Mali kuvar 276

260 views
186 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mali kuvar 276

  1. 1. Specijalni dodatak lista Danas broj 276 godina VII petak, 26. jul 2013. Letnja trpeza: Topla mala jela
  2. 2. 3 tilja (sada je vreme) uz pivo. Lep obi~aj, pa ovo ujedno tre- ba shvatiti i kao predlog doma}im kafed`ijama. Dva osrednja krompira treba o~istiti i oprati, pa izrenda- ti na najkrupnije rende. Ovako pripremljen krompir se iz- ru~i na vreo zejtin i propr`i da vi{ak vode ispari. U kakvoj pogodnoj ~iniji se dobro umute tri posoljena jajeta i jedna glavicasitnoiseckanogcrnogluka.Krompirseondauspeu ovu sme{u od jaja i sve dobro prome{a. Pr`i se u tiganju, debelo dva-tri centimetra, s jedne pa s drugestrane,jedetoplo,iliise~enakockice,kaokakvikola- ~i}i, pa mezeti hladno. Gr~ka tortilja Jaja –4komada;bra{no–4ka{ike;tikvice–1kg; mleko;so;ulje;miro|ija –1veza Ovo smo izmislili. Nije izvesno da Grci ba{ ovako spre- maju tikvice. Ali, bitna je su{tina, a ne forma. Dakle, tikvice u formi debele pala~inke. Ili pite. Tortilje, svakako. Tepsijasedobronauljipapraznapripustirernina250ste- peni da se dobro zagreje. U dubljoj ~iniji se umute ~etiri jaje- ta,~etirika{ikebra{na,solinaravno,malomlekadasvebude kao testo za pala~inke, ali malo gu{}e. Tri osrednje tikvice se olju{te, izrendaju na najkrupnije rende pa ume{aju u jaja. Iseckaseivezamiro|ije,patako|eprome{asprethodnim. Pazi se na prste dok se masa sipa u vrelu tepsiju, a pe~e dok ne dobije lepu rumenu boju iz koje }e provirivati zele- ni listi}i. Zape~ene tikvice Tikvice–1kg;jaja –4kom;ulje,so; belo kukuruzno bra{no; miro|ija – 1veza Tikvice se uzdu`, a unakrst, preseku na ~etvrtke, pa svaka tako dobijena ~etvrtina skrati na pola du`ine. Ovi {tapi}i po- re|aju se u nauljenu ~iniju od vatrostalnog stakla, uvis, ali ta- kodaostaneprostoraizme|unjih.Svesejo{malozalijeuljem, posolinaravno,pazaspebelimkukuruznimbra{nom.Onose odozgo naprska vodom i prelije dobro umu}enim jajima, u kojajeume{anavezaseckanoglistamiro|ije. Sve ostalo uradi}e rerna za pola sata, zagrejana na stan- dardnih 225 stepeni. Ju~era{nja gibanica Bajatihleb–500gr;mleko–2dl;jaja–3kom;sir–300gr; ulje;so Kadostanebajatog(ju~era{njeg)hleba,akao{tojepo- znato, greota je hleb bacati, ne mora samo u ajnpre supu, poparu ili pr`enice. Mo`e i izuzetna gibanica, bez kora. Pre svega, hleb treba klasi~no ise}i, potopiti ga u mle- ko, pa procediti. Onamoseumutejaja,siriso(popotrebi)sa{oljicomulja. Tepsija se naulji, dno pokrije polovinom hleba, sve za- lijefilom,poklopidrugompolovinomhleba,aodozgona- kapa uljem, zalije jo{ jednim mu}enim jajetom, i ispe~e u rerni, zagrejanoj na 225 stepeni. Pita iz tiganja (na sto na~ina) Korezagibanicu–500gr;me{anopovr}e–500gr; soja-sos;biber;so;ulje Ima pita kojima ne treba rerna. Zovu ih jo{ i »brik pi- te«, valjda zato {to se moraju dobro upakovati. Kao cigle. Korezagibanicuseisekuna~etiridela.Kakoma{tapra- vogkulinaranemagranice,topostojimogu}nostdasefilza pituiztiganjakreiradobeskona~nosti:odmesa,sardine(tu- ne) i praziluka, od sira s jajima, me{anog povr}a, kiselih ja- bukasasojasosom,od... Ovde samo »gostuju}i« (kineski) predlog {to se jo{ zo- ve»prole}nerolnice.«Okopolakilame{anogsitnosecka- nognadeva(kupus,jabuke,paprika,tikvice,{ampinjoni...), za~ini se soja-sosom, dobro prome{a, pa na onu ~etvrtinu kore stavi ka{ika fila, pa se suprotne ivice poklope. Onda se sve uroluje kao pala~inka. Tako, koliko ima kora i fila. E,sad,umestourernu,kao{toiimekazuje,pitaideu– tiganj.Pr`isenamalodobrozagrejanogzejtina,ajedeoba- vezno topla. [panska tortilja Krompir–500gr;jaja–3kom;crniluk–1glavica;ulje;so Umnogimkafanamaikafeima,diljemsun~ane[pani- je, gostu se uz pi}e slu`i i meze: paelja (o ~emu }e se ~ita- ocidetaljnoupoznatikadado|evremezato)uzvino,tor- 2 SpecijalnidodataklistaDanas malikuvarŸsezampro.rs Zaizdava~a:Du{anMitrovi} Urednik:MihajloDajmak Grafi~kooblikovanje:AleksandarMilo{evi} Novaserija: Vilju{kom poex-yu MikeDajmaka Svakogdana novirecept Pi{e: Mika Dajmak K ol’ko god bila ta~na izreka da se nismo borili da stignemo na vrh prehrambenog lanca da bismo bili vegetarijanci, toliko je istina i da bez povr}a te{ko da bismo sa~uvali zdravlje. Onamo proteini, ovamo vitamini. Onamo holesteroli, ovamo ugljeni hidrati. Dakle, vrh prehrambenog lanca, u stvari, zna~i: “smje{ano, najlak{e se pije”. Leto i temperature od 30 i vi{e stepeni Celzijusa je doba kada se valja odmoriti od kiselih kupusa, sarmi, pe~enja ove ili one vrste. U nekim restoranima {to dr`e do obilnih porcija (jedna je dovoljna za dvoje, a ostane i da se ponese za macu), ova jela nazivaju »malim jelima«. Dakle, podrazumeva se da slede i »velika jela«. Umereni pak obi~no se zaustave kod tog prvog koraka. Dovoljan je. Ostali, {to ru~ak ne mogu da zamisle bez supe, ~orbe, glavnog jela i slatki{a, »mala jela« tro{e kao doru~ak, ve~eru ili u`inu. I za jedne i za druge ovo je idealna letnja trpeza: u nekoliko boja, sa tako|e raznobojnim vinima, mesom i povr}em, pitama, {pagetima, a vreme kada su pija~ne tezge okupirali mladi krompiri}i pru`a mogu}nost za razne igrarije. Ne samo pe~ene ili pr`ene. Letnja trpeza: Topla mala jela
  3. 3. 4 5 Tikvice u lisnatom testu Lisnatotesto– 500gr;tikvice– 500gr; jaja – 3kom;miro|ija–1veza;so;ulje Po{to pretpostavljamo da je lisnato testo kupljeno u samoposluzi,valjagaodlediti:tolikodamo`edaseobli- kuje. U nauljeni pleh razvu~e se jedna kora {to sada jo{ samo valja da sa~eka fil. Pola kilograma tikvica se izrendaju na najkrupnije rende, pa posoli i pome{a sa iseckanom vezom miro|i- je.Ovosepoklopidrugomkorom,patakosve`eise~ena kockice. Jaja se umute, pa ceo pleh zalije. Pe~e se standardno u rerni zagrejanoj na 225 stepeni. [ampi(nj)onska pita Lisnato testo – 500 gr; praziluk – 250 gr; {ampinjoni – 500 gr; paradajz – 500 gr; {e}er; timijan; ruzmarin; bosiljak; maj~ina du{ica; majoran; origan; biber; so; pivo; med Frtalj kile praziluka isecka se sitno, pa usoli i propr`i na zejtinu. Da na~isto smek{a, a nikako ne porumeni. Onda se ubaci jo{ pola kila {ampinjona, iseckanih na