Your SlideShare is downloading. ×
Mali kuvar 268
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Mali kuvar 268

233
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
233
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Specijalni dodatak lista Danas broj 268 godina VII petak, 24. maj 2013.SVE ODMLEKA:Od votkedo ~okolade
  • 2. Supa od lukaCrniluk- 300gr;puter;belovino- 7dl;kockica mesne supe; lorber; zeleni biber;crnibiber;tost;ementalerPostojerazneverzijesupeodluka.Nekesukrajnje jednostavne i krajnje jeftine, neke supak postale specijalitet {to se da meriti sa na-stavkom obroka uz biftek s nekim od finihsosova i plemenitim sirevima za dezert.Ova supa spada u takve.Trista grama luka isecka se na rezance,prodinsta na puteru, na blagoj vatri, dok neporumeni,panalijebuteljkombelogvinaiis-tom buteljkom vode. Ubaci se i jedna kockagove|esupe,posoli,za~inijednimlistomlor-beraikrupnotucanimzelenimisitnomleve-nim crnim biberom. Kuva se poklopljenooko pola sata.U vatrostalnoj posudi u kojoj }e se slu`itisupa zape~e se komad tosta, odozgo naribasir ementaler (dakle sir koji se lepo topi), jo{malo za~ini krupno tucanim zelenim bibe-rom, pa kad je sve dobilo lepu koricu, zalijesupom.Supa sa siromPraziluk-250gr;krompir- 250gr;ementaler-100gr;za~inodpovr}a;biberOvo je jo{ jedna varijanta ~uvene supe odluka (Soupe a l’ oignon, kako to otmeno zvu-~i), ali po ukusima ne ba{ sasvim francuski.Pre svega valja beli deo praziluka propr`i-ti, za~initi me{anim za~inom od povr}a i bi-berom, onda naliti s malo vode u kojoj }e seskuvati na kockice ise~en krompir. Kuva sedok krompir ne smek{a, pa blenderom svepretvori u ka{u, jo{ razredi vrelom vodom, aonamo pripremi tanjir.Stotinak grama ementalera se izrenda nanajkrupnijure{etku,paprekonalijevrela,go-tovo vriju}a supa.Tekutanjirupostajejasnoza{tojeovajsir,atakojeodvajkada,idealan zatopljenjeipri-premanje raznih |akonija te vrste.2SpecijalnidodataklistaDanasmalikuvarŸsezampro.rsZaizdava~a:Du{anMitrovi}Urednik:MihajloDajmakGrafi~kooblikovanje:ZoranSpahi}Novaserija:Vilju{komposvetuMikeDajmakaSvakogdananovireceptPi{e: Mika DajmakKao {to to obi~no u `ivotu biva (kvasac je nastao kao otpadak -komina - od proizvodnje piva i vina), postanak sireva je ~istaslu~ajnost, kako bismo rekli. Oni skloni legendama kazuju daje to dar bogova. Isti ti ka`u i da je vino dar bogova. Uostalom, iHeleni i Rimljani imali su svoje bogove vina. Grci Dionisa (koji je,kad se uzneo u nebo seo s desne strane oca Zevsa), Rimljani Bahusa.No,{tajesasirevima?Kazujesedasuzanjihovnastanakzaslu`niarapskinomadi{tosunakonjimaikamilamadanimajezdilipustinjskimprostranstvima.Jedanodnjihjeipraotacsirakakavdanaspoznajemo.Tokomdugihputovanjaume{inijevazdanosiomleko.Avaj,ipreciznijesre}om,navisokojtemperaturimlekosepodelilonadvadela,vodenastiisvetaokoji}emokasnijenazvatisurutkomizgru{anegrudvice{to}epostati-sir.E,sad,za{touku}nimuslovima,kadamlekoprokisnenedobijamosir?Vrloprosto,`ivotinjskako`asadr`ienzimreninkojiizazivakoagulacijumleka,amu}kanjeme{inetokomjahanja,zajednosasuncemstvoriloje-sir!Ume|uvremenuodmlekajenastala~itavalepezaproizvodabezkojihsesavremenatrpezanedanizamisliti:jogurt,kiselomleko,pavlakakiselaineutralna,{lagnaravno,puter,kajmak,sirevibeli{tosutekpoluproizvodzapravljenjesirevaprezrelih(`utih),ondaegzoti~nikefir...sveidetolikodalekodaMongoliodmlekaprave~aki-votku!Mo`elisezamislitifina~okoladabezmleka.Postojelitorte(imaih,alivrlomalo,vi{esutoegzoti~neposneposlastice)bezmleka,slavonskeislovena~keslatkepitebezsira...Kao{tosevidiureceptima{toslede,mlekoimle~niproizvodisuuvodujelo(predjela),njegovglavnideo(jela),nakrajuikrunaobroka(poslastice).Eto i neizrecivog broja ukusa. Jer to je i za~in u jelu ({pagete,omlet...); i obavezan sastojak (supa sa sirom, namaz od sira...); onobez ~ega se ne mo`e.SVE ODMLEKA:Odvotke do~okolade3Feta salataZelena salata iliendivija -1kom;mladigra{ak-{e}erac(ilismrznuti)-200gr;krastavac-200gr;ljuta papri~ica - 2kom;feta-sir-200gr;jaja- 4kom;origano; modensko sir}e; maslinovo uljeSalata {to nije salata nego predjelo, odnosno lagana u`i-nailive~era.Neobi~napotome{tosekoristisve`gra{ak,{tonije ba{ uobi~ajeno u ovda{njoj kuhinji.No, po|imo redom: jednu salatu zelenu, ili jo{ bolje endi-viju,valjanaravnooprati,paizlomitinalistovekol’kozazalo-gaj. Preko se nabaca dvesta grama mladog sve`eg gra{ka {e-}erca, a kad mu vreme nije, onda zamrznutog (ne iz konzer-ve!), pa nasecka jedan pove}i krastavac, izlome dve ze-lene ljute papri~ice kojima je izva|enoseme (da ne bude preljuto), on-dazavr{inakockiceisecka-nimfeta-sirominakri-{kice tvrdo obare-nimjajima.Svesejo{ za~ini ori-ganom,azali-je moden-skim sir}e-tom i ma-slinovimuljem.Ko nevolipresla-no, ovo nesoli jer je fe-ta-sir obi~nodovoljno slan,ko ne - dosoli.Salata odmladog siraMladisir-500gr;neutralnapavlaka-250ml;belihleb;so;biber;traveizProvanse;vinegretsos;zelenasalataSalata sa mladim sirom tako|e nije salata ve} predjelo.Valja imati onoliko komada sira koliko je i gostiju, onda ikri{ki belog hleba. Uz to neutralne pavlake (one od koje seuz mu}enje sa {e}erom dobija {lag), trava iz Provanse, soli,bibera i vinegret sosa. Dalje je sve jednostavno.Sirsepolo`inakri{kebeloghleba,paurerninapetminu-ta, i to samo odozgo, zape~e na 280 stepeni.Natanjirsepolo`elistovizelenesalate{toseprelijuvine-gret sosom ({to se pravi od vinskog sir}eta, senfa, soli, ulja ibibera),prekopostavesendvi~i}isaprepe~enimhlebomisi-rom, pa sve prelije pavlakom, za~ini biberom i travama izProvanse.Valdorf kru{keKru{ke(2 kom)-oko500gr;celer-100gr;ementaler-100gr;majonez -100gr;prstohvatljutemlevenepaprike;dvacelaorahaViljamovka je kru{ka ~udnovata. Od nje se pravi mo`danaj~uvenijarakijanasvetu,so~naje,paseuslastjedeitakvakakva je, ali uspe{no glumi i povr}e u predjelu {to sledi.Dve pove}e kru{ke se uzdu` preseku napola, pa ko{ticebace,asredinapojedekaozanimacijauzkuvanje.Stomza-nimacijomsvakakonetrebapreterivatijeruzko`umoradaostane i meso. Bar centimetar debelo.Celer se izrenda na najkrupniju re{etku, pa kroz iste ru-pe propusti onoliko ementalera koliko je bilo i celera. Sir