คำ�นำ�	    ๔		ปีกับสุเมธี	 	จันทร์หอม		จัดทำ�ขึ้นเพื่อร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�	ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของ	น�ยสุเมธี		จั...
จ        าก	 ปฐมบทแห่งการเปลี่ยนแปลง	 ที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านการ         ทำางานทั้งระดับนโยบายและระดั...
ทำาไมลพบุรี	 เขต	๑	จึงมีผลการบริหาร                       จั ด การเป็ น เลิ ศ ขนาดนั้ น ...แน่ น อนว...
ภายในและปัจจัยภายนอก	 อันมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินงาน	 พบว่า	 สิ่งที่เราต้องทำาให้เกิดมีขึ้นให้ได้	คือ	      ๑.	 ป...
และต้องหนักให้มากยิ่งขึ้นไปอีก	 หากต้องการผลลัพท์ที่เหนือกว่าองค์กรที่มีความพร้อม	นี่คือ	 ที่มาของคำาว่า	 ทำางาน	 ทำางาน	 ...
ที่ชัดเจนทันที			หลังจากปีแรกให้แค่แนวคิดและหลักการทำางาน			ด้วยการประกาศให้	ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๓ คือ ปีแห่งก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึ...
๓. ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นตัวชี้วัดของหลักสูตรชั่วโมงคุณภ�พ		คือ	    			   ๑)	ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้	    	    ๒)	...
จากนโยบายดังกล่าว	 ภารกิจ    ความต้ อ งการของผู้ ป กครองและชุ ม ชนที่ ยิ่ งใหญ่ จึ ง ถู ก มอบหมายผ่ า นความไว้  เพิ่ม...
ร�งวัล คือ เกียรติยศ	 	 คือ	      กางออก	 แล้วปล่อยให้กระบวนการคิดของขวัญอันล้ำาค่า	 แต่ก็มิได้หมายความ       ว...
ทั้งหมดนั้น	 	 คือ	 	 กรอบความคิดที่ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบ	 นำาไปสู่การปฎิบัติและพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผน	เป็นขั้น	เป็นตอ...
พ่อแม่อุ่นใจ... กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑๐  y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
ค      วามคาดหวังอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองนักเรียนต้องการคืออยากให้ลูกหลาน       ได้เรียนในโรงเรียนที่ดี	 มีคุณภาพ...
พัฒนาคุณภาพการศึกษา	 	 ต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นกลุ่มโรงเรียน	มีทั้งหมด	๑๙	กลุ่มโรงเรียน		และแต่งตั้งคณะนิเทศประจำากลุ่มโรงเ...
ทั้งระบบ		มาอย่างต่อเนื่อง	เช่น                        			 ๑.		กระบวนการ	Benchmarking       ...
ของตนเองมากขึ้นและมีการพัฒนานำาแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น	 บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีขวัญและกำา...
เด็กดี.... ที่เราต้องการ (๘+๑)          ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y  ๑๕
เด็กดี... ที่เร�ต้องก�ร ( ๘+๑ ) *....“ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม       น้อมนำาปรัชญา เศรษฐกิจ...
นโยบาย	 	 เป้าหมายสุดท้ายของนโยบาย	     	                 กำาหนดกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่จะต้องดำาเนินการ  ...
มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น พระประมุ ข	                       และอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา...
ให้มากที่สุด	 เพื่อสร้างความหลากหลายใน                     ความคิดและรูปแบบของกิจกรรม         ...
วัดท่าแค			ปี	๒๕๕๔		จัดที่เขตพื้นที่ฯ		และปีนี้แยกกันจัดเป็นรายอำาเภอ		 	     -	 โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาความสามารถขึ้นม...
ตามรอยพ่อ ... พอเพียง                      	      “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็น           ...
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ	 กระทำานั้น	ๆ	อย่างรอบคอบ 	     ๓.	 การ...
ศึกษา	 โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า	 	 ภายในปีการศึกษา	 ๒๕๕๖	 	 ทุกโรงเรียนต้องเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง	และต้องมี...
จ � ก ก � ร ดำ � เ นิ น ง � น ผ่ � น                      กิจกรรมข้�งต้น ผลปร�กฏว่� 		        ...
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน           ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y  ๒๕
O          ne		Vision,		One	Identity,		One	community			           หนึ่งวิสัยทัศน์	 	 หนึ่งเอกลักษณ์	 	...
บุคลากรทางการศึกษา	ให้มีทักษะ	มีเจตคติที่ดี	มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนตั้งแต่หัววัน					เริ่มจากระด...
The	 Asian	 Dialogues	 ;	 	 Curriculum	 development	 Program.	 	 ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตร		Global	Citizen			มีโรงเรียนในสั...
