อักษรสามหมู่
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

อักษรสามหมู่

on

 • 53,856 views

อักษรสามหมู่ จากครูปิยะฤกษ์

อักษรสามหมู่ จากครูปิยะฤกษ์

Statistics

Views

Total Views
53,856
Views on SlideShare
8,941
Embed Views
44,915

Actions

Likes
1
Downloads
50
Comments
3

11 Embeds 44,915

http://krupiyarerk.wordpress.com 44334
http://www.google.co.th 216
https://krupiyarerk.wordpress.com 186
https://www.google.co.th 105
http://webcache.googleusercontent.com 37
http://www.google.com 24
https://www.google.com 9
http://192.168.0.168 2
http://131.253.14.98 1
http://translate.googleusercontent.com 1
https://translate.googleusercontent.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

13 of 3 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  อักษรสามหมู่ อักษรสามหมู่ Document Transcript

  • อะกษรสามหมูF ภาษาไทยของเรามีพยัญชนะ ๔๔ รูป ๒๑ เสียง มีพยัญชนะที่นามาใช ํ ๔๒ รูป (ฃ และ ฅ ไมไดใชแลว) ถึงอยางไรนั้น นักเรียนก็จําเปนตองมีพื้น ฐานความรูเรืองหมูของอักษรไทย (พยัญชนะไทย) ซึ่งแบงออกเปนสามหมู ซึ่ง ่ จะนําไปสูการเรียนภาษาไทยเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต (วาดวยการผันอักษร) นักปราชญทางภาษาไทยในอดีตจึงจัดแบงพยัญชนะไทยออกเปนสามหมูเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ไตรยางศ” นะครับ และชื่ออันเปนที่คุนหูกัน นั่นคือ“อักษรสามหมู”อักษรสามหมู ไดแก อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ําอักษรกลาง อักษรกลาง มีทั้งหมด ๙ ตัว ไดแก กจดฎตฏบปอ อักษรกลางที่นยมนํามาผันอักษร มี ๗ ตัว นะครับ ไดแกอักษร ิก จ ด ต บ ป และ อ สวนอักษร ฎ และ ฏ นั้นไมนิยมนํามาผันอักษร วิธีการทองจําอักษรกลางเพื่อใหเกิดองคความรูสูทักษะพุทธิพสัยขั้นสูง ิตอไป หมั่นฝกวา ไก จิก เด็ก ตาย (ฎ ฏ) บน ปาก โอง (นิยมทองกันแบบนี้) หรือ นักเรียนคนไหนตองการสรางคําอื่น ๆ เพื่อเปนหลักแหงการทองจําก็ยอมทําได ไมผิดนะครับ)
  • อักษรสูง อักษรสูง มีทั้งหมด ๑๑ ตัว ไดแก ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห อักษรสูงที่นยมนํามาผันอักษรมี ๗ ตัว คือ ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห ิสวนอักษร ฃ ฐ ษ ศ ไมนิยมนํามาผันอักษร วิธีการทองจําอักษรสูงเพื่อใหเกิดองคความรูสูทักษะพุทธิพิสยขั้นสูงตอไป ัหมั่นฝกวา บทสําหรับจําอักษรสูง (ครูคิดเอง หากนักเรียนตองการจดจําคําอื่นก็สามารถแตงเองได นะครับ) ไข (ฃ) ขวด ฉิ่ง ฐาน ถุง ผึ้ง ฝา (ศ ษส) สามสอ หาย หรือ ฃ (ขวด) ของ ฉัน ถูก ผี เศรษฐี (ศษฐ) ฝง สาป หายอักษรต่ํา อักษรต่ํา มีทั้งหมด ๒๔ ตัว ไดแก คฅฆง ชซฌญ ฑฒณทธน พฟภม ยรล วฬฮ อักษรต่ําที่นิยมนํามาผันอักษร คือ ค ง ช ท น พ ฟ ม ย ร ล ว อักษรต่ํา แยกออกเปน อักษรคู และ อักษรเดี่ยว เพื่อประโยชนในการผันอักษรใหครบ ๕ เสียง ดังนี้
  • อักษรคู มีทั้งหมด ๑๔ ตัว ไดแกคฅฆชซฌฑฒทธพฟภฮ โดยอักษรคูนี้ตองผันเสียงทําหนาที่รวมกับอักษรสูง (พิจารณาตามหนวยเสียง) ดังนี้ /ค/ ค ฅ ฆ ผันอักษรรวมกับ ข /ช/ ช ฌ ผันอักษรรวมกับ ฉ /ซ/ ซ ผันอักษรรวมกับ ส /ท/ ฑ ฒ ท ธ ผันอักษรรวมกับ ถ /พ/ พ ภ ผันอักษรรวมกับ ผ /ฟ/ ฟ ผันอักษรรวมกับ ฝ /ฮ/ ฮ ผันอักษรรวมกับ ห อักษรเดี่ยว มีทั้งหมด ๑๐ ตัว ไดแกง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬบทสําหรับจําอักษรเดียว (ครูคิดเอง หากนักเรียนตองการจดจําคําอื่นก็สามารถ ่แตงเองได นะครับ) เงิน ญวน เณร นํา มา ไร ลาย วาว จุฬา โดยอักษรเดียวนี้ตองผันเสียงทําหนาทีรวมกับอักษร “อ และ ห” ่ ่อันทําหนาที่เปนอักษรนําเพื่อผันอักษรใหครบ ๕ เสียง ดวยความประสงคใหนักเรียนทุกคนจดจําไดอยางงาย-เขาใจนําไปใชไดตลอดไป จาก ครูปยะฤกษ บุญโกศล โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย