Your SlideShare is downloading. ×

Ogctaxmap

1,552
views

Published on

taxmap, แผนที่ภาษี, web map service,ชัยภัทร เนื่องคำมา,ระบบแผนที่ภาษี,จัดเก็บภาษี

taxmap, แผนที่ภาษี, web map service,ชัยภัทร เนื่องคำมา,ระบบแผนที่ภาษี,จัดเก็บภาษี

Published in: Technology, Business

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,552
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. การประยกต์ ใช้ มาตรฐานภมิสารสนเทศกับระบบสารสนเทศจัดเก็บภาษี ุ ู ดร.ไพศาล สั นติธรรมนนท์ email: phisan_chula@yahoo.com นาย ชัยภัทร เนืองคํามา email : pk_a1977@hotmail.com Website: http://emap.wordpress.com
 • 2. บทนํา
 • 3. บทนํา ่ ่ ปั จจุบนองค์การบริ หารปกครองสวนท้องถินหลายแหงมีการจัดทําระบบ ั ็ สารสนเทศการจัดเกบภาษี หรื อระบบแผนทีภาษี โดยการจัดทําระบบแผนทีภาษีนน ั มีการสํารวจและจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศในมาตรสวนใหญ่ เชน แปลงทีดิน, สิ ง ่ ่ ปลูกสร้างอาคาร,การใช้ประโยชน์ทีดินและแผนทีบัญชีทรัพย์สินสาธารณะ ซึ ง ่ ่ ู ็ ข้อมูลตางๆเหลานีถกนําเข้าระบบสารสนเทศและใช้ในการดําเนิ นการจัดเกบภาษีซึง ระบบแผนทีภาษี ทีพบในปั จจุบนมีทงการทํางานในรู ปแบบ Stand-alone System ั ั และแบบ Web Based System ่ ่ Web Based System มีความยืดหยุนสามารถทํางานบนระบบเครื อขายและ ่ ่ ้ ั ่ สามารถเชือมตอจากภายนอก แตมีขอจํากดตรงทีระบบของแตละอบต.หรื อเทศบาล ่ ่ ั สวนมากนันเป็ นระบบปิ ด ขาดมาตรฐานและมีรูปแบบทีเฉพาะตัวแตกตางกนไปทํา ่ ่ ั ให้ไมสามารถเชือมโยงหรื อทํางานรวมกนได้
 • 4. บทนํา ่ สงผลให้ขาดโอกาสในการนําข้อมูลภูมิสารสนเทศทีใช้งบประมาณสู งใน ่ การพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้อยางเต็มที โดยเฉพาะเรื องของการนําข้อมูลภูมิ ่ ่ ่ ั สารสนเทศทีแตละแหงผลิตขึนมาทํางานรวมกนในแบบบูรณาการ เชนระดับ ่ จังหวัดหรื อระดับประเทศ ดังนันงานวิจยนี จึงมุ่งเน้นทีจะสาธิ ตการนําเอาระบบบริ การข้อมูลภูมิ ั ั สารสนเทศ(Geospatial Web Service) มาประยุกต์ใช้กบระบบแผนทีภาษีโดยเน้นไป ่ ่ ทีการแลกเปลียนข้อมูลภูมิสารสนเทศระหวางระบบผานโปรโตคอลมาตรของ Open Geospatial Consortium (OGC) เพือแสดงให้เห็นถึงกลไกการทํางานรวมกน ่ ั ่ แบบ interoperability ระหวางระบบ
 • 5. บทนํา นอกจากนียงมีการนําเอาแนวคิดของ OGC Web Service มาประยุกต์ใช้ใน ั ้ ่ ่ ้ การแกปั ญหาการทํางานระหวางระบบภูมิสารสนเทศ เชน การแกปั ญหาเรื องระบบ ั ่ ั ็ ่ ั พิกดภูมิศาสตร์ ทีแตกตางกน , รู ปแบบการจัดเกบข้อมูลทีแตกตางกน เป็ นต้น รวม ไปถึงการสร้างภาพแบบจําลองและแนวคิดการทํางานแบบสถาปั ตยกรรมบริ การ เพือดึงข้อมูลจากระบบแผนทีภาษีต่างๆไปใช้งานใน แอปพลิเคชัน เชนงานด้านภัย ่ พิบติ ,งานด้านอสังหาริ มทรัพย์, งานด้านการจัดการสิ นเชือของระบบธนาคาร และ ั ่ ่ อืนๆ โดยเฉพาะข้อมูลภูมิสารสนเทศทีมีคุณคาสู งในระบบแผนทีภาษีเชน ข้อมูล ่ ่ แปลงทีดิน และข้อมูลอาคารสิ งปลูกสร้าง ซึ งจะสามารถเพิมมูลคาให้แกข้อมูลภูมิ สารสนเทศตอไป ่
