องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17,744 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,721
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. 1. ครูปิยะดนัย วิเคียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
 2. 2. หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ อ พ่ ว งต่ า ง ๆ เช่ น คี ย์ บ อร์ ด (Keyboard) เมาส์ (Mouse) จอภาพ(Monitor) จอภาพสัมผัส (Touch Screen) ปากกาแสง (Light Pen) เครื่องอ่ า น ร หั ส แ ท่ ง ( Barcode Reader) เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ ( Printer)ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสาหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่ายเช่น โมเด็ม (Modem) และสายสัญญาณ
 3. 3. ห ม า ย ถึ ง โ ป ร แ ก ร ม ห รื อ ชุ ด ค า สั่ ง(Instruction) ที่ใช้ควบคุมการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้ทางานตามคาสั่งของผู้ใช้ โดยทั่วไปโปรแกรม หรือชุดคาสั่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 4. 4. หมายถึง ชุดคาสั่งที่ทาหน้าที่ควบคุ ม การท างานของเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่ ว งต่ า งๆ และท าหน้ า ที่ เ ป็ นตั ว กลางระหว่ า งผู้ ใ ช้ กั บ เครื่ อ งคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกเป็น
 5. 5. 1) ระบบปฏิบัติการ (Operation System : OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทาหน้าที่ดูแลและจัดการให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ทางานประสานกันอย่างเป็นระบบ
 6. 6. 2) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utilities Program)เป็นโปรแกรมที่ช่วยเสริมการทางานของคอมพิวเตอร์ หรือช่วยโปรแกรมงานใช้ อื่ น ๆ ให้ มี ค วามสามารถใช้ ง านได้ ส ะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูล (File Manger) โปรแกรมที่ใช้ในการสารองและเรียกคืนข้อมูล (Backup and Restore) โปรแกรมที่ใช้มนการบีบอัดแฟ้มข้อมูล (File Compression)และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดพื้นที่ของดิสก์ (Disk Defragmenter)
 7. 7. 3) โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรือดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ (Device Driver) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
 8. 8. 4) โปรแกรมแปลภาษา เป็นโปรแกรมที่ทาหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้ ว ยภาษาคอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ สู ง ให้ เ ป็ น รหั ส ที่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที่ เ ครื่ อ งคอมพิวเตอร์สามารถทางานได้
 9. 9. หมายถึ ง ชุ ด ค าสั่ ง ที่ เ ขี ย นขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท างานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์อาจเขียนขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น เบสิก (Basic) ปาสคาล (Pascal) โคบอล (Cobol) ซี (C) ซีพลัสพลัส (C++) และจาวา (Java) ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน ตามตาราง
 10. 10. คือ สิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม โดยบันทึกจากการสังเกต การทดลอง หรือการสารวจด้วยการแทนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น บันทึกไว้เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ และสัญลักษณ์ ข้อมูลจะถูกร ว บ ร ว ม แ ล ะ ป้ อ น เ ข้ า สู่ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ โ ด ย ผ่ า น อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง ห น่ ว ยรับเข้า เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ (scanner) ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ในหน่ ว ยความจ า (memory unit) ก่ อ นที่ จ ะถู ก ย้ า ยไปเก็ บ ที่ ห น่ ว ยเก็ บข้อมูล (storage unit) เช่น ฮาร์ดดิสก์ และแผ่นซีดี (Compact Disc: CD) การป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
 11. 11. บุ ค ลากรเป็ น องค์ ป ระกอบที่ สาคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ ในที่นี้ หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศ บุคลากรที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพให้สามารถทางานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ใช้ง่ายและสะดวก ส่วนผู้ใช้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศและ การสื่อสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดสารสนเทศที่เป็น ประโยชน์
 12. 12. คือ การปฏิบัติงานที่เป็นลาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และดาเนินงานได้อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ในสถานการณ์ ป กติ แ ละสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการทาสาเนาข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อข้อมูลได้รับความเสียหาย หรือเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เกิดการชารุดเสียหายขั้นตอนต่างๆ เหล่านีควรได้รับการ ้รวบรวมและจัดทาให้เป็นรูปเล่มของคู่มือการใช้งาน

×