sesjedinismajonezomitojenadev.Njimesepunekru{ke {to se odozgo obazrivo zapra{eljutom mlevenom paprikom, paukrase polutkama oraha.Ovim predjelom u hoteli-ma „Valdorf Astorije“ ne-kada je po~injao svakisve~aniji obed, pa otu-da i ime i poreklo spe-cijalitetu,{tovi{enijesamo hotelska ve} iku}na privilegija.Mle~nasarmaBra{no-500gr;sir-400gr;jaja- 4kom;so;ulje;kiselomleko-500mlNe mora svaka sarma da bude odmesaipovr}a.Nemoranidajeglavnojelo.Ali, mora da je ukusna, takva da se posle glavno jeloi ne po`eli.Od pola kila bra{na, vode i malo soli zamesi se testo kaoza pitu. Podeli se na tri dela, pa ostavi petnaestak minuta dase i ono i doma}ica odmore.Kad pro|e ovaj mali odmor, svaka tre}ina se za sebe ma-lorazvu~eoklagijom,ondanama`ezejtinom,stavijednanadrugu, pa zajedno stanji na oko pola centimetra. Od ovogtesta se iseku pravougaonici, koliko za sarme, a u ~iniji na-pravi fil od 400 grama sira i ~etiri jajeta. Naravno, onda seupakujuisarme,{tose,jednadodruge,nare|ajuunauljenipleh. Pripreme se jo{ i tri ~a{e ja~eg kiselog mleka kojim }ese prelivati sarme za vreme pe~enja.Pe~e se na 225 stepeni, a svakih petnaestak minuta plehvadi iz rerne, pa sarme zalivaju kiselim mlekom. Tako bar~etiri puta. Kad se utro{i sve mleko, a sarme odozgo dobijulep{u `u}kastu boju - gotovo je.
  • 3. 4 5Torta od patlid`anaKorezapitu- 500gr;plavipatlid`an- 1kg;crniluk- 2glavice;jaja -4kom;kisela pavlaka-2dl;miro|ija;belibiber;kim;so;uljePlavi patlid`an je biljka ~udnovata.Odnjesedanapravitisveisva{ta:i~or-ba, i jelo, i {nicle, i salata... Jo{ samo ko-la~i fale. Umesto toga, evo torte od pa-tlid`ana.Kilogrampatlid`anaseispe~eurerniili na plotni regularno, o~isti, pa ostavina stranu.Dve glavice sitno seckanog crnog lu-kasepropr`enazejtinu,doksenezaca-kle, al’ da ne porumene. Ohlade se, paimsedodasitnoiseckanplavipatlid`an,veza sitno seckane miro|ije, ka{i~icamlevenogbelogbibera,prstohvatkima,istucanog u avanu, i soli po ukusu.Sve se, do paste, izgnje~i vilju{kom idobro ume{a.Onamo se umute ~etiri jajeta s jed-nom~a{omkiselepavlake.Polovinaovesmese se ostavi na stranu, a ostatakume{a s masom od patlid`ana.Uokruglunauljenutepsijure|ajuse:jednatankakorazapitupoprskaname-{avinom zejtina i kisele vode, druga ta-kva kora, fil, opet kore, opet fil... Takodokimafila,akoresvakakodabudunavrhu.Sve se zalije onim ostatkom jaja i pa-vlake, pa zape~e na 250 stepeni. Jede setoploilihladno,azalivaskupimilijefti-nim vinom. Jer, pite su univerzalnahrana.Gospodska pitaLisnatotesto- 500gr;{unka- 250gr;`utisir- 250gr;jaja -5kom;kisela pavlaka-2dl;biber;so;origanoKobidanabrzinuugostibilosebe,bilodragegoste,adaseto pamti i prepri~ava, pravi ovakvu pitu, takore}i slanu tortu.Sve{tojepotrebnomo`esena}iuprvojsamousluzi:pako-vanje lisnatog testa (500 grama), pra{ka {unka (250 grama),istotolikotrapistailigaude,petjajaijedna~a{ajakekiselepa-vlake. Zejtina, soli, bibera i origana, valjda, ve} ima u ku}i.Testosepodelinadvadela,pajednapolovinarazvu~eokla-gijom i polo`i na dno nauljenog pleha. Onda fil: ~etiri jajetase umute s pavlakom, u