 • 6. แนวคิดและเทคนิคทีเกียวข้ อง
 • 7. แนวคิด ่ ปั จจุบนเครื อขายอินเตอร์ เน็ต(Internet) มีการพัฒนาไปมากจากในอดีตทัง ั ่ ่ ด้านประสิ ทธิ ภาพการรับสงข้อมูลและเครื อขาย ต้นทุนของการใช้งานอินเตอร์ เน็ตมี ิ ราคาถูกลง ทําให้เกดการขยายตัวของการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Web base ั System ประกอบกบการพัฒนาของเทคโนโลยี Web 2.0 ทําให้โปรแกรมประยุกต์ ประเภท Web Application ได้รับความสนใจและนํามาใช้ในระบบสารสนเทศผาน ่ ่ ั ่ เครื อขายกนอยางแพรหลาย ่ ่ ่ ชวงสองปี ทีผานมาระบบแผนทีภาษีถกจัดทําและพัฒนาขึนเพือใช้งานใน ู ่ ่ ่ องค์กรปกครองสวนท้องถินตางๆนันมีจานวนไมน้อยทีบริ ษทผูพฒนาซอฟต์แวร์ ํ ั ้ ั ระบบเลือกออกแบบและพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี WebGIS กลาวคือเป็ นการ ่ ่ ่ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศผานเครื อขายด้วยระบบแบบ Web base System โดยผูใช้ ้ ่ สามารถใช้งานระบบผานเว็บบราวเซอร์ จากเครื องคอมพิวเตอร์ ทีเชือมตอกบ ่ ั ่ ็ เครื อขาย ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลภูมิสารสนเทศถูกจัดเกบทีเครื องแมขาย ่ ่ ่ สวนกลาง
 • 8. แนวคิด
 • 9. แนวคิด ่ ่ ่ แตด้วยวิธีการทํางานและการเลือกใช้โปรแกรมแมขายแผนทีในการพัฒนา ่ ั ระบบแผนทีภาษีทีแตกตางกนทําให้ ระบบแผนทีภาษีซึงทํางานแบบ WebGIS ่ ั ่ ่ ั เชนเดียวกนไมสามารถทํางานรวมกนและแลกเปลียนข้อมูลภูมิสารสนเทศกนได้ ั ํ ่ ั ่ OGC Web Service เป็ นข้อกาหนดมาตรฐานในทํางานรวมกน กอให้เกด ิ ี ั การทํางานแบบ Interoperability สําหรับเทคโนโลยีทีเกยวข้องกบสารสนเทศเชิง ่ ่ ่ พืนทีและเชิงตําแหนง รวมไปถึงการสนับสนุน สงเสริ มการแบงปั นข้อมูลภูมิ สารสนเทศในรู ปแบบการบริ การข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยทํางานบนเว็บเซอร์ วิส ่ ่ ่ เทคโนโลยีมาใช้ในการบริ การข้อมูลภูมิสารสนเทศอยางมีมาตรฐาน ชวยกอให้เกด ิ ความสะดวกในการเรี ยกดูและเรี ยกใช้ขอมูลภูมิสารสนเทศได้จากทุกๆแหล่งข้อมูล ้ ่ ั ่ บนโลกทีอยูเ่ ชือมตอกบระบบอินเตอร์ เน็ต กอให้เกดการแบงปั นข้อมูลภูมิ ิ ่ สารสนเทศไปยังผูใช้ขอมูลในระดับตางๆ ้ ้ ่
 • 10. แนวคิด ํ ผูวจยได้เลือกข้อกาหนดมาตรฐานทีรองรับงานภูมิสารสนเทศในระบบ ้ิั ํ แผนทีภาษี เพือทดลองนําข้อกาหนดมาตรฐานมาใช้ในการเชือมโยงการทํางานด้าน ภูมิสารสนเทศระหวางระบบแผนทีภาษีต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปทีการแสดงผลข้อมูล ่ (Data Visualization) ,การค้นหาข้อมูล(Discovery) ,การเข้าถึงและการรับข้อมูล (Access) , การเรี ยกสื บค้นข้อมูล (Query) และการเข้ารหัสข้อมูล(Encoding)
 • 11. วัตถประสงค์ ุ