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
4 ปี สุเมธี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4 ปี สุเมธี

682 views

Published on

หนังสือสรุปผลงาน ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ตามแบบฉบับของงานประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับมอบหมายจาก ท่าน ผอ.สุเมธี จันทร์หอม จัดพิมพ์จำนวน 300 เล่ม ซึ่งไม่พอแจก จึงขออนุญาตทำลิงค์ไว้ให้ท่านที่สนใจสามารถเปิดอ่านได้ และท่านที่มีส่วนร่วมสามารถพิมพ์ออกไปใช้เป็นผลงานได้ค่ะ ... ขอบคุณค่ะ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 ปี สุเมธี

 1. 1. คำ�นำ� ๔ ปีกับสุเมธี จันทร์หอม จัดทำ�ขึ้นเพื่อร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�รศึกษ� ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของ น�ยสุเมธี จันทร์หอม และทีมง�น ในรูปแบบของง�นประช�สัมพันธ์ ที่เน้นลีล�ก�รเขียนแบบง่�ยๆ อ่�น สบ�ย ๆ ไม่หนักแบบเชิงวิช�ก�ร ซึ่งในเชิงวิช�ก�ร เขตพื้นที่ฯ ก็ได้จัดทำ�ออกม�ในรูปแบบของร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี ซึ่งคงจะพิมพ์ออกม�ให้ท่�นผู้อ่�นได้ติดต�มอ่�นกันในไม่ช้�นี้ เรื่องร�วทั้งหมดภ�ยในเล่ม ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของก�รทำ�ง�นของบุคล�กรในสังกัด สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ลพบุรีเขต ๑ ผ่�นนโยบ�ยและกิจกรรมต่�งๆ ที่กำ�หนดโดยองค์กร โดยมีหลักคิด คือ ทุกคนต้องทำ�ง�น ทำ�ง�นและทำ�ง�น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเน้นก�รทำ�ง�นเป็นทีม เป็นหมู่คณะ ก�รร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภ�ยใต้วัฒนธรรมองค์กร “ จิตดี ทีมดี พัฒน�ดี” ของพวกเร� หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� เรื่องร�วที่จะได้อ่�นภ�ยในเล่ม คงจะเกิดประโยขน์ต่อท่�นผู้อ่�นไม่ม�กก็น้อย ภคจิรา จันทร์แดง นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร
 2. 2. จ าก ปฐมบทแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านการ ทำางานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ... จากภาพกว้าง ก็โฟกัสให้แคบลงมา เพื่อให้ขอบข่ายการทำางานชัดเจนขึ้น...จนถึงวันนี้ ๔ ปีเต็ม นับจากวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ลูกผู้ชายชื่อ สุเมธี จันทร์หอม ย่างก้าวเข้ามากุมบังเหียนองค์กรที่ชื่อว่า สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ลพบุรี เขต ๑ ที่ครอบคลุมพื้นที่ ๔ อำาเภอ ประกอบด้วย อำ�เภอเมือง อำ�เภอโคกสำ�โรง อำ�เภอท่�วุ้ง และอำ�เภอบ้�นหมี่ มีทีมงานระดับคีย์แมนคนสำาคัญ จำานวน ๑๓ คน ผอ.กลุ่ม ๘ คน มีโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล จำานวน ๑๘๓ แห่ง นักเรียน จำานวน ๒๗๒๑๕ คน โรงเรียนเอกชน จำานวน ๓๒ โรงเรียน นักเรียน ๒๓๘๔๓ คน ผู้บริหารสถานศึกษา ๒๐๕ คน ครูผู้สอน สังกัดรัฐบาล จำานวน ๑๘๒๙ คน สังกัดเอกชน จำานวน ๑๑๙๓ คน ศึกษานิเทศก์ ๓๑ คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำานวน ๖๗ คน ตลอดระยะเวลา ๔ ปีเต็ม กับภารกิจที่ท้าทาย ด้วยใจที่มุ่งมั่น ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคนานัปการ นักบริหารร่างท้วม ใช้ทั้งอุดมการณ์และมันสมอง กับอีกสองมือบวกกับหัวใจที่กล้าแกร่ง คิดผลิตงานผ่านนโยบายและกระบวนยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้า จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ส่งผลให้ได้รับรางวัลอันดับ ๑ ด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา พร้อมได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้นำาเสนอผลการดำาเนินงานในที่ประชุมผู้อำานวยการเขตฯ ทั่วประเทศ ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา... ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑
 3. 3. ทำาไมลพบุรี เขต ๑ จึงมีผลการบริหาร จั ด การเป็ น เลิ ศ ขนาดนั้ น ...แน่ น อนว่ า กระบวนการทำางาน ต้องผ่านการคิด การลงมือทำา การวัดและประเมินผล พร้ อ มปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกั น อย่ า งเข้ ม ข้ น เดี๋ยวเรามาดูกันว่า... ๔ ปี กับสุเมธี จันทร์หอม หนุ่มเมืองสิงห์ฯ ที่ยิ่งใหญ่ ในวิธีคิดและการทำางานคนนี้ คนที่ชอบ พูดว่าผมไม่หล่อ ผมไม่เก่ง ผมจึงต้อง ทำางาน ทำางานและทำางาน คนนี้มีวิธีคิด และบริหารจัดการอย่างไรจึงประสบผล สำาเร็จอย่างท่วมท้น สามารถก้าวขึ้นมา เป็นผู้บริหารแถวหน้าได้อย่างสง่างาม … เหตุแห่งความสำาเร็จ วิเคร�ะห์เป้�ประสงค์ … เพื่อกำ�หนด ทิศท�งก�รทำ�ง�น วิธีคิดของท่าน ผอ.นักคิดคนนี้ อันดับแรก ยิงตรงไปที่วัตถุประสงค์ของ การบริหารจัดการ หรือหน้าที่หลักว่าเราจะต้องทำาอะไร เกี่ยวข้องกับอะไร ใครบ้าง ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก จากการร่วมคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยกระบวนการมี ส่วนร่วมผ่านองค์คณะบุคคล ได้แก่ กพป./ ก.ต.ป.น../อ.ก.ค.ศ. ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน โดยเชื่อมโยงนโยบายของผู้บังคับบัญชากับบริบทองค์กรที่มีทั้งปัจจัย๒ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 4. 4. ภายในและปัจจัยภายนอก อันมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินงาน พบว่า สิ่งที่เราต้องทำาให้เกิดมีขึ้นให้ได้ คือ ๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม นำาความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๔. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ ๕. ผู้เรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์สู่มาตรฐานสากล ๖. บุคลากรและผู้เรียนมีจิตสำานึกเห็นคุณค่า สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิใจในความเป็นไทย ๗. บุคลากรและผู้เรียนมีจิตสำานึก เห็นคุณค่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนั้นเป็นพันธสัญญา ที่ พ วกเราทุ ก คนตระหนั ก รู้ ร่วมกันว่า ต้องทำาให้เกิดมี ขึ้ น ให้ ไ ด้ ภ ายใต้ บ ริ บ ทของ ตนเอง ที่มีทั้งอุปสรรคและ ปัญหานานัปการ แต่ท่าน ผอ.เขตฯ คนนี้ ไม่เคยมอง ว่าปัญหาจะเป็นอุปสรรคต่อ การทำางานเลย กลับมองว่า เป็นความท้าทาย เป็นแรงบันดาลใจที่จะต้องก้าวผ่านไปให้ได้ ซึ่งหลายคนมักได้ยินคำาพูดของท่านอยู่สม่ำาเสมอว่า “ก�รทำ�ง�นบนคว�มพร้อมสมบูรณ์แบบ แล้วประสบผลสำ�เร็จนั้น มันธรรมด�เกินไปใคร ๆ ก็ทำ�ได้ แต่ก�รทำ�ง�นหนักบนคว�มข�ดแคลนแล้วประสบผลสำ�เร็จนั้น นับเป็นคว�มสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่และน่�ภ�คภูมิใจกว่� ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมด�เลย” นั่นหมายถึงว่าต้องทำางานให้หนักมากขึ้นกว่าปรกติ จึงจะได้ผลลัพท์เท่ากับองค์กรที่มีความพร้อม ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๓
