• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
4 ปี สุเมธี
 

4 ปี สุเมธี

on

 • 678 views

หนังสือสรุปผลงาน ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ตามแบบฉบับของงานประชาสัมพันธ์ ...

หนังสือสรุปผลงาน ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ตามแบบฉบับของงานประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับมอบหมายจาก ท่าน ผอ.สุเมธี จันทร์หอม จัดพิมพ์จำนวน 300 เล่ม ซึ่งไม่พอแจก จึงขออนุญาตทำลิงค์ไว้ให้ท่านที่สนใจสามารถเปิดอ่านได้ และท่านที่มีส่วนร่วมสามารถพิมพ์ออกไปใช้เป็นผลงานได้ค่ะ ... ขอบคุณค่ะ

Statistics

Views

Total Views
678
Views on SlideShare
678
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  4 ปี สุเมธี 4 ปี สุเมธี Document Transcript

  • คำ�นำ� ๔ ปีกับสุเมธี จันทร์หอม จัดทำ�ขึ้นเพื่อร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�รศึกษ� ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของ น�ยสุเมธี จันทร์หอม และทีมง�น ในรูปแบบของง�นประช�สัมพันธ์ ที่เน้นลีล�ก�รเขียนแบบง่�ยๆ อ่�น สบ�ย ๆ ไม่หนักแบบเชิงวิช�ก�ร ซึ่งในเชิงวิช�ก�ร เขตพื้นที่ฯ ก็ได้จัดทำ�ออกม�ในรูปแบบของร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี ซึ่งคงจะพิมพ์ออกม�ให้ท่�นผู้อ่�นได้ติดต�มอ่�นกันในไม่ช้�นี้ เรื่องร�วทั้งหมดภ�ยในเล่ม ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของก�รทำ�ง�นของบุคล�กรในสังกัด สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ลพบุรีเขต ๑ ผ่�นนโยบ�ยและกิจกรรมต่�งๆ ที่กำ�หนดโดยองค์กร โดยมีหลักคิด คือ ทุกคนต้องทำ�ง�น ทำ�ง�นและทำ�ง�น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเน้นก�รทำ�ง�นเป็นทีม เป็นหมู่คณะ ก�รร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภ�ยใต้วัฒนธรรมองค์กร “ จิตดี ทีมดี พัฒน�ดี” ของพวกเร� หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� เรื่องร�วที่จะได้อ่�นภ�ยในเล่ม คงจะเกิดประโยขน์ต่อท่�นผู้อ่�นไม่ม�กก็น้อย ภคจิรา จันทร์แดง นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร
  • จ าก ปฐมบทแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านการ ทำางานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ... จากภาพกว้าง ก็โฟกัสให้แคบลงมา เพื่อให้ขอบข่ายการทำางานชัดเจนขึ้น...จนถึงวันนี้ ๔ ปีเต็ม นับจากวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ลูกผู้ชายชื่อ สุเมธี จันทร์หอม ย่างก้าวเข้ามากุมบังเหียนองค์กรที่ชื่อว่า สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ลพบุรี เขต ๑ ที่ครอบคลุมพื้นที่ ๔ อำาเภอ ประกอบด้วย อำ�เภอเมือง อำ�เภอโคกสำ�โรง อำ�เภอท่�วุ้ง และอำ�เภอบ้�นหมี่ มีทีมงานระดับคีย์แมนคนสำาคัญ จำานวน ๑๓ คน ผอ.กลุ่ม ๘ คน มีโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล จำานวน ๑๘๓ แห่ง นักเรียน จำานวน ๒๗๒๑๕ คน โรงเรียนเอกชน จำานวน ๓๒ โรงเรียน นักเรียน ๒๓๘๔๓ คน ผู้บริหารสถานศึกษา ๒๐๕ คน ครูผู้สอน สังกัดรัฐบาล จำานวน ๑๘๒๙ คน สังกัดเอกชน จำานวน ๑๑๙๓ คน ศึกษานิเทศก์ ๓๑ คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำานวน ๖๗ คน ตลอดระยะเวลา ๔ ปีเต็ม กับภารกิจที่ท้าทาย ด้วยใจที่มุ่งมั่น ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคนานัปการ นักบริหารร่างท้วม ใช้ทั้งอุดมการณ์และมันสมอง กับอีกสองมือบวกกับหัวใจที่กล้าแกร่ง คิดผลิตงานผ่านนโยบายและกระบวนยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้า จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ส่งผลให้ได้รับรางวัลอันดับ ๑ ด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา พร้อมได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้นำาเสนอผลการดำาเนินงานในที่ประชุมผู้อำานวยการเขตฯ ทั่วประเทศ ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา... ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑
  • ทำาไมลพบุรี เขต ๑ จึงมีผลการบริหาร จั ด การเป็ น เลิ ศ ขนาดนั้ น ...แน่ น อนว่ า กระบวนการทำางาน ต้องผ่านการคิด การลงมือทำา การวัดและประเมินผล พร้ อ มปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกั น อย่ า งเข้ ม ข้ น เดี๋ยวเรามาดูกันว่า... ๔ ปี กับสุเมธี จันทร์หอม หนุ่มเมืองสิงห์ฯ ที่ยิ่งใหญ่ ในวิธีคิดและการทำางานคนนี้ คนที่ชอบ พูดว่าผมไม่หล่อ ผมไม่เก่ง ผมจึงต้อง ทำางาน ทำางานและทำางาน คนนี้มีวิธีคิด และบริหารจัดการอย่างไรจึงประสบผล สำาเร็จอย่างท่วมท้น สามารถก้าวขึ้นมา เป็นผู้บริหารแถวหน้าได้อย่างสง่างาม … เหตุแห่งความสำาเร็จ วิเคร�ะห์เป้�ประสงค์ … เพื่อกำ�หนด ทิศท�งก�รทำ�ง�น วิธีคิดของท่าน ผอ.นักคิดคนนี้ อันดับแรก ยิงตรงไปที่วัตถุประสงค์ของ การบริหารจัดการ หรือหน้าที่หลักว่าเราจะต้องทำาอะไร เกี่ยวข้องกับอะไร ใครบ้าง ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก จากการร่วมคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยกระบวนการมี ส่วนร่วมผ่านองค์คณะบุคคล ได้แก่ กพป./ ก.ต.ป.น../อ.ก.ค.ศ. ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน โดยเชื่อมโยงนโยบายของผู้บังคับบัญชากับบริบทองค์กรที่มีทั้งปัจจัย๒ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • ภายในและปัจจัยภายนอก อันมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินงาน พบว่า สิ่งที่เราต้องทำาให้เกิดมีขึ้นให้ได้ คือ ๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม นำาความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๔. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ ๕. ผู้เรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์สู่มาตรฐานสากล ๖. บุคลากรและผู้เรียนมีจิตสำานึกเห็นคุณค่า สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิใจในความเป็นไทย ๗. บุคลากรและผู้เรียนมีจิตสำานึก เห็นคุณค่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนั้นเป็นพันธสัญญา ที่ พ วกเราทุ ก คนตระหนั ก รู้ ร่วมกันว่า ต้องทำาให้เกิดมี ขึ้ น ให้ ไ ด้ ภ ายใต้ บ ริ บ ทของ ตนเอง ที่มีทั้งอุปสรรคและ ปัญหานานัปการ แต่ท่าน ผอ.เขตฯ คนนี้ ไม่เคยมอง ว่าปัญหาจะเป็นอุปสรรคต่อ การทำางานเลย กลับมองว่า เป็นความท้าทาย เป็นแรงบันดาลใจที่จะต้องก้าวผ่านไปให้ได้ ซึ่งหลายคนมักได้ยินคำาพูดของท่านอยู่สม่ำาเสมอว่า “ก�รทำ�ง�นบนคว�มพร้อมสมบูรณ์แบบ แล้วประสบผลสำ�เร็จนั้น มันธรรมด�เกินไปใคร ๆ ก็ทำ�ได้ แต่ก�รทำ�ง�นหนักบนคว�มข�ดแคลนแล้วประสบผลสำ�เร็จนั้น นับเป็นคว�มสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่และน่�ภ�คภูมิใจกว่� ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมด�เลย” นั่นหมายถึงว่าต้องทำางานให้หนักมากขึ้นกว่าปรกติ จึงจะได้ผลลัพท์เท่ากับองค์กรที่มีความพร้อม ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๓
  • และต้องหนักให้มากยิ่งขึ้นไปอีก หากต้องการผลลัพท์ที่เหนือกว่าองค์กรที่มีความพร้อม นี่คือ ที่มาของคำาว่า ทำางาน ทำางาน และทำางาน ซึ่งคำาว่าทำางานของท่าน ก็มีความหมายเป็นนัยยะกำากับอยู่ เช่น ต้องทำางานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และประทับใจผู้รับบริการ เมื่อทำางานแล้วต้องมีการพัฒนางานให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สุดท้ายต้องรู้จักพัฒนาองค์กรด้วยการทำางานให้มาก ทำาให้เกินกว่าหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร จึงจะถือเป็นการทำางานให้ความหมายของตัวท่าน ผอ.เขตฯ คนนี้ ซึ่งแน่นอนว่า นี่คือหลักคิดใหม่ขององค์กรที่ทุกคนรับทราบและต้องปรับตัว โดยมีกรอบกติกาวัฒนธรรมองค์กรที่ท่าน ผอ.เขตฯ นักพัฒนา กำาหนดไว้เป็นแนวทางคือ “จิตดี ทีมดี พัฒน�ดี” ที่มีทั้งการฝึกวินัยด้วยการเข้าแถวเคารพธงเช้าในเช้าวันจันทร์เว้นวันจันทร์ ตั้งแต่ ๘.๓๐ – ๘.๔๕ น. โดยประมาณ และการฝึกจิตให้นิ่งสงบเพื่อสร้างพลังด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิในทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยประมาณ ซึ่งพวกเราก็สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี เมื่อบุคลากรเริ่มปรับตัว เริ่มเรียนรู้ และปรับคลื่นการทำางานได้อย่างลงตัวกับอุดมการณ์ของผู้บริหารแล้ว ในปีต่อมา ท่าน ผอ.เขตฯ นักคิด นักพัฒนา จึงไม่รอช้าเริ่มปรับทิศทางการทำางานให้เป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน มีแนวทาง มีทิศทางการทำางาน๔ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • ที่ชัดเจนทันที หลังจากปีแรกให้แค่แนวคิดและหลักการทำางาน ด้วยการประกาศให้ ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๓ คือ ปีแห่งก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� ทันที โดยมุ่งหวังให้ทุกชั่วโมงการเรียนการสอน ต้องมีคุณภาพ ผ่านเครื่องมือกำากับคุณภาพ ๓ ประการ คือ ครูคุณภ�พ ที่ประกอบไปด้วย ๑. ต้องเป็นผู้มีความรู้ดี ๒. เป็นผู้สอนที่ดี ๓. เป็นคนดี ๔. รู้จักช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างดี นักเรียนคุณภ�พ ก็คือ ๑. จะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประก�ร อันประกอบด้วย ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทำางาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ ๒. จะต้องมีสมรรถนะผู้เรียน ๕ ประก�ร ก็คือ ๑) มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ ๓) มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี ๔) มีทักษะในการดำารงชีวิต และ ๕) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๕