 • 12. วัตถประสงค์ ุ ํ 1. ศึกษากระบวนการทํางานของข้อกาหนดมาตรฐาน Open Geospatial Consortium (OGC) ได้แก่ Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS) 2. พัฒนาระบบบริ การข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบเปิ ดด้วยโปรโตคอล มาตรฐาน OGC บนระบบแผนทีภาษีแบบ Web-base System
 • 13. ขันตอนการศึกษา
 • 14. ขันตอนการศึกษา ํ 1. ศึกษากระบวนการทํางานของข้อกาหนดมาตรฐาน Open Geospatial Consortium (OGC) ได้แก่ Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS) ่ ่ 2. จัดเตรี ยมข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทีอยูในระบบแผนทีภาษีทวไป เชน ชัน ั ่ ข้อมูลแปลงทีดิน, ชันข้อมูลอาคาร, ชันข้อมูลตําแหนงป้ ายโฆษณา และข้อมูลภาพ ่ ถายดาวเทียม เป็ นต้น
 • 15. ขันตอนการศึกษา 3. จัดทํา Metadata สําหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศ มาตรฐานของ ISO 19115 ด้วยโปรแกรม Geonetwork Metadata Catalog 4. พัฒนาระบบบริ การข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน OGC โดยใช้ ่ ่ โดยใช้ซอฟต์แวร์ แมขายแผนทีทีรองรับการทํางานในโปรโตคอลมาตรฐานของ OGC ็ ่ ่ 5. ทดลองพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเกบภาษีอยางงายทีเรี ยนแบบ ์ ่ ฟังกชันแผนทีและระบบงานยอยภูมิสารสนเทศของสารสนเทศการจัดเกบภาษี ็ ทัวไปสําหรับใช้เป็ นต้นแบบในการสาธิ ตการทํางานการบริ การข้อมูลภูมิสารสนเทศ ็ จากระบบสารสนเทศการจัดเกบภาษีบนมาตรฐานของ OGC
 • 16. ขันตอนการศึกษา ่ ั 6. ทดสอบการเชือมตอระบบภูมิสารสนเทศทีพัฒนาขึนกบระบบภูมิ ่ ่ สารสนเทศแบบเปิ ดภายนอกผานเครื อขายอินเตอร์ เน็ต 7. สรุ ปผลการศึกษา
 • 17. ผลการศึกษา OGC Web Service
 • 18. Web Map Service (WMS) ํ Web Map Service เป็ นข้อกาหนดมาตรฐานทีใช้ในการผลิตแผนทีจาก ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพือบริ การผูใช้ โดยผูใช้สามารถเรี ยกข้อมูลแผนทีจากหลายๆ ้ ้ ่ ั แหลงมาซ้อนทับกนได้ นอกจากนียงรวมไปถึงการบริ การข้อมูลเชิงบรรยายที ั ่ ั ่ ่ สัมพันธ์เชิงตําแหนงกบข้อมูลภูมิสารสนเทศ แมขาย Web Map Service (WMS) จะ ทําการสร้างภาพบิตแมป (bitmap) จากข้อมูลภูมิสารสนเทศและทําการสงภาพ ่ ่ ่ บิตแมปมายังผูใช้ทีอยูทางฝังลูกขาย โดยรู ปแบบของภาพบิตแมปได้แก่ PNG, GIF, ้ JPEG Web Map Service จะประกอบด้วย 3 Operation ได้แก่ GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
 • 19. Web Feature Service (WFS) ํ Web Feature Service เป็ นข้อกาหนดมาตรฐานทีใช้ในการเข้าถึงข้อมูลภูมิ สารสนเทศชนิ ดเวกเตอร์ จากผูให้บริ การข้อมูล โดยผูใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการ ้ ้ ่ ดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศในรู ปแบบเอกสาร XML ผานระบบอินเตอร์ เน็ต ่ การทํางานของ Web Feature Service สามารถแบงออกได้เป็ น 2 ประเภท ่ ได้แก่ Basic WFS และ Transaction WFS สําหรับงานวิจยนีจะกลาวถึงเฉพาะใน ั ่ ่ สวนของ Basic WFS เทานัน เนื องจากระบบทีออกแบบเน้นทีการเผยแพรและการ ่ ่ ้ แลกเปลียนข้อมูลภูมิสารสนเทศ จึงไมมีความจําเป็ นทีจะต้องแกไขเปลียนแปลง ่ ่ ่ ้ ข้อมูลในสวนของแมขายผูให้บริ การข้อมูล Basic WFS จะประกอบด้วย 3 Operation ได้แก่ GetCapability, Describe FeatureType และ GetFeature