to ubaci sitno seckana {unka, naj-krupnijeizrendansir,belitucanibiber,soioriganopoukusu.Drugom polovinom testa, tako|e razvu~enim, sve se pokrijei u{u{ka da ne curi sa strane.Peto jaje se dobro umuti, pa njime prema`e gornja kora.Pe~e se regularno dok ne porumeni, a jede toplo ili hladno.Ki{ loranTesto: bra{no-300gr;ulje- 1{oljica;puter-50gr;so.Nadev:bekonslanina-200gr;jaja- 2kom;pavlaka-1dl;ementaler-100gr;biber;muskatniora{~i};ulje;soLorenska pita tipi~no je francusko jelo. Priprema joj jejednostavna, a za kompletan obrok mo`e se dopunitisve`om salatom. Ovo je klasi~an ki{, a po{to ma{ta kuli-nara nema granica, testo se mo`e nadevati svim i sva~im(jeo sam i izvanredan ki{ sa tikvicama), pa ~ak i kreiratislatki ki{.Bra{no, ulje, so i komadi}i putera se prome{aju. Smesase me{a vrhovima prstiju dok se puter ne sjedini s bra-{nom. Doda se vode prema potrebi (ka{ika do dve) i za-mesi hrskavo testo. Oblikuje se kugla {to se ostavi u fri`ide-ru oko pola sata.Za to vreme rerna se zagreje na 190 stepeni.Testo se razvije na tri centimetra, uz povremeno dodava-nje bra{na da smesa ne bude lepljiva. Okrugao pleh se naulji,pa rasprostre testo. Odozgo se rasporedi tanko se~ena slani-na, a jaja i pavlaka ume{aju s biberom i vrlo obazrivo nastru-ganim muskatnim ora{~i}em. Sve seprelije preko slanine, a za sam kraj na-struganim ementalerom.Pe~e se oko tri ~etvrt sata, izvadi izrerne i ki{ ostavi nekoliko minuta da sehladi, a zatim poslu`i.Instant paprikePaprika - 500gr;feta-sir-200gr;pavlaka-1dl;jaja- 2kom;per{unovlist- 1veza;prezle;uljeKo bi na brzaka da spremi jelo, a uku}i ima paprika, pavlake, per{unovoglista i jaja, treba jo{ samo da na|e pet-naestak minuta slobodnog vremena ieto mu lepog poslu`enja.Stotinak grama feta-sira, pola {oljepavlake, seckan per{unov list i dva jaje-ta dobro se ume{aju, pa obazrivo zgu-snu prezlama.Ovim filom se pune sve`e o~i{}enepaprike-{ilje koje se potom ispeku urerni na regularnih 225 stepeni dok nesmek{ajutakodaimsebezmukemo`eskidati ko`ica.Sote stroganovJune}ibiftek-700gr;mesnata slanina -100gr;crniluk-1glavica;kiselikrastavci-200gr;pe~urke-400gr;kisela pavlaka -2dl;belovino- 1dl;paradajz-pire;so;ulje;senfKoliko je kuvara, toliko je i recepataza naj~uveniji sote na svetu. I svi sma-traju da je njegov pravi. Nema veze: svisu pravi, svi su izuzetni. A ve{tina ku-vara je tu da bude lepo kremasto, a nikako da se pretvori unepostoje}u ~orbu stroganov. Dakle, ni preretko, niti pakpregusto.^ija god varijanta da je u pitanju, crni luk se sitno isecka,kao i mesnata slanina, pa na malo ulja prodinsta dok luk nezacakli. Biftek se ise~e na tra~ice, pa i on ubaci me|u dinsta-ni luk. ^im meso malo uhvati boju, dodaju se pe~urke, ta-ko|e iseckane, posoli se, zalije vinom i ostavi da se polakodinsta.Kadajemesoomek{alo,dodaseka{i~icasenfaika{i~icapi-rea od paradajza, kiseli krastavac iseckan na {tapi}e, sve seprome{a i ostavi da se jo{ kratko prodinsta. Na samom krajuzaspe se ravnom ka{ikom bra{na, pa dobro izme{a.Na samom kraju ume{a se ~a{a kisele pavlake.