  • ๓. ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นตัวชี้วัดของหลักสูตรชั่วโมงคุณภ�พ คือ ๑) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ๒) ครูเตรียมการสอน ๓) ครูสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ๔) มีการวัดและประเมินผลการเรียน๖ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • จากนโยบายดังกล่าว ภารกิจ ความต้ อ งการของผู้ ป กครองและชุ ม ชนที่ ยิ่ งใหญ่ จึ ง ถู ก มอบหมายผ่ า นความไว้ เพิ่มเติม และเด็กต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณเป็นวางใจของท่าน ผอ.เขตฯ สู่บุคลากรและ ที่ตั้ง พร้อมมีคุณภาพเชิงวิชาการคับแก้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ปีนี้จึงเป็นปีที่ ซึ่งแน่นอนว่า พวกเราทุกคน ต้องทำางานพวกเราทุกคนทำางานกันอย่างหนักหน่วง หนักเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว เพราะลำาพังเป้าหมายอยู่ข้างหน้า คือ เส้นชัยสุดท้าย การทำ า งานเพื่ อ สนองความต้ อ งการของคือร่วมกันประเมินผลการดำาเนินงานเมื่อ ตนเองและต้นสังกัดที่ว่ายากแล้ว การสิ้นปีการศึกษา...ซึ่งจากผลการประเมิน คำานึงถึงความต้องการของผู้ปกครองและพบว่า ผลการดำาเนินงานเป็นที่พึงพอใจ ชุมชนยิ่งยากไปกว่า แต่คนอย่าง สุเมธี ทีมงานมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องรุก จันทร์หอม ที่มีปณิธานที่แน่วแน่... “แม้คืบไปอีกก้าว นั่นคือ ต้องพัฒนาเด็กใน ต้องห�ม ก็ต้องสู้เพื่อแผ่นดิน” มีหรือด้านคุณธรรมให้ควบคู่ไปกับคุณภาพด้วย ที่จะหวั่นไหว ใช้ทั้งบุ๋นและบู๊สู้โจทย์จนนโยบายการทำางาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ อึ้ง ทึ่งไปทั้งวงการ ในที่สุดสำานักงานเขตจึงเกิดขึ้น นั่นคือ ปีแห่งก�รพัฒน� พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คุณภ�พและคุณธรรม ปีก�รศึกษ� ก็ได้คว้ารางวัลอันดับ ๑ จากการประเมิน๒๕๕๔ ที่มุ่งหวังพัฒนาเด็กให้มีความรู้ ผลในกลยุทธ์ที่ ๕ เรื่องการพัฒนาควบคู่ไปกับคุณธรรม โดยยังคงหลักการ ประสิทธิภาพการบริหารฯ ด้านการบริหารและแนวคิดเดิม เพียงแต่ต้องเสริมสร้าง จัดการศึกษาตามมาตรฐานสำานักงานเขตคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ เ กิ ด มี ขึ้ นในมโน พื้นที่การศึกษา วยคะแนนเฉลี่ย มา ด้ ๓.๗๕ สำานึกของเด็กให้ได้ ผ่านกิจกรรมและ ครอบครอง คุ้มค่า คุ้มราคา นักสู้ภูธรและกระบวนการที่หลากหลาย การคำานึงถึง ทีมงานเรียกว่า หายเหนื่อยไปตามๆ กัน ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๗
  • ร�งวัล คือ เกียรติยศ คือ กางออก แล้วปล่อยให้กระบวนการคิดของขวัญอันล้ำาค่า แต่ก็มิได้หมายความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำางานผ่านคณะว่า จะต้องหยุดอยู่เพียงเท่านี้ ด้วย กรรมการต่าง ๆ เพื่อตกผลึกความคิด เกียรติของนักบริหาร ด้วยพันธสัญญา จนกระทั่ง... แผนที่สำาหรับการเดินทางที่ว่าไว้ จะทำาอย่างไร จึงจะผลิต ไปสู่เป้าหมายก็บังเกิดขึ้น นั่นคือบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ นโยบาย “ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๕ ปีแห่งในอนาคต โดยเฉพาะอนาคตที่อีกไม่ ก�รพัฒน�คุณธรรมและคุณภ�พ” ที่กี่อึดใจ จะมีผู้คนมากมายหลายหลาก ไม่เพียงตอบโจทย์ตนเอง โจทย์ของวัฒนธรรมและภาษา จาก ๑๐ ประเทศ กระทรวง และโจทย์ของชุมชนแล้ว ยังเครือข่ายสมาคมอาเซียน เข้าประเทศ ต้องตอบโจทย์ธรรมชาติได้ด้วย นั่นนี้ ออกประเทศนั้น เป็นว่าเล่น เพื่อ คือ เด็กต้องอยู่ในโลกของความเป็นแสวงหาโอกาสที่ดี อนาคตที่แจ่มใสกว่า.. จริง โลกแห่งการแข่งขันได้อย่างมีความแล้วลูกหลานของเราจะเป็นเช่นไร หาก สุข ผ่านโมเดลที่เขตพื้นที่ฯ ตั้งไว้ นั่นคือ เราพึ ง พอใจกั บ รางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ และหยุ ด นอกจากเด็กจะดีแล้ว ต้อง เก่งด้วยต้องการคิดและพัฒนาแต่เพียงเท่านี้...เพื่อ มี คุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น คนยุ คใหม่ ตอบแทนคุณของแผ่นดิน แผนการ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้เทคโนโลยีเป็น ใช้ภาษาทำ า งานที่ ห วั ง พั ฒ นาเด็ กไทยให้ มี ค วาม อังกฤษได้ รวมทั้งต้องเตรียมอนาคตพร้อมสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนได้ จึงถูก ของตนเองเป็นด้วย๘ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • ทั้งหมดนั้น คือ กรอบความคิดที่ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบ นำาไปสู่การปฎิบัติและพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นขั้น เป็นตอน ในตลอดระยะเวลา ๔ ปีโดยผ่านกระบวนการ แผนงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ตามยุทธวิธีที่วางไว้ ภายใต้หลักคิด “ต้องพิชิตที่ตัวชี้วัด” กลยุทธ์ที่วางไว้ มีดังนี้ ๑ สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้คู่คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ๔ พัฒนาสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ ๕ สร้างความเข้มแข็งในคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาและ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ๗ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่สากล ๘ ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียน มีจิตสำานึก เห็นคุณค่าการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตามดูกันในหน้าต่อไปดีกว่าว่า ข้าศึกของเรา คือ เป้าหมาย ๗ ประการนั้นท่าน ผอ.นักคิด นักวางแผน สุเมธี จันทร์หอม พร้อมทีมงาน ท่านมียุทธวิธีตีจนแตกพ่าย ไร้ข้อกังขาอย่างไร ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๙
  • พ่อแม่อุ่นใจ... กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑๐ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • ค วามคาดหวังอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองนักเรียนต้องการคืออยากให้ลูกหลาน ได้เรียนในโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป ดังนั้น เราๆ ท่านๆ จึงมักจะได้เห็นบรรดาพ่อแม่พากันหอบลูกจูงหลาน แย่ ง กั น เข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นดั ง ๆ ใหญ่ๆ ในเมือง ซึ่งเรื่องนี้ ท่าน ผอ.เขตฯ ผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกลได้ ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง มี นโยบายสำ า คั ญ หวั ง ผลั ก ดั น ให้ โรงเรียนใกล้บ้าน เป็นโรงเรียน ที่ดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้ปกครองไม่ต้องลำาบากเดินทางไปส่งลูกหลานให้เรียนไกลบ้าน ไกลหู ไกลตา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองจึงเกิดขึ้น และมีการดำาเนินการอย่างเป็นรูปแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถือเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เน้นการพัฒนาทั้งระบบ ให้ความสำาคัญแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดโดยยึดระบวนการพัฒนา ๓ รูปแบบ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดระบบดูแลโรงเรียน การนิเทศเป็นระบบครบวงจร และการประเมินคุณภาพภายใน ก�รจัดระบบดูแลโรงเรียน : เขตพื้นที่ฯ เน้นกระบวนการนิเทศ กำากับ ติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด โดยจัดกลุ่มสถานศึกษา เป็นศูนย์เครือข่าย ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑๑
  • พัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นกลุ่มโรงเรียน มีทั้งหมด ๑๙ กลุ่มโรงเรียน และแต่งตั้งคณะนิเทศประจำากลุ่มโรงเรียนประกอบด้วย รองผู้อำานวยการเขตฯและศึกษานิเทศก์ ทุกคณะนิเทศกำ า หนดปฏิ ทิ น และทำ า การนิ เ ทศ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ก�รนิเทศเป็นระบบครบวงจร : มีการวางแผนการนิเทศฯการดำาเนินงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นความครอบคลุม ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดประชุมกลุ่มย่อยทำา Focus Group สภาพปัญหาและความต้องการจำาเป็นของสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มฯ จัดทำาคู่มือการนิเทศ หลักสูตรนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา พัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ แต่งตั้ง คณะนิเทศ กำากับ ติดตามการดำาเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่งโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ฯ ๒ เดือน/ครั้ง แล้วสรุปรายงานผลการนิเทศฯเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน : ใช้กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเป็นกลไกสำาคัญในการกำากับ ติดตามการดำาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด โดยให้ความสำาคัญกับมาตรฐาน ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดทำาหลักสูตร และฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพ ของเขตพื้นที่ฯ จัดทำาคู่มือสำาหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภาพ ภายในมี ม าตรฐานใกล้ เ คี ย งกั น สามารถ นิเทศ แนะนำา สถาน ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและเป็ น แนวทางเดียวกัน ผลจากการดำาเนินงาน ผ่านกระบวนการทั้ง ๓ ข้างต้น ทำาให้เขตพื้นที่ฯ เกิดนวัตกรรมในการ พั ฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย น๑๒ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • ทั้งระบบ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ๑. กระบวนการ Benchmarking พัฒน�ยกระดับคุณภ�พสถ�นศึกษ� ส่งผลให้สถานศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานสูงขึ้น จนสามารถเป็นแบบ อย่างให้สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ เช่น โรงเรียนวัดท่าแค โรงเรียนบ้านหลุมข้าว โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย โรงเรียน อนุบาลลพบุรี และโรงเรียนเมืองใหม่ “ชลอราษฎร์สังสฤษฎ์” เป็นต้น ๒. ก�รจัดก�รคว�มรู้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภ�พองค์กร (KnowledgeManagement : KM) ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมำ่าเสมอมีการศึกษาดูงานได้รับแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างหลากหลาย มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้การจัดการความรู้ จนสามารถเป็นต้นแบบการจัดการความรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ เช่น โรงเรียนบ้านวังจั่น โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก โรงเรียนบ้านหลุมข้าว โรงเรียนวัดหนองพิมานโรงเรียนวัดบ้านดาบ และโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง เป็นต้น ๓. กระบวนการ Coaching “พ�ทำ� นำ�สู่ก�รพัฒน�” ส่งผลให้เขตพื้นที่การศึกษาฯ มีการนิเทศอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ชี้แนะ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง การดำาเนินงานผ่านกระบวนการทั้ง ๓ ประการ ส่งผลให้เขตพื้นที่การศึกษาฯมีการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร เขตพื้นที่ฯ ได้รู้สภาพปัจจุบันและปัญหาที่แท้จริงของสถานศึกษา เพื่อหาแนวทาง/ปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไป เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างหลากหลายทุกระดับ ทั้งครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และผู้นิเทศ สถานศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น ทำาให้มีแนวทางในการพัฒนาอย่างหลากหลาย สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑๓
  • ของตนเองมากขึ้นและมีการพัฒนานำาแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีขวัญและกำาลังใจในการทำางาน สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ในภาพรวม ระหว่างผลการประเมินภายนอกรอบแรกและรอบสอง สูงขึ้น โดยมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ถึงดีมากเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๓๘.๘๓ เป็นร้อยละ ๙๓.๘๖ สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยมทั้งหมด ๑๐๐% มีสถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจำานวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนวัดท่าแค มีสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันถึง ๖ โรงเรียนด้วยกัน สถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกโรงเรียน ยังไม่พอ เขตพื้นที่ฯ ยังกำาหนดทิศท�งก�รพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนั้น ดังนี้ ๑. มีการรวมกลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก และร่วมกันจัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก ๒. จัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือสถานศึกษาขนาดเล็ก ๓. จัดระบบการนิเทศ แนะนำา ช่วยเหลือสถานศึกษาทุกแห่งอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง ๔. อบรมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๕. ให้เกียรติบัตร ยกย่อง ชมเชย ให้ขวัญกำาลังใจแก่บุคลากรที่มีผลการดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ อยู่เสมอ ๖. จัดทำาเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการนิเทศ สถานศึกษาอย่างหลากหลายเพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินงานสำาหรับสถานศึกษา และผู้นิเทศ ทุกระดับ การพัฒนาให้มีโรงเรียนดีมีคุณภาพใกล้ ๆ บ้าน ยังคงไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ซึ่ง ทั้ง ๓ รูปแบบ และ ๖ แนวทางที่กล่าว จะช่วยให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความเข้มแข้ง มีมาตรฐาน จนทำาให้สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นที่ยอมรับของสังคม แข่งขันกับโรงเรียนยอดนิยมได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน เพื่อลดปัญหาความแออัดของจำานวนนักเรียนในสถานศึกษาชื่อดังหรือสถานศึกษาในเมืองดังกล่าวข้างต้น๑๔ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • เด็กดี.... ที่เราต้องการ (๘+๑) ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑๕
  • เด็กดี... ที่เร�ต้องก�ร ( ๘+๑ ) *....“ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากล ...” จ ากวิสัยทัศน์ของเขตพื้นที่ฯ จะเห็นได้ว่า เขตพื้นที่ฯหวังให้เด็กๆ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม แต่ก็มีความรู้ความสามารถพอที่อยู่บนโลกยุค ปัจจุบัน ที่มีการแก่งแย่งแข่งขันกันอย่างดุเดือด ได้อย่างมีความสุข ...แต่จะทำาอย่างไร เด็ก จึงจะมีคุณลักษณะแบบนี้ได้... แน่นอนต้องเริ่ม ปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย ไม่รอช้า ท่าน ผอ.เขตฯนักคิด พร้อม ๑๓ อรหันต์คู่ใจ ผุด นโยบายสำาคัญ มุ่งมั่นปั้นนักเรียนสมบูรณ์แบบ ที่ทั้งเก่งและดี ตอบสนอง “จุดเน้น คุณภ�พผู้เรียน จุดเปลี่ยนก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ไทย” ของกระทรวงศึกษา แถมตรง ใจ ผู้ปกครองและชุมขนอีกต่างหาก ยังไม่พอขออีก ๑ จากจังหวัดลพบุรี ให้เด็ก มีความกตัญญูรู้คุณคนด้วย ผ่านนโยบาย “ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๔ ปีแห่งก�รพัฒน� คุณภ�พและคุณธรรม” พอนโยบายเกิด กิจกรรมก็ตามมาเป็นลำาดับ เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย บูรณ าการกันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ อันดับแรกคือ ต้องทำาความเข้าใจ กันก่อน ด้วยการประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการทำางานให้ประสบผลสำาเร็จตาม๑๖ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • นโยบาย เป้าหมายสุดท้ายของนโยบาย กำาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มอบหมายงาน จากนั้นเริ่มดำ าเนินการด้ ว ยการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางและนิยามตัวชี้วัด และเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ๘ ประการ บวกความต้องการของจังหวัดลพบุรีอีก ๑ ประการ ให้คุณครูและผู้บริหารทุกคนรับทราบ ลำาดับต่อมา เมื่อรับทราบตรงกันแล้ว ภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ ก็เริ่มขึ้น ผ่านไกด์ไลน์ Dek – D – Model ซึ่งมีรูปแบบในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ ๔ รูปแบบคือ ๑. ารบริหารจัดการ โดยอำานวยการ วางแผน กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ รวมทั้งบริหารจัดการหลักสูตร มีผู้รับผิดชอบนิเทศ กำากับ ติดตามและส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน พร้อมทั้ง สรุปผลการดำาเนินงานเพื่อนำาไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป ๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กในทุก ๆ ด้าน ผ่านความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย กิจกรรมประกอบด้วย การสร้างโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม โดยมีศูนย์แม่ข่ายคุณธรรมจำานวน ๒๒ แม่ข่าย เป็นหลักในการร่วมคิดร่วมทำากับเขตพื้นที่ฯ พร้อมพัฒนา สร้างโรงเรียนเครือข่ายเพื่อร่วมกิจกรรม ครบทั้ง ๑๘๗ โรงเรียน (จำานวน ณ ขณะนั้น) การร่วมกันจัดเวทีนำาเสนอและเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ งานมหกรรมวิถีธรรมวิถีไทยลพบุรี นิทรรศการมหกรรมบูชาพุทธชยันตีวิถีธรรมวิถีไทย เทิดไท้ ๘๔ พรรษา องค์ราชันย์เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรักและภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ชาติ ไ ทยอั น ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑๗
  • มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น พระประมุ ข และอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่ ผ่านนิทานคุณธรรมและเพลงคุณธรรม เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ เพื่อหล่อ หลอมกล่ อ มเกลาจิ ตใจเด็ กให้ อ่ อ นโยน ซื่อสัตย์ เป็นคนดี ซึ่งจัดทำาขึ้นโดย ผอ.นักคิดนักพัฒนาสุเมธี จันทร์หอม และทีมงานปราชญ์ชาวบ้าน นักร้องนักดนตรีใน จังหวัดลพบุรี จัดทำาบทอาขยานดอกสร้อยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘+๑ ประการ พัฒนาครูเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยยุทธวิธี “ปรับ การเรียน เปลี่ยนการสอน” โดยเน้นให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมีคุณครูเป็นผู้แนะนำาส่งเสริมและช่วยเหลือ การแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณธรรมด้านสำานึกดี เสียสละ รับผิดชอบ กตัญญู จิตอาสา จำานวน ๑๐ แม่ข่าย โดยมีนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกันออกไปดูแลช่วยเหลือ และให้กำาลังใจแก่คนชราในหมู่บ้านเพื่อสร้างจิตสำานึกในการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ให้บังเกิดมีขึ้นในจิตใจของนักเรียน การจัดกิจกรรมคุณธรรม น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของโรงเรียนแม่ข่ายจำานวน๒ โรงเรียน กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำานวน ๖ แม่ข่าย เพื่อให้เด็กรู้จักคุณค่าและรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา ต่อยอดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำาความดี ถวายในหลวง จำานวน ๔ แม่ข่าย ร่วมกัน วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบเด็กดีโมเดล และอื่น ๆ อีกมากมาย ๓. การสร้างเครือข่าย และการมี ส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม๑๘ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • ให้มากที่สุด เพื่อสร้างความหลากหลายใน ความคิดและรูปแบบของกิจกรรม ๔. การสร้ า งต้ น แบบและตั ว อย่ า ง ในทุกองค์กร เช่น ในสถาบันครอบครัวเอง ที่พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกปลูกฝัง อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี จากสถาน ศึกษาก็ด้วยการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยตรง คุณครูผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้เห็น ยกย่องเชิดชูเมื่อเด็กทำา ความดีหรือทำาประโยชน์ให้กับสังคม จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก็ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมทั้งงบประมาณ คอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือและร่วมมือกันแก้ปัญหา จากการดำาเนินงานผ่าน Dek – D – Model อย่างเข้มข้น ในที่สุดผลของการทำางานหนักก็บังเกิด นั่นคือ - โรงเรียนวัดโคกหม้อได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ นงานศิลปหัตถกรรม ๑ใระดับประเทศ ๓ ปีซ้อน จากการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ ๕๙-๖๑ ในหัวข้อ “ธนาคารความดี” ที่ว่าด้วยเรื่องของจิตอาสาของนักเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย - โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าไปประกอบโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ - โรงเรียนแม่ข่ายจำานวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดท่าแค โรงเรียนโคกสำาโรง และโรงเรียน อนุบาลท่าวุ้ง มีความเข้มแข็ง จ น ก ร ะ ทั่ ง ส า ม า ร ถ จั ด ง า นมหกรรมวิถีธรรมวิถีไทยฯ เพื่อ นำ า เสนอและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมได้ ด้ ว ยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยเขตพื้นที่ฯ ถีง ๓ ปีซ้อนด้วยกัน โดยในปีแรกคือ ปี ๒๕๕๓ จัดที่โรงเรียน ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๑๙