 • 20. Web Coverage Service (WCS) ํ Web Coverage Service เป็ นข้อกาหนดมาตรฐานการให้บริ การข้อมูลภูมิ ่ สารสนเทศชนิ ดราสเตอร์ หรื อข้อมูลกริ ดผานระบบอินเตอร์ เน็ต โดยข้อมูลจะมี ่ ่ ่ ลักษณะของคาความสัมพันธ์แบบสามแกนหรื อมากกวานัน เชนข้อมูลแบบจําลอง ความสู ง (DEM) มีค่าของตําแหนงพิกด X, Y และคาความสู งภูมิประเทศ ซึ งจะ ่ ั ่ ่ ่ ่ แสดงอยูในรู ปคาสี ประจําพิกเซล โดยชนิ ดของข้อมูลทีให้บริ การจะอยูในฟอร์ แมต ่ มาตรฐาน Geotiff หรื อฟอร์ แมทอืนๆทีผูผลิตซอฟท์แวร์ จะเพิมเติมเข้าไป เชน IMG, ้ ECW เป็ นต้น Web Coverage Service จะประกอบด้วย 3 Operation ได้แก่ GetCapabilities, DescribeCoverage, GetCoverage
 • 21. Style Layer Descriptor (SLD) Style Layer Descriptor มาตรฐานคําร้องขอ (Request) เพิมเติมของ Web ํ Map Service (WMS) เพือให้ผใช้สามารถกาหนดสัญลักษณ์ สี และรู ปแบบของแผน ู้ ่ ที โดยผูใช้จะสงเอกสาร SLD ทีเขียนตามโครงสร้างของมาตรฐาน XML แนบไป ้ ั ่ กบคําร้องขอรับบริ การแผนที ผลลัพธ์จะได้แผนทีในรู ปแบบตางๆทีต้องการ โดยที ่ ่ ่ ลักษณะ รู ปแบบของข้อมูลบนแมขายไมได้เปลียนแปลง นอกจากนี Style Layer Descriptor ยังมี operation ทีสามารถเรี ยกดูสัญลักษณ์และสไตล์ของชันข้อมูลบนแม่ ่ ขาย Web Map Service ได้อีกด้วย
 • 22. เปรียบเทียบการทํางานของข้ อกําหนดมาตรฐาน OGC ํ ่ จากการศึกษาข้อกาหนดมาตรฐานตางๆของ Open Geospatial Consortium ่ (OGC) ทีใช้ในการพัฒนาระบบ Open Geospatial Web Service ดังทีได้กลาวมาใน ข้างต้น ผูวจยได้ทาการทดลองเปรี ยบเทียบลักษณะการทํางานและคุณสมบัติของ ้ิั ํ โปรโตคอล WMS, WFS และWCS เพือทําให้สามารถเข้าใจภาพรวมของข้อกาหนด ํ ่ มาตรฐานตางๆได้มากยิงขึน
 • 23. เปรียบเทียบการทํางานของข้ อกําหนดมาตรฐาน OGC หัวข้ อ WMS WFS WCS 1. ความสามารถในการอธิบายการให้ บริการ มี มี มี 2. ความสามารถแสดงผลแบบกราฟฟิ คบนเว็บบราวเซอร์ มี ไม่ มี ไม่ มี 3. ความสามารถในการดาวน์ โหลดข้ อมลภมิสารสนเทศจากแม่ ข่าย ู ู ไม่ มี มี มี 4. ความสามารถในการเรียกดข้ อมลเชิ งบรรยายทีตําแหน่ งต่ างๆ ู ู มี มี ไม่ มี 5. ความสามารถในการเรียกดคําอธิบายโครงสร้ างของข้ อมลภมิสารสนเทศ ู ู ู ไม่ มี มี มี 6. ความสามารถในการบริการข้ อมลแบบหลายช่ วงเวลา ู มี ไม่ มี มี 7. ความสามารถในการประมวลผลข้ อมลภมิสารสนเทศ ู ู ไม่ มี ไม่ มี มี 8. วิธีการเลือกรับบริการข้ อมลภมิสารสนเทศ ู ู BBOX,Time FE(Filter BBOX,Time Encoding) ,Band 9. ผลลัพธ์ จากการขอรับบริการข้ อมลภมิสารสนเทศ ู ู PNG,JPEG,GIF GML JP2,GEOTIF,E CW