li- sti}e,kaozapicu,paopetnalaganojvatridinstadoksav vi{ak vode ne upari. Tek tada se sve ume{a s velikom konzervom pelata od paradajza (ko nije mislio na zimu inijeukuvaodoma}ikoncentrat),ka{i~icom{e}era,iza- ~inimediteranskimza~inima:timijanom,ruzmarinom, bosiljkom,maj~inomdu{icom,majoranomioriganom. Kadasvepostanegusto,kol’kotreba,damo`edasefi- luje a nigde ne curi, retko toliko da ostane so~no i kad iza|e iz rerne, sla`e se: na nauljeno dno kakvog pleha ili tepsijeserasprostrepolovinastandardnogpakovanjate- sta(dakle250grama).Jo{sekrajevipodignuuzivice,pa u tako pripremljenu „posudu“ ulije fil. Drugom polovi- nom testa se sve odozgo zatvori, pa iseku potonji koma- di:nakri{ke,kaotorte,ilinakockiceukomslu~ajujepo- godniji pravougaoni pleh. U {olji se ume{a {oljica piva s ka{i~icom meda, pa ovim prema`e gornja kora. To da bi pita bila rumena i lepa na oko. Pe~e se na regularnih 225 stepeni, a gotovo je kad je dobilo pomenutu boju. Posna zelena pita Bra{no–500gr;spana}–1kg;ulje;so Spremaseodzeleni{a:kilogramablitve,spana}ailize- lja. [ta god da je, o~isti se od peteljki, ise~e na krupne re- zance, posoli, pusti da malo odstoji, pa iscedi. To je fil. Sada ono najva`nije: kore. Od pola kila bra{na, malo soli i vode, kol’ko treba, za- mesi se testo da bude srednje mekano. Razdeli se na devet komada, pa se svaki spljeska u lepinjicu, veli~ine tanjiri}a. Le- pinjiceseprema`uzejtinom,zapra{ebra- {nom,papotrikomadanare|ajujednana drugu. Tankom oklagijom, na velikom stolu posutim bra{nom, razvuku se u ko- ru, veli~ine tepsije ili pleha. Tepsija, ili pleh, dobro se naulji, pa re- |a: jedna kora, polovina fila, druga kora, druga polovina fila, tre}a kora, koja se jo{ prema`e zejtinom. Pe~e se regularno (225 stepeni), a kad porumeni, izvadi iz rerne i poprska hladnom vodom, pa po- krije krpom. Da gornja kora ostane me- kana. Torta od patlid`ana Koreza pitu –500gr; plavipatlid`an–1kg;crniluk–2glavice; jaja –4kom;kisela pavlaka –2dl; miro|ija;biber; kim;so;ulje Plavi patlid`an je biljka ~udnovata. Od njesedanapravitisveisva{ta:i~orba,ije- lo, i {nicle, i salata... Jo{ samo kola~i fale. Umesto toga, evo torte! Kilogrampatlid`anaseispe~eurerniili na plotni regularno, o~isti, pa ostavi na stranu. Dve glavice sitno seckanog crnog lukasepropr`enazejtinu,doksenezaca- kle, al’ da ne porumene. Ohlade se, pa im se doda u pire pretvoren plavi patlid`an, vezasitnoseckanemiro|ije,ka{i~icamle- venog belog bibera, prstohvat kima istu- canog u avanu, i soli po ukusu. Sve se iz- gnje~i vilju{kom i dobro ume{a. Onamo se umute ~etiri jajeta s ~a{om kisele pavlake. Polovina ove smese se ostavi na stranu, a ostatak ume{a s ma- som od patlid`ana. U okruglu nauljenu tepsiju re|aju se: jedna tanka kora za pitu poprskana me{avinom zejtina i kisele vo- de, druga takva kora, fil, opet kore, opet fil... Tako, dok ima fila, a kore svakako da budu na vrhu. Svesezalijeonimostatkomjajaipavla- ke, pa zape~e na 250 stepeni. Jede se toplo ili hladno, a zaliva skupim ili jeftinim vi- nom. Jer, pite su univerzalna hrana.