 5. 5. และต้องหนักให้มากยิ่งขึ้นไปอีก หากต้องการผลลัพท์ที่เหนือกว่าองค์กรที่มีความพร้อม นี่คือ ที่มาของคำาว่า ทำางาน ทำางาน และทำางาน ซึ่งคำาว่าทำางานของท่าน ก็มีความหมายเป็นนัยยะกำากับอยู่ เช่น ต้องทำางานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และประทับใจผู้รับบริการ เมื่อทำางานแล้วต้องมีการพัฒนางานให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สุดท้ายต้องรู้จักพัฒนาองค์กรด้วยการทำางานให้มาก ทำาให้เกินกว่าหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร จึงจะถือเป็นการทำางานให้ความหมายของตัวท่าน ผอ.เขตฯ คนนี้ ซึ่งแน่นอนว่า นี่คือหลักคิดใหม่ขององค์กรที่ทุกคนรับทราบและต้องปรับตัว โดยมีกรอบกติกาวัฒนธรรมองค์กรที่ท่าน ผอ.เขตฯ นักพัฒนา กำาหนดไว้เป็นแนวทางคือ “จิตดี ทีมดี พัฒน�ดี” ที่มีทั้งการฝึกวินัยด้วยการเข้าแถวเคารพธงเช้าในเช้าวันจันทร์เว้นวันจันทร์ ตั้งแต่ ๘.๓๐ – ๘.๔๕ น. โดยประมาณ และการฝึกจิตให้นิ่งสงบเพื่อสร้างพลังด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิในทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยประมาณ ซึ่งพวกเราก็สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี เมื่อบุคลากรเริ่มปรับตัว เริ่มเรียนรู้ และปรับคลื่นการทำางานได้อย่างลงตัวกับอุดมการณ์ของผู้บริหารแล้ว ในปีต่อมา ท่าน ผอ.เขตฯ นักคิด นักพัฒนา จึงไม่รอช้าเริ่มปรับทิศทางการทำางานให้เป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน มีแนวทาง มีทิศทางการทำางาน๔ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 6. 6. ที่ชัดเจนทันที หลังจากปีแรกให้แค่แนวคิดและหลักการทำางาน ด้วยการประกาศให้ ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๓ คือ ปีแห่งก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� ทันที โดยมุ่งหวังให้ทุกชั่วโมงการเรียนการสอน ต้องมีคุณภาพ ผ่านเครื่องมือกำากับคุณภาพ ๓ ประการ คือ ครูคุณภ�พ ที่ประกอบไปด้วย ๑. ต้องเป็นผู้มีความรู้ดี ๒. เป็นผู้สอนที่ดี ๓. เป็นคนดี ๔. รู้จักช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างดี นักเรียนคุณภ�พ ก็คือ ๑. จะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประก�ร อันประกอบด้วย ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทำางาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ ๒. จะต้องมีสมรรถนะผู้เรียน ๕ ประก�ร ก็คือ ๑) มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ ๓) มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี ๔) มีทักษะในการดำารงชีวิต และ ๕) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๕
 7. 7. ๓. ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นตัวชี้วัดของหลักสูตรชั่วโมงคุณภ�พ คือ ๑) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ๒) ครูเตรียมการสอน ๓) ครูสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ๔) มีการวัดและประเมินผลการเรียน๖ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 8. 8. จากนโยบายดังกล่าว ภารกิจ ความต้ อ งการของผู้ ป กครองและชุ ม ชนที่ ยิ่ งใหญ่ จึ ง ถู ก มอบหมายผ่ า นความไว้ เพิ่มเติม และเด็กต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณเป็นวางใจของท่าน ผอ.เขตฯ สู่บุคลากรและ ที่ตั้ง พร้อมมีคุณภาพเชิงวิชาการคับแก้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ปีนี้จึงเป็นปีที่ ซึ่งแน่นอนว่า พวกเราทุกคน ต้องทำางานพวกเราทุกคนทำางานกันอย่างหนักหน่วง หนักเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว เพราะลำาพังเป้าหมายอยู่ข้างหน้า คือ เส้นชัยสุดท้าย การทำ า งานเพื่ อ สนองความต้ อ งการของคือร่วมกันประเมินผลการดำาเนินงานเมื่อ ตนเองและต้นสังกัดที่ว่ายากแล้ว การสิ้นปีการศึกษา...ซึ่งจากผลการประเมิน คำานึงถึงความต้องการของผู้ปกครองและพบว่า ผลการดำาเนินงานเป็นที่พึงพอใจ ชุมชนยิ่งยากไปกว่า แต่คนอย่าง สุเมธี ทีมงานมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องรุก จันทร์หอม ที่มีปณิธานที่แน่วแน่... “แม้คืบไปอีกก้าว นั่นคือ ต้องพัฒนาเด็กใน ต้องห�ม ก็ต้องสู้เพื่อแผ่นดิน” มีหรือด้านคุณธรรมให้ควบคู่ไปกับคุณภาพด้วย ที่จะหวั่นไหว ใช้ทั้งบุ๋นและบู๊สู้โจทย์จนนโยบายการทำางาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ อึ้ง ทึ่งไปทั้งวงการ ในที่สุดสำานักงานเขตจึงเกิดขึ้น นั่นคือ ปีแห่งก�รพัฒน� พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คุณภ�พและคุณธรรม ปีก�รศึกษ� ก็ได้คว้ารางวัลอันดับ ๑ จากการประเมิน๒๕๕๔ ที่มุ่งหวังพัฒนาเด็กให้มีความรู้ ผลในกลยุทธ์ที่ ๕ เรื่องการพัฒนาควบคู่ไปกับคุณธรรม โดยยังคงหลักการ ประสิทธิภาพการบริหารฯ ด้านการบริหารและแนวคิดเดิม เพียงแต่ต้องเสริมสร้าง จัดการศึกษาตามมาตรฐานสำานักงานเขตคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ เ กิ ด มี ขึ้ นในมโน พื้นที่การศึกษา วยคะแนนเฉลี่ย มา ด้ ๓.๗๕ สำานึกของเด็กให้ได้ ผ่านกิจกรรมและ ครอบครอง คุ้มค่า คุ้มราคา นักสู้ภูธรและกระบวนการที่หลากหลาย การคำานึงถึง ทีมงานเรียกว่า หายเหนื่อยไปตามๆ กัน ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๗
