เครืองหมายวรรคตอนในภาษาไทย         (Punctuation Sign in Thai Language)                      ...
กรณีทไม่ สามารถใช้ ไม้ ยมกได้        ี       เสี ยงซําแต่ เป็ นคําคนละชนิด         "       ...
.          F F                  F "F                ก "    กก F       ...
๓. ยามักการ                           ( )                    F       ...
หมายเหตุ :                 F    F Fก              F ก         F        ...
ก ก                                    ก        F               ...
F " F                                " ก               F          ...
๑๐. มหัพภาค    (full stop    period     dot)                        (.)        ก...
๑๑. ทวิภาค              (Colon)                     F (:)                ...
๑๓. จดไข่ ปลา   ุ         F    (ellipsis)                         ก  F     ก  ...
๑๕. นขลิขต     ิ     (Parentheses)              ()               ก     F    ...
$ch = 0x80 | ($codepoint >> 6) & 0x3f;             F    ก F     F    F    F         ...
ก       F                     ก ก           กก F ก           F   F    ...
award-winning show        .                F           F     F ก F       F  ...
—    (           F                   F               )        .   ...
decoration: underline} F ก F ก         F      Fก ก       F   F     F         กก   ...
F "        ,    F   F            F    "      .    F ก F               ...
ก      F      F       F Fก                           F   F          ...
F  ก   ก     F adhere            F “  F F ” Widman        ก  F       “+”   “-”   ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยและเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ที่ควรทราบ

18,959
-1

Published on

เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยและเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ที่ควรทราบ

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
18,959
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
168
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยและเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ที่ควรทราบ

 1. 1. เครืองหมายวรรคตอนในภาษาไทย (Punctuation Sign in Thai Language) ก F ก ก F F F F ก F F ก. แบ่ งตามเกณฑ์ การใช้ งาน F ก . กก F กF F ก กก . กก F กF F F ข. แบ่ งตามเกณฑ์ ทมา ี F . F F กF กF . ก ก F F๑. ไม้ ยมก ( ) F F ก ก( ) F F ก ก F ( ) F F F กก F ก F ก Fกก F ก F F " ก " F F " ก ก" การใช้ ไม้ ยมก F F ก กก F F ซําคํา " F F F " F F " F F F F " "F ก " F F "F ก " ซําวลี " ก F F " F F " ก F F F" " F " F F " F F "
 2. 2. กรณีทไม่ สามารถใช้ ไม้ ยมกได้ ี เสี ยงซําแต่ เป็ นคําคนละชนิด " " F " " ก( ก) " " F " " F F F F F ก " " F " " คําทีรปเดิมเขียนซําพยางค์ ซึงมีอย่ ไม่ กคํา ู ู ี F , F F , ในคําประพันธ์ หรือบทร้ อยกรอง F ( F F " ") ยกเว้ น ก ก F F F ก การเขียนไม้ ยมก ก . . . . F ก F F F ก F " F F " " ก " ก ก Fก F กก Fก F ก ก Fก F F กก Fก F FF " F F F F F F F ก ก F ก " ก Fก F F ก F F ก F" F ก F F F " F F (" ") F ก ก ก Fก F F Fก กก FF F" F ก F F F ก F ก ..." ก F F F ก กก F F F F " F " F F F ก ก ก F F F F ก ก F ก
