Your SlideShare is downloading. ×
Mali kuvar 264
Mali kuvar 264
Mali kuvar 264
Mali kuvar 264
Mali kuvar 264
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Mali kuvar 264

172

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
172
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Specijalni dodatak lista Danas broj 264 godina VII petak, 26. april 2013.Riblja trpeza:U susret Uskrsu
  • 2. 3Tu~ena blitvaOsli}–750gr;blitva–500gr;krompir– 500gr;so;maslinovoulje;biber;belilukNaprvipogledovojeloli~inastandardnopripremljenogbakalara. Ali, i taj prvi pogled, razlikuje se po boji: zeleno je.Shodnotome,razli~itojepoukusu,druk~ijeje,istoga,{toseslu`i toplo, a, na kraju krajeva, i ne sprema se od bakalara,ve} od osli}a.Tri-~etirivezeblitve,ukupnobarpolakile,o~istesesamomalo na korenu, iseckaju i beli i zeleni delovi na krupne re-zance, pa obare u slanoj vodi. U kakvom drvenom avanu,drvenim tu~kom obavezno, blitva se istu~e, tako da li~i napire.Ovomo`edaseradiiublenderuilimikseruukojemsespremaju ka{ice za bebe, ali to, onda, nije to. Ne sme da bu-de pire, ve} samo da li~i na pire.Istakoli~inakrompiraseobari,svesaljuskom,olju{ti,pavilju{kom izgnje~i.Sjedini se s blitvom, pa odlo`i da sa~eka dalje.Polakilogramaosli}aufiletima,ilitrifrtaljanefiletiranih,obari se u slanoj vodi, pa, ako treba, otkosti i me|u prstimaizmrvi na komade – ni prevelike, ni premale.Ovo se, naravno, izme{a sa tu~enom blitvom, pa za~ini:maslinovim uljem, mlevenim biberom, ~itavom glavicomsitno iseckanog belog luka, a po potrebi se jo{ i dosoli.Mirkova ~orbaMe{ana riba – 2kg; zelen({argarepa,per{un,pa{kanat,celer)–500gr;crniluk– 3glavice;beliluk–1glavica;ljuta papri~ica – 3kom;so;biber;ulje;lorber;aleva paprika;per{unov list–1veza;belovino–1l;paradajz|us–1lUnedostatkuribeMirkozvaniMokriovuje~orbuuspe-vao da skuva ~ak i od pile}ih bataka, o ~emu su i novine pi-sale. Ali, kada je ribe bivalo, spremao je ovako:Uloncuodsedamlitaravrlokratkojenazejtinupr`iotriusoljene glavice seckanog crnog luka, glavicu iseckanog be-log luka, pola kile o~i{}ene i olju{tene zeleni ({argarepa, pa-{kanat, per{un i celer), tri ljute papri~ice.Kada je sve smek{alo, za~ini se s nekoliko listova izdro-bljenog lorbera, mlevenim biberom i alevom paprikom.Okokilogrambeleribeinekolikobandarailigrge~aseisec-ka, pa nalije sa tri litre vode i vrati na vatru. Kr~ka se dok seriba ne raspadne.Najte`i deo posla tek sledi: kroz |ev|ir valja sve propasi-ratidasedobijegustamasa,kaokakavpire,{toseondavra-ti na vatru, pa kuva sve nalivaju}i jo{ litrom soka od para-dajza i isto toliko belog vina.Probase,popotrebidosoli,zabiberiilizaljuti,paubacijo{kilogram kvalitetne ribe (som, {aran, ke~iga) ise~ene na ko-made, i veza lista per{una, pa kuva dok se riba ne skuva.Belogvinamoradajevi{eodlitra,jervansvihpravila,ova~orba i pije i tra`i vino.Ru`-salataBabu{ka ili bela riba – 1kg;ren–200gr;cvekla– 500gr;praziluk–200gr;beliluk– 2glavice;so;biber;ulje;limun– 1komRibu pre svega valja o~istiti, pa obariti u slanoj vodi i ot-kostiti. Onamo se izrenda jedan ve}i koren rena (ili samoume{aonajve}rendanizteglice,aliprvina~injeukusniji,ia-ko te`i), nekoliko sve`ih cvekli, iseckaju se sitno dve glavicebeloglukaistrukpraziluka.Sveseprome{a,paza~inimleve-nim biberom, uljem, sokom od limuna i dosoli po potrebi.Ostajejo{samodasesvedobroohladiufri`iderui–jede.Otkud ime, jasno je ve} iz boje ove |akonije.Marinirana sku{aSku{a – 1kg;crniluk–500gr;so;bra{no;ulje,vinsko sir}e; lorber; biber; ruzmarinMnogima jaka plava riba, kakva je sku{a, ne prija, pa jezatoizbegavajuiakojenapijacamaimatokomcelegodineispadaunajjeftinijedarovemora.Evojednogna~inakakoda se jak ukus „ubije“, a opet sve ostane lepo i so~no, ~aklep{e i so~nije nego da se riba prosto ispr`i. Za ovo jelo po-godnesumalesku{e.[tomanje,tobolje.Najbolje,kadihukilogramu ima sedam-osam komada. Onda se o~iste, po-sole, pa uvaljaju u bra{no i ispr`e. To je prvi korak.Drugi je pripremanje marinade: tri-~etiri glavice crnogluka se iseku na rebarca, pa u zejtinu, gde su se ribe pret-hodnopr`ile(alioce|enogodostatakabra{na),nalaganojvatri prodinstaju. Dok ne zacakle, a nikako da porumene.Ovo se odlo`i na stranu.Polalitravodeseume{asvinskom~a{omvinskogsir}e-ta,alisepazidanebudeniprekiselo,niprevi{eblago.Ona-kodamo`edasepije.Dodasejo{listi}-dvalorbera,ka{i~i-ca zelenog (ko nema – crnog) bibera u zrnu, malo soli imaj~ine du{ice, ili ruzmarina. Kad marinada provri, pro-kuva se desetak minuta, pa ostavi na stranu.Teksadasledislaganje.Nadnopogodneposuderazlijesepolovinaonogluka,paprekonjepore|ajuribice.Kaosardi-ne u konzervi. Opet se pokriju lukom, opet nare|aju preo-staleribice.Dokjesvejo{toplo,zalijeseonommarinadom,paostavidaseohladisamoodsebe.^uvaseufri`ideru,aje-de danima posle spremanja. [to du`e stoji, to ribice postajusve so~nije, a kosti im se u kiselini tope, pa je sedmog danaodsvegmesanajukusnijaglava,svesakostima.2SpecijalnidodataklistaDanasmalikuvarŸsezampro.rsZaizdava~a:Du{anMitrovi}Urednik:MihajloDajmakFoto:STOCKGrafi~kooblikovanje:AleksandarMilo{evi}Novaserija:Vilju{komposvetuMikeDajmakaSvakogdananovireceptPi{e: Mika DajmakRibljatrpeza:U susretUskrsu„Da je riba meso, ne bi Srbi njome postili“,izreka je koju su smislili oni koji girice i{arana jedu samo o Velikom petku iBadnjem danu.Mo`da je nekada i bilo tako, ali stvari danas izgledajumalo druga~ije: mno`e se ribarnice, riblji restorani nisuvi{e pojedina~ni izuzeci, globalizacija je mirise moradonela i duboko na kontinent; {koljke, lignje, hobotnice isva ostala morska ~udesa u{la su u nacionalnu kuhinju iugnezdila se tu kao da je tako oduvek bilo. Uostalom, tosu u Austriji (ni oni nemaju more) odavno shvatili, pa jeu svakom gradu koji dr`i do sebe mogao da se na|emakar jedan restoran iz lanca »Nord ze«, gde je sa severadolazilo sve pobrojano, pa jo{ i vi{e. A sve za male pare.Na`alost, globalizacija ima i svoje lo{e strane. Ono {tose nekada bacalo ili nazivalo riblji korov, sada se cenompribli`ilo najkvalitetnijim ribama. Naravno: sada uzriblji korov mora da se plati i transport, onda sme{taj nahladnom, pa zarada za trgovce, pa procenat zaposrednike, pa... ribarima kako god da se okrene,najmanje ostaje. Zato i danas na svojim trpezamahobotnicu imaju samo najsiroma{niji. Ukoliko naprimorju uop{te jo{ ima takvih.Bilo kako bilo, ribe i morski plodovi obogatili sutrpezu. Ni post nije ono {to je nekada bio. Sada se toizmetnulo u vreme blagostanja, gozbe na kojima bivernicima pozavideli i najraskala{niji hedonisti.Ovaj kuvar namenjen je ba{ njima. I jo{: sve opisanojeste so~no, egzoti~no, iako nije vo}no.