 9. 9. ร�งวัล คือ เกียรติยศ คือ กางออก แล้วปล่อยให้กระบวนการคิดของขวัญอันล้ำาค่า แต่ก็มิได้หมายความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำางานผ่านคณะว่า จะต้องหยุดอยู่เพียงเท่านี้ ด้วย กรรมการต่าง ๆ เพื่อตกผลึกความคิด เกียรติของนักบริหาร ด้วยพันธสัญญา จนกระทั่ง... แผนที่สำาหรับการเดินทางที่ว่าไว้ จะทำาอย่างไร จึงจะผลิต ไปสู่เป้าหมายก็บังเกิดขึ้น นั่นคือบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ นโยบาย “ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๕ ปีแห่งในอนาคต โดยเฉพาะอนาคตที่อีกไม่ ก�รพัฒน�คุณธรรมและคุณภ�พ” ที่กี่อึดใจ จะมีผู้คนมากมายหลายหลาก ไม่เพียงตอบโจทย์ตนเอง โจทย์ของวัฒนธรรมและภาษา จาก ๑๐ ประเทศ กระทรวง และโจทย์ของชุมชนแล้ว ยังเครือข่ายสมาคมอาเซียน เข้าประเทศ ต้องตอบโจทย์ธรรมชาติได้ด้วย นั่นนี้ ออกประเทศนั้น เป็นว่าเล่น เพื่อ คือ เด็กต้องอยู่ในโลกของความเป็นแสวงหาโอกาสที่ดี อนาคตที่แจ่มใสกว่า.. จริง โลกแห่งการแข่งขันได้อย่างมีความแล้วลูกหลานของเราจะเป็นเช่นไร หาก สุข ผ่านโมเดลที่เขตพื้นที่ฯ ตั้งไว้ นั่นคือ เราพึ ง พอใจกั บ รางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ และหยุ ด นอกจากเด็กจะดีแล้ว ต้อง เก่งด้วยต้องการคิดและพัฒนาแต่เพียงเท่านี้...เพื่อ มี คุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น คนยุ คใหม่ ตอบแทนคุณของแผ่นดิน แผนการ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้เทคโนโลยีเป็น ใช้ภาษาทำ า งานที่ ห วั ง พั ฒ นาเด็ กไทยให้ มี ค วาม อังกฤษได้ รวมทั้งต้องเตรียมอนาคตพร้อมสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนได้ จึงถูก ของตนเองเป็นด้วย๘ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 10. 10. ทั้งหมดนั้น คือ กรอบความคิดที่ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบ นำาไปสู่การปฎิบัติและพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นขั้น เป็นตอน ในตลอดระยะเวลา ๔ ปีโดยผ่านกระบวนการ แผนงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ตามยุทธวิธีที่วางไว้ ภายใต้หลักคิด “ต้องพิชิตที่ตัวชี้วัด” กลยุทธ์ที่วางไว้ มีดังนี้ ๑ สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้คู่คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ๔ พัฒนาสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ ๕ สร้างความเข้มแข็งในคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาและ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ๗ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่สากล ๘ ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียน มีจิตสำานึก เห็นคุณค่าการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตามดูกันในหน้าต่อไปดีกว่าว่า ข้าศึกของเรา คือ เป้าหมาย ๗ ประการนั้นท่าน ผอ.นักคิด นักวางแผน สุเมธี จันทร์หอม พร้อมทีมงาน ท่านมียุทธวิธีตีจนแตกพ่าย ไร้ข้อกังขาอย่างไร ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๙
 11. 11. พ่อแม่อุ่นใจ... กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑๐ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 12. 12. ค วามคาดหวังอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองนักเรียนต้องการคืออยากให้ลูกหลาน ได้เรียนในโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป ดังนั้น เราๆ ท่านๆ จึงมักจะได้เห็นบรรดาพ่อแม่พากันหอบลูกจูงหลาน แย่ ง กั น เข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นดั ง ๆ ใหญ่ๆ ในเมือง ซึ่งเรื่องนี้ ท่าน ผอ.เขตฯ ผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกลได้ ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง มี นโยบายสำ า คั ญ หวั ง ผลั ก ดั น ให้ โรงเรียนใกล้บ้าน เป็นโรงเรียน ที่ดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้ปกครองไม่ต้องลำาบากเดินทางไปส่งลูกหลานให้เรียนไกลบ้าน ไกลหู ไกลตา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองจึงเกิดขึ้น และมีการดำาเนินการอย่างเป็นรูปแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถือเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เน้นการพัฒนาทั้งระบบ ให้ความสำาคัญแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดโดยยึดระบวนการพัฒนา ๓ รูปแบบ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดระบบดูแลโรงเรียน การนิเทศเป็นระบบครบวงจร และการประเมินคุณภาพภายใน ก�รจัดระบบดูแลโรงเรียน : เขตพื้นที่ฯ เน้นกระบวนการนิเทศ กำากับ ติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด โดยจัดกลุ่มสถานศึกษา เป็นศูนย์เครือข่าย ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑๑
 13. 13. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นกลุ่มโรงเรียน มีทั้งหมด ๑๙ กลุ่มโรงเรียน และแต่งตั้งคณะนิเทศประจำากลุ่มโรงเรียนประกอบด้วย รองผู้อำานวยการเขตฯและศึกษานิเทศก์ ทุกคณะนิเทศกำ า หนดปฏิ ทิ น และทำ า การนิ เ ทศ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ก�รนิเทศเป็นระบบครบวงจร : มีการวางแผนการนิเทศฯการดำาเนินงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นความครอบคลุม ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดประชุมกลุ่มย่อยทำา Focus Group สภาพปัญหาและความต้องการจำาเป็นของสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มฯ จัดทำาคู่มือการนิเทศ หลักสูตรนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา พัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ แต่งตั้ง คณะนิเทศ กำากับ ติดตามการดำาเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่งโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ฯ ๒ เดือน/ครั้ง แล้วสรุปรายงานผลการนิเทศฯเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน : ใช้กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเป็นกลไกสำาคัญในการกำากับ ติดตามการดำาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด โดยให้ความสำาคัญกับมาตรฐาน ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดทำาหลักสูตร และฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพ ของเขตพื้นที่ฯ จัดทำาคู่มือสำาหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภาพ ภายในมี ม าตรฐานใกล้ เ คี ย งกั น สามารถ นิเทศ แนะนำา สถาน ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและเป็ น แนวทางเดียวกัน ผลจากการดำาเนินงาน ผ่านกระบวนการทั้ง ๓ ข้างต้น ทำาให้เขตพื้นที่ฯ เกิดนวัตกรรมในการ พั ฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย น๑๒ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 14. 