 • 24. ผลการศึกษา การพัฒนาระบบบริการข้ อมล ู ภมิสารสนเทศ OGC Web Service (OWS) ู
 • 25. การจัดทํา Metadata ่ ั จากการศึกษาพบวาการจัดทําเอกสารอธิ บายข้อมูลหรื อ Metadata กบ ข้อมูลภูมิสารสนเทศในระบบแผนทีภาษีมีประโยชน์มากในการแลกเปลียนและ เผยแพรข้อมูลสู่ ภายนอก โดยสามารถเชือมโยง Metadata กบระบบ Map Service ่ ั ด้วยโปรโตคอล WMS ได้อีกด้วย WMS Service instance
 • 26. พัฒนาระบบบริการข้ อมลภมิสารสนเทศ (OWS) ู ู ่ ่ งานวิจยนี ผวจยได้ใช้ซอฟต์แวร์ แมขายแผนที Minnesota Map Server ทํา ั ู้ ิ ั ่ ่ การติดตังระบบบริ การแผนทีครอบไปบนแมขายระบบสารสนเทศการจัดเกบภาษีที ็ ่ ่ ทํางานผานเครื อขาย โดยเปิ ดโปรโตคอล WMS, WFS, WCS สําหรับการบริ การ ข้อมูลภูมิสารสนเทศออกสู่ ระบบภายนอก ACCESS (GUI, API) Layer OGC Service Layer Processing (GIS engine) Layer Spatial Resource Layer
 • 27. พัฒนาระบบบริการข้ อมลภมิสารสนเทศ (OWS) ู ู http://192.168.1.2/cgi-bin/ows.cgi?VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS& REQUEST=GETCAPABILITIES
 • 28. พัฒนาระบบบริการข้ อมลภมิสารสนเทศ (OWS) ู ู http://192.168.1.2/cgi-bin/ows.cgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0& REQUEST=GETMAP&LAYERS=municipa,building,road&WIDTH=765&H EIGHT=485&BBOX=-782344.7061855672,459596.999,2224215.706, 2365717 &SRS=EPSG:32647
 • 29. พัฒนาระบบบริการข้ อมลภมิสารสนเทศ (OWS) ู ู http://192.168.1.2/cgi- bin/ows.cgi?VERSION=1.1.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature &TYPENAME=municipal_landuse&filter=<Filter><PropertyIsLike><Prope rtyName>reg_name</PropertyName><Literal>A_327</Literal> </PropertyIsLike></Filter>
 • 30. พัฒนาระบบบริการข้ อมลภมิสารสนเทศ (OWS) ู ู http://192.168.1.2/cgi- bin/ows.cgi?service=wcs&version=1.0.0&request=GetCoverage& crs=EPSG:32647&width=381.83175427781884&height=276.3256116484245 &format=GEOTIFF_RGB&coverage=ortho&bands=3,2,1&resx=1&resy=1 &bbox=426000.4523647572,2119706.171729195,464183.6277925391,2147338.7 328940374
 • 31. การเชือมโยง OWS กับระบบแผนทีภาษี ั ผูวจยได้ทดสอบการเชือมโยงระบบ OGC Web Service เข้ากบระบบงาน ้ิั ่ ่ ภูมิสารสนเทศในแผนที พบวาการทํางานในสวนของการแสดงผลข้อมูลแผนทีและ ั การสื บค้นข้อมูลด้วยเงือนไขเชิงพืนทีสามารถทํางานได้เหมือนกบระบบทัวไป ระบบทีพัฒนาขึนใช้ฐานข้อมูลเชิงพืนที Spatial database บน Postgresql + ่ ็ Postgis เป็ นสวนจัดเกบข้อมูลและประมวลผลข้อมูลทังข้อมูลภูมิสารสนเทศและ ้ ้ ่ ข้อมูลเชิงบรรยาย ซึ งผูใช้สามารถเรี ยกดูขอมูลและสื บค้นข้อมูลได้ผานทาง Web Application
 • 32. การเชือมโยง OWS กับระบบแผนทีภาษี GIS Module
 • 33. การเชือมโยง OWS กับระบบแผนทีภาษี