  • 3. 4 5Alaski paprika{Me{ana riba – 3kg; zelen({argarepa,per{un,pa{kanat,celer)–250gr;crni luk–3glavice;beliluk– 1glavica;ljuta papri~ica – 3kom;babura–2,3kom;so;biber;ulje;lorber;alevapaprika;belovino– 7dlRaznisuna~inizapripremanjealaskogpapri-ka{a. No, jedno pravilo je svima zajedni~ko: {tovi{e razne ribe, to je i paprika{ em ukusniji emsvedo~i o uspe{nom ribolovu kuvara.Alasi koji su „alasi“ na pijaci nabave bar ~etirivrste ribe. Dve od onih masnijih: dakle {aran,som, mani}, ke~iga, linjak. Jo{ dve od onih po-snijih: {tuka, smu|, pastrmka. Ukupno tri kilo-grama ribe.Dublji sud se dobro naulji, pa sve uz me{anjepropr`e tri glavice crnog luka iseckanog na re-barca. Naravno, luk se posoli jer tako br`esmek{a.Onamosepripremijo{ivezazeleni{toseisec-ka na kru`i}e, nekoliko slatkih paprika {to seiseckaju na kockice, dve-tri ljute papri~ice se ta-ko|e usitne, pa sve prome{a. Naravno, o~isti se iisecka i cela glavica belog luka.Onamo se riba o~isti, pa ise~e na {nicle, usoli iostavi da stoji desetak minuta.Dok je sve to gotovo i onaj luk je smek{ao, paje vreme za zavr{nicu. Luk se razgrne, pa koma-di ribe ne`no posla`u jedan do drugog. Sve seprekrije polovinom seckanog povr}a, zabiberi iobilno zapra{i alevom paprikom. Stave se jo{ idva lista lorbera. Onda se ponovo nare|a riba,pa druga polovina povr}a, opet biber, aleva pa-prika, lorber.Nalije se jo{ belim vinom tako da sve ogre-zne. Za ovu koli~inu bi}e buteljka od sedam de-ci taman. Kuva se na tihoj vatri, ne sme da seme{a varja~om, ali se {erpa povremeno laganoprotrese.Mo`e da se jede sa hlebom, mo`e sa kuvanim testom, mo-`eisakrompirom,aliseusvimslu~ajevimapijepropisnoras-hla|eno belo vino.So~na {tuka[tuka– 1kg;crni luk–1glavica;ulje;vegeta;belovino–2dl;limun– 1kom;per{unovlist–1veza[tuka, kod nas ne preterano cenjena riba, pa samim tim irelativnojeftina,uFrancuskojzauzimapo~asnomestome|ure~nimzadovoljstvima.Tikporedsmu|a.Lepajekadsepr`i,nezaobilazna je u pripremi pa{tete, mo`e kao smu| da se po-huje na „orli“ na~in, ali kad se spremi u saftu, prosto se samajede, a kosti otpadaju s mesa bez truda i napora.[tuka se, dakle, o~isti i ise~e na {nicle kao da }e se pr`iti.Osu{i se i posoli.U{erpivaljaprodinstatiglavicunarebarcaiseckanogcrnoglukasaka{i~icomvegete.Prekolukasepore|aju{nicleod{tu-ke, pa sve nalije ~a{om belog vina ({ardone }e se lepo uklopitii kasnije za trpezom), sokom od limuna i {oljicom vode.Sve se na laganoj vatri dinsta ne du`e od petnaestak minu-ta, koliko mesu treba da smek{a i po~ne da se odvaja od ko-stiju.Riba se izvadi na tanjir, a na {poretu pripremi sos: ka{ikabra{na propr`i se na malo ulja, a onda polagano, kao kad sepravi be{amel, naliva povr}em, limunovim sokom i vinom ukojem se pirjanila riba. Po potrebi dolije se jo{ ~a{a vru}e vo-de. Na samom kraju u sos se isecka i veza per{unovog lista, akad se ne posti, za~ini ~a{om jakog milerama.Vru}imsosom,neposrednopredslu`enje,zalijesesuvari-ba {to tek tad postaje so~na.Smu| na pekarski na~inSmu|–1kg;crniluk–2glavice;krompir–500gr;maslinovoulje;paradajz-pire–2ka{ike; biber; lorber;beliluk– 1glavica;per{unov list–1veza;belovino–2dlDakle, smu| mo`e da se pr`i, pohuje, melje za pa{tetu... aliporcija{ice od 200 do 300 grama prosto su stvorene za rernu.Valja imati tavu koja }e se dobro zamastitimaslinovim zejtinom, a onda po njoj prosutidve glavice crnog luka iseckane na rebarca.Posolise,paodozgojo{nare|apolakilakrup-nijeg krompira ise~enog na kolutove. Opet seposoli, pa sve