14. ทั้งระบบ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ๑. กระบวนการ Benchmarking พัฒน�ยกระดับคุณภ�พสถ�นศึกษ� ส่งผลให้สถานศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานสูงขึ้น จนสามารถเป็นแบบ อย่างให้สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ เช่น โรงเรียนวัดท่าแค โรงเรียนบ้านหลุมข้าว โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย โรงเรียน อนุบาลลพบุรี และโรงเรียนเมืองใหม่ “ชลอราษฎร์สังสฤษฎ์” เป็นต้น ๒. ก�รจัดก�รคว�มรู้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภ�พองค์กร (KnowledgeManagement : KM) ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมำ่าเสมอมีการศึกษาดูงานได้รับแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างหลากหลาย มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้การจัดการความรู้ จนสามารถเป็นต้นแบบการจัดการความรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ เช่น โรงเรียนบ้านวังจั่น โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก โรงเรียนบ้านหลุมข้าว โรงเรียนวัดหนองพิมานโรงเรียนวัดบ้านดาบ และโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง เป็นต้น ๓. กระบวนการ Coaching “พ�ทำ� นำ�สู่ก�รพัฒน�” ส่งผลให้เขตพื้นที่การศึกษาฯ มีการนิเทศอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ชี้แนะ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง การดำาเนินงานผ่านกระบวนการทั้ง ๓ ประการ ส่งผลให้เขตพื้นที่การศึกษาฯมีการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร เขตพื้นที่ฯ ได้รู้สภาพปัจจุบันและปัญหาที่แท้จริงของสถานศึกษา เพื่อหาแนวทาง/ปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไป เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างหลากหลายทุกระดับ ทั้งครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และผู้นิเทศ สถานศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น ทำาให้มีแนวทางในการพัฒนาอย่างหลากหลาย สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑๓
 15. 15. ของตนเองมากขึ้นและมีการพัฒนานำาแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีขวัญและกำาลังใจในการทำางาน สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ในภาพรวม ระหว่างผลการประเมินภายนอกรอบแรกและรอบสอง สูงขึ้น โดยมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ถึงดีมากเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๓๘.๘๓ เป็นร้อยละ ๙๓.๘๖ สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยมทั้งหมด ๑๐๐% มีสถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจำานวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนวัดท่าแค มีสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันถึง ๖ โรงเรียนด้วยกัน สถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกโรงเรียน ยังไม่พอ เขตพื้นที่ฯ ยังกำาหนดทิศท�งก�รพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนั้น ดังนี้ ๑. มีการรวมกลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก และร่วมกันจัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก ๒. จัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือสถานศึกษาขนาดเล็ก ๓. จัดระบบการนิเทศ แนะนำา ช่วยเหลือสถานศึกษาทุกแห่งอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง ๔. อบรมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๕. ให้เกียรติบัตร ยกย่อง ชมเชย ให้ขวัญกำาลังใจแก่บุคลากรที่มีผลการดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ อยู่เสมอ ๖. จัดทำาเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการนิเทศ สถานศึกษาอย่างหลากหลายเพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินงานสำาหรับสถานศึกษา และผู้นิเทศ ทุกระดับ การพัฒนาให้มีโรงเรียนดีมีคุณภาพใกล้ ๆ บ้าน ยังคงไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ซึ่ง ทั้ง ๓ รูปแบบ และ ๖ แนวทางที่กล่าว จะช่วยให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความเข้มแข้ง มีมาตรฐาน จนทำาให้สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นที่ยอมรับของสังคม แข่งขันกับโรงเรียนยอดนิยมได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน เพื่อลดปัญหาความแออัดของจำานวนนักเรียนในสถานศึกษาชื่อดังหรือสถานศึกษาในเมืองดังกล่าวข้างต้น๑๔ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 16. 16. เด็กดี.... ที่เราต้องการ (๘+๑) ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑๕
 17. 17. เด็กดี... ที่เร�ต้องก�ร ( ๘+๑ ) *....“ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากล ...” จ ากวิสัยทัศน์ของเขตพื้นที่ฯ จะเห็นได้ว่า เขตพื้นที่ฯหวังให้เด็กๆ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม แต่ก็มีความรู้ความสามารถพอที่อยู่บนโลกยุค ปัจจุบัน ที่มีการแก่งแย่งแข่งขันกันอย่างดุเดือด ได้อย่างมีความสุข ...แต่จะทำาอย่างไร เด็ก จึงจะมีคุณลักษณะแบบนี้ได้... แน่นอนต้องเริ่ม ปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย ไม่รอช้า ท่าน ผอ.เขตฯนักคิด พร้อม ๑๓ อรหันต์คู่ใจ ผุด นโยบายสำาคัญ มุ่งมั่นปั้นนักเรียนสมบูรณ์แบบ ที่ทั้งเก่งและดี ตอบสนอง “จุดเน้น คุณภ�พผู้เรียน จุดเปลี่ยนก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ไทย” ของกระทรวงศึกษา แถมตรง ใจ ผู้ปกครองและชุมขนอีกต่างหาก ยังไม่พอขออีก ๑ จากจังหวัดลพบุรี ให้เด็ก มีความกตัญญูรู้คุณคนด้วย ผ่านนโยบาย “ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๔ ปีแห่งก�รพัฒน� คุณภ�พและคุณธรรม” พอนโยบายเกิด กิจกรรมก็ตามมาเป็นลำาดับ เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย บูรณ าการกันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ อันดับแรกคือ ต้องทำาความเข้าใจ กันก่อน ด้วยการประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการทำางานให้ประสบผลสำาเร็จตาม๑๖ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 18. 