  • วัดท่าแค ปี ๒๕๕๔ จัดที่เขตพื้นที่ฯ และปีนี้แยกกันจัดเป็นรายอำาเภอ - โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาความสามารถขึ้นมาเป็นโรงเรียนที่เป็นแบบ อย่างการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโครงงานคุณธรรมมากมาย เช่น โรงเรียนบ้านหลุมข้าว โรงเรียนวัดโคกหม้อ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ โรงเรียน วัดท่าแค โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ และโรงเรียนวัดดงพลับ เป็นต้น - นักเรียนในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ที่เห็นประสบความสำาเร็จเป็นรูปธรรม จาก ความมุ่งมั่นปั้นเด็กดีมี คุณภาพผ่านกระบวนการนานาข้างต้น นั่นคือเด็กหญิงพนิดา หินกลม นักเรียน ระดับชั้น ป. ๖ จากโรงเรียนวัดท่าแค ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเด็กหญิงยอดกตัญญู ดูแล บิดาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เป็นอย่างดี แต่มีฐานะยากจนแร้นแค้น ต้องอาศัยใต้ถุนบ้าน ของญาติอยู่ มีสภาพที่ไม่ปลอดภัย ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. จัดสร้างบ้าน ให้ ตามโครงการ “บ้�นน้ำ�ใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ภายใต้ความร่วมมือจากทุก ภาคส่วน เช่น นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ช่วยสร้างบ้านให้ งบประมาณ จาก สพฐ. และ เขตพื้นที่ฯ เครื่องใช้ต่าง ๆ จากพ่อค้าประชาชนในจังหวัดลพบุรี ตอบโจทย์คุณธรรม ๘ ประการบวกอีกหนึ่งกตัญญูที่จังหวัดลพบุรีต้องการได้ เรียกว่า ประสบความสำาเร็จกันตั้งแต่หัววันทีเดียว๒๐ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • ตามรอยพ่อ ... พอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำารัสชี้แนะแนวทาง การ ดำา เนินชีวิต แก่ พ สกนิ ก รชาวไทยมาโดย ตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภาย หลังได้ทรงเน้นย้ำา แนวทางการแก้ไขเพื่อ ให้รอดพ้น และสามารถดำารงอยู่ได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบ แนวคิด การดำารงอยู่และปฏิบัติตนใน ทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถี ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็น ขั้นตอน โดยความพอเพียงของพระองค์นั้น ประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ ไ ม่ น้ อ ยเกิ ดไปและไม่ ม ากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตั ด สิ นใจเกี่ ย วกั บ ระดั บ ของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๒๑
  • โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ กระทำานั้น ๆ อย่างรอบคอบ ๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระ ทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำานึงถึงความเป็นไปได้ของ สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล มีเงื่อนไข การตัดสินใจ และการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และ คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ ๒. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาใน การดำาเนินชีวิต แนวทางปฏิบัติในการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนา ที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเขตพื้นที่ฯ ที่ว่า.. “... เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียง คุณภ�พม�ตรฐ�นส�กล บนพื้นฐ�นคว�มเป็นไทย ...” ซึ่งเขตพื้นที่ฯ โดยท่าน ผอ.เขตฯ สุเมธี จันทร์หอม ก็ระลึกถึงคุณค่าของความเป็นไทยและตระหนักในความ สำาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ในอันที่จะประคับประคองตนให้อยู่รอดปลอดภัยได้ในทุก กาลสมัย จึงได้กำาหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าวขึ้น ไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ๒๒ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • ศึกษา โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกโรงเรียนต้องเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และต้องมีโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงให้ได้ ๕๐% ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย กระบวนการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายจึงบังเกิดขึ้น โดยการมอบหมาย รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ ที่ดูแลกำากับติดตามการดำาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละพื้นที่ ร่วมกับศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงในแต่ละโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมกัน ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ส ถานศึ ก ษาเพื่ อ น้ อ มนำ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงข้างต้น ลงสู่การปฎิบัติ ด้วยการจัดทำาคู่มือแนวการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักพิจารณา ๕ ประการ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แบบฝึ ก ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ในหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพียง จัดทำาคู่มือผลการ ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใ ห้ ทุ ก โ ร ง เ รี ย น ใ ช้ เ ป็ น แนวทางนำ าไปจั ด การเรี ย นรู้ แก่นักเรียน มีการค่ายสร้างเด็กดีมีจิตอาสาพัฒนาสังคมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นการปฏิ บั ติ จ ริ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให้ ค รู จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยนำ า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ แทรกซึมเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสำาเร็จในการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดประกวด เขียนผังความคิด Mind Map “วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงวิธีคิดของตนเองเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง โดยความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิเทศ กำากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๒๓
  • จ � ก ก � ร ดำ � เ นิ น ง � น ผ่ � น กิจกรรมข้�งต้น ผลปร�กฏว่� - นักเรียนในสังกัด ผ่านการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐๐ % - สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรม ส่งเสริมความมีจิตสาธารณ ความรับ ผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับ เด็กครบ ๑๐๐ % - มี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ผ่ า นการ ประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ สพฐ. ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำานวน ๓ แห่ง และเพิ่มขึ้นอีก ๖ แห่งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ - บเขตพื้นที่ฯ ก็มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินดังกล่าว ถึง ๑๔ แห่ง ในระดั - านี้ยังไม่พอ โรงเรียนวัดสระมะเกลือ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีคุณครู เท่ เพียงแค่ ๓ คน แถมผู้บริหารก็เป็นสุภาพสตรีอีกต่างหาก กลับบริหารจัดการโรงเรียน ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ในเรื่องการทำานาปลูกข้าวแบบครบวงจร เพื่อสนองโครงการพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมปลูกผักสวนครัวบริเวณคันนา เพื่อเป็นอาหารกลางวันนักเรียน โดยให้นักเรียน เป็นผู้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทั้งการไถ คราด หว่าน ปักดำา เก็บเกี่ยว แปรรูป มี คุณครูและวิทยากรท้องถิ่นชี้แนะสั่งสอน สร้างความสุขสนุกสนานระหว่างเรียน ลด รายจ่ายผู้ปกครอง สร้างจิตสำานึกรักในอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ จนสามารถคว้า โล่รางวัลระดับเหรียญทองด้านแหล่งเรียนรู้จากคุรุสภา ในการประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำาปี ๒๕๕๒ ที่จัดโดยสถาบันราชภัฎเทพสตรีลพบุรี๒๔ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๒๕
  • O ne Vision, One Identity, One community หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม เป็นคำาขวัญที่ บ่งบอกว่า นี่คือ ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ซึ่งเป็นองค์กร ระหว่ า งประเทศระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ คือ ไทย มาเลยเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ก่อตั้ง ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้าง สั น ติ ภ าพในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก เฉียงใต้ อันนำามาซึ่งเสถียรภาพทาง การเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้า ระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทำาให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้น กระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น เป้าหมายคือ ต้องรวมตัวกันให้สำาเร็จและมีผลจริงจัง ภายใน ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่ง ณ วันนั้น จะทำาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เรา ๆ ท่านๆ อาจจะคาดไม่ถึงก็เป็นได้ ...ดังนั้น เพื่อไม่ให้ตกขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์ขบวนนี้เราต้องเตรียมตัว กันแต่เนิ่น ๆ ด้วยการเตรียมคนของเราให้พร้อมรับมือกับการแข่งดุในอนาคตเสีย ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป แน่นอนว่า ผอ. รูปไม่หล่อ แต่เฉียบคมไปด้วยหลักคิดอย่าง สุเมธี จันทร์หอม ย่อมต้องก้าวขึ้นรถไฟ สายนี้เป็นคนแรกอยู่แล้ว ด้วยการ จัดทัพปรับขบวนเพื่อรองรับโครงการ พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ. (Spirit of ASEAN) โดยเตรียมการ ในเรื่องการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ๒๖ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • บุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะ มีเจตคติที่ดี มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนตั้งแต่หัววัน เริ่มจากระดับเขตพื้นที่ฯ จัดหาครูชาวต่างชาติมาสอนการใช้ภาษาอังกฤษให้กับทีมบริหาร ในทุกเช้าวันอังคารหลังการประชุมเสร็จ มีการ จั ด อบรมสั ม มนาหลั ก สู ต รการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจำ า วั นให้ กั บ บุ ค ลากรใน เขตพื้นที่ฯ ด้วยการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี ทั้งก่อนอบรมและหลังอบรม ฝึกปฏิบัติจริงด้วยการสนทนากับคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเช่นเดียวกัน โดยแบ่งกลุ่มสมาชิกบนเขตพื้นที่ฯ ออกเป็นสมาชิกในแต่ประเทศทั้ง ๑๐ ประเทศ มีท่านรอง ผอ.เขตฯ ที่นำาร่องฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนแล้ว เป็นพี่เลี้ยงประจำาแต่ละประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละประเทศที่ตนเองเป็นสมาชิก ทั้งสนุกสนานและได้ความรู้ ทำาให้ความรู้ฝังลึก เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เคยร่ำาเรียนมา ถูกดึงขึ้นมาใช้อีกครั้ง อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่า พอจะสามารถสื่อสารกันได้ในเบื้องต้น เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรระดับประเทศ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ส่วนระดับสถานศึกษา หลังจากที่เขตพื้นที่ฯ ได้ทำา MOU ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างเขตพื้นที่ฯ กับ INSTITUT AMINUDDIN BAKI ;Malaysia โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่อง Improving teacher, principal and supervisor quality ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ แล้ว ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ร่วมมือกับ British Council และ สพฐ. จัดโครงการ ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๒๗