prepusti regularno zagrejanojrerni (225 stepeni) na pola sata.Riba se o~isti, ise~e na {nicle debljine prsta,posoli, pa osu{i i ostavi da malo odstoji. Ta-man dok u tavi onaj krompir nije po~eo darumeni.Tavasenakratkoizvadiizrerne,pre-kokrompirase,jednadodruge,posla`u{nic-le od ribe, kome je do ukra{avanja, u sredinustavi glavu, pa sve zalije s dve ka{ike paradajzpirea rastvorenog u malo vode (ili dva deci|usa od paradajza) i za~ini mlevenim crnim izelenim biberom u zrnu, listom lorbera, sec-kanom glavicom belog luka i iseckanom ve-zom per{una.Svesejo{prelije~a{ombelogvina,pazape-~e na regularnih 225 stepeni desetak minuta,ne du`e, da se riba ne presu{i.[tuka u paradajzu[tuka– 1,5kg;limun– 1kom;ulje;so;crniluk–1glavica;paradajz–2kg;zeleni biber; maj~ina du{ica; ruzmarin;timijan;bosiljak;majoran;origanKao smu| suva riba sne`no belog mesaume da postane so~na. Valja samo pre sveganapraviti adekvatan sos na ringli.Dakle, jedna glavica crnog, a najbolje cr-venog, luka se ise~e na rebarca, posoli, paprodinsta da zacakli, a nikako ne porumeni.Ovo stoga da riba kasnije ne bi imala ukus nagula{.Dvekilesve`egparadajza,odnosnoistoto-liko pelata iz konzerve, pridru`i se luku, pa ukuva dopola.Malo se zaljuti zelenim biberom u zrnu, pa obazrivo za~inimediteranskim za~inima: maj~inom du{icom, ruzmarinom,timijanom, bosiljkom, majoranom i origanom. Odlo`i se nastranu.Ribetina od oko kilo i po, regularno se o~isti, osu{i suvomkrpom, nakapa limunovim sokom i posoli, pa na samo mi-nut-dva,navrelomzejtinupropr`iprvosjedne,ondaisdru-ge strane. Tek toliko da dobije koricu.Kadjeitozavr{eno,paradajzsosseuspeuveliki|uve~,od-ozgo ne`no polo`i neman, sve pokrije aluminijumskom foli-jom,paprepustirerninatrifrtaljasata,nane{tomanjeod200stepeni.Ondasefolijaskine,rernapustinanajja~e,svevratiutoplonajo{petnaestakminuta,agostimaiznositakvo,kakvojeiza{loizrerne:u|uve~ukojijeisamposebipraznikzao~i.
  • 4. 7Kirin brodetMe{ana riba – 1kg;crniluk–1kg;vinskosir}e;maslinovoisuncokretovoulje;so;beliluk–1glavica;paradajz–1kg; lorber; nana; ljute papri~ice – 4komDok ga je Kira spremao u Beogradu, bio je to samo bro-det.TrebalojedaodezaVankuver,dabinjegovojelodobi-loinjegovoime.Ajedinstvenojepotome,{toje,kaoIsus,sdve-tri ribice uspevao da nahrani ~itavo odeljenje mladih, ivazda gladnih, budu}ih tehnologa.Dakle, „dve-tri ribice“ se o~iste, iseku na komade, kao zapr`enje, pa usole i poprskaju vinskim sir}etom. Ovo trebada odstoji, taman dok se ne pripremi podloga.Na me{anom maslinovom i obi~nom zejtinu izdinsta sekilogram sitno iseckanog crnog luka. Da zacakli, a ne poru-meni. Na pola puta, da luk na~isto smek{a, doda se i glavicabelogluka,iseckananakru`i}e,ivezasitnoiseckanogper{u-novog lista.Tek kada je luk gotov, ona riba se ne`no pore|a jedna dodruge, i u{u{ka u sadr`aj {erpe. Kilogram paradajza se olju-{ti,paiseckanakomade,~imeseribaprekrije.Kadamuvre-me nije, bi}e dovoljna jedna velika konzerva pelata. Sve sejo{ za~ini lorberom i nanom.Onda sledi glavno Kirino iznena|enje: tri-~etiri, kaootrov ljute, papri~ice.Dinstasenalaganojvatri,uotklopljenomsudu,beznali-vanja i me{anja. Povremeno se {erpa samo protrese, ne`noi lagano, da se ne poremeti unutra{nji red stvari.Jede se, naravno, s puno hleba, pa eto i odgovora kako ta-komaloribicamo`edabudedovoljnozatolikomnogoljudi.Riblja musakaRiba– 2kg;krompir–2kg;paradajzpire–500gr;ke~ap:ruzmarin;veza seckanog per{unovog ~ista;beliluk– 1glavica;maslinovoulje;soPre svega va`na je riba. Ne bilo