18. นโยบาย เป้าหมายสุดท้ายของนโยบาย กำาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มอบหมายงาน จากนั้นเริ่มดำ าเนินการด้ ว ยการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางและนิยามตัวชี้วัด และเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ๘ ประการ บวกความต้องการของจังหวัดลพบุรีอีก ๑ ประการ ให้คุณครูและผู้บริหารทุกคนรับทราบ ลำาดับต่อมา เมื่อรับทราบตรงกันแล้ว ภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ ก็เริ่มขึ้น ผ่านไกด์ไลน์ Dek – D – Model ซึ่งมีรูปแบบในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ ๔ รูปแบบคือ ๑. ารบริหารจัดการ โดยอำานวยการ วางแผน กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ รวมทั้งบริหารจัดการหลักสูตร มีผู้รับผิดชอบนิเทศ กำากับ ติดตามและส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน พร้อมทั้ง สรุปผลการดำาเนินงานเพื่อนำาไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป ๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กในทุก ๆ ด้าน ผ่านความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย กิจกรรมประกอบด้วย การสร้างโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม โดยมีศูนย์แม่ข่ายคุณธรรมจำานวน ๒๒ แม่ข่าย เป็นหลักในการร่วมคิดร่วมทำากับเขตพื้นที่ฯ พร้อมพัฒนา สร้างโรงเรียนเครือข่ายเพื่อร่วมกิจกรรม ครบทั้ง ๑๘๗ โรงเรียน (จำานวน ณ ขณะนั้น) การร่วมกันจัดเวทีนำาเสนอและเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ งานมหกรรมวิถีธรรมวิถีไทยลพบุรี นิทรรศการมหกรรมบูชาพุทธชยันตีวิถีธรรมวิถีไทย เทิดไท้ ๘๔ พรรษา องค์ราชันย์เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรักและภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ชาติ ไ ทยอั น ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑๗
 19. 19. มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น พระประมุ ข และอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่ ผ่านนิทานคุณธรรมและเพลงคุณธรรม เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ เพื่อหล่อ หลอมกล่ อ มเกลาจิ ตใจเด็ กให้ อ่ อ นโยน ซื่อสัตย์ เป็นคนดี ซึ่งจัดทำาขึ้นโดย ผอ.นักคิดนักพัฒนาสุเมธี จันทร์หอม และทีมงานปราชญ์ชาวบ้าน นักร้องนักดนตรีใน จังหวัดลพบุรี จัดทำาบทอาขยานดอกสร้อยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘+๑ ประการ พัฒนาครูเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยยุทธวิธี “ปรับ การเรียน เปลี่ยนการสอน” โดยเน้นให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมีคุณครูเป็นผู้แนะนำาส่งเสริมและช่วยเหลือ การแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณธรรมด้านสำานึกดี เสียสละ รับผิดชอบ กตัญญู จิตอาสา จำานวน ๑๐ แม่ข่าย โดยมีนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกันออกไปดูแลช่วยเหลือ และให้กำาลังใจแก่คนชราในหมู่บ้านเพื่อสร้างจิตสำานึกในการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ให้บังเกิดมีขึ้นในจิตใจของนักเรียน การจัดกิจกรรมคุณธรรม น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของโรงเรียนแม่ข่ายจำานวน๒ โรงเรียน กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำานวน ๖ แม่ข่าย เพื่อให้เด็กรู้จักคุณค่าและรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา ต่อยอดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำาความดี ถวายในหลวง จำานวน ๔ แม่ข่าย ร่วมกัน วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบเด็กดีโมเดล และอื่น ๆ อีกมากมาย ๓. การสร้างเครือข่าย และการมี ส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม๑๘ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 20. 20. ให้มากที่สุด เพื่อสร้างความหลากหลายใน ความคิดและรูปแบบของกิจกรรม ๔. การสร้ า งต้ น แบบและตั ว อย่ า ง ในทุกองค์กร เช่น ในสถาบันครอบครัวเอง ที่พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกปลูกฝัง อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี จากสถาน ศึกษาก็ด้วยการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยตรง คุณครูผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้เห็น ยกย่องเชิดชูเมื่อเด็กทำา ความดีหรือทำาประโยชน์ให้กับสังคม จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก็ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมทั้งงบประมาณ คอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือและร่วมมือกันแก้ปัญหา จากการดำาเนินงานผ่าน Dek – D – Model อย่างเข้มข้น ในที่สุดผลของการทำางานหนักก็บังเกิด นั่นคือ - โรงเรียนวัดโคกหม้อได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ นงานศิลปหัตถกรรม ๑ใระดับประเทศ ๓ ปีซ้อน จากการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ ๕๙-๖๑ ในหัวข้อ “ธนาคารความดี” ที่ว่าด้วยเรื่องของจิตอาสาของนักเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย - โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าไปประกอบโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ - โรงเรียนแม่ข่ายจำานวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดท่าแค โรงเรียนโคกสำาโรง และโรงเรียน อนุบาลท่าวุ้ง มีความเข้มแข็ง จ น ก ร ะ ทั่ ง ส า ม า ร ถ จั ด ง า นมหกรรมวิถีธรรมวิถีไทยฯ เพื่อ นำ า เสนอและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมได้ ด้ ว ยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยเขตพื้นที่ฯ ถีง ๓ ปีซ้อนด้วยกัน โดยในปีแรกคือ ปี ๒๕๕๓ จัดที่โรงเรียน ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑๙
 21. 21. วัดท่าแค ปี ๒๕๕๔ จัดที่เขตพื้นที่ฯ และปีนี้แยกกันจัดเป็นรายอำาเภอ - โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาความสามารถขึ้นมาเป็นโรงเรียนที่เป็นแบบ อย่างการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโครงงานคุณธรรมมากมาย เช่น โรงเรียนบ้านหลุมข้าว โรงเรียนวัดโคกหม้อ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ โรงเรียน วัดท่าแค โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ และโรงเรียนวัดดงพลับ เป็นต้น - นักเรียนในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ที่เห็นประสบความสำาเร็จเป็นรูปธรรม จาก ความมุ่งมั่นปั้นเด็กดีมี คุณภาพผ่านกระบวนการนานาข้างต้น นั่นคือเด็กหญิงพนิดา หินกลม นักเรียน ระดับชั้น ป. ๖ จากโรงเรียนวัดท่าแค ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเด็กหญิงยอดกตัญญู ดูแล บิดาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เป็นอย่างดี แต่มีฐานะยากจนแร้นแค้น ต้องอาศัยใต้ถุนบ้าน ของญาติอยู่ มีสภาพที่ไม่ปลอดภัย ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. จัดสร้างบ้าน ให้ ตามโครงการ “บ้�นน้ำ�ใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ภายใต้ความร่วมมือจากทุก ภาคส่วน เช่น นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ช่วยสร้างบ้านให้ งบประมาณ จาก สพฐ. และ เขตพื้นที่ฯ เครื่องใช้ต่าง ๆ จากพ่อค้าประชาชนในจังหวัดลพบุรี ตอบโจทย์คุณธรรม ๘ ประการบวกอีกหนึ่งกตัญญูที่จังหวัดลพบุรีต้องการได้ เรียกว่า ประสบความสำาเร็จกันตั้งแต่หัววันทีเดียว๒๐ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 22. 22. ตามรอยพ่อ ... พอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำารัสชี้แนะแนวทาง การ ดำา เนินชีวิต แก่ พ สกนิ ก รชาวไทยมาโดย ตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภาย หลังได้ทรงเน้นย้ำา แนวทางการแก้ไขเพื่อ ให้รอดพ้น และสามารถดำารงอยู่ได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบ แนวคิด การดำารงอยู่และปฏิบัติตนใน ทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถี ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็น ขั้นตอน โดยความพอเพียงของพระองค์นั้น ประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ ไ ม่ น้ อ ยเกิ ดไปและไม่ ม ากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตั ด สิ นใจเกี่ ย วกั บ ระดั บ ของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๒๑
 23. 23. โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ กระทำานั้น ๆ อย่างรอบคอบ ๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระ ทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำานึงถึงความเป็นไปได้ของ สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล มีเงื่อนไข การตัดสินใจ และการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และ คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ ๒. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาใน การดำาเนินชีวิต แนวทางปฏิบัติในการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนา ที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเขตพื้นที่ฯ ที่ว่า.. “... เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียง คุณภ�พม�ตรฐ�นส�กล บนพื้นฐ�นคว�มเป็นไทย ...” ซึ่งเขตพื้นที่ฯ โดยท่าน ผอ.เขตฯ สุเมธี จันทร์หอม ก็ระลึกถึงคุณค่าของความเป็นไทยและตระหนักในความ สำาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ในอันที่จะประคับประคองตนให้อยู่รอดปลอดภัยได้ในทุก กาลสมัย จึงได้กำาหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าวขึ้น ไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ๒๒ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 24. 24. ศึกษา โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกโรงเรียนต้องเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และต้องมีโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงให้ได้ ๕๐% ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย กระบวนการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายจึงบังเกิดขึ้น โดยการมอบหมาย รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ ที่ดูแลกำากับติดตามการดำาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละพื้นที่ ร่วมกับศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงในแต่ละโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมกัน ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ส ถานศึ ก ษาเพื่ อ น้ อ มนำ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงข้างต้น ลงสู่การปฎิบัติ ด้วยการจัดทำาคู่มือแนวการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักพิจารณา ๕ ประการ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แบบฝึ ก ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ในหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพียง จัดทำาคู่มือผลการ ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใ ห้ ทุ ก โ ร ง เ รี ย น ใ ช้ เ ป็ น แนวทางนำ าไปจั ด การเรี ย นรู้ แก่นักเรียน มีการค่ายสร้างเด็กดีมีจิตอาสาพัฒนาสังคมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นการปฏิ บั ติ จ ริ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให้ ค รู จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยนำ า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ แทรกซึมเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสำาเร็จในการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดประกวด เขียนผังความคิด Mind Map “วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงวิธีคิดของตนเองเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง โดยความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิเทศ กำากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๒๓