  • 4. 7Mleveno meso se, uz dodatak rakijske ~a{ice vode, ume-si s malo vegete, aleve paprike i pola kesice pra{ka za peci-vo.Formirajusekuglice{toseuvaljajuuprezleiostaveufri-`ideru da se odmaraju jedan sat.[unka se nare`e na trake, pa ostavi u kakvom tanjiru da iona ~eka dalje.[nicle od svih vrsta mesa redom se nakratko ispr`e navrelom ulju. Prohlade se, pa iseckaju na kockice ili tra~ice.Tamanpro{aoonajsat,pasei}ufticeodmlevenogmesais-pr`e, tako|e ostave da ~ekaju.U pola litre vode skuva se kockica su-pe, pa i ona ostavi na stranu.Uve}ojposudinauljuseis-pr`i sitno seckani luk, za-tim se dodaju oce|eni{ampinjoni. Ume{a sejunetina i svinjetina,nalije polovinomsupe i dinsta oko15 minuta. Tadase doda narezanapiletina, {unka i}uftice od mleve-nog mesa. Nalije seostatkom supe i vi-nom,pasvedinstanatihojvatrijo{30-40mi-nuta, dok meso na~istosmek{a. Na kraju se ume{aka{ika senfa.Sada jo{ puter treba naseckati na kockice i izmrviti ga sbra{nom. Ova me{avina se ume{a u sote i me{a dok polakonepo~nedasezgu{njava.Servirasetoplouzkiselupavlaku.Pala~inke sa siromBra{no-500gr;jaja- 3kom;mleko/kiselavoda -500ml;mladineslanisir-250gr;so;ulje;pra{akzapecivo;prah{e}er;vanilin{e}er;suvogro`|eRazni sirevi (sremski neslani,maskarpone...) slu`e za pripre-manjeposlastica.Dakle,ne-maju ni trunke soli, lakosu mazivi. Za kola~e.Pored pomenutogsira valja imati iprah {e}era, vani-lin {e}era i suvoggro`|a.Dalje je sve vi{enego jednostavno.Pala~inke se filujusirom, preko nehaj-no razbaca nekolikobobica suvog gro`|a,obazrivopospevanilin{e-}erom, uroluje, a na krajuobilno zapra{i prah {e}erom.6Balatonski soteBoranija-1kg; pirina~ - 100gr;crniluk- 1glavica;kiselapavlaka-300gr;alevapaprika;per{unovlist;ulje;soIsotemo`edabudevegetarijanski.Odboranije.Mo`eodsve`e, mo`e i od zamrznute kad sve`oj vreme nije.Dakle, kada je sve`a, boranija se o~isti (zamrznuta je ve}o~i{}ena), pa ise~e na komade od oko dva centimetra. Nauljusepropr`iseckaniluk,zaspesealevompaprikom,dodaboranija, posoli, prelije vrelom vodom, pa pirjani dok pot-puno ne smek{a.Pirina~ se za to vreme obari u posoljenoj vodi, pa proce-di i doda boraniji. Lagano se sve prome{a, te pirjani jo{ ne-koliko minuta. Gotov sote se uspe u ~iniju {to se jo{ samoprelije pavlakom ume{anom sa seckanim listom per{una.Ni{ki soteTeletina- 500gr;sve`i{ampinjoni-250gr;belovino- 2dl;crniluk- 1glavica;beliluk- 3-4~ena;vegeta;kiselapavlaka-2dl;per{unovlist- 1veza;so;ulje;biberZa{to se ovo zove ni{ki sote, niko ne zna. Ali, ustalilo sepotamo{njimkafanama,spremajugaodteletine,mo`eiodsvinjskog filea. I svaki put ka`u „Ovo je divno glavno jelokojeg se ne}ete postideti ni pred sultanovom majkom (sa-mo u prvom slu~aju, ne jede svinjetinu kao {to se zna).