koja: {tuka ili smu|, ma-ni} ili som, {to je najbolje, za nu`du mo`e i zamrznuti osli},ali to onda nije to. Va`an je i krompir: najbolje ivanji~ki ro-ze. Paradajz pire, ke~ap; per{un, beli luk...Kadjesvenastolu,ribuvaljao~istiti,ise}inakrupneko-made,obaritiuslanojvoditakodaseneraspada,alilakoski-da s kostiju, pa otkostiti.Krompirseo~isti,ise~enakolutove,papore|anadnona-uljenecrepulje.Posolise,odozgopore|ajukomadiotko{}e-ne ribe, a sve zalije me{avinom paradajz pirea, sitno secka-nimbelimlukomisvim za~inimapoukusu.Nakrajusesvepoklopi krompirom, jo{ posoli, zalije maslinovim uljem ipe~e dok krompir na vrhu ne po~ne da rumeni.6Riblji |uve~[aran,ke~iga–2kg;zelen({argarepa,per{un,pa{kanat,celer)–250gr;crniluk– 500gr; paprika – 500gr;paradajz–500gr;pirina~ – 1{olja;so;biber;ulje;lorber;alevapaprikaPri~a kazuje da je, u vreme dok kasapnice i tovljena `ivi-nanisupostojali,ribabila~estonatrpezina{ihpredaka.Ta-ko ista pri~a veli da je jedan od najpoznatijih srpskih speci-jaliteta bio |uve~ od – {arana i jesetre.Ko }e ga znati. Lako je danas izmi{ljati ju~e.Jer, kako uhvatiti jesetru kada je, zarad energije i dokazavekovnogprijateljstvasabra}omRumunima,Dunavpregra-|en ba{ tamo gde se jesetra mrestila, ne znamo. Ali, sre}niciznaju kako da do|u do pravog re~nog {arana, a u nedostat-ku jesetre, zadovolji}e se i minijaturama. Dakle, ke~igama.Ribe,ukupnokiloipododva,svakakovaljao~istitiodkr-lju{ti, ke~ige i od glave. Onda se iseku na {nicle, usole, paostave da sa~ekaju dalje.Nadostazejtinase,upove}oj{erpi,redomdinstapolaki-lesitnoiseckanogiusoljenogcrnogluka,vezazeleniikorencelera pride, jo{ pola kile o~i{}ene i na krupne komade ise-~ene babure ili slatke crvene paprike {ilje. Kada je sve udin-stano dopola, doda se jo{ pola kile olju{tenog paradajza ko-ji samo malo treba da smek{a, tek da otpusti vodu.Kadasvomovompovr}uvremenije,sve`iparadajz}eza-menitipire,paprikesuve,crveneislatke{ilje,pamo`eu{er-puspovr}emdaseubacijo{{oljapirin~a,za~initucanimbi-berom, alevom paprikom, lorberom i solju po potrebi. Ma-lo se, sve me{aju}i dinsta dok pirina~ ne nabubri. Sve se sa-spe u zemljani sud, ve}i |uve~ gde }e se pe}i.Komadi ribe se u{u{kaju u ovu sme{u od povr}a, pa sveprepusti rerni na regularnih 225 stepeni. Gotovo je kad pi-rina~ na~isto smek{a.Da li se ovako spremao |uve~ od ribe i u vreme pre hi-drocentrale – ne znamo. Znamo samo da i uz ovaj |uve~,bez jesetre, obavezno sledi pitanje: ‘’[ta, zar nema vi{e?!?’’Pastrmke na irski na~inPastrmka–1kg;so;ulje;bra{no;ren–1korenNe treba putovati ~ak do Irske (mada su pastrmke iz nji-hovihpotokaukusnijenegoonekalifornijskeizribnjaka)dabi se pripremila ova |akonija {to tra`i malo truda i ve{tine,ali svakako je vredna u`ivanja za trpezom.Ribice, dakle porcija{ice od oko 200 grama, valja o~istiti,pa pa`ljivo uzdu` prese}i napola i izvaditi ki~menu kost, alitakodaglavairepostanunasvommestu.Ribeseosu{e,po-sole i ostave na stranu da ~ekaju dalje.U {erpi se zagreje malo ulja, pa propr`i pola ka{ike bra-{na,nalivavrelomvodom,alitakodanakrajuostanegusto.Sve se jo{ ume{a s dve ka{ike rendanog rena, jo{ malo pro-kuva, pa skloni s vatre. Ovim sosom napuni se sredina odribe, pa`ljivo sve zatvori, pa uve`e koncem da riba ponovoizgledakaodajetekulovljena.Pr`isestandardnonavrelomulju, dakle uvaljano u bra{no dok ne porumeni, onda pore-|a na tanjir i izvadi konac.Onaj sos se vrati na vatru, pripremi ~a{a vrele vode, pasve razbla`i tako da lako te~e i ovim sosom preliju ribe u ta-njiru.