  • The Asian Dialogues ; Curriculum development Program. ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตร Global Citizen มีโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการจำานวน ๑๐ โรงเรียน ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เขตพื้นที่ฯ ก็ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็น ๑ ใน ๓๐ เขตพื้นที่ฯ ที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาประชาคมสู่อาเซียน Spir- it of ASEAN มีโรงเรียนอนุบาล ลพบุรีและโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็น โรงเรียนในโครงการ ทำาหน้าที่เป็นศูนย์ อาเซียนศึกษา ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลลพบุรีซึ่งเป็น โรงเรียนในโครงการ มีผลการประเมิน โครงการจาก สพฐ. ในภาพรวมได้ ระดับดีเยี่ยมทุกกิจกรรม และยังได้ สร้ า งเครื อ ข่ า ยให้ กั บโรงเรี ย นในกลุ่ มโรงเรียนทั้ง ๑๙ กลุ่ม รวมแล้ว ๕๘ โรงเรียน ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ด้วยเล็งเห็นในศักยภาพของสถานศึกษาในสังกัด ว่ามีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเข้าสู่วิถีอาเซียน ผอ. เขตฯผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล จึงได้ประกาศนโยบายปีการศึกษา ๒๕๕๕ มุ่งพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล คือ ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมอนุมัติงบประมาณสำาหรับใช้ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่วิถีอาเซียน (ASEAN way) โดยมีเป้าหมายคือ ทุกโรงเรียนต้องมีคว�มพร้อมในก�รก้�วเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนให้ได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ...๒๘ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • เตรียมอนาคต .... ใครเลยจะเคยคิดว่า วันหนึ่ง เราจะเห็นนักเรียนตัวน้อย ๆ ของเรา ออกมาทำาอะไรอย่างที่ผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ทำากัน ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาสดๆ ร้อนๆ ทำาเอาทุกคนถึงกับตะลึง อึ้ง ทึ่ง และภาคภูมิใจไปตาม ๆ กัน เมื่อนักเรียนในสังกัดของเราทุกคน พาเหรดกันออกมานำาเสนอผลงานของตน คล้าย ๆ กับการออกร้านงานกาชาด หรืองานแสดงสินค้า หรืองานโอท็อป ก็ไม่ปาน เมื่อเขตพื้นที่ฯ จัดงาน “ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อก�รมีง�นทำ�” ในรูปแบบของ “ก�ดมั่ว หรือตล�ดสด” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกถึงศักยภาพ เสรีภาพทางความคิด ได้อย่างเสรี ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๒๙
  • วันนั้นทุกคนเห็นเด็ก ๆ สนุกสนาน กับการค้าขายสินค้าที่เป็นผลผลิตของ ตนเอง สร้างรายได้ให้กับนักเรียนอย่าง เป็นกอบเป็นกำา เช่น มีนักเรียนจาก โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ เจ้าของสถานที่ เปิดบริการนวดแผนไทย การจำาหน่ายเห็ดสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด ถั่วงอก ผักปลอดสารพิษจากโรงเรียนวัดท่าแคข้าวกล้องและการแปรรูปอาหารจากข้าวโรงเรียนบ้านสระเตย ผลิตภัณฑ์ขนมไทย เครื่องจักสานจากหลาย ๆ โรงเรียน บายศรีใบตองสดจากโรงเรียนวัดตองปุที่ได้รับรางวัลระดับชาติจากการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่อิมแพ็คในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา งานประดิษฐ์โคมไฟจากลูกน้ำาเต้าต้นเพื่อลดโลกร้อนของโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง หมอนฟักทองจากโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน ผ้ามัดหมี่ มรดกทางวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านหลุมข้าว ร้านขายน้ำาผลไม้ ร้านขายส้มตำา ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ การเล่นดนตรีแบบเปิดหมวกของโรงเรียนเมืองใหม่ฯ และอีกมากมายที่เอ่ยถึงไม่หมด ทั้งนี้อันเนื่องมาจากนโยบายของท่าน ผอ.เขตฯ ที่ต้องการให้เด็กเตรียมอนาคตเป็นตามโมเดล “ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๕ ปีแห่งก�รพัฒน�คุณธรรมและคุณภ�พ” ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิด ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลสำาเร็จก็เป็นอย่างที่เห็น มีพ่อแม่ผู้ปกครอง ชาวบ้านชาวช่องมาจับจ่ายซื้อสินค้าของนักเรียนเป็นจำานวนมาก พาให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาจัดตลาดนัดในวันเดียวกัน ขายดิบขายดีไปด้วย แนวทางการดำาเนินงานของกิจกรรม “ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อก�รมีง�นทำ�” จัดขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต อันเนื่องมาจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชากรของแต่ละประเทศสมาชิกสามารถเดินทางเข้าออกในประเทศสมาชิกเพื่อค้าขายหรือประกอบอาชีพได้อย่างเสรี ซึ่งความเสรีดังกล่าว ๓๐ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • จะก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จากผู้คนทั้ง ๑๐ ประเทศ ไม่เพียงแค่คนในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น การเตรียมคนให้พร้อมสำาหรับการแข่งขันในอนาคต จึงเป็นเรื่องจำาเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมในวันงานประกอบด้วย การจำาหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียน การสาธิตอาชีพที่น่าสนใจ เที่ยวท่องมองอาชีพ ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เดินดูตามบูธต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพ ตลาดนัดแรงงงาน ตลาดนัดอาชีพ เป็นต้น กิจกรรม “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำา” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำา” มีวัตถุประสงค์ คือ การเตรียมเด็กให้รู้จักคิด วางแผนอนาคตของตนเองเป็น มีการทำางานผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นขั้นตอนดังนี้ - วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา ชุมชนที่เกี่ยวข้อง งานอาชีพแนวโน้มอาชีพ และความต้องการด้านอาชีพในชุมชนนั้น ๆ - วิเคราะห์บุคลิกภาพและความถนัดของเด็กนักเรียนระดับชั้น ม.๑ –ม.๓ เป็นรายบุคคล - สร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้งานอาชีพ โดยการสำารวจแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพต่าง ๆ จากชุมชน สถานประกอบการใกล้เคียง องค์กรท้องถิ่นอำาเภอ แล้วจัดเก็บลงในฐานข้อมูลเพื่อส่งเด็กไปฝึกงาน หลังจากนั้นจึงทำาใบรับรองสำาหรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกฝนอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ - พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพ จัดทำาเป็นคลังหลักสูตรให้สถานศึกษาเลือกใช้ - พิ จ ารณาสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมหรื อ แนวทางการดำาเนินงานด้านอาชีพของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้ ตลอดจนนิเทศ กำากับ ติดตามอย่างใกล้ชิด - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำาเนินงานการพัฒนานักเรียนด้านอาชีพและการมีงานทำา โดยให้ทุกโรงเรียนมีส่วนร่วมแสดงผลงานด้านอาชีพ จนในที่สุด ผลจากการดำาเนินงานผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น ก็ตกผลึกออกมาเป็นอย่างที่เรา ๆ ท่าน ๆ ได้เห็นกัน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ทำาเอาหายเหนื่อยกันถ้วนหน้า ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๓๑
  • ฉวยจังหวะ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส .....๓๒ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • จ ากสภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้คน สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ก็เช่นเดียวกัน ต่างก็ได้รับความเสียหายมากจนแทบจะประเมินเป็นราคา ไม่ได้ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ตัวอาคาร ต้นไม้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อม ไหนจะบ้านครูและนักเรียนก็ประสบอุทกภัยเช่นเดียวกัน จากการ สำารวจจำานวนสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบนับรวมได้ จำานวน ๑๑๔ แห่งแบ่งเป็น สถานศึกษาสังกัดรัฐบาล จำานวน ๑๐๒ แห่ง สังกัดเอกชน จำานวน ๑๒ แห่ง ความช่วยเหลือในเบื้องต้นที่สำานักงานเขตฯ ดำาเนินการก็มีทั้งการออกไปเยี่ยมเยียนให้ กำาลังใจ การจัดถุงยังชีพที่มีทั้งงบประมาณของเขตพื้นที่ฯเองและขอรับบริจาคจาก ภาคเอกชนต่าง นำาออกไปแจกจ่าย การจัดบริการรถรับ – ส่ง เส้นทาง เขตพื้นที่ – อ.ท่าวุ้ง ในเวลาเช้าและเย็น การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือในเบื้องต้น การ จัดหาเรือมอบให้ การจัดทำาอาหารให้ข้าราชการบนเขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับผลกระทบรับ ประทานฟรีในมื้อเย็น การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อขอรับบริจาคทั้งจากภาคเอกชน และโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องที่ไม่ถูกน้ำาท่วม และอื่น ๆ อีกจิปาถะ นี่นับเฉพาะที่เขต พื้นที่ฯดำาเนินการ จากข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน ทำาให้ความช่วยเหลือ จากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาค เอกชนที่ ติ ด ต่ อ ประสานงานมายั ง เขตพื้นที่ฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีมากมายนับไม่ถ้วน เรียกได้๓๒ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๓๓
