada pejsmejkera. Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istra¾ivanjima i preporukama Wireless Technology Research. Osobe sa pejsmejkerima: • Kada je telefon ukljuèen treba uvek da ga dr¾e na rastojanju veæem od 20 cm od svog pejsmejkera; 100 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • • Ne bi trebalo da nose telefon u d¾epu na grudima; VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI• Treba da koriste uvo na suprotnoj strani od pejsmejkera kako bi moguænost stvaranji smetnji svele na minimum.• Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, odmah iskljuèite svoj telefon.Slu¹ni aparatiNeki digitalni mobilni telefoni mogu da stvaraju smetnje izvesnim slu¹nim aparatima. U sluèaju takvih smetnji,konsultujete se sa svojim provajderom.Ostali medicinski ureðajiRad bilo kojih radiopredajnih ureðaja, ukljuèujuæi i celularne telefone, mo¾e da stvara smetnje u funkcionisanjuneadekvatno za¹tiæenih medicinskih ureðaja. Konsultujte lekara ili proizvoðaèa medicinskih ureðaja da biste utvrdilida li su ureðaji adekvatno za¹tiæeni od spoljne energije radiofrekventnih talasa, ili ukoliko imate neka druga pitanja.Iskljuèite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada u njima istaknuta pravila nala¾u da to uèinite. Bolnice ilizdravstvene ustanove mo¾da koriste opremu koja mo¾e da bude osetljiva na spoljnu energiju radiofrekventnihtalasa.Motorna vozilaRadiofrekventni signali mogu da utièu na nepropisno instalisane ili neadekvatno za¹tiæene elektronske sisteme umotornim vozilima (na pr. elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za za¹titu od proklizavanja(za¹titu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazdu¹nim jastukom). Za to se u veziVa¹eg vozila informi¹ite kod proizvoðaèa ili njegovog predstavnika. Takoðe konsultujtete i proizvoðaèa drugeopreme koja je dodatno instalisana u Va¹em motornom vozilu.Istaknuti natpisiIskljuèite svoj telefon u svakom objektu gde to zahtevaju istaknuti natpisi. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 101
  • s Potencijalno eksplozivne atmosfereVA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI Iskljuèite svoj telefon kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno opasnom atmosferom i pridr¾avajte se svih znakova i uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili po¾ar ¹to mo¾e dovesti do telesnih povreda ili èak i smrti. Korisnicima se savetuje da iskljuèe telefon kada se nalaze na mestima za toèenje goriva (pumpnoj stanici). Korisnici se upozoravaju da treba da se pridr¾avaju ogranièenja u pogledu upotrebe radio opreme u skladi¹tima goriva (skladi¹te goriva i distributivni centri), hemijskim postrojenjima ili na mestima gde se vr¹i miniranje. Sredine sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su èesto, ali ne uvek jasno obele¾ene. To su najèe¹æe potpalublja èamaca, mesta za transport ili skladi¹tenje hemikalija, motorna vozila sa pogonom na teèni (propan-butan) plin, zone u kojima vazduh sadr¾i hemikalije ili èestice, na primer ¾ita, pra¹inu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obièno preporuèuje da iskljuèite motor automobila. s Motorna vozila Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira telefon ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogre¹no instalisanje ili servisiranje mo¾e da budu opasno i da poni¹ti sve garancije za aparat. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema mobilnog telefona u Va¹em vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioni¹e. Ne dr¾ite niti nosite zapaljive teènosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde dr¾ite telefon, njegove delove ili pribor. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdu¹nim jastukom, imajte u vidu da se vazdu¹ni jastuk naduvava velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, ukljuèujuæi i fiksne i prenosne be¾iène ureðaje, u prostor iznad vazdu¹nih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdu¹nog jastuka. Ukoliko je oprema mobilnog telefona za automobil nepropisno instalisana a vazdu¹ni jastuk se naduva mo¾e doæi do ozbiljnih povreda. Upotreba Va¹eg telefona u vazduhu je zabranjena. Iskljuèite svoj telefon pre ulaska u avion. Upotreba mobilnih telefona u avionu mo¾e da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida be¾iène telefonske mre¾e, i da bude protivzakonita. 