เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย

on

 • 44,956 views

เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย

เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย

Statistics

Views

Total Views
44,956
Views on SlideShare
22,123
Embed Views
22,833

Actions

Likes
1
Downloads
178
Comments
4

8 Embeds 22,833

http://krupiyarerk.wordpress.com 22747
http://webcache.googleusercontent.com 35
https://www.google.co.th 16
https://krupiyarerk.wordpress.com 13
https://www.facebook.com 11
http://www.google.co.th 6
http://www.facebook.com 3
http://translate.googleusercontent.com 2
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

14 of 4 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย Document Transcript

  • โดย นายปยะฤกษ บุญโกศล ครู โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • ใบความรู เรื่อง “การเขียนโครงงาน”ความหมายของโครงงาน โครงงาน คือ งานวิจัยเล็ก ๆ สําหรับนักเรียน เปนการแกปญหา หรือขอสงสัยหาคําตอบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการเขียนโครงงาน มีดังนี้ ๑. เมื่อนักเรียนเกิดปญหา ๒. นักเรียนก็ตอบปญหาชัวคราว (ตั้งสมมติฐาน) ่ ๓. นักเรียนจะตองออกแบบทดลอง เพือพิสูจนปญหาวาจริงหรือไม ่ ๔. นักเรียนทําการทดลอง หรือศึกษาคนควา เพือสรุปผล ่ ๕. นําผลที่ไดไปใชประโยชนประโยชนของการทําโครงงาน ๑. เปนการฝกฝนใหคนควาหาความรูดวยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจไดอยางลึกซึง้ ๒. ทําใหไดแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง ๓. เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ๔. เปนการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทของโครงงาน โครงงานแบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้ ๑. โครงงานประเภทการสํารวจและรวบรวมขอมูล โครงงานประเภทนี้ผูทําโครงงานเพียงตองการสํารวจ และรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู และนําเสนอในรูปแบบตางๆเพื่อใหเห็นในลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องทีตองการศึกษา ่ ๒. โครงงานประเภททดลอง ในการทําโครงงานการประเภททดลอง จะตองจัดดารกับตัวแปรที่มีผลตอการทดลองจะตองจัดการกับตัวแปรทีมีผลตอการทดลอง คือ ่ ๑) ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ หมายคือเหตุของการทดลอง ๒) ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจากการเปลียนแปลงของตัวแปรตน ่ ตัวอยาง โครงงานเกี่ยวกับวิธีการอาน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการอานออกเสียงวา
  • วิธีใดจะสามารถทําใหผูอานจําไดดีกวากัน โดยมี ตัวแปรตน คือ การอานในใจและการอานออกเสียง ตัวแปรตาม คือ ความจําของนักเรียน ๓. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ เปนการนําเอาความรูที่มีอยูมาประดิษฐหรือสรางสิ่งใหม ๆ ซึ่งรวมถึงการเขียนหนังสืออานประกอบหรือหนังสืออานเพิ่มเติม การแตงคําประพันธการแตงเพลง การแตงเรื่องสั้น หรือการแตงบทละครอื่น ๆ ๔. โครงการประเภททฤษฎี เปนการใชจินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการหรือแนวคิดใหม ๆขั้นตอนในการเขียนโครงงาน ๑. การเลือกเรือง ใหนักเรียนเลือกเรืองที่นักเรียนสนใจ เชน ่ ่ - รวบรวมคําทับศัพทในหนังสือนิตยสาร - รวบรวมคําราชาศัพทที่มีใชในหนังสือพิมพ - รวบรวมคําที่สะกดผิดจากหนังสือพิมพ - รวบรวมคําภาษาสแลงจากหนังสือพิมพ - รวบรวมคําภาษาถิ่นในทองถิ่น - รวบรวมเพลงพื้นบานในทองถิ่น - รวบรวมปริศนาคําทายในทองถิ่น - รวบรวมการละเลนของเด็กในทองถิ่น - รวบรวมลักษณะการใชภาษาเขียนซึ่งเปนภาษาของหนังสือพิมพ - รวบรวมรูปแบบในการเขียนของนักเขียนจากคอลัมนตาง ๆ ในหนังสือพิมพ - รวบรวมคําอักษรยอจากหนังสือพิมพและหาคําเต็มจากอักษรยอ - รวบรวมการละเลนพื้นบานของเด็กในทองถิ่น - รวบรวมนิทานในทองถิ่น ๒. รูปแบบของโครงงาน การทําโครงงานอาจมีรูปแบบงาย ๆ ดังนี้ ๑) ชื่อโครงงาน ๒) ชือผูทําโครงงาน ่ ๓) ที่มาและความสําคัญของโครงงาน ๔) วัตถุประสงคของการศึกษา ๕) สมมติฐานของการศึกษา (ถามี) ๖) วิธีดําเนินการศึกษา ๗) ผลการศึกษา
  • ๘) ประโยชนที่ไดรับ ๙) เอกสารอางอิง๓. ตัวอยางโครงงาน เรื่อง การศึกษาและรวบรวม “คําประพันธไทย”