  • ว่ามากมายกว่าหลาย ๆ จังหวัดที่ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกัน มีทั้งที่เขตพื้นที่ฯ กำาหนดรายชื่อไปให้บ้าง ภาคเอกชนประสานงานโดยตรงไปยังโรงเรียนโดยที่เขตพื้นที่ฯไม่ทราบบ้าง หรือประสานผ่านเขตพื้นที่ฯแล้วเมื่ อ เขตพื้ น ที่ ส่ ง รายชื่ อโรงเรี ย นไปให้พิจารณาทั้งหมด ผู้ให้การช่วยเหลือก็เป็นฝ่ายคัดเลือกเองบ้าง ก็มีมากมายนับไม่ถ้วน ช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีปรีดาที่เขตพื้นที่ฯเองก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้กับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย หน่วยงานที่ร่วมให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ก็อาทิเช่น การให้การสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเงินสด แรงกายในการทำาความสะอาดจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากเพื่อนเขตพื้นที่ ๒จากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างแกรมมี่ จากทีวีค่ายใหญ่อย่างช่อง ๓ ที่มาหลายรอบเหลือเกิน หนังสือเรียนจาก วพ.สำาราญราษฎร์ เงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนจากสยามราชธานี เป็นต้น ส่วนในเรื่องของคุณภาพการศึกษา เขตพื้นที่ฯ ก็ไม่ได้ละเลย ยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งท่ามกลางมรสุมแห่งอุทกภัย ผลงานที่โดดเด่นที่สุด เห็นจะเป็น“การจัดทำาแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจ สู้วิกฤตอุทกภัย” ที่มีท่าน ผอ.เขตฯ นักสู้ภูธรสุเมธี จันทร์หอม นั่งบัญชาการหัวโต๊ะ เขียนแผนสู้ กู้วิกฤตน้ำาด้วย Lopburi 2R2P Model ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตจากอุทกภัย ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรม กับอีก ๑ แนวทาง คือ๓๔ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • R ที่ ๑ Roaming School ศูนย์เรียนรวม ที่รวมเอานักเรียนจากโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้มาเรียนในโรงเรียนที่ยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปรกติ โดยมีคุณครูของโรงเรียนที่มาเรียนรวม ร่วมกันจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด ๕ ศูนย์ ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนวัดตองปุ อ.เมือง โรงเรียนบ้านสามเรือน อ.เมือง โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา อ.เมือง โรงเรียนวัดห้วยกรวดอ.บ้านหมี่ และโรงเรียนบ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) อ.ท่าวุ้ง มีนักเรียนจำานวน๑๙๖ คน คุณครูจำานวน ๒๕ คน R ที่ ๒ Roadside School โรงเรียนข้างถนน เป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองอพยพมาอยู่รวมกันบนถนน หรือจุดรวมการอพยพต่าง ๆ โดยการกางเต็นท์จัดเป็นโรงเรียน หรือใช้อาคารสถานที่ใกล้เคียงเป็นที่เรียนมี ๔ จุดคือ โรงเรียนวัดหนองแก้ว อ.เมือง ๒ โรงเรียนวัดหนองปลิง อ.เมือง๓ จุดข้างถนนบายพาส สายลพบุรี – ท่าวุ้ง อ.เมือง ๔ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอ.เมือง มีนักเรียนรวม ๒๓๘ คน คุณครู ๒๔ คน P ที่ ๑ Program Instruction Delivery บทเรียนสำาเร็จรูปเคลื่อนที่ ทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำาคัญ ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำาโดยเขตพื้นที่ฯ ส่งมอบไปยังครูหรือผู้บริหารในโรงเรียนเป้าหมาย ๑๕ แห่ง เพื่อให้นำาส่งไปยังนักเรียนจำานวน ๑,๔๘๙ คนถึงบ้าน P ที่ ๒ Pleasure and Safty เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการทำางานร่วมกัน อย่างมีความสุขคลายเครียด แต่ปลอดภัย เพื่อลดความกดดันของผู้ปกครองที่ประสบอุทกภัย ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๓๕
  • ผลการดำาเนินงานของ Lopburi 2R 2P Model ประสบผลสำาเร็จอย่าง ยิ่งยวด เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองที่ ไม่ต้องวิตกกังวลกับลูกหลาน มีอาหาร รับประทาน มีที่เรียน เด็กๆปลอดภัย จากปัญหาตกน้ำาจังหวัดลพบุรีก็ชื่นชมด้วย การทุ่ ม งบประมาณลงมาช่ ว ยดำ า เนิ น งานเนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของลพบุรีโมเดล ของจังหวัดลพบุรี ที่นายกรัฐมนตรีชื่นชมและยกเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นๆ ซึ่งประสบอุทกภัยเช่นเดียวกันได้นำาไปเป็นแบบอย่าง ที่สำาคัญและเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เมื่อผลการดำาเนินงานทราบถึงพระเนตรพระกรรณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ ออกมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้อยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งเมื่อคราวเสด็จมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการสู้วิกฤติอุทกภัยของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่จังหวัดชัยนาท เขตพื้นที่ฯก็ได้รับการมอบหมายให้นำานิทรรศการผลการดำาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตจากอุทกภัย ไปจัดแสดง ณ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ต.ธรรมามูลอ.เมือง จ.ชัยนาท ซึ่งพระองค์เสด็จเยี่ยมชมและซักถามด้วยความสนพระทัย สำาคัญที่สุด เป็นที่ปลาบปลื้มที่สุดคือ พระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทานความช่วยเหลือผ่านผู้แทนพระองค์ลงมา ทั้งเงิน อาหาร ถุงยังชีพ วัสดุอุปกรณ์ในการฟื้นฟูโรงเรียน ขณะนี้ ... น้ำาจากไป คราบและร่องรอยของความเสียหาย ถูกลบเลือนหายไป ด้วยน้ำาใจของพี่น้องร่วมชาติทุกฝ่าย ที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ฟันผ่าปัญหา สร้างขวัญและกำาลังใจ ร่วมกันบูรณะฟื้นฟู ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน ... ในทุกจังหวะของชีวิต ย่อมมีโอกาสเสมอ และท่าน ผอ.เขตฯ ของเราก็มองเห็นโอกาสนั้นเช่นกัน แม้ว่ามันจะหลบซ่อนตัวอยู่ในวิกฤติชีวิตมนุษย์ …๓๖ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • จากปณิธานอันแน่วแน่ ... สู่การดูแลอย่างเป็นระบบ “เด็กวัยเรียน ต้องได้เรียนทุกคนและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ”นั่นคือดำาริของ ผอ.นักคิด สุเมธี จันทร์หอม ที่ให้ความสำาคัญกับเรื่องของโอกาสและการเข้าถึงซึ่งบริการทางการศึกษา นโยบายเรื่อง “การสร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ฯ และระดับปฏิบัติก็ขานรับอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่ ก่อนเข้าเรียน และระหว่างเรียน ก่อนเข้าเรียน เขตพื้นที่ฯ ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเพื่อช่วยให้สามารถติดตามเด็กวัยเรียนในเขตบริการมาเข้าเรียนได้ครบ ๑๐๐ % ถึง ๓ ปีติดต่อกัน คือ โปรแกรมข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร. ๑๔ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเขตพื้นที่ฯกับกระทรวงมหาดไทย จัดทำาแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประกาศนโยบายการรับนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประชุมกำากับติดตาม เน้นย้ำานโยบายที่ประกาศไว้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการรับนักเรียน จัดกิจกรรม ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๓๗
  • Open house ในโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ผ่านวิทยุกระจายเสียงชุมชน การณรงค์ผ่านเคเบิ้ลทีวี ลพบุรี แผ่นพับใบปลิวต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองตื่นตัวและตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษา ระหว่างเรียน ส่งเสริม สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ให้ ส ามารถเรี ย นได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานผ่ า น กระบวนการและกิ จ กรรมที่ เ ป็ น ทั้ ง การสนับสนุนและการแก้ปัญหา เช่น การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียบจนจบ กรณี ที่ นั ก เรี ย นประสบปั ญ หาความ ยากจนด้วยการจัดหาทุนการศึกษาให้มากมายหลายทุนจากหลากหลายองค์กร เช่น ทุนจากห้างสรรพสินค้าโลตัสลพบุรีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลพบุรี ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ทุนมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรีทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร และอีกมากมายจนไม่สามารถกล่าวถึงได้หมด เฉพาะปีการศึกษา ๒๕๕๔ เขตพื้นที่ฯ สามารถจัดทาทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้ถึง ๑,๖๘๓ ทุน รวมเป็นเงิน ๓๒,๘๘๑,๙๑๐ บาท ปีการศึกษา๒๕๕๕ จำานวน ๒,๑๗๘ ทุน รวมเป็นเงิน ๔๕,๒๒๖,๒๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่๓๐ กย. ๕๕) บริหารจัดการโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและกำากับติดตามให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ครบถ้วน ถูกต้องและโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ส่วนกระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันอาจจะบั่นทอนกำาลังใจ ทำาให้นักเรียนต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์การอพยพตามผู้ปกครอง อุบัติเหตุหรือต้องคดีต่าง ๆ เขตพื้นที่ฯ ใช้วิธี๓๘ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ “เยี่ยมบ้าน ต้านยา คุ้มครองป้องกันช่วยเหลือ ดูแล” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นอกจากจะจัดหาทุนการศึกษาให้แล้วยังมีทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ค่าพาหนะเดินทางมาเรียนของนักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมเยียนตามบ้านนักเรียนเพื่อรับรู้สภาพปัญหาและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน ติดตามนักเรียนกรณีขาดเรียนบ่อยหรือต่อเนื่อง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน สำารวจข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันไว้ล่วงหน้า จัดตารางสำาหรับออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันหากไม่สามารถรั้งนักเรียนให้เรียนในระบบโรงเรียนได้จริงๆ ก็มีมาตรการส่งต่อให้ กับ กศน. เพื่อให้สามารถเรียนจนจบการศึกษาภาค บังคับ จัดกิจกรรมห้องเรียนเข้มแข็งป้องกันและ แก้ไขปัญหาจากยาเสพติด ทำาให้มีโรงเรียนที่ขอเข้า รับการประเมินห้องเรียนเข้มแข็ง ๗ แห่ง ผ่านการ ประเมินทั้งหมด เท่านี้ยังไม่พอ เขตพื้นที่ฯ ยัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากเขตพื้นที่ฯเอง ติดตาม ควบคุมความประพฤตินักเรียน โดยร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจหาสารเสพติด หากพบก็ จ ะส่ ง ต่ อ ไปยั ง สาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพื่ อ บำาบัด พร้อมแจ้งให้โรงเรียนและผู้ปกครองทราบ เพื่ อ ร่ ว มกั น หามาตรการป้ อ งกั น และคุ้ ม ครองให้ นักเรียนมีจิตใจเข้มแข็งพอที่จะปฏิเสธยาเสพติดผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆที่เขตพื้นที่ฯจัดขึ้น เช่น การจัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดการอบรมพัฒนาจิตให้เข้มแข็งโดยให้ผู้ปกครองเข้าร่วมอบรมกับเด็กด้วย เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความอบอุ่นให้กับเด็ก โครงการบ้านหลังเรียน ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๓๙
  • ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสพูดคุยปรับทุกข์ ปัญหาส่วนตัวกับคุณครูได้ จั ด ทำ า โครงการโรงเรี ย นทางเลือก ซึ่งจัดการศึกษา ๓ ระบบในหนึ่งโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือเด็ ก ที่ มี ปั ญ หาจนต้ อ งออกจากการศึกษากลางคัน สามารถเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ ปัจจุบันมีอยู่ ๓ โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดหนองกระเบียนโรงเรียนวันหนองปลิงและโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ ๕๐ จัดการศึกษาสำาหรับนักเรียนพิการทุกประเภท เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กพิการสามารถเรียนร่วมกับเด็กนักเรียนปกติได้ เพื่อให้พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามธรรมชาติ เนื่องจากเด็กพิการบางคนมีสภาพความพิการน้อย หากต้องไปเรียนอยู่ในโรงเรียนสำาหรับคนพิการเต็มรูปแบบ อาจทำาให้ขาดโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นแกนนำาที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมกันระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติถึง ๒๘ แห่งด้วยกัน โดยเขตพื้นที่ฯ ได้ส่งความช่วยเหลือลงไปอย่างเต็มที่ ทั้งงบประมาณ การกำากับนิเทศ ดูแลช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำาพัฒนา ทั้ง ๒๘ แห่ง มีนวัตกรรมที่เหมาะสม มีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP)ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าแข่งขันแสดงออกซึ่งความสามารถของเด็กพิการ จนได้รับรางวัลทั้งระดับภาคและระดับประเทศ เช่น โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ ระดับประเทศ ๒ เหรียญ จากการทำาอาหารและขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการคัดลายมือ และรางวัลเหรียญทองระดับภาค ถึง ๑๒ รายการ ไม่เพียงเท่านั้น โรงเรียนพลร่มฯ ยังมีผลการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม มีผลงานโดดเด่น ทำาให้มีคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฎานเดินทางมาดูงานด้านการศึกษาพิเศษดังกล่าว จากมาตรการทั้งแก้ไข ช่วยเหลือ ป้องกันทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทำาให้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนลดลงเป็นลำาดับ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีนักเรียนออกกลางคัน ๐.๕๑% ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีนักเรียนออกกลางคัน ๐.๔๑%ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักเรียนออกกลางคัน ๐.๐๕% ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักเรียนออกกลางคัน ๐.๐๓% (ข้อมูล ณ ๓๑ ตค. ๕๔ )๔๐ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • มิติใหม่ ICT ...เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๔๑
  • จ ะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำารง ชีวิต โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ จนมีผู้กล่าวว่า ผู้ที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้รวดเร็วกว่า ย่อมมีโอกาสมากกว่าที่จะประสบความสำาเร็จ แสดงถึงความสำาคัญของข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ และส่งผลถึงความสำาเร็จในอนาคต และการจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วก็คงต้องมีตัวช่วย ตัวช่วยที่ว่านั้นคือ เทคโนโลยีต่าง ๆ นั่นเอง ไม่ว่า จะเป็นคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ สื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งระบบเครือ ข่ า ยที่ ส นั บ สนุ น การทำ า งานของ เทคโนโลยีทุกชนิด ที่ช่วยให้การ เข้า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเป็ นไปด้ ว ย ความรวดเร็ว ภายใต้ นโยบายสำ า คั ญ ของรัฐบาล ในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการจัดการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เช่น การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน (Networking) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) ให้แก่โรงเรียน จัดหาสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Software) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา นำาไปสู่การศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีทักษะและความเข้าใจในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไป สู่การจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ภายใต้การนำาของผู้บริหารยุคไอทีอย่าง สุเมธี จันทร์หอม ขานรับฉับไว กำาหนดยุทธศาสตร์สำาคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยมุ่งให้โอกาสนักเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมือง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการดำาเนินการ ดังนี้๔๒ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • ปีการศึกษา ๒๕๕๓จากงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เขตพื้นที่ฯได้ดำาเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นจำานวน ๑๒๔ ชุด (๕๐ โรงเรียน)จัดตั้งศูนย์วิทยบูรณาการ ๒ แห่งที่โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต และ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย จัดหาและพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิคส์ครบทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงเนื้อหาองค์ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา จำานวนไม่น้อย ๕๔๐ คน ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับโรงเรียน ๒๐๓แห่ง จัดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำาห้องสมุดให้โรงเรียน ๗๔ ชุด (๖๓ แห่ง) จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์ระดับอำาเภอ (๔ อำาเภอ) ๙ แห่ง เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างเขตพื้นที่ฯ กับโรงเรียนในสังกัดเป็นเครือข่ายภายในองค์ เพื่อเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในระดับความเร็ว ๒ – ๑๐ Mbps จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการในเขตฯพื้นที่ จัดทำาเว็ปไซต์ www.lopburi๑.go.th พร้อมให้โรงเรียนจดโดเมนเนมเปิดเว็ปไซต์ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ครบทุกโรงเรียน พัฒนาโปรแกรมสำานักงาน อิเล็คทรอนิคส์ (E-office) เพื่อ สะดวกในการรั บ –ส่ ง เอกสาร ระหว่างเขตพื้นที่ฯและโรงเรียน ร่วมกับบริษัท ทีโอที (จำากัด) มหาชน จังหวัดลพบุรี และ บริษัท เอเอซี ซิสเต็ม จำากัด จัดทำา Load Balance อินเทอร์เน็ต ระบบ Leased Line (๒ Mbps) และ ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๔๓
  • MOENet (๔ Mbps) แชร์สัญญานให้เพียงพอต่อการใช้งานในองค์กร วางระบบ เครือข่าย (Network) แชร์อินเทอร์เน็ตเป็นระบบ NAT เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต ทุกกลุ่ม/งาน ติดตั้ง Wireless Access Point ๓ จุด เพื่อกระจายสัญญาณระบบ เครือข่ายไร้สาย ในรัศมี ๘๐๐ เมตร เพื่อให้บริการข้าราชการครู และผู้มาติดต่อ ราชการ ใช้บริการโดยมีรหัสผ่านในการเข้าถึงสัญญาณ สนับสนุนให้ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ใช้อีเมล์ในการทำางาน บริหารจัดการให้เขตพื้นที่ฯ ศูนย์กระจายสัญญาณ Uninet เป็น ศูนย์กลางจัดการระบบ Internet Sever ครบวงจร เป็นศูนย์กลางรวบรวม จัด เก็บและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษา (DATA CENTER) ให้ บริ ก ารระบบสำ า นั ก งานอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ (E – office) ตามนโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดำาเนินการ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ : การพัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา ภายใต้คอนเซ็ปต์ ๓ N คือ N ที่ ๑ National Education Network : NEdNet เป็นการ เชื่อมต่อกับเส้นทางหลักในการเข้าถึงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษาไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ผู้มีหน้าที่หลักในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ผ่าน ระบบ E-learning N ที่ ๒ National Education Information System : NEIS ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศเพื่อการศึกษา ที่เอื้อประโยชน์ต่อการสืบคืน เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลสำาคัญ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทำาหน้าที่สนับสนุนการจัดตั้ง แหล่งเรียนรู้ ICT สนับสนุนการสร้างแหล่งรวมความรู้ต่าง ๆ สนับสนุนให้เกิดการ ใช้ข้อมูลแบบไม่แสวงหาผลกำาไร (Open Source) สนับสนุนให้ผู้บริหารใช้ Ict เป็น เครื่องมือในการทำางาน ในการนำาเสนองาน ในการประชุม ในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลอย่างบูรณาการ ซึ่งเขตพื้นที่ฯ ได้จัดเตรียม Database Server ไว้รองรับข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวแล้ว๔๔ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • N ที่ ๓ National Leanrning Center : NLC ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ เชื่อมโยงสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ซึ่งมีอยู่มากมายหลายองค์กร ที่โรงเรียนสามารถเข้าไปสืบค้นได้ ผ่านบริการอินเทอร์เน็ต ที่เขตพื้นที่ฯ จัดให้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม อำานวยความสะดวกให้กับคุณครูผู้สอน ผู้เรียนมีความรู้ที่หลากหลาย เพิ่มขีดความสามารถให้กับตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มอบคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Tablet) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.