2557 03 31 เกียรติบัตรและรางวัลที่ครูได้รับปีการศึกษา 2556

304 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2557 03 31 เกียรติบัตรและรางวัลที่ครูได้รับปีการศึกษา 2556

  1. 1. เกียรติบัตรและรางวัลที่ครู-บุคลากรได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ๑. ผลงานระดับชาติ ที่ ชื่อ – สกุล รายการ จาก หน่วยงาน เอกสารหลักฐาน อ้างอิง ๑ นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล ได้รับรางวัลประเภทยอดเยี่ยม “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานที่ URL : http://krupiyarerk.wordpress.com/ ชื่อเว็บบล็อก คือ เรียนภาษาไทยน่ารู้ กับครูปิยะฤกษ์ = Krupiyarerk : ครูปิยะฤกษ์ บุญโกศล |||โรงเรียน เขื่องในพิทยาคาร อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต ๒๙ ||| วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้า ห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร สพฐ.๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร สพฐ. ๑) ตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) โล่รางวัล ๓) เกียรติบัตร ๒ นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ “Thailand Blog Awards 2013” ปีที่ ๔ สาขา Education Blog ในโครงการสรรหา บล็อกที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม แห่งปี วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ณ บริเวณลานชั้น ๑ เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม ๙ กรุงเทพมหานคร บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ เอ็กทีน และบล็อกแก๊ง ๑) ตามประกาศ บริษัทเนชั่น บรอด แคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ๒) โล่รางวัล ๓) ภาพถ่าย
  2. 2. ๒. ผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ชื่อ – สกุล รายการ จาก หน่วยงาน เอกสารหลักฐาน อ้างอิง ๑ นางสาววลัยรัตน์ บุญเนตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียน เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง ที่ ๖๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ “สุดยอดเด็กไทย คิด ไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน เกียรติบัตร เลขที่ สพฐ-ค. ๑๒๘๘๑/๒๕๕๖ ๒ นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคําคม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง ที่ ๖๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ “สุดยอดเด็กไทย คิด ไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน เกียรติบัตร เลขที่ สพฐ-ค. ๑๒๘๗๘/๒๕๕๖
  3. 3. ๓. ผลงานระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด ที่ ชื่อ – สกุล รายการ จาก หน่วยงาน เอกสารหลักฐาน อ้างอิง ๑ นายธนันดร ใกล้ฝน เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม นักเรียนในการแข่งขันขับ เสภา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ เอกชนลงนามโดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑) เกียรติบัตร นายอภิสิทธิ์ พานจํานงค์ ชนะเลิศ การแข่งขันขับเสภา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ เอกชนลงนามโดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑) เกียรติบัตร ๒ นางวรินทร จรูญกิจธรรม เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม นักเรียนในการแข่งขัน ประกวดนักอ่านข่าว ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ เอกชนลงนามโดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑) เกียรติบัตร นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม นักเรียนในการแข่งขัน ประกวดนักอ่านข่าว ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ เอกชนลงนามโดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑) เกียรติบัตร เด็กหญิงพรรวษา การบรรจง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ใน การแข่งขันประกวดนักอ่าน ข่าว ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ เอกชนลงนามโดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑) เกียรติบัตร ๓ นางกรรณิการ์ พลพวก เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม นักเรียนในการแข่งขัน ประกวดนักอ่านข่าว ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ เอกชนลงนามโดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑) เกียรติบัตร นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม นักเรียนในการแข่งขัน ประกวดนักอ่านข่าว ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ เอกชนลงนามโดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑) เกียรติบัตร
  4. 4. ที่ ชื่อ – สกุล รายการ จาก หน่วยงาน เอกสารหลักฐาน อ้างอิง ภาษาไทย นางสาวพัชรี ทองแสง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ใน การแข่งขันประกวดนักอ่าน ข่าว ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ เอกชนลงนามโดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑) เกียรติบัตร ๔. ผลงานระดับสหวิทยาเขต/อําเภอ ที่ ชื่อ – สกุล รายการ จาก หน่วยงาน เอกสารหลักฐาน อ้างอิง ๑ -

×