ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

7,118 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,863
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

  1. 1. ครูปิยะดนัย วิเคียน : โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1 ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต บริการบนอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาให้มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทั้งเพื่อการศึกษา การทางานความบันเทิง หรือเพื่อตอบสนองความสนใจอื่นๆ สามารถช่วยลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้ที่อยู่ในถิ่นห่างไกล ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในเชิงวิชาการ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมแบบเดิมที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม บุคคลที่มีความใกล้ชิดกันในเชิงภูมิศาสตร์ในหมู่บ้าน เมือง ประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นสังคมใหม่ที่เรียกว่า สังคมในโลกไซเบอร์ ซึ่งเป็นสังคมเสมือนที่เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลที่มีความสนใจ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไม่คานึงถึงระยะทางและเวลาที่แตกต่างกัน รูปแสดง การใช้อินเทอร์เน็ตตามความสนใจ เนื่องจากสมาชิกของโลกไซเบอร์สามารถสร้างตัวตนใหม่ที่อาจมีบุคลิก นิสัย รูปลักษณ์ หรือแม้แต่อายุที่แตกต่างไปจากตัวตนที่แท้จริง จึงอาจใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด ทาให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น1. ปัญหาสุขภาพและความสัมพันธ์ทางสังคม ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตติดต่อกันเป็นเวลานานมากเกินไปอาจก่อให้เกิดปัญหา โรคติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง มีอาการที่ต้องสงสัย เช่น มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต่อเนื่องเป็นเวลานานเรื่อยๆรู้สึกหงุดหงิด หดหู่ กระวนกระวายเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือหยุดใช้คิดว่าเมื่อได้ใช้ อินเทอร์เน็ตแล้วจะทาให้รู้สึกดีขึ้น แต่โดยความเป็นจริงแล้วการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เช่น ปวดเมื่อยตามตัว ข้อมือ และเหนื่อยล้าทางสายตา นอกจากนี้ยังทาให้ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือการพบปะผู้คนในสังคมลดน้อยลง
  2. 2. ครูปิยะดนัย วิเคียน : โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 22. ปัญหาอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมหลายรูปแบบ เช่นŸ  เจาะระบบรักษาความปลอดภัย ให้สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อกระทาการใด ๆ กับระบบคอมพิ วเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือข้ อมู ลทางที่มิ ชอบต่างๆ อาจทาให้เกิ ดความเสีย หายในเชิงธุรกิจ การบิดเบือนข้อเท็จจริงŸ  ขโมยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โดยการใช้ ช่ อ งทางการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ ต เช่น การแชท การโทรศัพท์ ในการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวของบุคคล โดยการปลอมแปลงเป็นผู้ดูแลระบบ หรือผู้ดูแลข้อมูล เป็นบุคคลใกล้ชิด หรือสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินที่เสมือนจริง เพื่อหลอกล่อให้เหยื่อเกิดความไว้วางใจหรือหลงเชื่อ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ วิธีการหลอกลวงเพื่อเจตนาขโมยข้อมูลส่วนบุคคลอีกวิธีหนึ่ง คือ การส่งอีเมล์ถึงผู้รับที่มีข้อความ เช่น รหัสผ่าน ข้อมูลทางการเงิน ไปใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นโดยมิชอบ หรือนาข้อมูลไปขายให้กับผู้ก่ออาชญากรรมอื่น โดยผู้ใช้อาจถูกหลอกให้ตอบกลั บ อีเมล์ พ ร้ อมข้ อมู ล ส่วนตัว หลอกให้ค ลิก หรื อหน้า ต่า งป็ อบอัพ ซึ่ง เชื่ อมโยงไปยัง หน้า เว็บที่ถูก สร้างให้ดูเหมือนหน้าเว็บจริงของหน่วยงาน เช่น ธนาคาร และให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รู้ตัว รูปแสดง เว็บหลอกลวงเป็นเว็บของธนาคาร โปรแกรม phishing filtering จะช่วยคัดกรองหน้าเว็บที่ต้องสงสัยต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ตัวป้องกันการแสดง หน้าต่างป็อปอัพในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ หรือผู้ใช้เพิ่มความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัว ต่าง ๆ โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของอีเมล์ก่อนให้ข้อมูล  เผยแพร่ภาพอนาจาร การเผยแพร่ภาพอนาจารต่างๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น ผ่านเกมออนไลน์ผ่านการสร้างไฟล์ไวรัสจะแสดงภาพอนาจารต่างๆ หรือผ่านโปรแกรมค้นหา โดยการตั้งคาหลักที่หลากหลายให้กับภาพอนาจาร เมื่อผู้ใช้ค้นหาด้วยคาหลักที่ตรงกับที่ได้ตั้งไว้ก็จะปรากฏภาพอนาจารในผล ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล3. ปัญหาการล่อลวงในสังคม จากการที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบางคน สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในการติดต่อสนทนากับผู้อื่น โดยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ เช่น เพศ อายุ ภาพถ่าย และอาชีพ เพื่อล่อลวงให้คู่สนทนาสนใจตัวตนใหม่ และนัดพบเพื่อกระทาอันตรายต่างๆ จนเกิดปัญหาร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือต่อตนเอง
  3. 3. ครูปิยะดนัย วิเคียน : โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 3ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย 1. ตั้งรหัสผ่านที่ยากแก่การเดา เช่น หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ 2. เปลี่ยนรหัสผ่านสม่าเสมอ 3. ติดตั้ง ใช้งาน และปรับปรุงโปรแกรมป้องกันมัลแวร์สม่าเสมอ 4. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์หรือหน้าเว็บต่างๆ เพื่อให้การใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ให้กับสังคม มีความปลอดภัยในการดารงชีวิต ผู้ใช้ควรเลือกแสวงหาความรู้และใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน และมีวิจารณญาณ รู้จักแยกแยะสิ่งถูกและผิด มีความหนักแน่นในศี ลธรรม ไม่ลุ่มหลงไปกับสิ่งยั่วยวนใจในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายหรือผลเสียที่อาจได้รับ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกิดเหตุ และใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดสังคมและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีความสุขบัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาร้ายผู้อื่น เช่น ไม่ควรโพสต์ข้อความกล่าวหาบุคคลอื่นในเว็บบอร์ดให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย ไม่ควรโพสต์รูปภาพอนาจาร 2. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนผู้อื่น เช่น เปิดฟังเพลงด้วยคอมพิวเตอร์ หรือเล่นเกมรบกวนผู้อื่นที่อยู่ บริเวณใกล้เคียง 3. ต้องไม่เปิดดูไฟล์ของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต เช่น แอบเปิดอ่านอีเมล์ของเพื่อน 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูล ข่าวสาร เช่น การแอบเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลการค้า ของบริษัท ขโมยรหัสผ่านบัตรเครดิต 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ เช่น การแอบเจาะระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงคะแนน 6. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการคัดลอกหรือใช้ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ดาวน์ โหลดโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ โดยมีโปรแกรมแก้ไขเพื่อให้ใช้งานได้ 7. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ ต้องไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ในการละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่ มีสิทธิ์ เช่น ไม่ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์หรือไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้ 8. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนาเอาผลงานต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนาเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ ตนเอง 9. ต้องคานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากโปรแกรมที่ตัวเองพัฒนาขึ้น 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์ โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมารยาทของสังคมนั้น

×