 25. 25. จ � ก ก � ร ดำ � เ นิ น ง � น ผ่ � น กิจกรรมข้�งต้น ผลปร�กฏว่� - นักเรียนในสังกัด ผ่านการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐๐ % - สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรม ส่งเสริมความมีจิตสาธารณ ความรับ ผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับ เด็กครบ ๑๐๐ % - มี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ผ่ า นการ ประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ สพฐ. ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำานวน ๓ แห่ง และเพิ่มขึ้นอีก ๖ แห่งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ - บเขตพื้นที่ฯ ก็มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินดังกล่าว ถึง ๑๔ แห่ง ในระดั - านี้ยังไม่พอ โรงเรียนวัดสระมะเกลือ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีคุณครู เท่ เพียงแค่ ๓ คน แถมผู้บริหารก็เป็นสุภาพสตรีอีกต่างหาก กลับบริหารจัดการโรงเรียน ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ในเรื่องการทำานาปลูกข้าวแบบครบวงจร เพื่อสนองโครงการพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมปลูกผักสวนครัวบริเวณคันนา เพื่อเป็นอาหารกลางวันนักเรียน โดยให้นักเรียน เป็นผู้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทั้งการไถ คราด หว่าน ปักดำา เก็บเกี่ยว แปรรูป มี คุณครูและวิทยากรท้องถิ่นชี้แนะสั่งสอน สร้างความสุขสนุกสนานระหว่างเรียน ลด รายจ่ายผู้ปกครอง สร้างจิตสำานึกรักในอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ จนสามารถคว้า โล่รางวัลระดับเหรียญทองด้านแหล่งเรียนรู้จากคุรุสภา ในการประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำาปี ๒๕๕๒ ที่จัดโดยสถาบันราชภัฎเทพสตรีลพบุรี๒๔ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 26. 26. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๒๕
 27. 27. O ne Vision, One Identity, One community หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม เป็นคำาขวัญที่ บ่งบอกว่า นี่คือ ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ซึ่งเป็นองค์กร ระหว่ า งประเทศระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ คือ ไทย มาเลยเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ก่อตั้ง ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้าง สั น ติ ภ าพในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก เฉียงใต้ อันนำามาซึ่งเสถียรภาพทาง การเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้า ระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทำาให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้น กระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น เป้าหมายคือ ต้องรวมตัวกันให้สำาเร็จและมีผลจริงจัง ภายใน ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่ง ณ วันนั้น จะทำาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เรา ๆ ท่านๆ อาจจะคาดไม่ถึงก็เป็นได้ ...ดังนั้น เพื่อไม่ให้ตกขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์ขบวนนี้เราต้องเตรียมตัว กันแต่เนิ่น ๆ ด้วยการเตรียมคนของเราให้พร้อมรับมือกับการแข่งดุในอนาคตเสีย ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป แน่นอนว่า ผอ. รูปไม่หล่อ แต่เฉียบคมไปด้วยหลักคิดอย่าง สุเมธี จันทร์หอม ย่อมต้องก้าวขึ้นรถไฟ สายนี้เป็นคนแรกอยู่แล้ว ด้วยการ จัดทัพปรับขบวนเพื่อรองรับโครงการ พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ. (Spirit of ASEAN) โดยเตรียมการ ในเรื่องการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ๒๖ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
 28. 28. บุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะ มีเจตคติที่ดี มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนตั้งแต่หัววัน เริ่มจากระดับเขตพื้นที่ฯ จัดหาครูชาวต่างชาติมาสอนการใช้ภาษาอังกฤษให้กับทีมบริหาร ในทุกเช้าวันอังคารหลังการประชุมเสร็จ มีการ จั ด อบรมสั ม มนาหลั ก สู ต รการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจำ า วั นให้ กั บ บุ ค ลากรใน เขตพื้นที่ฯ ด้วยการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี ทั้งก่อนอบรมและหลังอบรม ฝึกปฏิบัติจริงด้วยการสนทนากับคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเช่นเดียวกัน โดยแบ่งกลุ่มสมาชิกบนเขตพื้นที่ฯ ออกเป็นสมาชิกในแต่ประเทศทั้ง ๑๐ ประเทศ มีท่านรอง ผอ.เขตฯ ที่นำาร่องฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนแล้ว เป็นพี่เลี้ยงประจำาแต่ละประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละประเทศที่ตนเองเป็นสมาชิก ทั้งสนุกสนานและได้ความรู้ ทำาให้ความรู้ฝังลึก เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เคยร่ำาเรียนมา ถูกดึงขึ้นมาใช้อีกครั้ง อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่า พอจะสามารถสื่อสารกันได้ในเบื้องต้น เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรระดับประเทศ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ส่วนระดับสถานศึกษา หลังจากที่เขตพื้นที่ฯ ได้ทำา MOU ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างเขตพื้นที่ฯ กับ INSTITUT AMINUDDIN BAKI ;Malaysia โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่อง Improving teacher, principal and supervisor quality ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ แล้ว ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ร่วมมือกับ British Council และ สพฐ. จัดโครงการ ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๒๗
 29. 29. The Asian Dialogues ; Curriculum development Program. ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตร Global Citizen มีโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการจำานวน ๑๐ โรงเรียน ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เขตพื้นที่ฯ ก็ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็น ๑ ใน ๓๐ เขตพื้นที่ฯ ที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาประชาคมสู่อาเซียน Spir- it of ASEAN มีโรงเรียนอนุบาล ลพบุรีและโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็น โรงเรียนในโครงการ ทำาหน้าที่เป็นศูนย์ อาเซียนศึกษา ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลลพบุรีซึ่งเป็น โรงเรียนในโครงการ มีผลการประเà

×