  4. 4. 7 [pageti s pe~urkama [pageti–500gr;{ampinjoni–500gr;suvivrganj; crniluk–1glavica;listper{una –1veza; biber;so;ulje;parmezan Presvegapregr{tsuvihvrganjavaljapotopitiulon~eshlad- nom vodom, pa bariti petnaestak minuta. Za to vreme o~isti se i isecka glavica crnog luka, prodinsta da zacakli a ne poru- meni, pa u {erpu ubaci jo{ pola kila iseckanih {ampinjona. Onivrganjiseocedeodvode,papriklju~e{ampinjonima. Dinsta se dok vi{ak vode ne ispari, na samom kraju sve zaspe vezom seckanog per{unovog lista i mlevenim belim biberom po ukusu. Sos se prome{a s tek skuvanim vru}im {pagetima, pa jo{ samo zapra{i parmezanom. Mocarela-{pageti [pageti–500gr;paradajz–1kg;mocarela –250gr; origan Mocarela je sir bez kojeg ne bi bilo ni drugog velikog ita- lijanskogspecijaliteta.Pice,naravno.Dakle,tojesirkojisvoj pravi ukus i izgled dobija tek kada se istopi. Zato priprema- nje {pageta na ovaj na~in mora da zavisi od temperature. Dakle, pa`ljivo s prstima. Kilogramparadajzaseolju{ti,iseckanakrupnekocke,pa na malo zejtina, a sve u velikoj {erpi da kasnije mo`e da sta- ne i pasta, upr`i dok se ne zgusne kako treba. Ako se prete- ra, sve }e se kasnije razbla`iti vodom u kojoj su se kuvali i {pageti. Za~ini se origanom ili nekim drugim mediteran- skim za~inom: ruzmarinom, bosiljkom ili majoranom. Proce|eni {pageti se tada priklju~e paradajzu, ubaci jo{ ~etvrt kilograma iseckane mocarele (one mlade, {to se ~uva u sopstvenoj surutki) pa vrati na vatru i sve uz me{anje ku- va dok se sir ne istopi i me|u {pagetima po~ne da se razvla- ~i kao da je i sam {pageta. Zelene lazanje Lazanje–250gr;{ampinjoni–500gr;paradajz–500gr;{e}er; timijan;ruzmarin;bosiljak;maj~inadu{ica;majoran;origan;biber; so;ulje;kiselapavlaka–1~a{a;bra{no;parmezan–200gr Tehnologija je ~udo jedno. Nekada je testo (lazanje) mo- ralodasekuva,su{ina~istojkrpi,paondasla`eovajitalijan- skigospodartrpeze.Danasjesvejednostavnije:proizvodela- zanjetakodaimnetrebanikakoprethodnokuvanje.Dakle, doma}in ili doma}ica moraju samo da naprave sosove. Prvi: pola kila {ampinjona, iseckanih na listi}e kao za picu, namaloulja,uzme{anje,dinstasedoksavvi{akvodeneupa- ri.Tektadasesveume{asvelikomkonzervompelataodpara- dajza (ko nije mislio na zimu i nije ukuvao doma}i koncen- trat),ka{i~icom{e}era,iza~inimediteranskimza~inima:timi- janom,ruzmarinom,bosiljkom,maj~inomdu{icom,majora- nomioriganom.Gotovojekadasvepostanegusto,kol’kotre- ba,damo`edasefilujeanigdenecuri,retkotolikodaostane so~no i kad iza|e iz rerne. Drugi korak je izrada sirotinjskog be{amela:bra{nosepropr`inaulju,nalivapolakomlakomvo- dom,nasamomkrajuume{ase~a{apunomasnekiselepavla- ke,iposolipoukusu.Sklonisesvatre,paume{askesicompar- mezana. Va`na napomena: be{amel mora da je znatno re|i negozasvedrugeprilike;testo}epokupitivi{akte~nosti. 