“Pre svega, na ulju se propr`i sitno seckan crni luk. Kadpostane staklast, doda se meso ise~eno na kocke, ne suvi{ekrupne. Dinsta se uz povremeno me{anje, dok meso pobe-li. Nalije se toplom vodom da ogrezne, posoli, pobiberi, padinsta oko pola sata na tihoj vatri, paze}i da se meso ne ras-padne. Kad voda uvri, nalije se vino, doda nekoliko ~e{nje-va belog luka, o~i{}ene pe~urke u komadu (zato je bolje dasusitnije),pakuvadokmesonepostanesasvimmekano,aliu komadu.Nasamomkrajudodasevegeta,pavlaka,doteraukusipre-ru~iu~inijuzaslu`enje.Zaspeseper{unomiposlu`iuzkuva-nikrompir,apijeuzonovinokojeseikoristilozakuvanje.Gastronomski gula{June}ibiftek-300gr;svinjskifile-300gr;pile}ifile-300gr;mlevenomeso-300gr;pra{ka{unka-250gr;crniluk- 300gr;marinirani{ampinjoni- 1velikategla;belovino- 2dl;puter- 100gr;pavlaka- 2dl;kockicasupe;vegeta;alevapaprika;pra{akzapecivo-½kesice;senf;bra{noVe} sam pogled na sastojke mnoge }e odvrati od daljeg~itanja. S pravom. Gastronomski sote je rasko{an, skup, to-liko da bi iznenadio i jednog grofa. Ali, jednom u `ivotu...Pre svega treba pripremiti meso. Piletinu, svinjetinu i ju-netinu treba posoliti, pobiberiti i izlupati.
  • 5. Pita sa siromKorezapitu- 750gr;orah-350gr;mak-300gr;mladi neslani sir-700gr;{e}er-100gr;jaja- 2kom;vanilin{e}er -1kesica;mleko-1dl;cimet;rum;uljeMleveni mak i mleveni orah se sjedine s mlekom da sedobijetestastamasa{tosejo{samoza~inirumom.Ubacesejaja i sir, pa sve dobro prome{a.U nauljenom plehu re|aju se: kora {to sepoprska uljem, prema`e nadevom, pa ondaponovo kora, ulje, nadev. Tako dok ima mate-rijala.Pita se pokrije ~istom krpom, pa ostavi pet-naestakminutadakoreupijusokkoji}eiscuri-ti,aondape~ena200stepeniokopolasata.Ko-me je do lepog izgleda, pitu pravi s dva fila. Je-dan od oraha i maka, drugi od sira i jaja.Slatki {trukliBra{no-500gr;jaje-1kom;ulje;sir}e.Zanadev: puter- 300gr;jaja- 4kom;mladineslanisir-400gr;kiselapavlaka-1dl.Zapreliv:slatkapavlaka-6dl;puterValjdanajpoznatijejelosazapadabiv{enamdr-`ave. Od njih, pa preko Srema, i stiglo nam jeuputstvo kako od sira praviti poslastice.Evo kratkog kursa o pripremi {trukli: od bra-{na, jajeta, dve ka{ike ulja i jedne ka{ike blagogsir}eta,sa~a{icommlakevode,zamesisetestoko-jeserazvije,panapuninadevom.Ovim:sve`ima-skarponesirpome{asesjajima,kiselompavlakomi puterom.Sve se uroluje kao rolat {to se ise~e na komade du-`inedesetakcentimetara.Ivicomtanjirazatvoresekra-jevi da nadev ne bi curio tokom kuvanja. Kuva se u sla-noj vodi oko pet minuta.Kad je gotovo, po-lo`i se u dublju ~i-niju, pa po~nepripremapreliva.Slatka pavlaka iputer se zajednokuvaju desetakminuta na laga-nojvatri.Ovimsepreliju {trukle,{to se jo{ tople iz-nesu za sto.Najbolje od mleka.8www.meggle.rs