  • 5. 8Osli} a la bakalarOsli} –1kg;krompir–1kg;maslinovoulje;beliluk– 1glavica;per{un;biberLjubiteljibakalarausaftu,unedostatkusvojeribena{lisuzamenu, sebi za utehu, onima kojima je ukus bakalara pre-jak za zadovoljstvo.Zaovojelonajjednostavnijejeimatifile-te od osli}a. Ali, ako se koristi ceoosli},jelo}ebitiukusnije.Dakle,koristimo celu ribu.Oko kilogram osli}a sepetnaestak minuta bariu slanoj i kipu}oj vo-di. Naravno, ohladise,paotkosti,kostibace,avodasa~u-va za posle. Me-so se prstima iz-drobi, kol’ko zazalogaj,paosta-vi na stranu.Jo{ kilokrompira seolju{ti i ise~e nakolutove.U velikoj {erpi,nadostamaslinovogulja, samo malo sepropr`i pola glavice be-log luka, pa na to nare|apolovinaonogkrompira.Do-bro se posoli i pobiberi tucanimbelim biberom. Stavi se i sva riba, paonda opet zavr{i drugom polovinom krom-pira. Opet se posoli i pobiberi. Nalije se vodom u kojoj jeosli} kuvan, pa kr~ka na tihoj vatri, bez me{anja, dok sekrompir ne skuva.Na samom kraju, odozgo se sve zapra{i sitno seckanomdrugom polovinom one glavice belog luka i celom vezomper{unovog lista.Kr~ka se jo{ malo, a jede ka{ikom, jer je sve puno safta, ukoji, alapljivi, na kraju uma~u hleb.[karpina u vinu[karpina–1kg;krompir–1kg;beliluk– 2glavice;vegeta;lorber;per{unovlist;belovino– 0,5l[karpina je riba, koju je u na{im kontinentalnim pro-davnicama najlak{e na}i. Uz to, jeftina je, ali, iako dubokozamrznuta, mo`e da predstavlja materijal za dobru za-kusku.Pre svega, na me{avini maslinovog iobi~nog ulja, samo malo se propr-`e dve glavice belog luka. Pazise da se ne prepe~e, a ondaodozgo, kao cepanice zazimu,nare|akilogramala pomfrit ise~enogkrompira. Sve se za-~ini vegetom, i ne-`no pobiberi belimmlevenim bibe-rom.Onamose{kar-pinaoguli,otkosti,pa komadi, jedanpored drugog, na-re|aju iznad onogkrompira.Ponovisepostupakisasvimza-~inima.Sad se jo{ samo svezalije suvim belim vinom,tako da krompir bude poto-pljen, ali riba ostane iznad. Dase kuva u vinskoj pari!Nasamomkrajusejo{nabacanekoli-ko listova lorbera, jedna veza seckanog per{u-novog lista, poklopi, pa na laganoj vatri kuva dok riba nesmek{a.Naravno, pred slu`enje, sve valja nakapati s malo masli-novog ulja.Savet za vino: {ardone na 11 stepeni, kako za kuvanje, ta-ko i za slu`enje. U prvom slu~aju, temperatura nije bitna, udrugom – jeste.Kuvanje za po~etnike Mike DajmakaSto jedno jelo (+ gurmanski bonus) za sve uzraste,sva~iji d`ep, sva godi{nja doba, sve ukuse...Poru~ite odmah: 150 din (+ PTT)Telefon: 065/26 25 035; E-mail: malikuvarªsezampro.rs

×