6 Najjednostavniji {pageti [pageti– 500gr;puter;parmezan UmnogimhotelimauItaliji,kadanemasupeili~orbeza po~etak obroka, on zapo~inje {pagetima. Najjednostavni- jim. Dakle, samo s puterom, a zapra{eno parmezanom po `elji gostiju. [to se recepta ti~e, to bi bilo sve. Nikakva mu- drost, dakle, ali iako mnogima ne izgleda tako, mudrost je- ste skuvati {pagete kako treba. Evo deset zlatnih pravila kako to preporu~uju kraljevi. Prvo: ne samo {to je nu`no upotrebiti dubok i veliki lo- nac ve} vode ne sme biti vi{e od tri ~etvrtine njegove visine. Drugo: 10:100:1000, {to zna~i da na deset grama soli ide sto grama {pageta i hiljadu (jedan litar) grama vode. Tre}e: kada voda zavri, vatra se smanji, tek onda doda so pa vodi ra~una da se ona rastopi. ^etvrto:{pagetisedodaju,vatrapoja~atakodabrzoopet po~ne da vri. [pageti se ne me{aju ka{ikom, ve} isklju~ivo vilju{kom. Peto: kuva se u otklopljenom loncu. [esto:dabibiloskuvanonaitalijanskina~in,trebasepridr- `avatiuputstvanakutiji.Najboljejeprobatiprenego{toseoce- didabiseeventualnodokuvalo. Sedmo:pastaseocedi,aliseuveksa~uvamalovodeodku- vanja.Valja}ekodpripremepasteutiganju,ilizarazvodnja- vanje preterano gustih sosova. Osmo:dobrojezagrejatiposuduukojoj}eseslu`iti{pageti. Deveto: pasta se i dalje kuva iako smo je ocedili. Zato je treba brzo za~initi i poslu`iti. Deseto:akosepripremajuhladni{pageti,kuvajuseposve- mu na opisan na~in, ali samo dve tre}ine preporu~enog vre- mena. U tom slu~aju {pageti se ocede i rasporede po tanjiru ili ~iniji, za~ine s nekoliko kapi maslinovog ulja i puste da se ohlade. Kada se ohlade (na sobnoj temperaturi, nikako u fri- `ideru),prelivajusesosom.Akoseslu`ikasnije,{pagetisepo- klope plasti~nom folijom, ~uvaju u fri`ideru, a sosom preli- vajutekpolasatapreslu`enja. [pageti s tikvicama [pageti– 350gr;tikvice– 300gr;crniluk– 50gr;jaja–2kom; beliluk– 1~en;so;biber;maslinovoulje;parmezan Presvegatikvicevaljaoprati,iseckatinatankekru`i}e,cr- niibeliluktako|eiseckati.Udubokoj{erpi,namaslinovom ulju do rumene boje valja ispr`iti luk, a onda dodati tikvice. Sve se posoli i zabiberi, pa dinsta jo{ petnaestak minuta. [pageti se skuvaju po uputstvu, u dubokoj ~iniji umute dva`umanceta,dodajutikvice,testeninaiparmezan,pasve brzo me{a da se svi sastojci ravnomerno rasporede.
