ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา

on

  • 503,205 views

 

Statistics

Views

Total Views
503,205
Views on SlideShare
246,311
Embed Views
256,894

Actions

Likes
17
Downloads
1,696
Comments
4

28 Embeds 256,894

http://krupiyarerk.wordpress.com 255164
https://krupiyarerk.wordpress.com 746
http://www.google.co.th 369
http://webcache.googleusercontent.com 249
https://www.google.co.th 244
https://www.facebook.com 49
http://www.google.com 21
http://translate.googleusercontent.com 14
https://www.google.com 10
https://twitter.com 6
http://www.facebook.com 3
http://translate.go 2
http://cache.baiducontent.com 2
https://m.facebook.com&_=1390745504982 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1390745478868 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1390745488970 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1390749694103 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1391017272877 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1389065161083 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1389064970915 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1389064213600 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1389027826101 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1385284726418 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1384065035579 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1383148252640 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1383148188582 HTTP 1
http://sn137w.snt137.mail.live.com 1
http://cc.bingj.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา Document Transcript

  • 1. ใบลา (ใหเขียนลงในกระดาษสุภาพ หรือ เขียนลงในกระดาษรายงานมีเสน หรือ พิมพก็ได) เขียนที่........................................................ วันที่.....................เดือน............................พ.ศ. ..................เรื่อง ขออนุญาตลา..............................เรียน คุณครูที่ปรึกษาและคุณครูผูสอนทุกวิชา ดวยกระผม/ดิฉัน (เด็กชาย, เด็กหญิง, นาย, นางสาว )..................................................นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่............/.......เลขที่ ....................................... ไมสามารถมาเรียนไดตามปกติเนื่องจาก................................................................................................................................................................................................................................................ (บอกสาเหตุลา หากปวยใหแจงอาการดวย).................................................................................................................................................................. ดังนั้น กระผม/ดิฉัน จึงขออนุญาตลา............................ โดยขอหยุดเรียนตั้งแตวันที่..............เดือน......................พ.ศ. .......................... ถึงวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ........................... รวมเปนเวลา..............วัน เมื่อครบกําหนดแลว กระผม/ดิฉันจะมาเรียนตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ดวยความเคารพอยางสูง (ลงชื่อ) ........................................................... (..................................................................) นักเรียนขาพเจาขอรับรองวาเนื้อความในจดหมายของ (เด็กชาย, เด็กหญิง, นาย, นางสาว )....................................................................................................................... ขางตนเปนจริงทุกประการ (ลงชื่อ) ........................................................... (..................................................................) ผูปกครองหมายเหตุ นักเรียนจะตองสงใบลาทันทีในวันที่มาเรียนตามปกติ มิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียนและ มีผลตอคะแนนความประพฤติ และหากมีใบรับรองแพทยใหแนบมาพรอมกับใบลาดวย ครูปยะฤกษ บุญโกศล โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย (เผยแพรและพัฒนา)