 • 34. ทดสอบระบบ
 • 35. ทดสอบระบบ ระบบแผนทีภาษีทีพัฒนาขึนมีความสามารถในการเชือมโยงการทํางานกบั ระบบภูมิสารสนเทศอืนๆภายนอกได้ บนโปรโตคอลมาตรฐานของ OGC ผูวิจยได้ ้ ั ่ สร้างภาพจําลอง กรณี การเชือมโยงการทํางานระหวางระบบด้วยโปรโตคอล OWS ั ่ ่ ่ กบแมขายระบบบริ การแผนทีจากหนวยงานภายนอก อบต. A1 จังหวัด กระทรวง A NSDI ผู้ใช้ ทวไป ั OGC Web Service Bus เทศบาล A2 สวล.จังหวัด กระทรวง B ธนาคาร ประกันภัย
 • 36. ทดสอบระบบ Spatial Data Catalog {register service} Find Publish Metadata, Service Description Metadata, Service Description Consumer Provider GIS Software Bind OWS
 • 37. ทดสอบระบบ ขันตอนการเชือมโยงการทํางาน ระหว่ างระบบแผนทีภาษีด้วย OWS
 • 38. ทดสอบระบบ ขันตอนการเข้ าถึงข้ อมลภมิสารสนเทศบน ู ู ระบบแผนทีภาษีจากภายนอก
 • 39. ทดสอบระบบ ตัวอย่ างการเรียกดข้ อมลและนําข้ อมลภมิ ู ู ู ู สารสนเทศจากระบบแผนทีภาษีทงสองมา ั ทํางานร่ วมกับบนโปรแกรม Desktop GIS ผ่ านโปรโตคอล OWS WMS Layer from Server Shapfile form local computer WMS GetFearuteInfo
 • 40. ทดสอบระบบ WMS Connection
 • 41. ทดสอบระบบ WMS Layer from Etax Server WMS Layer from GISTDA Server MODIS from NASA
 • 42. สรปผลการศึกษา ุ
 • 43. สรปผลการศึกษา ุ ่ 1. ระบบภูมิสารสนเทศแบบ Web GIS สามารถชวยเพิมขีดความสามารถ ในการทํางานของระบบแผนทีภาษีได้ ่ ิ 2. การนํามาตรฐานทางภูมิสารสนเทศมาใช้ในงานแผนทีภาษี ชวยให้เกด การขยายศักยภาพในการบริ การข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยมาตรฐาน OGC รองรับ การให้บริ การข้อมูลหลายระดับ ความสําคัญ Registration {Metadata ISO 19135} Spatial Data Access {WMS,SLD,WMC} Spatial Data Acquire {WFS,WCS,FE,GML} ความสามารถ
 • 44. สรปผลการศึกษา ุ ํ 3. การนําข้อกาหนดมาตรฐานของ OGC มาใช้ในการพัฒนาระบบงานภูมิ ่ ่ ิ สารสนเทศในระบบแผนทีภาษี ชวยกอให้เกดการแลกเปลียนข้อมูลภูมิสารสนเทศ ่ ่ ิ ่ ระหวางระบบ สงผลให้เกดการบูรณาการข้อมูลระหวางระบบภูมิสารสนเทศ สามารถนําข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้งานในการวิเคราะห์หรื อจัดการปั ญหาในแบบ ่ ภาพรวม เชนในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรื อระดับประเทศ ่ ่ 4. OWS เปิ ดชองทางการเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศจากภายนอกสงผลให้ ข้อมูลภูมิสารสนเทศในระบบแผนทีภาษีสามารถนําไปใช้งานสารสนเทศด้านธุ รกจ ิ เชนธุรกจประกนภัย, ธนาคาร และอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีส่ วนในการสนับสนุน ่ ิ ั ิ ่ ั ข้อมูลพืนฐานในการดําเนินงานทางธุรกจ ทําให้สามารถเพิมมูลคาให้กบข้อมูลภูมิ ่ สารสนเทศทีจัดทําขึน เชน การขายบริ การข้อมูลตามปริ มาณการใช้งานผาน่ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น
 • 45. สรปผลการศึกษา ุ
 • 46. ขอบคณครับ ุ

×