  5. 5. Zavr{ni korak je slaganje: red lazanja, red fila od pe~ura- ka {to se zalije be{amelom... tako ~etiri puta, a za kraj oba- veznodaostanebe{amel.Ondasesvejo{samozapra{ipar- mezanom, pa zape~e koliko treba, na standardnih 225 ste- peni. Da bude boje starog zlata. PS:najboljejeimatiba{zelenelazanje,alinijenu`no.Ovo se zove tako jer je jelo vegetarijansko, mada ko zna, mo`da bi isto tako bilo odli~no i kada bi se umesto {ampinjona za sos koristilo 300 grama mlevenog june}eg! U{tipci od krompira Krompir–500gr;bra{no–1{oljica; kvasac – 1pakovanje;puter–100gr; jaje;so;ulje;kiselomleko Ovomoradasespremabrzo.Dakle,kadseolju{ti,krom- pir ho}e da potamni, a ovaj jo{ mora i da se izrenda. Dakle, dasvenebipotamnelo,u{erpiseizrendanikrompirpome- {askvascemrazmu}enimupola{oljemlakevode,posolise, doda puter, jaje, bra{no, pa sve dobro prome{a i ostavi na toplom da nado|e. Sada je sve polako: u puno vrelog ulja pr`e se u{tipci, {to sekasnije,toplidakako,servirajushladnimkiselimmlekom. Krompir sa sirom Krompir–1kg;topljenisir– 250gr; ulje– 2ka{ike;mleko–1ka{ika;pavlaka–1ka{ika; limunov sok–4ka{ike;biber Spremasebrzo,jedeistotakobrzo.Krompirseobariulju- sci,olju{ti,prese~enapolutke,papore|autanjirda~ekadalje. Topljeni sir, ulje, mleko i pavlaku valja dobro prome{ati. Da masa postane ujedna~ena. Sve se malo zagreje pa dobro zaspemlevenimbiberomilimunovim sokom.Ovimsosom preliju se polutke krompira pa slu`i toplo. Krompir u mleku Krompir–1kg;mleko–1{olja; puter– 100gr;per{unovlist– 1veza;so Navika je ~udo jedno. Dakle, ona kazuje da se krompir kao prilog sprema na tri na~ina: kuvano, pe~eno ili pr`eno. Samo posoljeno. D`aba je mudrim ljudima {to poku{avaju da prosvetle narod. Navike su vazda bile ja~e. Kilogram krompira se olju{ti, opere, ise~e na kockice, pa uspe u pli}u {erpu. Jo{ se zalije {oljom vrele vode, {oljom mleka,posoli,poklopiikuvanalaganojvatridoksenesku- va.Nakrajusesveprelijeputerom,iza~iniseckanimlistom per{una. Krompir na oko Krompir–1kg;jaja–5kom; belijakisir(ilikajmak)–100gr;ulje;so;biber Evojednogjednostavnog,jeftinog,aatraktivnogmezelu- ka koji }e uspe{no odraditi posao oko cele ve~ere ili ~ak po- slu`enja za iznenadne goste. Kolikogostiju,tolikoikrompira,tolikojaja,tolikoika{i~i- ca sjeni~koj (ili feta) sira, mo`e i starog dobrog kajmaka. Ve- }ekrompire(rozejezaovonajbolji)trebaolju{titipaizdubi- titolikodaunutrastanuika{i~icabelogmrsa,icelojaje.Ona- mosezavrivoda,posolise,pakrompiriizblan{irajunaneko- likominuta. Pore|aju se na pleh u kojem }e se pe}i, svaki napuni ka- {i~icomsirailikajmaka,ondaunutrarazbijejajeiukrasizr- nom bibera. Pe~e se u rerni na regularnih 225 stepeni, a go- tovo je kad je u sredini i jaje pe~eno. Sirotinjske {nicle (od krompira) Krompir–500gr;jaja–2kom;prezle;so;biber;ulje Spolja su lepe i otmene, iznutra sirotinjske. Ali, nije to “spoljagladac,aunutrajadac”.Tosu{nicleodkrompira{to uzkakavodabranipreliv(sos,dakle)mogudabuducentral- no jelo na trpezi. Polakilakrompira,izrendanognanajkrupnijerende,dva jajeta,malosoli,malobiberaiprezlivaljaumesitidasvebu- de~vrsto.Jo{samotrebaformirati{nicle,uvaljatiihuprezle, pa pr`iti na jakoj vatri, i poslu`iti sa salatom. [nicle Kraljevi}a Marka Krompir–500gr;spana}–250gr; jaja– 2kom;prezle;so;biber;ulje [nicle od krompira mogu da se oboga}uju. Ovako kako sledi.Udvakoraka.Prvijenepoznat:frtaljkilaspana}avalja oprati, posoliti, ostaviti da odstoji i pusti sok, pa ~vrsto (kao Kraljevi} Marko suvu drenovinu) iscediti od vi{ka te~nosti. Drugi je poznat: pola kila krompira, izrendanog na naj- krupnije rende, dva jajeta, malo soli, malo bibera i prezli da sve bude ~vrsto valja pome{ati sa spana}em. Jo{ samo treba formirati{nicle,uvaljatiihuprezle,papr`itinajakojvatri. 8

×