 3. 3. . F F F "F ก " กก F . F F F ก F "F ก " ก F กก F . F ก F F F F F " F ก " กก F F ก F Fก F ก F Fก ก ก ก F ก๒. ทัณฑฆาต ( ) F F F ก กก F ก F (-F) F F F F FF ก F ก F F ก ก F F ก F F F ก ก F F F ( ) ก F ก F F ก (FF - -ก ) ก ก F ก ก F F ก F F F F (-) ก ก ก F ก F F F F ก ก F F ก กF F F F F F F F ก F กก F F F F F F F ก F ก F Fก ก F Fก F F ก F F F กก F F F กก ก F ก กก F F F F F F - FF F - - " " F ก F F - - ก ก ก F ก Fก F FF " F" Fก F F ก F ก F F
 4. 4. ๓. ยามักการ ( ) F ก กก กก F (-) ก F ก (3) ก F F F ก F ก ก ก ก F F ก ( - ก- - ) ( - - ) F F F ก F F (-F) F F F ( F) กF ก F F ก F๔. ไปยาลน้ อย ( ) F F F F ( ) F ก FF F F F F F F F F F F F ก F ก F F F การใช้ ไปยาลน้ อย F F ก F ก . Fก FF F F F F (F F F ) F ก F F F . Fก F ก F F ก F ก ก F ก F F F ก ก ก F F F Fก F . FF F ก "ก " ก F " ก F ก F " " " ก ก F ก F F F F F F F F F F F F F F ก - - ก
 5. 5. หมายเหตุ : F F Fก F ก F Fก ก ก ก F ก๕. ไปยาลใหญ่ ( ) F F F F( ) F ก ก F F F F F ก ก F ก F ก F F F Fก F การใช้ ไปยาลใหญ่ . F F F ก ก FF F " " " " F " F กF F F กF " . ก F F ก F F F FF F " " F " ก " "F F "๖. ฟองมัน : F F ก กF ( ) F F F FF ก F กF F F F F F F ก F F F ก F F ก ก F ก F F F F F ก F F ก ก ก ก Alt F F Fก F F ( F )ก F F ก F ก ก Fกกก (กก-ก - - ) F กF F ก
 6. 6. ก ก ก F Fฟองมันฟั นหนู ( ๏") (") F Fก ก F ก ก F F F ก ก ( ") FF กF ก๗. อังคัน ( ): F ก F( F) : F F F F: F ก อังคันเดียว () F F FF ก F กF F ก F ก ก F F F อังคันค่ ู F F( ) ก F ก F F F ก ก ก F Fก F กFอังคันวิสรรชนีย์ (ฯะ, ๚ะ) F ก อังคันวิสรรชนีย์โคมตร (๚ะ๛) ู F F F F F F ก F ก F F FกAlt + ก F ú๘. โคมตร ู F F ก ( - ) ( ) F F F F ก F กF F F Fก F F F ( ) F F F F ก F ก F กF กF ก F ก ก F ก
 7. 7. F " F " ก F F FF F ก F ก F F( ก ก) ก F F ก FF F F( F ) F F F F F ก F Fก F F F ก F ก ก F F F F F F ก Fก Alt F F F ( F F ) ก F ก ก F F ก F ก F ก F F(ก กก F ก F ก F F F F ก F กลุ่มดาว F F ) ตัวอย่ าง ก F กF F F F กF F F F ก F ก F ก F๙. จลภาค (comma) ุ ก (, ) ก F ก F ก F . F F ก F F F ก , F กF, , F , . F ก ก ก F F 1,234 , ,
 8. 8. ๑๐. มหัพภาค (full stop period dot) (.) ก F ก F ก F กก F . F F F Fก F F ก F ก F ก F ก ก ก 。 F F This is a book. . F ก ก ก F F ก Fก F ก ก F F กก F F F F ก. . (ก F) Co.,Ltd. (Company Limited F ก ) . F ก F F ก F F F F F F . . ก F . . . . ก. . . . . F ก F F F F F . F F F F (π) F . . F F F F ก( ) F F F www.wikipedia.org, www.google.co.th 202.28.179.3, 203.152.5.10 autoexec.bat, config.sys, photo.jpg, report.doc