๑ พร้อมจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ฯ ให้กับคณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่สนองนโยบายรัฐบาล ที่หวังเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถเข้าถึงสื่อไอทีได้เท่าเทียมกับเด็กในเมือง จัดตั้งกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการควบดู ดูแล อำานวยความสะดวกเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งบริการด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ และมีแผนที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นเครื่องมือบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการจับมือกับทีโอที จัดตั้งระบบการประชุมทางไกล ( VideoConference) ไปถึงระดับโรงเรียนการศึกษาทางไกล การจัดระบบการจัดการความรู้ที่มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และระบบเครือข่ายทรัพยากรการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) ของเขตพื้นที่ฯ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำาคัญในระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ที่สะดวก ทันสมัยทรงประสิทธิภาพสำาหรับโลกยุค “การสื่อสารไร้พรมแดน” เพื่อสร้างขีดความสามารถของเด็กไทยแบบไม่มีขีดจำากัด จัดเต็มตามสไตล์ผู้บริหารยุคใหม่ไร้ลิมิต ชนิดInfinity สุเมธี จันทร์หอม.... ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๔๕
  • กระบวนการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คน สามารถใช้ทักษะและความรู้ที่มีอยู่ เปลี่ยนแปลงทรัพยากร อื่นๆ ขององค์กรให้เป็นสินค้าและบริการเพื่อสร้างกำาไรและสิ่ง ที่มีค่าอื่นๆ ให้กับองค์กรได้ คนจึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพยากรทุก ชนิดในองค์กร องค์กรจึงต้องให้ความสำาคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น เรื่องเกี่ยวกับปรัชญา นโยบายการปฏิบัติ และระบบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ท่าน ผอ.เขตฯนักคิด นักพัฒนา ก็ตระหนัก ดีถึงความสำาคัญของ คนในองค์กร จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อสร้าง งานคุณภาพ โดยคำานึงถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ผ่านกระบวนการงาน ต่างๆ เริ่มตั้งแต่จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านอัตรากำาลังให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน พร้อมที่หยิบมาใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจอยู่เสมอด้วยโปรแกรมบริหาร งานบุคคล ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนทั้งจำานวนบุคลากร ประวัติรายบุคคล ความต้องการ รายบุคคล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับการจัดทำาแผนอัตรากำาลังทั้งระยะสั้นและ ระยะยาวของเขตพื้นที่ฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำางาน เช่น จัดทำามาตรการ แก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำาให้การแก้ปัญหา เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูก ต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำาหนดตามแผนงาน กิจกรรมที่วางไว้ ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการเกลี่ยอัตรากำาลังครู การจัดสรรตำาแหน่ง การย้าย การตัดโอนตำาแหน่ง การรวมโรงเรียน ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขาดแคลนอัตรากำาลังครูในสถาน ศึกษาลดลง๔๖ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • ในส่วนของการพัฒนาครู เขตพื้น ที่ฯ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ดังกล่าวมาเป็นข้อมูล มาจัดทำาเป็น แผนพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรได้ อ ย่ า ง สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และ ตอบสนองความต้ อ งการจำ า เป็ น ของ เขตพื้นที่ฯและสถานศึกษา ทำาให้เขต พื้นที่ ฯ สามารถจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว มีรูปแบบกิจกรรมและกระบวนการที่หลากหลายในการพัฒนาครูและบุคลากร ทั้งการอบรมสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในสังกัด ครบ ๑๐๐% จัดให้มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมทั้งผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูผู้สอนและบุคลากรบนเขตพื้นที่ฯ เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และพัฒนาการทำางาน การอบรมทางไกล การอบรมผ่านระบบ E – Training ซึ่งมีคุณครูผ่านเกณฑ์การอบรมถึง ๙๙.๓๕% กระใช้กระบวนการจัดการความรู้เข้ามาพัฒนา เพื่อให้ครูและโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ประสบผลสำาเร็จร่วมกันทุกโรงเรียน การพัฒนาด้วยระบบ UTQ Online มีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมถึง๘๐ กว่า % จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสม่ำาเสมอ ผ่านโครงการจิตดี ทีมดี พัฒนาดี ซึ่งเป็นค่านิยมองค์กร ผ่านโครงการคุณธรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในสังกัดไม่ถูกดำาเนินคดีทางวินัยถึง ๙๙.๘๙% จัดทำาแบบสำารวจความต้องการของบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็น ๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม y ๔๗
  • ในด้านขวัญและกำาลังใจ มีการ ใช้โปรแกรม Excel ซึ่งเป็น โปรแกรมสำาเร็จรูป ประยุกต์ ใ ช้ ใ น ก า ร คำ า น ว ณ ว ง เ งิ น 6% เพื่อสร้างความเชื่อ มั่นและความเป็นธรรมในการ บริหารจัดการ จัดอบรม สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครบ ๑๐๐ % ส่งผลให้ ตลอด ระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา คุณครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานหรือนวัตกรรมที่ แสดงถึงความรู้ความสามารถ ความชำานาญในวิชาชีพในระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๐ จัดอบรมหลักสูตรวิทยฐานะ เพื่อให้คุณครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ได้รับ ค่าตอบแทนสูงขึ้น มีคุณครูผ่านเกณฑ์การประเมินถึง ๙๙.๔๙% จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่เอื้อและอำานวยความสะดวกต่อการทำางาน จัดสวัสดิการ สาธารณูปโภคและสิ่ง แวดล้อมในองค์กรให้เพียงพอ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม การจัดกิจกรรมมอบรางวัล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านกิจกรรมและเวที ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจ ซึ่งทุก ๆกิจกรรมล้วนส่งผลต่อการทำางานทั้งสิ้น เมื่อคนมีความสุขจากการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการทำางาน ก็จะทำาให้ มีกำาลังใจ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลดีต่อ องค์กร เมื่องานก้าวหน้า ตนเองก็ก้าวหน้า เมื่อตนเองก้าวหน้า ก็จะยิ่งมุ่ง มั่นพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป วนเวียนเป็นวัฎจักรเช่นนี้ และนี่คือความ มหัศจรรย์ของทรัพยากรที่มีชีวิตที่เรียกว่า “คน” ที่ท่าน ผอ.เขตฯ นักคิด สุเมธี จันทร์หอม ไม่เคยมองข้าม๔๘ y๔ ปี กับ สุเมธี จันทร์หอม
  • รางวัลแด่นักสู้ .... ไม่ ว่�จะเป็นร�งวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จ�ก ๕๐ เขตพื้นที่ฯ ในก�รแข่งขันทักษะ วิช�ก�รง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ ระดับภ�คกล�งและภ�คตะวันออก ที่จังหวัดลพบุรีเป็นเจ้�ภ�พร่วมกันกับจังหวัดสระบุรี เมื่อปีก�รศึกษ� ๒๕๕๒ ซึ่งกว�ดม�ถึง ๑๓๘ เหรียญทอง และมีกิจกรรมผ่�นเข้�ไปแข่งขันระดับช�ติถึง ๒๙ ร�ยก�ร หรือชนะเลิศอันดับ ๓ จ�ก ๕๐ เขตพื้นที่ฯ ในก�รแข่งขันทักษะวิช�ก�รง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐ ระดับภ�คกล�งและภ�คตะวันออก จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ในปีก�รศึกษ� ๒๕๕๓ ที่กว�ดม�ถึง ๑๖๒ เหรียญทอง และมีกิจกรรมผ่�นเข้�ไปแข่งขันในระดับช�ติถึง ๔๕ กิจกรรมด้วยกัน หรือล่�สุด ครั้งที่ ๖๑ ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๔ จัดที่จังหวัดก�ญจนบุรี ก็มีกิจกรรมผ่�นเข้�ไปแข่งขันไประดับช�ติ ถึง ๒๔ กิจกรรมด้วยกัน หรือจะเป็นร�งวัล Top Ten ๒ ปีซ้อน จ�กก�รประเมินตัวชี้วัดต�ม คำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร ปีงบประม�ณ ๒๕๕๒ คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๘๓๕๓๕ และ ปีงบประม�ณ ๒๕๕๓ คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๙๔๒๘ หรือผลง�นดีเด่นด้�นก�รบริห�รงบประม�ณ ต�มแผนปฏิบัติก�รไทยเข้มแข็ง ที่ติดอันดับ ๒ ของประเทศ หรือล่�สุด กับผลก�รประเมินกลยุทธ์ที่ ๕ พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ได้คะแนนเป็นอันดับ ๑ ของประเทศด้�นก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ต�มม�ตรฐ�นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๕ และได้รับก�รคัดเลือกจ�ก สพฐ. ให้เป็นตัวแทนไปนำ�เสนอผลก�รบริห�รจัดก�รที่เป็นเลิศในม�ตรฐ�นนี้ ให้กับผู้อำ�นวยก�รเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศรับฟัง เมื่อคร�วประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๘ เมษ�ยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนพน�วัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ทั้งหมดนั้น ถือเป็นผลม�จ�กก�รทำ�ง�นหนัก ต�มหลักคิดของท่�น ผอ.เขตฯ นักสู้ผู้พิชิตง�น ผ่�นแนวท�งและนโยบ�ยต่�ง ๆ อย่�งเป็นระบบ ระเบียบ ซึ่งถือเป็นคว�มภ�คภูมิใจของพวกเร�ช�วสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ลพบุรี เขต ๑ ทุกคนอย่�งแท้จริง อย่�งไรก็ต�ม พวกเร�ทุกคนคงไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่�นี้ ยังคงต้องคิดค้นพัฒน�นวัตกรรม และรูปแบบวิธีก�รใหม่ ๆ ในก�รทำ�ง�น เพื่อให้คุณภ�พก�รศึกษ�ของเย�วชนออกม�สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น สนองตอบคว�มต้องก�รของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และประช�คมโลก..o o