Your SlideShare is downloading. ×
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4,153

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,153
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ครูปิยะดนัย วิเคียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  • 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการบริ ห ารด้ า นการบริ ห ารด้ า นการศึ ก ษา เช่ น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  การศึกษาทางไกลผ่านทางดาวเทียม  บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ยั ง ช่ ว ยเสริ ม ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 3. เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารถูกนามาใช้เริ่มตั้งแต่การทาทะเบียนคนไข้ การรักษาพยาบาลทั่วไป ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา นอกจากนี้ยังใช้ในห้องทดลอง การศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี สามารถค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์ รักษาคนไข้ด้วยระบบการรักษาทางไกลตลอดเวลาผ่านเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สาร เครื่ อ งเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ เ รี ย กว่ า อี เ อ็ ม ไอสแกนเนอร์ (EMI scanner) ถูกนามาใช้ถ่ายภาพสมองมนุษย์เพื่อตรวจหาความผิ ด ปกติ ใ นสมอง และต่ อ มาได้ พั ฒ นาให้ ถ่ า ยภาพหน้ า ตั ด ได้ ทั่ วร่างกาย เรียกชื่อว่า ซีเอที (CAT-Computerized Axial Tomographyscanner: CAT scanner) เป็นต้น
  • 4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนามาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรม เช่น การจัดทาระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิ ต ด้ า นการเกษตร นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ทางด้ า นอุตสาหกรรม การประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้ทางานบ้าน และหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ต้องเสี่ยงภัยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงงานที่ต้องทาซ้าๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ และโรงงานแบตเตอรี่ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า การส่งสินค้าตามใบสั่งสินค้า การควบคุมวัสดุคงคลัง และการคิดราคาต้นทุนสินค้า
  • 5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนามาใช้ในด้านการเงินและการธนาคาร โดยใช้ช่วยงานด้านการบัญชี การฝากถอนเงิน โอนเงิน บริจาคสินเชื่อ แลกเปลี่ยนเงินตรา บริการข่าวสารการธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ด้านการเงินการธนาคารที่รู้จักและนิยมใช้กันทั่วไป เช่น บริการฝากถอนเงิน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการดาเนินธุรกิจต่างๆ
  • 6. มี ก ารใช้ เ ท คโนโล ยี ส ารส นเทศแ ละการ สื่ อ ส าร กั น อย่ า งแพร่หลาย เช่น ใช้ในการควบคุมประสานงาน วงจรสื่อสารทหาร การแปลรหัสลับในงานจารกรรมระหว่างประเทศ การส่งดาวเทียมและการค านวณวิ ถี ก ารโคจรของจรวดไปสู่ อ วกาศส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ข องประเทศไทยมรศูนย์ประมวลข่าวสาร มีระบบจัดทาทะเบียนปืน ทะเบียนประวัติอาชญากร ทาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสืบสวนคดีต่างๆ
  • 7. มีก ารใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในส่ ว นที่ เกี่ ย วการเดินทาง เช่น การเดินทางโดยรถไฟ มีการเชื่อมโยงข้อมูลการจองที่นั่งไปยังทุกสถานี ทาให้สะดวกต่อผู้โดยสารการเช็คอินของสายการบิน ได้จัดทาเครื่องมือที่สะดวกต่อลูกค้า ในรูปแบบของการเช็คอินด้วยตนเอง
  • 8. มี ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยีสารสนเทศและการสื่อสารในการออกแบบ หรือจาลองสภาวการณ์ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยการคานวณและแสดงภาพสถานการณ์ ใ กล้ เ คี ย งความจริ งตัวอย่างซอฟต์แวร์คานวณการเกิดแผ่นดินไหว
  • 9. องค์กรในภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ กั บ องค์ ก รในการท างาน ท าให้ ก ารประสานงานหรื อ การท ากิ จ กรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กร หรือระหว่างองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนียังสามารถนามาใช้ปรับปรุงการให้บริการกับ ้ลู ก ค้ า ซึ่ ง เป็ น การสร้ า งภาพพจน์ ที่ ดี ข ององค์ ก รต่ อ ลู ก ค้ า ทั่ ว ไป สิ่ ง เหล่ า นี้นับเป็นการสร้างโอกาสความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร เช่น การให้ บ ริ ก ารช าระค่ า สิ น ค้ า ผ่ า นจุ ด ช าระค่ า บริ ก าร การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ทางอินเทอร์เน็ต และการตรวจสอบราคาสินค้าผ่านเครื่องอ่านราคาสินค้า

×