 9. 9. ๑๑. ทวิภาค (Colon) F (:) ก F ก ก F (Colon) ก F . F F กFก กF ก F F F : , , : ก : : . F F F F F F F F F : ( F F F ) . F ก F F F . ( : ก) : : ( ) . F F F URL F C:Windows http://th.wikipedia.org/ . ก F (label) ก ก ก Label1: i = i + 1; goto Label1; ( ) mass_number : integer ( ก ) ก ก F ก F F F ก ก F ก F F F F ː /pȹaːsaːtȹai/ F ก F๑๒. วิภชภาค ั อภัชภาค ก F F ก F ก :– กFวิภชภาค ั อภัชภาค F ก ก F . F ก F ก F: – , F , , ,ก F
 10. 10. ๑๓. จดไข่ ปลา ุ F (ellipsis) ก F ก กF กF เส้ นประ, จดประ, ประจด ุ ุ ก F . F F ก F F ก F F F F F ก F F F F F ก F ก F ก ก ก F ... . F ก ก F F F ก ก ก F A B C ... Z 1 2 4 8 ... 1024 . FF F F ก ก F F F F ก ก F F ... ก F ... . เส้ นประ F F F F ก F .................. ก .................๑๔. อัฒภาค (Semi Colon) (; ) ก F ก F (semicolon) ประวัติ F ก ก F F ก(Aldus Manutius the elder) F F ก F ก กก ก F . . sonnets ก F Fก F ก ก ก ก F F Fก F กF การใช้ งาน . F ก ก F ก F Fก F ก . F ก F ก F Fก F ก ก F ก . ก F F F ก ก
 11. 11. ๑๕. นขลิขต ิ (Parentheses) () ก F F F กF F F กF ( ก F ก กก ก ) ก F F ก F การใช้ งาน . F FF F ก F กก F F F F ก ( ก ก ) . F F กก F ( ก ) F ( ) . Fก ก F F ก F F ก F F (ก) ( ) ( ) ( ) 1) 2) 3) . F ก F F F ( ) F ก [ ] . สํ าหรับวงเล็บเหลียม F F ก กF ก F F F F " F F Fก [ F] ก ก F F" "I appreciate it [the honor], but I must refuse" "If theysay the mone is belewe / We must believe that it is true [If theysay the moon is blue, we must believe that it is true]" . ก F […] F ก F ก [sic] ก F . F ก ก ก F F ก กF F (2 + 4) × 3 = 6 × 3 = 18
 12. 12. $ch = 0x80 | ($codepoint >> 6) & 0x3f; F ก F F F F F ก F ก F กF F F F ก F xxx (yyy) zzz นขลิขตรปแบบอืน ิ ู . [ ] Fก F ก ก ก ก . กก { } Fก F F ก ก . <> ก ก F กF กก F Fก ก ก F HTML Fก F ก๑๖. บพสั ญญา ุ (” ) ก F ก F F F F F (") F F Fกก F F F ก F ก ก F ———”——— ก ก ก F กก F ก ก F—”———”— F F F F F F F F ก F F F F ก ก F ก 〃 ก F dittomark (ノノ字点) F F ก F F ก ก ก F ก F F ก F ก(em dash) F Ibid. Id. ก ตัวอย่ างการใช้ งาน ก ก F ” ก F " " FF
 13. 13. ก F ก ก กก F ก F F F ก ก F F ก F F ก ก กF ก F F Fก ( ก F กF Fก Fก ) F F F F ก ก F ก F F F F ก F F๑๗. เครืองหมายปรัศนี (Question Mark) (question mark) ก F ก F F F F F ก F . F F ก F กFก F ก กF ก ? . F F F F ก F ก F F F F F !? . FFF F F ก F F 0-2456-???? F . F ก (regular expression) F ก . ก F ก F F URL F http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=๑๘. เครืองหมายยัตภงค์ ิ ั (Hyphen) F (hyphen) ก F ก ก Fก ก ก กF กF การใช้ งาน . F F ก F F Fก F F ก F twentieth-century invention cold-hearted person
 14. 14. award-winning show . F F F ก F F F F F - - syllabification = syl-lab-i-fi-ca-tion . F F F ก ก กก ก ก F กF F ก (soft hyphen) F F ก กก F F กก ก ก F- ก F F F - Fก F F กก ก ก F - ก F ... . F F ก F F ก F F F F F ( F F F F ) F - - - - - - - - - - - - . F F ก ก ก F F ก ก F F F ถึง F F ก F F F 8,000-9,000 F ( กก - ) . F F F F ก F กF ก ก F F 3 − 2=1 F F F −273๑๙. เครืองหมายยัตภาค ิ (Dash) (Dash) ก F กก F กF F F F F ก F F F en dash (–) em dash (—) การใช้ งาน . F F " " "ก " F F F — . F FF F F ก F ก F