102 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • Nepo¹tovanje ovih uputstava mo¾e da dovede do privremenog obustavljanja ili uskraæivanja kori¹æenja telefonskih VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTIusluga, ili do preduzimanja sudskog postupka, ili do oba.s Hitni poziv Va¾no: Ovaj telefon kao i svaki be¾ièni telefon radi koristeæi radio signale, be¾iène i zemaljske mre¾e kao i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga uspostavljanje veze u svim uslovima se ne mo¾e garantovati. Zato se ne biste nikada trebalo oslanjati samo na mobilni telefon za uspostavljanje va¾nih komunikacija (na pr., pozivi za hitnu medicinsku pomoæ).Hitni pozivi mo¾da nisu moguæi na svim mre¾ama mobilne telefonije ili pri kori¹æenju neke usluge mre¾e i/ili nekemoguænosti telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.Slanje hitnih poziva:1. Ukljuèite telefon ukoliko nije ukljuèen. Proverite da li je jaèina signala adekvatna. Neke mre¾e zahtevaju da je va¾eæa SIM kartica pravilno ulo¾ena u telefon.2. Pritisnite potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, iza¹li iz menija i sl.) da obri¹ete sadr¾aj ekrana i aparat aktivirate za telefoniranje.3. Unesite broj slu¾be pomoæi za svoju trenutnu lokaciju (na pr. 112 ili neki drugi zvanièni broj slu¾be pomoæi). Brojevi slu¾be pomoæi su razlièiti za razlièite lokacije.4. Pritisnite taster .Ako su aktivirane odreðene funkcije, mo¾da æete prvo morati da ih iskljuèite pre nego ¹to budete mogli da uputitepoziv slu¾bi pomoæi. Konsultujte ovo Uputstvo i Va¹eg lokalnog provajdera usluga celularne mre¾e.Kada ¹aljete poziv slu¾bi pomoæi, obratite pa¾nju na to da date sve neophodne informacije ¹to je moguæe taènije.Upamtite da je Va¹ mobilni telefon mo¾da jedino sredstvo komunikacije na mestu dogaðaja nesreænog sluèaja; neprekidajte vezu sve dok Vam se ne dozvoli da to uèinite. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 103
  • s Informacije o sertifikaciji (SAR)VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI OVAJ MODEL TELEFONSKOG APARATA ZADOVOLJAVA ZAHTEVE EKSPOZICIJE RADIO TALASIMA Va¹ be¾ièni telefonski aparat je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi graniène vrednosti zraèenja za ekspozicije energiji radiofrekventnih talasa koje preporuèuju meðunarodne smernice (ICNIRP). Te graniène vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one odreðuju dopu¹tene nivoe energije radiofrekventnih talasa za op¹tu populaciju. Ove smernice su razvile nezavisne nauène organizacije putem periodiènih i detaljnih procena nauènih studija. Ove smernice sadr¾e i znaèajnu sigurnosnu rezervu koja je namenjena da osigura bezbednost svih osoba bez obzira na starosnu dob ili zdravstveno stanje. Standard za ekspoziciju za mobilne telefone koristi jedinicu mere poznatu kao Stepen specifiène absorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granièna vrednost naznaèena u tim meðunarodnim smernicama iznosi 2,0 W/kg*. Testovi za odreðivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne polo¾aje sa telefonskim aparatom koji emituje na svojoj najveæoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveæi atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu mo¾e biti znaèajno ispod te maksimalne vrednosti. Ovo je stoga ¹to je aparat projektovan da radi na vi¹e nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da dospe do mre¾e. Generalno, ¹to ste bli¾e baznoj stanici, snaga predaje telefonskog aparata je ni¾a. Najvi¹a SAR vrednost za ovaj model telefonskog aparata testirano za dr¾anje na uvu je 0,82 W/kg. Mada mogu postojati razlike u SAR vrednostima za razlièite telefone i razlièite polo¾aje, sve one zadovoljavaju odgovarajuæe meðunarodne smernice za ekspoziciju radiofrekventnim talasima. * SAR granièna vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2,0 W/kg. u proseku rasporeðeno na deset grama telesnog tkiva. Smernice sadr¾e i znaèajnu sigurnosnu rezervu radi dodatne za¹tite ljudi kao i na raèun kompenzacije moguæih odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu biti razlièite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izve¹tavanjem kao i od frekventnog opsega komunikacione mre¾e. Podatke o SAR vrednostima u drugim regionima mo¾ete naæi u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com. 104 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.