 15. 15. — ( F F ) . F F " " F ก F F F F— F . F F " " F ก — . F ก F F F FF ก F F ก – – – – F F ก F FF๒๐. เครืองหมายสั ญประกาศ (Underscore) ก ก F FFF ก F F F ก F F F กF F F F Fก F ก F Fก ก F F ก F F ก F ก ก ก F F F F F F F F F F F ก F F F ก ก ก F ก F ก ก ก F ก ก ก การใช้ ในคอมพิวเตอร์ F F ก ก F F F ก FF F F F ก ก F F ก F ก F ก HTML <ins> F F F ก F ก ก F F F F ก <u> F F F F F Fก ก F ก F F F {text-
 16. 16. decoration: underline} F ก F ก F Fก ก F F F กก F F F ก F F Fก F ก F (_) F ก F F F"You must use an _emulsion_ paint on the ceiling." ก F " F F " (combining low line) U+0332 (◌̲) " F F F " (combining double low line) U+0333 (◌̳) Fก F Fก F F Fก F F ก ก F u̲nd̲e̲r̲l̲i̲n̲e ( ̲ F Fก ) ก F ก " F " (combiningmacron below) F กF๒๑. เสมอภาค (Equal) , ก , F ก (=) ก F ก F ก Fก ก F Fก F F๒๒. อัญประกาศ (Quotation) อัญ ประกาศ หรื อ เครื องหมายคํ า พด ู ก F ก F F F ก F ก F F ก F ก F F F ก F ก F F F ( F F F ก ) ก F กF ก F F F F (“ ” ) ก ก (‘ ’ ) ก F ก ก("" ) การใช้ งาน . F ก ก FFF ก F :- " " 2 F F ก F "F ก" " กFก" ก F . F ก F F :- F " ! ก กF F F" F ก ก
 17. 17. F " , F F F " . F ก F F :- F " , ก ก ?" " ก ก " " ก ก F ก ก" " ก F, F, F" " ก " " ก" . F ก F ก F F :- ก F ก F F F " F F Fก F ก F ก F ก F ก" F " F " . F F F F ก ก F F ก F "..." F F F ก ... F F F ก กก F F F F F :- ก F F F " F 2 ก F Fก F F ก ก ก FF F , ก ก F F กก F Fก " . ก ก F กF ก ก F F F ก ก F xxx “yyy” xxx๒๓. อัศเจรีย์ F ก F exclamation point exclamation mark F F F FFF F ก ก F๒๔. ตีนครุ ก (┼ ) ก F ก F Fก F F ก F กก F F F กF F F F F F F F F F ก
 18. 18. ก F F F Fก F F F F F : F F ก ก Fมีเครืองหมายอืน ๆ ทีควรร้ ูไว้ £ Pound @ at % Percent $ Dollar * Asterisk & Ampersand >< ´ Apostrophe + Plus - Erase X Multiply ÷ Divide, division sign ¢ Cent (path) / forward slash
 19. 19. F ก ก F adhere F “ F F ” Widman ก F “+” “-” ก F F “ - minus +more ก F ก F“ + ” ก et F “ ” อ้ างอิง . พจนานกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. ุ . พจนานกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. ุ . หลักเกณฑ์ การใช้ เครืองหมายวรรคตอนและเครืองหมายอืน ๆ หลักเกณฑ์ การเว้ นวรรค หลักเกณฑ์ การเขียนคําย่ อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. F . ก : , . . หลักเกณฑ์ การใช้ เครืองหมายวรรคตอนและเครืองหมายอืน ๆ หลักเกณฑ์ การเว้ นวรรค หลักเกณฑ์ การเขียนคําย่ อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. F ( กF ). ก : , . F ก F . ก . การใช้ เครื องหมาย วรรคตอน ( F) ( ). F F ก : http://nawapat.is.in.th/? md=content&ma=show&id=64 ( F F : ก F ).ก ก . . เครืองหมายวรรคตอน—เครืองหมายวรรค ตอนของไทย ( F) ( ). F F ก : http://74.125.153.132/ search?q=cache:cGP8cwJJ5mwJ:th.wikipedia.org/wiki ( F F : ).

×